Приказ ГНАУ N 1018 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 4 (28.01.2011) (часть 2), ст. 235

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1018

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
12 января 2011 г. за N 28/18766

Об утверждении формы Налогового расчета сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 17 августа 2015 года N 719
)

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 раздела II и разделом XV Налогового кодекса Украины, статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налогового расчета сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины, которая прилагается.

2. Признать такими, которые утратили действие, приказы Государственной налоговой администрации Украины:

от 24.01.2003 г. N 24 "Об утверждении формы налоговой декларации о сборе за пользование радиочастотным ресурсом Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 05.02.2003 г. за N 91/7412;

от 26.03.2004 г. N 169 "Об утверждении Изменений к форме налоговой декларации о сборе за использование радиочастотным ресурсом Украины, утвержденной приказом ГНА Украины от 24 января 2003 года N 24", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 01.04.2004 г. за N 406/9005;

от 25.04.2005 г. N 157 "Об утверждении Изменений и дополнений к приказу Государственной налоговой администрации Украины от 24.01.2003 г. N 24", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13.05.2005 г. за N 513/10793;

от 15.09.2010 г. N 702 "Об утверждении Изменений к Порядку составления формы налоговой декларации о сборе за пользование радиочастотным ресурсом Украины", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 03.11.2010 г. за N 1024/18319.

3. Департаменту администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) (Хоцяновская Н. В.) в установленном порядке:

3.1 подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

3.2 обеспечить доведение приказа к сведению налогоплательщиков.

4. Департаменту информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения (Лаба М. С.) разработать соответствующее программное обеспечение компьютерной обработки данных Налогового расчета сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины в порядке и сроки, определенные для создания информационных систем.

5. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Первый заместитель
Министра инфраструктуры Украины


К. Ефименко

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики
и предпринимательства

Г. Яцишина

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственной налоговой администрации Украины
24.12.2010 г. N 1018

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)

Податковий розрахунок

порядковий №

збору за користування радіочастотним ресурсом України

за рік1

 

 

звітний

звітний новий

уточнюючий

1

податковий період:

у складі:

звітного2

звітного нового2

1.1

звітний:

1.2

уточнюючий:

 

 

 

 

місяць

 

 

2

0

року

 

місяць

 

 

2

0

року

2

платник:

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)________________________________

 

юридична особа

 

 

__________________________________________________________________________________

 

фізична особа-підприємець

 

код згідно з ЄДРПОУ, або податковий номер, який надають органи державної податкової служби, або реєстраційний номер облікової картки платника податків,

 

або серія та номер паспорта3

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

місцезнаходження (місце проживання) платника:

 

поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжміський код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса4:

 

факс4

 

 

 

 

 

 

 

3

найменування органу державної податкової служби, до якого подається розрахунок:

 

 

I. Розрахунок сум збору в розрізі видів радіозв'язку5

N
з/п

Дозвільний документ6

Вид радіо-
зв'язку

Потуж-
ність7
(у кВт з трьома десятко-
вими знаками)

Розмір ставки збору за 1 МГц смуги радіо-
частот, визначеної у ліцензії або дозволі, за кожним регіоном у гривнях

Кількість регіонів8

Ширина смуги радіо-
частот, визначеної в ліцензії або дозволі (МГц)

Нараховано збору за звітний місяць
(к. 5 х к. 6 х к. 7)
(у гривнях з двома десятко-
вими знаками)

Вид доку-
мента (ліцензія або дозвіл)

Дата
(дд.мм.рррр)

номер

Строк дії до (мм.рррр)

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3

4

5

6

7

8

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Розрахунок загальної суми збору

2.1

Нараховано збору усього за звітний місяць (сума значень рядків колонки 8 розділу I)

 

2.2

Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього (р. 2.1 розрахунку, що уточнюється)9

 

2.3

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2.1 - р. 2.2, якщо р. 2.1 > р. 2.2) або (р. 2.3 або сума р. 2.3 додатка(ів)10 у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку)9

 

2.4

Сума збору, яка зменшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2.2 - р. 2.1, якщо р. 2.2 > р. 2.1) або (р. 2.4 або сума р. 2.4 додатка(ів)10 у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку)9

 

2.5

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 2.3 х 3 %))11

 

2.6

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 2.3 х 5 %))12

 

2.7

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)9

 

3

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності9 на:

 

арк.

4

Додаток(ки) щодо перерахунку податкового зобов'язання збору за минулий(і) період(и)12 на:

 

арк.

5

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на:

 

арк.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України до цього податкового розрахунку може(уть) додаватися додаток(ки) щодо уточнення показників раніше поданого(их) ним податкового(их) розрахунку(ів) збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий(і) період(и) "___" ____________ 20__ року, "___" ____________ 20__ року і т. д.

____________
1 Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).

2 Ставиться позначка, наприклад "х", у додатку, який заповнюється за цією формою і додається до звітного або звітного нового податкового розрахунку у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі відповідного звітного або звітного нового податкового розрахунку.

3 Серія та номер паспорта проставляється фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 За бажанням платника.

5 За потреби кількість рядків розділу I може бути збільшено.

6 Під дозвільним документом мається на увазі ліцензія або дозвіл, передбачені підпунктами 318.1.1 - 318.1.4 пункту 318.1 статті 318 розділу XV Податкового кодексу України.

7 Заповнюється на підставі дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

8 У разі якщо платник збору у двох чи більше регіонах користується однією і тією самою шириною смуги радіочастот, визначеної у ліцензії або дозволі, він може вказати загальну кількість цих регіонів; у разі зазначення одного регіону проставляється цифра "1" (показники заповнюються арабськими цифрами без зазначення назв регіонів).

9 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

10 Додаток(ки) заповнює(ю)ться за цією формою. Додатково див. примітку 2.

11 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

12 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.

Інформація, наведена у:

Податковому розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                                         "___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.                   Складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___
"___" ____________ 20__ року                             ___________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
/підпис, прізвище, ініціали/

Директор Департамента
администрирования налога на
прибыль и других налогов и сборов
(обязательных платежей) ГНА Украины
Н. В. Хоцяновская

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6