Постановление Кабмина N 592 от 09.08.2017 г. «Об утверждении Порядка перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по такому налогу и формы упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую налогом по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины»-Профи Винс
Русский (RU)Украинский (UA)

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» N 1801-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

...

Опубликовано: «Урядовий кур’єр» N 151 от 15.08.2017 г. 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2017 г. N 592

Киев

Об утверждении Порядка перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по такому налогу и формы упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую налогом по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины

В соответствии с абзацем четвертым пункта 46.5 статьи 46 Налогового кодекса Украины Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Порядок перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по такому налогу;

форму упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую налогом по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины.

Премьер-министр Украины

В. ГРОЙСМАН

Инд. 67

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 9 августа 2017 г. N 592


ПОРЯДОК
перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по такому налогу

1. Данный Порядок регулирует вопросы перехода субъектов хозяйствования - плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, облагаемую налогом по ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины.

2. Плательщики налога на прибыль предприятий, которые отвечают критериям, определенным пунктом 44 подраздела 4 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, и имеют право применять ставку налога 0 процентов, по результатам каждого отчетного (налогового) периода составляют упрощенную налоговую декларацию по указанному налогу по установленной форме и подают ее контролирующему органу в срок, установленный Налоговым кодексом Украины для годового отчетного (налогового) периода.

3. В случае если по результатам отчетного (налогового) периода отсутствуют основания для применения ставки налога на прибыль предприятий 0 процентов, плательщики налога подают контролирующему органу налоговую декларацию по этому налогу в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. N 592


Відмітка про одержання
 (штамп контролюючого органу)

1

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємств, який оподатковується
за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України

 

звітна

 

звітна нова

 

уточнююча

2

Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється спрощена податкова декларація

20____ рік

3

Повне найменування платника податку

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4

Код платника податку згідно з ЄДРПОУ

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

5

Податкова адреса

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

поштовий індекс

 

 

 

 

 

номер телефона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер мобільного телефона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номер телефакса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Спрощена податкова
декларація подається до ______________________________________________________________________________
 (найменування контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація)

7

Особливі відмітки

 

спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума, гривень

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

 

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

 

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 04 - рядок 05) (+, -)

03

 

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

04

 

Різниці, на які зменшується фінансовий результат, у тому числі:

05

 

сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років1

05.1

 

Об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

06

 

Наявність доповнення2

Доповнення до спрощеної податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України)


N

Зміст доповнення


Наявність додатків

(форм фінансової звітності) до спрощеної податкової декларації3

Форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"

Форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

Форма N 3
"Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" або Форма N 3-н "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

Форма N 4 "Звіт про власний капітал"

Форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності"

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

форма
N 1-м "Баланс"

форма
N 2-м

"Звіт про фінансові результати"

форма 
N 1-мс "Баланс"

форма
N 2-мс

"Звіт про фінансові результати"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність рішення4

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці

 

 

Інформація, наведена у спрощеній податковій декларації, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта5

 

 

____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

______________

(підпис)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

______________

(підпис)

Дата подання спрощеної податкової декларації

(число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина спрощеної податкової декларації, що заповнюється посадовою (службовою) особою контролюючого органу, до якого вона подається

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності ___ ___________ 20___ року

 

Посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація

 

____________________

(ініціали та прізвище)

 

______________

(підпис)

Результати камеральної перевірки спрощеної податкової декларації (потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено __ _______ 20_ року

 

складено акт від __ _______ 20__ р. N ___

 

Посадова (службова) особа контролюючого органу,
до якого подається спрощена податкова декларація

 

____________________

(ініціали та прізвище)

 

______________

(підпис)

___________

1 Включається відповідно до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України.

2 Заповнюється у разі подання разом із спрощеною податковою декларацією доповнення.

3 У відповідних клітинках проставляється знак "+".

4 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України.

5 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

...

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Календарь бухгалтера

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
...