Приказ ГНАУ N 1017 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 5 (31.01.2011), ст. 262

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1017

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
12 января 2011 г. за N 36/18774

Об утверждении формы Налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства финансов Украины
от 20 июля 2015 года N 654)

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 раздела II и пунктом 317.4 статьи 317 главы 4 раздела XIV Налогового кодекса Украины, статьей 8 Закона Украины "О государственной налоговой службе в Украине"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности, которая прилагается.

2. Департаменту администрирования налога на прибыль и других налогов и сборов (обязательных платежей) (Хоцяновская Н. В.) в установленном порядке:

2.1 подать этот приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

2.2 обеспечить доведение приказа до сведения плательщиков налогов.

3. Департаменту информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения (Лаба М. С.) разработать соответствующее программное обеспечение компьютерной обработки данных Налоговой декларации по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности в порядке и сроки, определенные для создания информационных систем.

4. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Любченко А. Н.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета
Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства

Г. Яцишина


Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1017

Податкова декларація

зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу

на природний газ для споживачів усіх форм власності

Порядковий номер за рік

 

звітна

звітна нова

уточнююча

1

 

 

податковий період:

1.1

звітний:

 

Місяць

 

 

 

2

0

року

1.2

що уточнюється 1:

 

місяць

 

 

 

2

0

року

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платник:

найменування 2

 

 

юридична особа

 

 

 

 

відокремлений підрозділ

 

 

 

?

 

 

 

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

платника за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцезнаходження платника 3

 

 

 

 

 

поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

міжміський код

 

 

 

 

 

 

 

 

тел./факс

 

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса 3

 

 

3

 

 

 

орган державної податкової служби, до якого подається розрахунок:

3.1

за місцем обліку платника 3

 

 

 

 

 

рядок

показник

величина

4

 

 

 

податкове зобов’язання56за звітний період:

?

р. 4.1 + р. 4.2 ) ,

 

у тому числі за газ, що поставлений категоріям споживачів,

?

поіменованим у:

рядок

показник

величина

 

 

 

 

4.1

пункті 316.1 статті 316 глави 4 розділу ХІV Кодексу 7

?

 

сума рядків 5 додатків 1

 

4.2

пункті 316.2 статті 316 глави 4 розділу ХІV Кодексу 8

?

 

сума рядків 5 додатків 2

 

5

податкове зобов’язання за результатами виправлення помилок:

?

 

р. 5.1 + р. 5.2 ) ,

 

у тому числі за газ, що поставлений категоріям споживачів,

?

поіменованим у:

5.1

пункті 316.1 Кодексу

?

 

сума ( р. 6.1 – р. 6.2 ) додатків 1 9

 

 

5.2

пункті 316.2 Кодексу

?

 

сума ( р. 6.1 – р. 6.2 ) додатків 2 10

 

6

 

 

 

 

 

 

 

штраф:

?

 

р. 6.1 + р. 6.2 ) ,

 

у тому числі за газ, що поставлений категоріям споживачів,

?

поіменованим у:

6.1

пункті 316.1 Кодексу

?

 

сума рядків 8 додатків 1

 

6.2

пункті 316.2 Кодексу

?

 

сума рядків 8 додатків 2

 

7

пеня 11

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додатки (розрахунки), що подаються з податковою декларацією:

8.1

кількість розрахунків, у тому числі:

8.1.1

додаток 1

 

8.1.2

додаток 2

 

розрахунки 12:

додаток 1

додаток 2

 

номер

період

номер

період

розрахунку

розрахунку

звітний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звітний новий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уточнюючий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

застереження 13

 

доповнення 14

 

 

арк.

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках, доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу
державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                         "____" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки декларації
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "____" ____________ 20__ року                       N __________

"____" ____________ 20__ року _________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))

____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв’язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що позначена платником як "уточнююча".

2 Відповідно до пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу Податкова декларація повинна містити такий обов'язковий реквізит, як повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові платника податків згідно з реєстраційними документами.

3 Відповідно до пункту 63.3 статті 63 глави 6 розділу II Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів.

4 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

5 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка (ів) 5 додатка (ів) 1 або рядка (ів) 5 додатка (ів) 2, що позначені платником як "уточнюючий".

6 Вартісні показники декларації (її додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

7 Слова та цифри "пункт 316.1 статті 316 глави 4 розділу XIV Кодексу" далі позначені як "пункт 316.1 Кодексу".

8 Слова та цифри "пункт 316.2 статті 316 глави 4 розділу XIV Кодексу" далі позначені як "пункт 316.2 Кодексу".

9 Різниця між рядком 6.1 та рядком 6.2 обчислюється для кожного відповідного додатка 1. Сума різниць обчислюється за кількістю додатків 1.

10 Різниця між рядком 6.1 та рядком 6.2 обчислюється для кожного відповідного додатка 2. Сума обчислюється за кількістю додатків 2.

11 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

12 Кількість рядків податкової декларації для зазначення відповідних розрахунків за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до:

категорій споживачів, що передбачені у пункті 316.1 Кодексу;

споживачів, що передбачені у пункті 316.2 Кодексу, для яких державним регулятором встановлено різний розмір тарифу;

кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

13 Відповідно до абзацу першого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в Податковій декларації.

14 Відповідно до абзацу другого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу у разі потреби платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до такої декларації, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкової декларації. Доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. ХоцянівськаВідмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

Додаток 1
до Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

порядковий номер декларації за рік

 

 

Розрахунок N

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

2

категорія1 споживачів, яка визначена у:

 

2.1

підпункті "а" пункту 316.1 Кодексу

 

2.2

підпункті "б" пункту 316.1 Кодексу

 

2.3

підпункті "в" пункту 316.1 Кодексу

 

рядок

показник

величина

3

об'єкт оподаткування (вартість природного газу)

(р. 3.1 х р. 3.2)

х

 

3.1

обсяг, відпущений відповідній категорії споживачів

 

3.2

тариф для відповідної категорії споживачів

 

4

ставка4 збору

5

податкове зобов'язання5 за звітний період

(р. 3 х р. 4)

х

 

6

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок6

(р. 5 додатка 1, що уточнюється)

х

 

6.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 5 > р. 6), то (р. 5 - р. 6)

х

 

6.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 < р. 6), то (р. 6 - р. 5)

х

 

7

розмір штрафу7

 

8

сума штрафу

(р. 7 х р. 6.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 1, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для кожної категорії споживачів у групі рядків 2 складається окремий розрахунок (додаток).

2 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем, у тисячах кубічних метрів.

3 Ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів.

4 Ставка збору, яка встановлена пунктом 316.1 Кодексу, зазначається десятковим дробом.

5 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

6 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 5 додатка 1 раніше поданої податкової декларації, що узгоджується, у зв’язку із самостійним виявленням помилки.

7 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв’язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

8 Див. примітку 2 до декларації.Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

Додаток 2
до Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

порядковий номер декларації за рік

 

 

Розрахунок N
податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

2

категорія1 споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу:

2.1

населення

 

рядок

показник

величина

3

об'єкт оподаткування (вартість природного газу в):

(р. 3.1 х р. 3.2)

х

 

3.1

обсяг, відпущений2 категорії споживачів

 

3.2

тариф3 для відповідної категорії споживачів

 

4

ставка4 збору

5

податкове зобов'язання5 за звітний період

(р. 3 х р. 4)

х

 

6

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок6

(р. 5 додатка 2, що уточнюється)

х

 

6.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 5 > р. 6), то (р. 5 - р. 6)

х

 

6.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 < р. 6), то (р. 6 - р. 5)

х

 

7

розмір штрафу7

 

8

сума штрафу

(р. 7 х р. 6.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

_____________________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Для кожної категорії споживачів, для яких державним регулятором встановлено різний розмір тарифу, складається окремий розрахунок (додаток).

2 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), в тисячах кубічних метрів.

3 Ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на його транспортування і постачання споживачам та суми податку на додану вартість у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів.

4 Ставка збору, яка встановлена пунктом 316.2 Кодексу, зазначається десятковим дробом.

5 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

6 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 5 додатка 2 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується, у зв’язку із самостійним виявленням помилки.

7 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв’язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

8 Див. примітку 2 до декларації.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6