Приказ ГНАУ N 245 от 10.05.2011 г-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБРАЩЕНИЕМ СПИРТА, АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИКАЗ

от 10 мая 2011 года N 245

Об утверждении форм заявлений

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказом Департамента контроля за производством и обращением спирта
алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой службы Украины
 от 16 января 2013 года N 19

Приказ утратил силу
(согласно приказу Государственной фискальной службы Украины
от 22 октября 2014 года N 203)

В соответствии с пунктами 2.5, 2.6 Положения о Департаменте САТ ГНА Украины, утвержденного приказом ГНА Украины от 10.02.2007 г. N 71 "Об утверждении Положения о Департаменте контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины", и целью обеспечения надлежащего исполнения требований Закона Украины от 19 декабря 1995 года N 481/95-ВР "О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", с изменениями и дополнениями (далее - Закон Украины N 481) приказываю:

1. Утвердить форму заявления на получение лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями (Приложение N 1), заявления о внесении изменений и/или дополнений в выданные лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками перечня электронных контрольно-кассовых аппаратов (книг учета расчетных операций) (Приложение N 2) и форму приложения к лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками (Приложение N 3).

2. Утвердить форму заявления на получение лицензии на право оптовой торговли спиртом этиловым и плодовым, спиртом этиловым ректификуемым виноградным, спиртом этиловым ректификуемым плодовым, алкогольными напитками (сидром и перри без добавления спирта), табачными изделиями (Приложение N 4).

3. Утвердить форму заявления на получение лицензии на производство спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректификуемого виноградного, спирта этилового ректификуемого плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового, алкогольных напитков и табачных изделий (Приложение N 5).

4. Отделу лицензирования производства и обращения спирта, спиртосодержащей продукции, алкогольных напитков и табачных изделий (Похилий Г. Н.), начальникам региональных управлений Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА Украины в АР Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе довести субъектам хозяйствования утвержденные формы заявлений.

5. Отделу кадров и организации документооборота (Мосийчук Л. В.) довести этот приказ до сведения руководителей структурных подразделений Департамента, начальников региональных управлений Департамента в АР Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе.

6. Признать утратившим действие приказ Департамента по вопросам администрирования акцизного сбора и контроля за производством и оборотом подакцизных товаров от 06.04.2005 года N 123 "Об организации работы региональных управлений ГААК ГНА Украины относительно выдачи лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями".

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Департамента Кравцову Ж. М.

Директор Департамента

А. П. Радченко

Додаток N 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


 

Заява
 на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами

Заявник

 

(суб'єкт господарювання - назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

 

 

 

 

 

(поштовий індекс)

(___) ____________

(юридична адреса суб'єкта господарювання -                      (контактний телефон)
 місцезнаходження ЮО чи місце проживання ФО)

 

Реєстр. N ОКПП чи
код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(поштовий індекс)

 

(адреса місця торгівлі)


м2

(торгів. площа)

 

 

(тип об'єкта торгівлі за назвою (магазин, ресторан, бар, кафе, павільйон, кіоск))

N _________ від ___.____________.____ р.
Терміном дії з ___ ____________ ____ р. по ___ ____________ ____ р. (для договорів оренди)

(документ, що підтверджує право користування торгів, приміщенням: вид, N і дата)

 

(орган ДПС за місцем торгівлі)

 

(орган ДПС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання)

в особі

 

(для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Серія ____ N ________, виданий _______________________________________________________
 "___" ____________.____ р.

(для фізичної особи - суб'єкта господарювання - серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

Прошу видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі ________________________________
(необхідне зазначити) (алкогольними напоями або тютюновими виробами або сидром та перрі, без додання спирту)
терміном дії з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р. та проставити відмітку про внесення плати за ліцензію у розмірі ____ грн., в залежності від територіального розташування.

(При визначенні дати початку дії ліцензії слід враховувати, що ліцензія (чи рішення про відмову в видачі) видається у 10-денний термін з дня одержання повного пакета документів (ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів").

Внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями таку інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій):

N
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА (N, дата видачі, назва органу, що видав)

Модель

Модифікація

Заводський номер

Виробник

Дата виготовлення

Реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АН) і тютюновими виробами (ТВ), ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати, місце торгівлі, що заявлено в заяві, відповідає цим вимогам та розташоване у місцях, відносно яких НЕ встановлено обмежень щодо продажу АН і ТВ.

Керуючись Законом України від 1 червня 2010 р. N 2297 "Про захист персональних даних", із змінами і доповненням, надаю згоду на збір, обробку та поширення персональних даних органом ліцензування в межах його компетенції"'.

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АН) і тютюновими виробами (ТВ), ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати, місце торгівлі, що заявлено в заяві, відповідає цим вимогам та розташоване у місцях, відносно яких НЕ встановлено обмежень щодо продажу АН і ТВ.

Керуючись Законом України від 1 червня 2010 р. N 2297 "Про захист персональних даних", із змінами і доповненням, надаю згоду на збір, обробку та поширення персональних даних органом ліцензування в межах його компетенції"'.


Перелік документів, які додаються до заяви, на_____сторінках:

- Заява;

- довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) що знаходяться у місті торгівлі (відповідно до вимог ч.19 ст.15 Закону від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алькогольних напоїв та тютюнових виробів")*;

- копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату (відповідно до вимог ч.3 ст. 16 Закону від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алькогольних напоїв та тютюнових виробів").

____________
* надається у разі отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Всього документів на _______ сторінках.

 

 

(прізвище та ініціали заявника)

 √

(підпис) (М.П.)

Суб’єктами господарювання

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ

Відмітка органу ліцензування про прийняття докуменів:

 

_____________

(П.І.Б. уповноваженої особи, підпис)

 

____________

(дата прийняття докуменів)

 

____________________

(реєстраційний N в органі ліцензування)

(приложение N 1 в редакции приказа Департамента контроля за
производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных
 изделий Государственной налоговой службы Украины от 16.01.2013 г. N 19)

Додаток N 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)

Заявник _____________________________________________________________________________
(назва юридичної особи - суб'єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

Код за
ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(для юридичних осіб)

(для фізичних осіб)

____________________________________________________________________________________
(місце здійснення торгівельної діяльності - поштовий індекс, адреса, вид закладу торгівлі)

Прошу внести у додаток до ліцензії N ________________________ від ___ ___________ ____
термін дії
 інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:

N
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА
(номер, дата видачі, назва органу ДПС)

модель

модифі-
кація

заводський номер

виробник

дата виготов-
лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________
(посада, П. І. Б. відповідальної особи суб'єкта господарювання)

М. П.

______________
(Підпис)

Додаток N 3


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ N
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

з ______ ______по_________________
термін дії ліцензії

Виданої: _________________________________________________________________
найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код: _____________________________________________________
суб'єкта господарювання

Місце торгівлі: _______________________________________________________________________
 адреса, статус суб'єкта господарювання, вид закладу торгівлі

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИХ АПАРАТІВ
(книг обліку розрахункових операцій)

NN
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА
(номер, дата видачі, назва органу дпс.)

модель

модифі-
кація

заводський номер

виробник

дата виготов-
лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник регіонального управління
Департаменту у _____________ області

М. П.


_______________
Підпис

Додаток N 4


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
на одержання ліцензії про право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами
(потрібне підкреслити)

Заявник ______________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання - юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(місце знаходження, телефон, факс, місце проживання
_____________________________________________________________________________________
суб'єкта господарювання - фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма
_____________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
(Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N
_____________________________________________________________________________________
Розрахунковий валютний рахунок
N ___________________________________________________________________________________
в установах банку
__________________________________________ МФО _____________________________________
в особі
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
просить видати ліцензію на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами
(потрібне підкреслити).

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, які додаються до заяви:

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчений нотаріально або органом, який видав оригінал документа - гербовою печаткою);

2. копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату N ____ від ___ ____________ ____;

3. довідка ДПІ або УДК про зарахування коштів до бюджету N _______ від ___ __________ ____.

Всього документів на _____ сторінках.

Документи здав:
___________________________
___________________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи,
що подає заяву)

"____" _______________20 р.

М. П.

Документи прийняв:


(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи
що подає заяву)

"____" ___________ 20 р.

Додаток N 5


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
на одержання ліцензії на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
(потрібне підкреслити)

Заявник _____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи)
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи, серія і номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Адреса виробництва __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма __________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ для юридичної особи ___________________________________________________
(Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб)
Розрахунковий рахунок N _________________ в ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

Просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Термін дії ліцензії _____________________________________________________________________

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Пакет документів та перелік найменувань продукції та знаків для товарів і послуг (торгівельних марок) додається.

Підпис заявника ___________________

"___" ___________ 20__ р.

Документи здав:
_____________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи,
що подає заяву)

"___" ___________ 20__ р.

М. П.

Документи прийняв:
___________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи
що подає заяву)

"___" ___________ 20__ р.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» N 2629-VIII

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4