Приказ ГНАУ N 1002 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликовано: «Офіційний вісник України» N 101 (10.01.2011), ст. 3646

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1002

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1402/18697

Об утверждении формы Реестра выданных и полученных налоговых накладных и Порядка его ведения

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 17 декабря 2012 года N 1340)

С целью обеспечения применения пункта 201.15 статьи 201 раздела V Налогового кодекса Украины, руководствуясь статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Реестра выданных и полученных налоговых накладных и Порядок ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных, которые прилагаются.

2. Департаменту администрирования налога на добавленную стоимость (Лапшин Ю. В.) в установленном порядке подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Департаменту массово-разъяснительной работы и обращений граждан (Косарчук В. П.) обеспечить предание огласке этого приказа путем размещения на веб-сайте Государственной налоговой администрации Украины.

4. Признать такими, которые утратили действие:

пункты 8 - 10 приказа Государственной налоговой администрации Украины от 30.05.2005 г. N 244 "О внесении изменений в приказ Государственной налоговой администрации Украины от 30.05.97 г. N 165", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18.07.2005 г. за N 769/11049;

пункт 2 приказа Государственной налоговой администрации Украины от 26.01.2007 г. N 30 "О внесении изменений в приказы ГНА Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 09.02.2007 г. за N 108/13375;

приказ Государственной налоговой администрации Украины от 26.10.2009 г. N 582 "О внесении изменений в форму Реестра полученных и выданных налоговых накладных и Порядка ведения реестра полученных и выданных налоговых накладных, утвержденного приказом ГНА Украины от 30.06.2005 г. N 244", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12.11.2009 г. за N 1064/17080.

5. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии 
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики
и предпринимательства

Г. Яцишина

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
24.12.2010 г. N 1002

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1402/18697

О1

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

подається до декларації з податку на додану вартість

О11

 

Звітної

О12

 

Звітної нової

О13

 

 

Номер порції реєстру

О2

Відмітка про подання декларації з податку на додану вартість за формою

О21

 

загальна

О22

 

скорочена (стаття 209 Кодексу)

О23

 

спеціальна (пункт 209.18 статті 209 Кодексу)

О24

 

переробного підприємства (пункт 1 підрозділу 2 розділу XIX Кодексу)

О3

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

 

 

(місяць)

О4

Платник

 

(найменування - для юридичної особи та постійного представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця; найменування, дата та номер договору - для спільної діяльності; найменування, дата та номер договору - для особи - управителя майном; найменування, дата та номер угоди про розподіл продукції - для інвестора (його постійного представництва))

О5

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О6

Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

 

Розділ I. Видані податкові накладні

N
з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, ВМД тощо

Загальна сума постачання, включаючи ПДВ

Постачання товарів/послуг та послуги, надані нерезидентом на митній території України, які:

Експорт товарів та супутніх такому експорту послуг
(база оподаткування)

дата виписки

порядковий номер

вид документа

платник податку - покупець

підлягають оподаткуванню за ставкою

звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування (сума постачання)

найменування
(П. І. Б. - для фізичної особи - підприємця)

індивідуальний податковий номер

20 %

0 %

база оподаткування

сума ПДВ

база оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Отримані податкові накладні

N
з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, ВМД, касовий чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв'язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу тощо

Загальна сума, включаючи ПДВ

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), імпорт товарів/послуг, включаючи одержання від нерезидента:

дата отримання

дата виписки

порядковий номер

вид документа

постачальник

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які:

які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

найменування
(П. І. Б. - для фізичної особи - підприємця)

індивідуальний податковий номер

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %, 0 %

звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування

вартість без ПДВ

сума ПДВ

вартість без ПДВ

сума ПДВ

вартість без ПДВ

сума ПДВ

вартість без ПДВ

сума ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подано електронну копію реєстру до податкової служби.

Дата подання копії реєстру

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)


М. П.

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Платник ПДВ (для фізичної особи - підприємця)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Директор
Департамента администрирования
налога на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
24.12.2010 г. N 1002

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
29 декабря 2010 г. за N 1402/18697

ПОРЯДОК

ведения реестра выданных и полученных налоговых накладных

1. Внедрение реестра выданных и полученных налоговых накладных (далее - Реестр) обусловлено требованиями пункта 201.15 статьи 201 раздела V Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).

Реестр является формой для записи (регистрации) выданных и полученных налоговых накладных.

Исправление ошибки в Реестре осуществляется методом "сторно" по правилам, предусмотренным для бухгалтерского учета, в момент выявления таких ошибок.

Коррекция ошибочных записей в Реестре не приводит к необходимости формирования новых (уточняющих) реестров.

2. Реестр ведется лицами, зарегистрированными как плательщики налога на добавленную стоимость.

Если не зарегистрированные плательщиками налога на добавленную стоимость филиалы и другие структурные подразделения плательщика налога самостоятельно осуществляют приобретение/поставку товаров/услуг и проводят расчеты с поставщиками/потребителями, то зарегистрированный плательщик налога, в состав которого входят такие структурные подразделения, может делегировать филиалу или структурному подразделению право ведения части Реестра в пределах деятельности такого филиала (структурного подразделения). Для этого плательщик налога должен каждому филиалу и структурному подразделению присвоить отдельный числовой код (номер, шифр), о чем в письменном виде проинформировать орган государственной налоговой службы по месту его регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость. В случае, если плательщиком налога делегировано филиалам или структурным подразделениям право ведения частей Реестров, данные таких частей Реестров являются составными частями Реестра плательщика налога.

Во время выполнения договоров о совместной деятельности, договоров управления имуществом и соглашений о распределении продукции Реестр ведется лицом, которое ведет учет результатов такой деятельности.

Плательщики налога на добавленную стоимость составляют отдельные Реестры по таким видам деятельности:

сельскохозяйственные предприятия, применяющие специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства в соответствии со статьей 209 раздела V Кодекса;

сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, отвечающие критериям, определенным статьей 209 Кодекса, и которые не избрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства и реализуют молоко, скот, птицу, шерсть собственного производства, а также молочные продукты, молочное сырье и мясопродукты, произведеные в собственных перерабатывающих цехах;

перерабатывающие предприятия всех форм собственности, которые согласно пункту 1 подраздела 2 раздела XX Кодекса за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясо-костная мука), в полном объеме направляют суммы налога на добавленную стоимость в специальный фонд государственного бюджета.

3. Реестр ведется в электронном виде в формате, утвержденном центральным органом налоговой службы, и по собственному желанию плательщика в бумажном виде.

Плательщики налога ежемесячно в сроки, предусмотренные для представления налоговой отчетности (календарный месяц), в том числе для которых установлен отчетный налоговый период - квартал, подают органу государственной налоговой службы копии записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных за такой период в электронном виде. Реестры могут подаваться:

с помощью телекоммуникационных сетей общего пользования с использованием надежных средств электронной цифровой подписи (при условии получения их в определенном законодательством Украины порядке) в формате, утвержденном центральным органом налоговой службы;

на электронных носителях.

4. При проведении плановой или внеплановой выездной документальной проверки плательщик налога обязан обеспечить доступ должностных лиц органов государственной налоговой службы к Реестру.

5. В служебном поле Реестра для отметки о типе декларации (строки 011 - 012) и служебном поле для отметки о форме налоговой декларации (строки 021 - 024) указывается отметка (х) в строке служебного поля, которая отвечает типу и форме декларации.

В служебном поле Реестра (строка 013) указывается номер порции Реестра от 01 до 99.

В случае ведения части Реестра филиалами и структурными подразделениями плательщика (в соответствии с пунктом 2 данного Порядка) в служебном поле 04 "Плательщик" отмечается наименование плательщика и через дробь наименование и код (номер, шифр), установленный для этих филиалов и других структурных подразделений.

Лицо, которое ведет учет результатов во время выполнения договоров о совместной деятельности или договоров управления имуществом, ведет отдельные Реестры по отмеченной деятельности.

6. В Реестре отдельно учитываются операции:

по поставке товаров/услуг, которые облагаются налогом налогом на добавленную стоимость по ставке 20 процентов или 0 процентов, освобождены от налогообложения, и тех, которые не являются объектом налогообложения;

по приобретению товаров/услуг с целью использования в хозяйственной деятельности плательщика для осуществления операций, которые облагаются налогом налогом на добавленную стоимость по ставке 20 процентов или 0 процентов, освобождены от налогообложения, и тех, которые не являются объектом налогообложения, а также тех, которые не предназначаются для использования в хозяйственной деятельности этого плательщика налога.

7. Реестр является основанием для отображения сводных результатов такого учета в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость.

8. В разделе I Реестра отображаются налоговые накладные, выданные в случаях, определенных пунктом 8 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом ГНА от 21.12.2010 г. N 969, расчет коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), грузовые таможенные декларации (далее - ГТД).

8.1. Учет выданных налоговых накладных проводится в день возникновения налоговых обязательств, дата возникновения которых определяется в соответствии с требованиями статьи 187 раздела V Кодекса.

8.2. Учет операций по поставке товаров/услуг ведется на основании налоговой накладной и расчета коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной).

8.3. Записи на основании расчета коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной) осуществляются в случае осуществления коррекции сумм налоговых обязательств в соответствии со статьей 192 раздела V Кодекса.

8.4. Учет операций по поставке товаров/услуг, которые не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с требованиями статьи 196 раздела V Кодекса, ведется на основании документов бухгалтерского учета.

9. Особенности заполнения некоторых граф раздела I Реестра.

9.1. В графу 1 записывается порядковый номер налоговой накладной (порядковый номер налоговой накладной отвечает порядковому номеру записи в Реестре), расчета коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной).

9.2. В графе 2 указывается дата выписки налоговой накладной.

9.3. В графе 3 указывается порядковый номер налоговой накладной, который отвечает номеру из графы 1, номер расчета коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной).

В случае, если плательщиком осуществляются экспортные операции, в графе 3 проставляется номер ГТД.

9.4. В графе 4 отмечается вид документа согласно таких обозначений:

ПН - налоговая накладная.

В случае выписки налоговой накладной по отдельным операциям, определенным в пункте 8 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом ГНА от 21.12.2010 г. N 969, к виду документа добавляется код операции (например, ПН - налоговая накладная, ПН01 - налоговая накладная, выписанная на сумму превышения обычной цены над фактической);

РК - расчет коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной);

ВМД - грузовая таможенная декларация;

БО - документ бухгалтерского учета.

В случае, если данные документа включаются в уточняющие расчеты за отчетный период, к виду документа добавляется буква "У" (например, ПН - налоговая накладная, ПНУ - налоговая накладная, которая включена в уточняющие расчеты).

9.5. В графе 5 указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица - предпринимателя) покупателя.

9.6. В графе 6 указывается индивидуальный налоговый номер покупателя - плательщика налога на добавленную стоимость.

9.7. В графах 7 - 12 отображается информация относительно поставок товаров/услуг.

9.8. В случае осуществления записей на основании расчета коррекции количественных и стоимостных показателей (приложение 2 к налоговой накладной) такие записи осуществляются с соответствующим знаком (+ или -).

10. В разделе II Реестра отображаются полученные налоговые накладные, расчеты коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), ГТД, а также другие документы, на основании которых осуществляется учет операций по приобретению товаров/услуг. Согласно пунктам 201.10 и 201.11 статьи 201 раздела V Кодекса такими документами являются:

товарные чеки или другие расчетные документы, которые удостоверяют факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг, или первичные документы, составленные в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", подтверждающие факт получения таких товаров/услуг, копии которых прилагаются к заявлению с жалобой на поставщика этих товаров/услуг, прилагаемое покупателем товаров/услуг к налоговой декларации за отчетный период – (перевод «Профи Винс») в случае отказа со стороны продавца этих товаров/услуг предоставить налоговую накладную или при нарушении им порядка ее заполнения и порядка регистрации в Едином реестре налоговых накладных;

транспортный билет, гостиничный счет или счет, который выставляется плательщику налога за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета, содержащих общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, кроме тех, форма которых установлена международными стандартами;

кассовые чеки, которые содержат сумму полученных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с определением фискального номера и налогового номера поставщика), на общую сумму полученных товаров/услуг не более 200 гривен в день (без учета налога).

10.1. Приобретение или изготовление товаров/услуг и приобретение (строительство, сооружение) основных фондов (основных средств, в том числе других необоротных материальных активов и незавершенных капитальных инвестиций в необоротные капитальные активы) на таможенной территории Украины отображается на основании налоговых накладных, расчетов коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), а также других подобных документов, отмеченных выше.

10.2. Операции по ввозу товаров на таможенную территорию Украины отображаются на основании таможенной декларации, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

10.3. Операции по получению услуг от нерезидента на таможенной территории Украины отображаются на основании налоговой накладной, налоговые обязательства по которой включены в налоговую декларацию предыдущего периода.

10.4. Учет приобретенных товаров/услуг на таможенной территории Украины у лиц, которые не зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость, ведется на основании документов, удостоверяющих поставку таких товаров/услуг.

11. Особенности заполнения некоторых граф раздела II Реестра.

11.1. В графе 1 проставляется номер записи налоговой накладной, расчета коррекции количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), других подобных документов, указанных в пунктах 201.10 и 201.11 статьи 201 раздела V Кодекса, и документа, удостоверяющего факт приобретения товаров, ГТД. Указанный номер записи переносится в отмеченный документ.

11.2. В графе 2 указывается дата получения налоговой накладной или другого документа, указанного в подпункте 11.1 этого пункта.

11.3. В графы 3, 4 переносятся соответствующие реквизиты налоговой накладной или другого документа, указанного в подпункте 11.1 этого пункта.

11.4. В графе 5 отмечается вид документа согласно таких обозначений:

ПН - налоговая накладная;

РК - расчет коррекции к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной);

ВМД - грузовая таможенная декларация;

ЧК - кассовый чек;

ТК - транспортный билет;

ГР - гостиничный счет;

ПЗ - счет за услуги связи;

ПО - услуги, стоимость которых определяется по показателям приборов учета;

ЗП - заявление плательщика и копии товарных чеков или других расчетных документов, которые удостоверяют факт уплаты налога в связи с приобретением таких товаров/услуг или копии первичных документов, составленных в соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", подтверждающих факт получения таких товаров/услуг в соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 раздела V Кодекса;

НП - документ, удостоверяющий приобретение товаров/услуг на таможенной территории Украины у лиц, которые не зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость.

В случае, если данные документа включаются в уточняющие расчеты за отчетный период, к виду документа добавляется буква "У" (например, ПН - налоговая накладная, ПНУ - налоговая накладная, которая включена в уточняющие расчеты).

11.5. В графе 6 указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица - предпринимателя) поставщика.

В случае приобретения товаров за пределами таможенной территории Украины и получения услуг от нерезидента на таможенной территории Украины в графе 6 проставляются страна нерезидента и наименование (фамилия, имя, отчество /при наличии/ - для физического лица) нерезидента.

11.6. В графе 7 указывается индивидуальный налоговый номер поставщика - плательщика налога на добавленную стоимость.

В случае, если товары/услуги, приобретенные у нерезидента, не предназначаются для использования в хозяйственной деятельности или приобретены с целью их использования для поставки услуг за пределами таможенной территории Украины или услуг, место поставок которых определяется в соответствии с пунктом 186.3 статьи 186 раздела V Кодекса, в графе 7 отображается условный ИНН "200000000000".

Если товары/услуги приобретены у нерезидента, в графе 7 отображается условный ИНН "300000000000".

В случае, если товары/услуги приобретены в лица, которое не зарегистрировано как плательщик налога, в графе 7 отображается условный ИНН "400000000000".

11.7. В графе 8 указывается общая сумма, включая налог на добавленную стоимость.

11.8. В графах 9, 11, 13 и 15 указывается стоимость товаров/услуг и основных фондов без налога на добавленную стоимость.

В случае осуществления записей на основании расчета коррекции к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной) такие записи осуществляются с соответствующим знаком (+ или -).

11.9. В графах 10, 12, 14 и 16 указывается оплаченная (начисленная) сумма налога на добавленную стоимость за товары/услуги и основные фонды, определенная исходя из их стоимости, отмеченной в графах 9, 11, 13 и 15 (соответственно).

Сумма налога на добавленную стоимость, указанная в графах 12, 14 и 16, в налоговый кредит не включается.

В случае приобретения у плательщика налога на добавленную стоимость товаров/услуг и основных фондов, освобожденных от налогообложения, и тех, которые не являются объектом налогообложения, а также приобретения у лица, незарегистрированного плательщиком налога на добавленную стоимость, в графах 10, 12, 14 и 16 делается отметка "?".

В случае осуществления записей на основании расчета коррекции количественных и стоимостных показателей (приложение 2 к налоговой накладной) такие записи осуществляются с соответствующим знаком (+ или -).

11.10. Если плательщиком проводится распределение сумм налогового кредита в соответствии с пунктом 199.1 статьи 199 и/или абзацем вторым подпункта "а" подпункта 209.15.1 пункта 209.15 статьи 209 раздела V Кодекса, в последний день отчетного (налогового) периода делается запись относительно коррекции записей налоговых накладных, в соответствии с которыми приобретались такие товары/услуги.

При этом в графе 5 к виду документа добавляется буква "Р" (например, ПН - налоговая накладная, ПНР - налоговая накладная, по которой проведено распределение суммы налогового кредита).

Сумма коррекции отвечает части использования таких товаров/услуг в операциях, освобожденных от налогообложения, и тех, которые не являются объектом налогообложения и/или используются в операциях сельскохозяйственного производства за отчетный период.

В случае проведения коррекции сумм налогового кредита по операциям, освобожденным от налогообложения, и тех, которые не являются объектом налогообложения, проводятся такие записи: со знаком (-) в графах 9, 10 и одновременно со знаком (+) в графах 11, 12.

В случае проведения коррекции сумм налогового кредита по операциям, которые частично используются в сельскохозяйственном производстве, на сумму коррекции проводятся такие записи: со знаком (-) в графах 8, 9, 10 и одновременно делается запись со знаком (+) в графах 8, 9,10 Реестра по сельскохозяйственным операциям.

12. Плательщики налога за отчетный период определяют итоги ежедневно зарегистрированных операций и отдельно определяют итоги для уточняющих расчетов.

Директор
Департамента администрирования
налога на добавленную стоимостьЮ. В. Лапшин

Комментарии 

 
0 #7 Лана 07.06.2011 11:11
Цитирую Бухгалтер:
Достали, сволочи.

Абсолютно согласна
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+2 #6 Бухгалтер 19.04.2011 10:30
Достали, сволочи.
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+4 #5 Наталья 17.02.2011 11:29
А если прибретены консультационны е услуги без НДС у предприятия-плательщика, налоговой накладной нет, какой вид документа ставить в графе 5?
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
0 #4 Таня 08.02.2011 16:47
лишний повод не признать налоговый кредит, если в реестре у контрагента гр.1 не будет равна гр.3. я так думаю
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
0 #3 Бедный бухгалтер 14.01.2011 14:31
Помимо всего, приказ разбивает отчетный период январь на 2 периода-до 10.01 и после этого срока- до 31.01
2 периода подразумевают 2 реестра, а как они войдут в одну декларацию-даже эти умники сами не знают
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+6 #2 Бухгалтер 13.01.2011 15:34
А что бы было. Люди денег хотят заработать, за каждый такой документ деньги платят... Это не то что бухгалтерам, количество отчетов увеличивается, а деньги те же. учимся, коллеги
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
0 #1 Сергей 11.01.2011 20:51
Какая цель преследуется введением этих новаций??
Цитировать | Пожаловаться модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6