Приказ ГНАУ N 1019 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 4 (28.01.2011) (часть 2), ст. 236

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1019

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
13 января 2011 г. за N 45/18783

Об утверждении формы Налогового расчета сбора за специальное использование лесных ресурсов

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 21 декабря 2012 года N 1404)

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 раздела II и разделом XVII Налогового кодекса Украины, статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налогового расчета сбора за специальное использование лесных ресурсов, которая прилагается.

2. Департаменту администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) (Хоцяновская Н. В.):

2.1 подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

2.2 обеспечить доведение приказа к сведению плательщиков налогов.

3. Департаменту информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения (Лаба М. С.) разработать соответствующее программное обеспечение компьютерной обработки данных налогового расчета сбора за специальное использование лесных ресурсов и приложения к нему в порядке и сроки, определенные для создания информационных систем.

4. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1019

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

 

1

Податковий розрахунок
збору за спеціальне використання лісових ресурсів

1.1.Т

порядковий N за рік1

 

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

Податковий (звітний) період

2

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Податковий (звітний) період, за який виправляються помилки

32

I квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

4

Повне найменування (прізвище, ім'я по батькові)

 

Лісокористувач, який відповідно до Податкового кодексу України подає податковий розрахунок

5

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

.

 

 

.

 

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

6

Місцезнаходження (місце проживання) платника: ______________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса4

Факс4

 

 

 

 

 

 

 

7

До органу державної податкової служби: ___________________________________________

 

 

8

Код органу місцевого самоврядування за основним місцем реєстрації (обліку) в органах державної податкової служби за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта оподаткування за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Показники

Усього нараховано збору5, грн. коп.

у тому числі

до державного бюджету5,
грн коп.

до місцевих бюджетів5,
грн коп.

1

2

3

4

5

1

Деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування

 

 

 

2

Деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (відповідно до підпункту "а" підпункту 330.1.2 пункту 330.1 статті 330 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

 

 

3

Деревина, заготовлена під час проведення заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо

 

 

 

4

Другорядні лісові матеріали

 

 

 

5

Побічні лісові користування

 

 

 

6

Використання корисних властивостей лісів

 

 

 

7

Сума збору, що внесена в касу лісокористувачами або безпосередньо сплачена до бюджетів

 

 

 

8

Нарахована сума збору з початку року
(р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)

 

 

 

9

Сума збору, донарахована за дров'яну деревину для технологічних потреб (у розмірі 70 відсотків, установлених пунктами 331.1 і 331.2 статті 331 розділу XVII Податкового кодексу України ставок збору за дрібну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

10

Сума збору за ліквід з крони (у розмірі 40 відсотків ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

11

Сума збору за порубкові залишки, що підлягають використанню (у розмірі 20 відсотків ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

12

Сума перерахунку збору у разі, якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків

 

 

 

13

Сума збору за фактичний обсяг використання лісових ресурсів, що перевищує обсяг, зазначений у лісовому квитку

 

 

 

14

Сума перерахунку збору у разі виправлення технічних помилок (відповідно до підпункту 333.1.1 пункту 333.1 статті 333 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

 

 

15

Сума перерахунку збору при анулюванні лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб

 

 

 

16

Сума збору за надання відстрочки на заготівлю деревини

 

 

 

17

Сума збору за надання відстрочки на вивезення деревини

 

 

 

18

Сума збору за додаткове надання відстрочки на вивезення деревини, але не більш як на 3 місяці

 

 

 

19

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року
(р. 9 + р. 10 + р. 11 + р. 12 + р. 13 + р. 15 + р. 16 + р. 17 + р. 18)

 

 

 

20

Усього нараховано з початку року (р. 8 + р. 19)

 

 

 

21

Нарахована сума за попередній звітний період, усього (квартал, півріччя, три квартали)

 

 

 

22

Нараховано збору за звітний квартал, усього
(р. 20 - р. 21)

 

 

 

23

Усього нараховано збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється (р. 22 розрахунку, що уточнюється)6

 

 

 

24

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 22 - р. 23, якщо р. 22 > р. 23) або (р. 22 або сума р. 22 додатка(ів)) у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового
розрахунку)7

 

 

 

25

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 23 - р. 22, якщо р. 23 > р. 22) або (р. 22 або сума р. 22 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданого(их) податкового(их) розрахунку(ів) у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку)7

 

 

 

26

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (р. 24 х 3 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)6

 

 

 

27

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (р. 24 х 5 %) (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)8

 

 

 

28

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України)7

 

 

 

29

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності7

на

 

арк.

30

Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и)8

на

 

арк.

31

Доповнення до податкового розрахунку (декларації) (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).

2 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 На бажання платника.

5 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

6 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

7 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

8 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданого податкового розрахунку у складі звітного або звітного нового податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником збору.


Інформація, наведена в розрахунку, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

 

М. П.

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази
податкової звітності                                                               "___" ____________ 20__ року

____________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби / підпис, прізвище, ініціали/)

За результатами камеральної перевірки розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.           Складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року ______________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби / підпис, прізвище, ініціали/)

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) ДПА УкраїниН. В. Хоцянівська

Відмітка про одержання (штамп органу
державної податкової служби)

Додаток
до Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

N

порядковий №, що відповідає р. 1.1.Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N

 

до

 

звітного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нового звітного

І квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

Перерахунок
податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів1

І квартал

 

півріччя

 

три квартали

 

рік

 

2

0

 

 

року

N з/п

Показники

Усього нараховано збору2,
грн коп., к. 4 х к. 5

у тому числі

до державного бюджету2,
грн коп.

до місцевих бюджетів2,
грн коп.

1

2

3

4

5

1

Деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування

 

 

 

2

Деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (відповідно до підпункту "а" підпункту 330.1.2 пункту 330.1 статті 330 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

 

 

3

Деревина, заготовлена під час проведення заходів з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо

 

 

 

4

Другорядні лісові матеріали

 

 

 

5

Побічні лісові користування

 

 

 

6

Використання корисних властивостей лісів

 

 

 

7

Сума збору, що внесена в касу лісокористувача або безпосередньо сплачена до бюджету

 

 

 

8

Нарахована сума збору
(р.1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7)

 

 

 

9

Сума збору, донарахована за дров'яну деревину для технологічних потреб (у розмірі 70 відсотків, установлених пунктами 331.1 і 331.2 статті 331 розділу XVII Податкового кодексу України ставок збору за дрібну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

10

Сума збору за ліквід з крони (у розмірі 40 відсотків ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

11

Сума збору за порубкові залишки, що підлягають використанню (у розмірі 20 відсотків ставок збору за дров'яну деревину відповідної лісової породи)

 

 

 

12

Сума перерахунку збору у разі, якщо загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків

 

 

 

13

Сума збору за фактичний обсяг використання лісових ресурсів, що перевищує обсяг, зазначений у лісовому квитку

 

 

 

14

Сума перерахунку збору у разі виправлення технічних помилок (відповідно до підпункту 333.1.1 пункту 333.1 статті 333 розділу XVII Податкового кодексу України)

 

 

 

15

Сума перерахунку збору при анулюванні лісорубного та/або лісового квитка у зв'язку з вилученням земель для інших потреб

 

 

 

16

Сума збору за надання відстрочки на заготівлю деревини

 

 

 

17

Сума збору за надання відстрочки на вивезення деревини

 

 

 

18

Сума збору за додаткове надання відстрочки на вивезення деревини, але не більш як на 3 місяці

 

 

 

19

Донарахована сума у разі перерахунку збору з початку року
(р. 9 + р. 10 + р. 11 + р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 15 + р. 16 + р. 17 + р. 18)

 

 

 

20

Усього нараховано (р. 8 + р. 19)

 

 

 

21

Нарахована сума збору за попередній звітний період, усього
(квартал, півріччя, три квартали)

 

 

 

22

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 20 - р. 21)

 

 

 

23

Нарахована сума збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється, усього (р. 22 розрахунку, що уточнюється)

 

 

 

24

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р. 22 - р. 23), якщо р. 22 > р. 23

 

 

 

25

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки, усього (р. 23 - р. 22), якщо р. 23 > р. 22

 

 

 

1 Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітного або звітного нового розрахунку і подається разом з таким розрахунком.

2 Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Наведена інформація є достовірною.

Дата заповнення додатка (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник або фізична особа - підприємець

___________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер

 

___________
(підпис)

 

__________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4