Приказ ГНАУ N 1021 от 24.12.2010 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 6 (04.02.2011), ст. 298

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

24.12.2010 г.

г. Киев

N 1021

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
20 января 2011 г. за N 80/18818

Об утверждении форм заявок-расчетов на изготовление и приобретение марок акцизного налога, отчета об использовании марок акцизного налога и журналов для учета марок акцизного налога

Приказ утратил силу
(согласно приказу Министерства доходов и сборов Украины
от 4 февраля 2014 года N 115)

В соответствии со статьей 226 раздела VI Налогового кодекса Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить такие формы:

1.1. Предварительная заявка-расчет о потребности в марках акцизного налога (прилагается).

1.2. Заявка-расчет на приобретение марок акцизного налога для маркировки алкогольных напитков (прилагается).

1.3. Заявка-расчет на приобретение марок акцизного налога для маркировки табачных изделий (прилагается).

1.4. Отчет об использовании марок акцизного налога (прилагается).

1.5. Журнал регистрации импортера (заказчика) алкогольных напитков, табачных изделий (прилагается).

1.6. Журнал учета выдачи марок акцизного налога для маркировки алкогольных напитков отечественного производства (прилагается).

1.7. Журнал учета выдачи марок акцизного налога для маркировки алкогольных напитков импортного производства (прилагается).

1.8. Журнал учета выдачи марок акцизного налога для маркировки табачных изделий отечественного производства (прилагается).

1.9. Журнал учета выдачи марок акцизного налога для маркировки табачных изделий импортного производства (прилагается).

1.10. Реестр возвращенных марок акцизного налога (прилагается).

2. Председателям Государственных налоговых администраций в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе и начальникам региональных управлений Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственных налоговых администраций в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить доведение субъектам хозяйствования форм предварительной заявки-расчета о потребности в марках акцизного налога, заявок-расчетов на приобретение марок акцизного налога для маркировки алкогольных напитков, заявок-расчетов на приобретение марок акцизного налога для маркировки табачных изделий, отчета об использовании марок акцизного налога, приобретенных в предыдущем месяце, и журналов для учета марок акцизного налога.

3. Признать таким, что утратил действие приказ Государственной налоговой администрации Украины от 22.04.2008 г. N 273 "Об утверждении форм заявок-расчетов на изготовление и приобретение марок акцизного сбора, отчета об использовании марок акцизного сбора и журналов для учета марок акцизного сбора", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 25.04.2008 г. за N 375/15066 (с изменениями).

4. Департаменту контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий подать этот приказ в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

5. Департаменту массово-разъяснительной работы и обращений граждан после государственной регистрации этого приказа довести его через средства массовой информации до сведения налогоплательщиков.

6. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Председателя Матвеева О. В.

Председатель

А. А. Папаика

СОГЛАСОВАНО:

 

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики
и предпринимательства

Г. Яцишина

Министр финансов Украины

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

 

 

Начальнику РУ Департаменту САТ
в _______________________________________
(регіон,
_________________________________________
прізвище та ініціали)

Попередня заявка-розрахунок
про потребу в марках акцизного податку*

на _______________ 20__ року
(місяць)

 

Платник акцизного податку -
покупець марок акцизного податку _________________________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
_________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
_________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта** платника податків ___________________________________________________

____________
* Подається виробником (імпортером) щомісячно до 1 числа місяця для забезпечення потреби в марках акцизного податку через 2 місяці (наприклад, до 1-го травня для маркування продукції у липні).

** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

1. Залишок марок акцизного податку на дату подання заявки:

N
з/п

Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ)

Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн

Кількість марок акцизного податку, шт.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

2. Потреба в марках акцизного податку:

N
з/п

Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ)

Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн

Кількість марок акцизного податку, шт.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

На вартість, грн

 

Кошти на замовлення марок акцизного податку в сумі
____________________________________________________________________________________ грн перераховано на рахунок N ____________
(словами)

МФО _____________ ____________________________________________________________________________________ РУ Департаменту САТ
(найменування банку)
______________________________________________________________________________ платіжними документами: від ___. ___. 20__ N ___;
(регіон)
від ___. ___. 20__ N ____; від ___. ___. 20__ N ____; від ___. ___. 20__ N _____.

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів ДПА України
А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

 

 

Начальнику РУ Департаменту САТ
в _______________________________________
(регіон,
_________________________________________
прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв

реєстраційний N ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма А

 

Платник акцизного податку -
покупець марок акцизного податку __________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків __________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

1. Просить продати марки акцизного податку:

N
з/п

Тип марки акцизного податку
(АІ, АВ)

Сума акцизного податку, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака,
грн

Кількість марок акцизного податку,
шт.

Для маркування алкогольних напоїв

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

ставки акцизного податку на одиницю товару, грн

місткість тари,
л

міцність, % об

сума акцизного податку,
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

х

х

х

х

х

 

Алкогольні напої імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором) від ___. ___. 20__ N ____ з
контрагентом _________________________________________________________________________________________________________
(найменування)
______________________________________________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону
України ______________________________________________________________________________________________________________
(найменування)

Плату за марки акцизного податку в сумі ___________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___. ___.20__ N ____;
від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

Акцизний податок у сумі __________________________________________________________________________________ грн
(словами)
відповідно до довідок про сплату акцизного податку, виданих _____________________________________________________
(найменування органу державної
_____________________________________________________________________________________ від ___. ___.20__ N ____;
податкової служби)
від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____ перераховано до бюджету.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___" ___________ 20__ року

 

 

ДО ВИДАЧІ:
Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___" ___________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі
_______________________________________________________________________________________________________ грн
(словами)
перераховано до ____________________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)
платіжними документами: від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

"___" ___________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

3. Видано марок акцизного податку*:

N
з/п

Тип марки акцизного податку (АІ, АВ)

Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн

Серії

Номери

Кількість марок акцизного податку, шт.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

На вартість, грн

 

____________
* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок акцизного податку

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Отримано відповідно до довіреності від ___. ___. 20__ серія _____ N ____, виданої
______________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)
______________________________________________________________, зазначені марки акцизного податку в кількості ___________ штук.

"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного податку

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ____________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів ДПА України
А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

 

 

Начальнику РУ Департаменту САТ
в _______________________________________
(регіон,
_________________________________________
прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок
на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів

реєстраційний N ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма Т

 

Платник акцизного податку -
покупець марок акцизного податку
_________________________________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
_________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;
_________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків __________________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

1. Просить продати марки акцизного податку:

N
з/п

Тип марки акцизного податку
(ТІ, ТВ)

Кількість марок акцизного податку,
шт.

Для маркування тютюнових виробів

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

власна назва

кількість штук в одній пачці

кількість пачок,
шт.

максимальна роздрібна ціна без ПДВ та з урахуванням акцизного податку,
грн

сума акцизного податку

за специфічними ставками,
грн

за адвалорними ставками у відсотках

мінімальне акцизне податкове зобов'язання,
грн

до сплати,
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата акцизного податку (у разі необхідності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

х

х

х

х

 

х

 

 

 

 

Тютюнові вироби імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором) від ___. ___. 20__ N ____ з
контрагентом _______________________________________________________________________________________________
(найменування)
____________________________________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону
України _____________________________________________________________________________________________________
(найменування)

Плату за марки акцизного податку в сумі ____________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___. ___.20__ N ____;
від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____.

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації тютюнових виробів ознайомлені:

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

2. Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

Акцизний податок у сумі _________________________________________________________________________________ грн
(словами)
перераховано до ____________________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)
платіжними документами: від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____;
від ___. ___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

ДО ВИДАЧІ:

 

 

Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ____________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі
_______________________________________________________________________________________________________ грн
(словами)

перераховано до ____________________________________________________________________________________________
(орган державного казначейства)
платіжними документами: від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____; від ___. ___.20__ N ____;
від ___. ___.20__ N ____.

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник
начальника відділу) РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ______________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

3. Видано марки акцизного податку*:

N
з/п

Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ)

Серії

Номери

Кількість марок акцизного податку, шт.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

На вартість, грн

 

____________
* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

Матеріально відповідальна особа
за зберігання та продаж марок акцизного податку

 

 

_________________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

"___" _____________ 20__ року

 

 

Отримано відповідно до довіреності від ___. ___. 20__ серія _____ N ____, виданої
___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)
__________________________________________________, зазначені марки акцизного податку в кількості __________ штук.

"___" ____________ 20__ року

Особа, яка отримує марки
акцизного податку

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Начальник РУ Департаменту САТ

 

 

в ____________________
(регіон)

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів ДПА України
А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

 

 

Начальнику РУ Департаменту САТ
в _______________________________________
(регіон,
_________________________________________
прізвище та ініціали)

Від платника акцизного податку -
покупця марок акцизного податку___________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи,
________________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ______________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Звіт про використання марок акцизного податку
за ________________20 __ року*
(місяць)

N
з/п

Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ)

Сума акциз-
ного податку з одиниці марко-
ваної продукції з точністю до тисячного знака (для алко-
гольних напоїв), грн

Залишок марок акцизного податку на початок звітного місяця,
шт.

Отримано марок акцизного податку у звітному місяці,
шт.

Використано марок акцизного податку у звітному місяці

Марки, повернуті продавцю для знищення,
шт.

Марки, повернуті продавцю, придатні для подаль-
шого викори-
стання,
шт.

Залишок марок акцизного податку на кінець звітного місяця, шт.

для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

серії

номери

кількість марок акцизного податку, шт.

у тому числі: пошкод-
жено в процесі вироб-
ництва та не підля-
гають повер-
ненню,
шт.

код товару згідно з УКТЗЕД

опис товару згідно з УКТЗЕД

місткість тари (для алко-
гольних напоїв),
л

міцність (для алко-
гольних напоїв),
% об

почат-
ковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

____________
* Подається виробником (імпортером) щомісяця 5 числа місяця, наступного за звітним, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Журнал реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів

N
з/п

Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника)

Код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)

Місцезнаходження (місце проживання)

1

2

3

4

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

N з/п

Дата видачі марок акцизного податку

Найме-
нування (П. І. Б.) одер-
жувача (покупця),
код за ЄДРПОУ (податко-
вий номер або серія та номер паспорта* платника податків)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС

Сума акцизного податку з одиниці маркованої продукції з точністю до тисячного знака, грн.

Видано марок акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Довідка ОДПС про сплату акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б., одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

серії

номери

кількість, штук

N, дата

сума сплаченого акцизного податку при отриманні марок акцизного податку

почат-
ковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва

N
з/п

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування (П. І. Б.) одержувача (покупця),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС

Видано марок акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Марки видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

серії

номери

кількість,
штук

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва

N
з/п

Дата видачі марок акцизного податку

Найме-
нування (П. І. Б.) імпортера (замов-
ника),
код за ЄДРПОУ (податко-
вий номер або серія та номер паспорта* платника податків)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС

Контракт (договір)
(дата, N, найме-
нування не-
резидента)

Сума акцизного податку з одиниці марко-
ваної продукції з точністю до тисячного знака, грн.

Видано марок акцизного податку

Сплачено акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТЗЕД

Сума плати за видані марки акциз-
ного податку

Номер, дата платіж-
ного доку-
мента на пере-
раху-
вання плати за марки акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіре-
ністю
(дата, серія, N),
П. І. Б. одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержу-
вача (покупця) марок акцизного податку

серії

номери

кількість, штук

при отриманні марок акцизного податку, грн.

номер, дата платіж-
ного доку-
мента, що під-
тверджує сплату акцизного податку

почат-
ковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів імпортного виробництва

N
з/п

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування (П. І. Б.) імпортера (замовника),
код за ЄДРПОУ (податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків)

Контракт (договір)
(дата, N, найменування нерезидента)

Вхідний номер і дата реєстрації заявки-
розрахунку
в ОДПС

Видано марок акцизного податку

Сплачено акцизного податку

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю
(дата, серія, N),
П. І. Б., одержувача (покупця) марок

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

серії

номери

кількість, штук

при отриманні марок акцизного податку, грн.

номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку

почат-
ковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації України

А. П. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1021

Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

 

 

Начальнику РУ Департаменту САТ
в _______________________________________
(регіон,
_______________________________________
прізвище та ініціали)

Від платника акцизного податку -
покупця марок акцизного податку___________________________________________________________________________
(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи,
_______________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи,
_______________________________________________________________________________________________________
банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ____________________________________________

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Реєстр повернутих марок акцизного податку
від "___" _________ 20___ року N ____*

Індекс регіону

Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ)

Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн

Місяць/рік, у якому вироблено марку (для алкогольних напоїв), рік/квартал (для тютюнових виробів)

Серії

Номери

Кількість, штук

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

____________
* Подається виробником (імпортером) на паперових носіях та в електронному вигляді.

Керівник

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів Державної податкової
адміністрації УкраїниА. П. Радченко

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4