Приказ Минсоцполитики N 279 от 17.07.2011 г. «Об утверждении формы отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках" и инструкции по ее заполнению»-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 62 (22.08.2011), ст. 2482

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

14.07.2011 г.

г. Киев

N 279

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
3 августа 2011 г. за N 946/19684

Об утверждении формы отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках" и инструкции по ее заполнению

Приказ утратил действие
(согласно приказу Министерства социальной политики Украины
 от 18 марта 2013 года N 123)

В Согласно пункту 4 статьи 20 Закона Украины "О занятости населения", абзаца второго пункта 2 части второй статьи 35 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Форму отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках".

1.2. Инструкцию по заполнению формы отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках".

2. Признать утратившими силу:

2.1. Форму отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках", утвержденную приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 19.12.2005 г. N 420, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.12.2005 г. за N 1534/11814;

2.2. Инструкцию по заполнению формы отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках", утвержденную приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 19.12.2005 г. N 420, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.12.2005 г. за N 1537/11817.

Подпункт 1.4 пункта 1 и подпункт 2.4 пункта 2 приказа Министерства труда и социальной политики Украины от 19.12.2005 г. N 420 "Об утверждении форм отчетности и инструкций относительно их заполнения", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21.12.2005 г. за N 1534 / 11814, исключить.

3. Директору Государственного центра занятости Галицкому В. М.:

3.1. Обеспечить предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3.2. Довести этот приказ до сведения директоров центров занятости Автономной Республики Крым, областных, Киевского и Севастопольского городских центров занятости.

3.3. Обеспечить сбор и обработку данных, представление которых предусмотрено этим приказом.

4. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра - руководителя аппарата Коломийца В. Н.

5. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-премьер-министр Украины -
Министр

С. Тигипко

СОГЛАСОВАНО:

 

Председатель Государственной службы
статистики Украины

А. Осауленко

Первый заместитель Председателя -
Председатель ликвидационной комиссии
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики и предпринимательства

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14.07.2011 N 279


Звіт про прийнятих працівників

на __________ 20___ року

Подають

Строк подання

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, які використовують найману працю, районним, міськрайонним, міським і районним у містах центрам зайнятості

Не пізніше 10 календарних днів з дня прийому працівника на роботу
(першого робочого дня працівників)


Форма звітності N 5-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
______________ N ______

за погодженням із
Державною службою
 статистики України

Респондент:

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
____________________________________________________________________________________

Найменування/Прізвище, ім'я, по батькові: ________________________________________________

Місцезнаходження/Місце проживання: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт,
вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
 N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

Зареєстроване місце проживання особи
(Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті)

Професія (посада)

Номер та дата наказу або трудового договору, контракту про прийняття на роботу працівника

Дата початку роботи працівника
(перший робочий день)

Найменування та місцезнаходження структурного підрозділу
(відокремленого підрозділу), до якого прийнято працівника

Новостворене робоче місце
(проставляється відмітка "V")

найме-
нування

код

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення "___" ___________ 20___ року

Керівник (власник)/фізична особа, яка використовує працю найманих працівників

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
(за наявності)

____________________
(підпис)

Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
(підпис)

Телефон: _____________________________         Факс: _____________________________        Електронна пошта: ________________________

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства социальной политики Украины
14.07.2011 г. N 279

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
3 августа 2011 г. за N 946/19684


ИНСТРУКЦИЯ

относительно заполнения формы отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках"

I. Общие положения

1.1. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" на владельцев предприятий, учреждений, организаций или уполномоченные ими органы, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также физических лиц, использующих труд наемных работников (далее - работодатели), возложена обязанность представлять исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы сведения о приеме на работу работников.

1.2. Работодатели, осуществляющие прием работников на работу (в том числе иностранцев и лиц без гражданства), подают форму отчетности N 5-ПН "Отчет о принятых работниках" (далее - форма) в центр занятости той же административно-территориальной единицы, на территории которой они зарегистрированы в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Обособленные подразделения (филиалы, представительства, отделения и т.п.), которые являются плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и имеют право самостоятельно осуществлять прием работников и расчеты с ними, подают форму в центр занятости по месту своей регистрации как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

В других случаях форму за структурные подразделения (обособленные подразделения) составляет работодатель и подает в центр занятости по месту своей регистрации как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. При этом в графе 8 формы указываются наименование структурного подразделения (обособленного подразделения) и его местонахождение, если оно не совпадает с местонахождением работодателя.

1.3. Форма составляется и подается не позднее 10 календарных дней со дня приема работника на работу (первого рабочего дня работников). Если последний день срока приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, днем окончания срока подачи отчета является первый за ним рабочий день.

В случае отсутствия факта принятия на работу работников форма не подается.

1.4. В форму включаются работники, состоящие с работодателем в трудовых отношениях, независимо от того, находится ли сотрудник в штате работодателя или является внештатным работником (работает на условиях срочного трудового договора или по совместительству).

В форму не включаются данные относительно работников, принятых работодателем на оплачиваемые общественные работы и на рабочие места с предоставлением дотации на основании договоров, заключенных между центром занятости и работодателем.

II. Порядок заполнения формы

2.1. В графе 1 указываются на украинском языке в соответствии с паспортными данными (для иностранцев и лиц без гражданства - по их паспортному документу) фамилии, имена и отчества всех граждан, принятых на работу (без сокращения).

2.2. В графе 2 указывается регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов принятого работника (до 01.01.2011 г. - идентификационный номер) или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий орган государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте.

2.3. В графе 3 указывается место прописки принятого на работу сотрудника (Автономная Республика Крым, г. Киев, г. Севастополь, область, район, населенный пункт, район в городе). Для иностранцев и лиц без гражданства допускается указание места нахождения.

2.4. В графе 4 указывается наименование профессии (должности), на которую принят работник, в соответствии с Национальным классификатором Украины ГК 003:2010 «Классификатор профессий», утвержденным приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 28.07.2010 г. N 327 (далее - КП).

2.5. В графе 5 указывается код профессии (должности) в соответствии с КП.

2.6. В графе 6 указываются номер и дата приказа о приеме на работу работника (для физических лиц - дата трудового договора, а также номер и дата его регистрации в центре занятости согласно книге регистрации трудовых договоров - при наличии).

2.7. В графе 7 указывается дата, с которой работник фактически приступил к работе (первый рабочий день).

2.8. В графе 8 указываются наименование и местонахождение структурного подразделения (обособленного подразделения), в которое был принят работник. Заполняется в случае, если форму за структурное подразделение (обособленное подразделение) составляет работодатель, которому оно подчинено.

2.9. Заполнение граф является обязательным. Если местонахождение структурного подразделения (обособленного подразделения) совпадает с местонахождением работодателя, для графы 8 допускается отметка "-".

2.10. В графе 9 проставляется отметка "V", если работник принят на вновь созданное рабочее место. Вновь созданное рабочее место - это рабочее место, которое образовано в результате регистрации предприятия, учреждения, организации или после осуществления соответствующих технологических, организационных и инвестиционных мероприятий, направленных на внедрение или расширение новых видов производства (работ, услуг) и изменение условий труда. Графа не заполняется физическими лицами, использующими наемный труд.

2.11. Форма подписывается руководителем (собственником) предприятия (учреждения, организации, обособленного подразделения) или физическим лицом, использующим труд наемных работников. Указываются фамилия, инициалы и номер телефона исполнителя, дата составления отчета, которая должна совпадать с датой на форме, и ставится печать (для физических лиц - при наличии).

И. о. директора Государственного
центра занятости

К. Граник

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» N 4000 от 14.09.2020 г.

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» N 294-IX от 14.11.2019 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4