Приказ ГНАУ N 1025 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 2 (21.01.2011), ст. 137

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1025

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 декабря 2010 г. за N 1425/18720

Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства доходов и сборов Украины
 от 16 сентября 2013 года N 481)

В соответствии с пунктом 177.10 статьи 177 и пунктом 178.6 статьи 178 раздела IV Налогового кодекса Украины, руководствуясь статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и Порядок ведения Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (прилагаются).

2. Департаменту налогообложения физических лиц (Дусяк С. П.):

2.1 подать этот приказ в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации;

2.2. обеспечить предание огласке приказа в установленном порядке.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Лекарь С. И.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
24.12.2010 г. N 1025

Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду (грн.)

Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (за день, місяць, квартал, рік)

Витрати виробництва та обігу

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду (грн.)

Чистий дохід (грн.) гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

загальна вартість придбаних товаро-
матеріальних цінностей (грн.)

у тому числі, товарів, що реалізовані, товаро-
матеріальних цінностей, що використані у виробництві продукції (грн.)

Внутрішнє переміщення товару (відпущено/отримано)

понесені витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (грн.)

понесені інші витрати, пов'язані з одержанням доходу, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг (грн.)

адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки найманого працівника або серія та номер паспорта*

вартість товару, що переміщено (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті.

Директор Департамента
налогообложения физических лиц


С. П. Дусяк

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
24.12.2010 г. N 1025

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
30 декабря 2010 г. за N 1425/18720

Порядок ведения Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

1. В соответствии с пунктом 177.10 статьи 177 и пунктом 178.6 статьи 178 раздела IV Налогового кодекса Украины физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (далее - самозанятые лица), обязаны вести Книгу учета доходов и расходов (далее - Книга), в которой ежедневно на основании первичных документов осуществляются записи об операциях, состоявшихся в отчетном (налоговом) периоде.

2. Самозанятые лица должны приобретать и оформлять Книгу самостоятельно. Книга имеет вид тетради или блокнота. Прошнурованная с пронумерованными страницами Книга безвозмездно регистрируется в органе государственной налоговой службы по основному месту учета самозанятого лица.

Каждый работник - физическое лицо (далее - наемное лицо), осуществляющее операции за наличные, ведет их учет в Книге, которая регистрируется самозанятым лицом в таком же порядке. В Книге для наемных лиц отмечаются адрес места осуществления деятельности, фамилия, имя, отчество наемного лица и самозанятого лица (работодателя) и их регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, а в случае его отсутствия - серия и номер паспорта (для физических лиц - налогоплательщиков, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте). Записи в Книге выполняются шариковой или чернильной ручкой (исправления допускаются только с заверением их самозанятым лицом).

3. Ведение Книги осуществляется в таком порядке:

3.1. В графе 1 указывается дата заполнения.

3.2. В графах 2 и 11 отображается сумма нереализованных товарных запасов, сырья, материалов и тому подобное на начало и на конец отчетного налогового периода (года), которая выводится в денежной форме, исходя из цены их приобретения.

3.3. В графе 3 ежедневно отображается фактически полученная сумма дохода от осуществления деятельности с суммарным итогом за месяц, квартал, год. В случае необходимости регистрации новой Книги в течение отчетного года записи в ней продолжаются нарастающим итогом, а предыдущая Книга остается у самозанятого лица.

3.4. В графу 4 записываются реквизиты документа, который подтверждает понесенные расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей, выполнением работ и предоставлением услуг (номер, дата и название документа). Документами, которые подтверждают расходы, могут быть, в частности, товарно-транспортная и/или налоговая накладная, платежное поручение, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, предоставленных услуг) и другие расчетные документы.

3.5. В графе 5 отображается общая стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей.

3.6. В графе 6 отображается сумма расходов, которая непосредственно связана с получением дохода.

3.7. Самозанятые лица, которые используют наемный труд, заполняют графы 7 и 8:

в графу 7 записываются сведения о внутреннем перемещении товара (отпуск на реализацию наемному лицу) с указанием адреса места осуществления деятельности, фамилии, имени, отчества наемного лица и его регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, а в случае его отсутствия - серии и номера паспорта (для физических лиц - налогоплательщиков, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте);

в графе 8 отображается стоимость товара, переданного на реализацию по ценам приобретения.

Наемные лица заполняют данные Книги в соответствии с графами 1, 3, 8. Графа 3 заполняется по каждому факту осуществления операции. В графе 8 наемное лицо отображает стоимость полученного товара по ценам реализации. Данные из Книг наемных лиц включаются в Книгу самозанятых лиц в последний день месяца.

Физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, графы 7 и 8 не заполняют.

3.8. В графе 9 отображаются расходы на оплату труда и начисления на заработную плату, понесенные в отчетном месяце.

3.9. В графе 10 отображаются фактически понесенные другие расходы, непосредственно связанные с получением дохода, которые не отмечены в графах 6 и 9, включая стоимость оплаченных выполненных работ и предоставленных услуг.

3.10. Графа 12 рассчитывается как разница между доходом от осуществления деятельности и документально подтвержденными расходами, связанными с получением дохода.

4. Физические лица - предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, не включают в расходы и доход суммы налога на добавленную стоимость, которые входят в цену приобретенных или проданных товаров, предоставленных работ и выполненных услуг.

5. Данные Книги используются самозанятым лицом для заполнения налоговой декларации за отчетный налоговый период (год).

Директор Департамента
налогообложения физических лиц


С. П. Дусяк

Комментарии 

 
+1 #16 Татьяна 03.12.2012 18:53
Подскажите, если ЧП плательщик НДС работает только по безналу(через банк),то книгу он должен вести по банковским выпискам?И какие штрафные санкции для предпринимателя если он в книге допускал ошибки (графа6 книги).Могут ли предпринимателю включить в доходы эти ошибки, если приходные и расходные накладные есть все и налог платился на их основании?
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
0 #15 Сергей 09.11.2011 16:56
А вы попробуйте по этой фигне заполнить книгу производителя (например колбасы). У которого есть и задолженность перед поставщиком и задолженность покупателей... А колбаса делается каждый день.
Представьте теперь, что собой должна будет представлять эта книга. Рецепт из 20-30 позиций, есть сырье оплаченное и неоплаченное (купленное у разных поставщиков). А есть продукция не отгруженная и не оплаченная...
Похоже все расчитано на купи-продайство. Витчизняный выробнык никому не вдулся...
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
0 #14 надежда 28.05.2011 16:45
очереднай документ для получения взяток налоговика, работу предпринимателе й усложняют
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+4 #13 Ирина 02.04.2011 15:23
Меня тоже интересует графа № 3!!!Так как правильно вводить - каждую продажу или по оканчании смены общую ссуму!!!
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+4 #12 Ольга 25.02.2011 22:30
И что делать если 2 дня работаю я,2 дня-продавец.Как в эттом случае вести даные книги?
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
+3 #11 Ольга 25.02.2011 22:11
Думаете,есть шанс,что налоговая все же пересмотрит принятое решение?

Я слышала,что за неверное ведение даной формы 10 штрав 3300 грн. ктото еще об этом знает?
Цитировать | Пожаловаться модератору
 
 
-1 #10 Ирина 22.02.2011 23:08
Я предпологала, что лучше не будет,но что это будет такой бред!!!Это получается, что нужно еще и писаря нанимать!!!Те которые подписывали. явно этот шедевр в глаза не видели!
Цитировать | Пожаловаться модератору
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Проект Закона Украины N 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» от 15.12.2021 г.

Закон Украины N 1082-ІX «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» от 15.12.2020 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3