Приказ Минфина N 261 от 13.05.2021 г. «Об утверждении типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения»-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України»  N 54 (16.07.2021)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

13.05.2021 г.

г. Киев

N 261

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 июня 2021 г. за N 865/36487

Об утверждении типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения

Согласно пунктам 19, 20 раздела І Закона Украины от 14 июля 2020 года N 786-ІX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", пункту 44.1 статьи 44 главы 1 раздела ІІ Налогового кодекса Украины и подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года N 375,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить такие, что прилагаются:

типовую форму, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность;

Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства доходов и сборов Украины от 16 сентября 2013 года N 481 "Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов, которую ведут физические лица - предприниматели, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, и физические лица, проводящие независимую профессиональную деятельность, и Порядка ее ведения", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 01 октября 2013 года за N 1686/24218.

3. Департаменту налоговой политики в установленном порядке:

представить этот приказ Министерству юстиции Украины на государственную регистрацию;

обеспечить обнародование этого приказа.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа оставляю за собой и возлагаю на Председателя Государственной налоговой службы Украины.

Министр

Сергей МАРЧЕНКО

СОГЛАСОВАНО:


Председатель Государственной
регуляторной службы Украины

Алексей КУЧЕР

Председатель Государственной
налоговой службы Украины

Алексей ЛЮБЧЕНКО

Заместитель Министра цифровой
трансформации Украины

Александр БОРНЯКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 травня 2021 року N 261

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 червня 2021 р. за N 865/36487


Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Платник податків: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

________________________________________________________________
(податковий номер 1 або серія (за наявності) та номер паспорта 2 платника)

Дата (день, місяць, рік)

Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (грн, коп.)

Сума повернутих покупцям (замовникам) коштів та/або передплати за товари (роботи, послуги)
(грн, коп.)

Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (грн, коп.)
(гр. 2 - гр. 3)

Витрати, пов'язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності, які документально підтверджені (грн, коп.)

Сума чистого оподаткованого доходу
(грн, коп.)
(гр. 4, 6, 7, 8, 9, 10)

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані/використані у виробництві продукції, товарів (наданні робіт, послуг), або для використання під час провадження незалежної професійної діяльності

витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах / за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру

витрати зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платежів, за одержання ліцензій, дозволів

інші витрати, пов'язані з одержанням доходу / провадженням незалежної професійної діяльності

амортизаційні відрахування 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

____________
1 Зазначається реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 У графі 10 вказується підсумкове значення колонки 11 додатка до типової форми, що заповнюється за бажанням платника

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Додаток
до типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність


Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)*

N
з/п

Група ОЗ/НА

Назва об'єкта ОЗ/НА

Реквізити документа, що підтверджує факт придбання / самостійного виготовлення ОЗ/НА

Реквізити документа, який підтверджує, що об'єкт ОЗ/НА став придатним для корисного використання (експлуатації)

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ/НА, років

Первісна вартість об'єкта ОЗ/НА, яка амортизується, грн

Річна сума амортизаційних відрахувань, грн (гр. 7 / гр. 6)

Місячна сума амортизаційних відрахувань, грн (гр. 8/12)

Розрахунок амортизаційних відрахувань звітного (податкового) періоду 20___ року

Вартість об'єкта ОЗ/НА на початок звітного (податкового) періоду

амортизаційні відрахування (гр. 9 * кількість місяців корисного використання (експлуатації) у звітному періоді)

Вартість об'єкта ОЗ/НА на кінець звітного (податкового) періоду (гр. 10 - гр. 11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* розраховується за бажанням платника та є необов'язковим для заповнення

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
13 мая 2021 года N 261

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
30 июня 2021 г. за N 865/36487


Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов, физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность

І. Общие положения

1. Согласно пункту 177.10 статьи 177 и пункту 178.6 статьи 178 раздела ІV Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) физические лица - предприниматели и физические лица, проводящие независимую профессиональную деятельность (далее - самозанятые лица), обязаны вести учет доходов и расходов.

На основании первичных документов по итогам рабочего дня, на протяжении которого получен доход/понесены расходы, осуществляются записи о полученных доходах и документально подтвержденных расходах.

2. Учет доходов и расходов ведется в бумажном и/или электронном виде, в том числе средствами электронного кабинета в порядке, установленном законодательством.

3. В случае ведения учета доходов и расходов в бумажном виде самозанятое лицо обязано выполнять записи разборчиво чернилами темного цвета или шариковой ручкой. Внесение исправлений осуществляется путем создания новой записи, заверяемой подписью самозанятого лица.

4. В случае ведения учета доходов и расходов в электронном виде самозанятое лицо обязано вести такую форму в формате EXCEL, кроме случая ведения учета доходов и расходов в электронной форме средствами электронного кабинета.

5. В случае ведения учета доходов и расходов в электронной форме средствами электронного кабинета самозанятое лицо обязано получить квалифицированный сертификат открытого ключа, сформированный квалифицированным предоставителем электронных доверительных услуг, включенных в систему представления налоговых документов в электронном виде. После получения самозанятым лицом квалифицированного сертификата открытого ключа такое лицо осуществляет операции по ведению учета доходов и расходов согласно Кодексу бесплатно.

В типовой форме, ведущейся в электронном виде, в том числе средствами электронного кабинета, допускается исправление ошибок или корректировка путем дополнения строки, в которой отображается отрицательное или положительное значение.

ІІ. Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность

1. Самозанятые лица заносят в типовую форму сведения, по которым осуществляется учет доходов и расходов, в таком порядке:

1) на первом листе отмечаются: фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) или номер паспорта (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от приема регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

2) в графе 1 отмечается дата записи. Записи ведутся в хронологическом порядке;

3) в графе 2 отображается сумма дохода, полученная от осуществления хозяйственной или независимой профессиональной деятельности, в частности, средства, поступившие на текущий счет, в кассу налогоплательщика и/или полученные денежной наличностью, сумма задолженности, по которой истек срок исковой давности, стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг);

4) в графе 3 указывается сумма возвращенных самозанятым лицом средств за товары (работы, услуги) и/или возвращенной предоплаты;

5) в графе 4 указывается сумма, рассчитываемая как разница между полученным доходом от осуществления хозяйственной или независимой профессиональной деятельности (графа 2) и суммой возвращенных самозанятым лицом средств за товары (работы, услуги) (графа 3);

6) информация о документально подтвержденных расходах, связанных с хозяйственной деятельностью или проведением независимой профессиональной деятельности, отмечается в графах 5 - 10, соответственно:

в графе 5 отмечаются реквизиты документа, подтверждающего понесенные расходы, которые непосредственно связаны с полученным доходом/связаны с проведением независимой профессиональной деятельности. Документами, подтверждающими расходы, могут быть, в частности, платежное поручение, приходный кассовый ордер, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, предоставленных услуг) и другие первичные документы, удостоверяющие факт оплаты товаров (работ, услуг);

в графе 6 отображается стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей, которые реализованы/использованы в производстве продукции, товаров (предоставлении работ, услуг), или для использования во время проведения независимой профессиональной деятельности;

в графе 7 отображается сумма расходов на оплату труда физических лиц, находящихся в трудовых отношениях, или за выполнение работ, услуг согласно договорам гражданско-правового характера;

в графе 8 отображается сумма налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, платежи, уплаченные за получение лицензий, другого документа разрешительного характера, связанного с хозяйственной деятельностью/независимой профессиональной деятельностью;

в графе 9 отображается сумма других расходов, связанных с получением дохода/проведением независимой профессиональной деятельности;

в графе 10 отображается сумма амортизационных отчислений, состоящая из итогового значения строки 11 приложения к типовой форме, рассчитываемая по собственному желанию плательщика и являющаяся необязательной для заполнения.

7) в графе 11 отмечается сумма чистого налогооблагаемого дохода, рассчитываемая как разница между общей суммой полученного дохода, подлежащей декларированию (графа 4) и суммой документально подтвержденных расходов, связанных с хозяйственной деятельностью или проведением независимой профессиональной деятельности (графы 6, 7, 8, 9, 10).

2. Физические лица - предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, не включают в расходов и доходов суммы налога на добавленную стоимость, которые входят в цену приобретенных или проданных товаров (работ, услуг). Не включаются в доход физического лица - предпринимателя суммы акцизного налога с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.

3. Типовая форма хранится у самозанятого лица на протяжении 3 лет после истечения отчетного периода, в котором осуществлена последняя запись.

4. Данные учета доходов и расходов заполняются нарастающим итогом в гривнях с копейками и используются для заполнения годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

5. В случае ведения учета доходов и расходов в электронном виде самозанятое лицо обязано по требованию контролирующего органа предоставить удостоверенную надлежащим образом копию такого учета в бумажном виде в порядке, установленном налоговым законодательством.

ІІІ. Учет амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов

Согласно подпункту 177.4.6 пункта 177.4 статьи 177 Кодекса физические лица - предприниматели имеют право (по собственному желанию) включать в состава расходов, связанных с проведением их хозяйственной деятельности, амортизационные отчисления с соответствующим ведением отдельного учета таких расходов.

Учет амортизационных отчислений по желанию плательщика ведется отдельно по каждому объекту и рассчитывается согласно установленной форме согласно приложению к типовой форме:

1) в графе 1 отмечается порядковый номер записи;

2) в графе 2 отмечается группа основных средств/нематериальных активов, установленная подпунктом 177.4.9 пункта 177.4 статьи 177 Кодекса;

3) в графе 3 отмечается название объекта основных средств/нематериальных активов;

4) в графе 4 отмечаются реквизиты документа, подтверждающего факт приобретения/самостоятельного изготовления основных средств/нематериальных активов. Такими документами могут быть акт приема-передачи, акт приема-сдачи, фискальный чек, погрузочно-таможенная декларация, расходная накладная и другие первичные документы, подтверждающие приобретение/самостоятельное изготовление основных средств/нематериальных активов;

5) в графе 5 отмечаются реквизиты документа, подтверждающего, что объект основных средств/нематериальных активов стал пригодным для полезного использования (эксплуатации). Таким документом, в частности, может быть акт ввода в эксплуатацию;

6) в графе 6 указывается срок полезного использования (эксплуатации) объекта основных средств/нематериальных активов, самостоятельно установленный физическим лицом - предпринимателем, но не меньше минимально допустимого срока полезного использования объекта основных средств/нематериальных активов, установленного подпунктом 177.4.9 пункта 177.4 статьи 177 Кодекса;

7) в графе 7 указывается первоначальная стоимость объекта основных средств/нематериальных активов, который амортизируется. Первоначальная стоимость объекта основных средств/нематериальных активов, который амортизируется, составляется из расходов на приобретение основных средств/нематериальных активов или расходов на самостоятельное изготовление основных средств, реконструкцию, модернизацию и другие виды улучшения основных средств (кроме текущего ремонта) без учета налога на добавленную стоимость;

8) в графе 8 указывается годовая сумма амортизации, определяемая делением первоначальной стоимости объекта основных средств/нематериальных активов, который амортизируется (графа 7), на срок полезного использования объекта основных средств/нематериальных активов (графа 6);

9) в графе 9 указывается месячная сумма амортизации, определяемая делением годовой суммы амортизации (графа 8) на 12;

10) расчет амортизационных отчислений отчетного периода осуществляется в графах 10 - 12 соответственно:

в графе 10 указывается стоимость объекта основных средств/нематериальных активов на начало отчетного периода. По основным средствам/нематериальным активам, приобретенным/самостоятельно изготовленным в текущем отчетном периоде, указывается первоначальная стоимость объекта основных средств/нематериальных активов, который амортизируется (графа 7), по основным средствам/нематериальным активам, приобретенным/самостоятельно изготовленным в предыдущем отчетном периоде, указывается стоимость объекта основных средств/нематериальных активов на конец предыдущего отчетного периода (графа 12);

в графе 11 указывается сумма амортизационных отчислений, определяемая умножением месячной суммы амортизации (графа 9) на количество месяцев полезного использования (эксплуатации) в отчетном периоде. Итоговая сумма амортизационных отчислений за отчетный период переносится в графу 10 типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами - предпринимателями и физическими лицами, проводящими независимую профессиональную деятельность;

в графе 12 указывается стоимость объекта основных средств/нематериальных активов на конец отчетного периода, определяемая как разница между стоимостью объекта основных средств/нематериальных активов на начало отчетного периода (графа 10) и суммой амортизационных отчислений (графа 11).

Директор Департамента
налоговой политики

Лариса МАКСИМЕНКО

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Календарь бухгалтера

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5