Приказ Минфина N 8 от 18.01.2016 г. «Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операциях»-Профи Винс
logo
Украинский (UA)Русский (RU)

Опубликован: «Офіційний вісник України» N 16 (04.03.2016) ст. 665 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

18.01.2016 г.

г. Киев

N 8

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
04 февраля 2016 г. за N 187/28317

Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операциях

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказом Министерства финансов Украины
 от 28 апреля 2017 года N 468 

В соответствии с подпунктом 39.4.2 пункта 39.4 статьи 39 раздела I Налогового кодекса Украины

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

форму отчета о контролируемых операциях;

Порядок составления Отчета о контролируемых операциях.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства доходов и сборов Украины от 11 ноября 2013 года N 669 "Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операциях", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2013 года за N 2190/24722.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю. П.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А. Л. и Председателя Государственной фискальной службы Украины Насирова Р. М.

Министр

Н. Яресько

СОГЛАСОВАНО:

 

Председатель Государственной
фискальной службы Украины

Р. М. Насиров

Председатель Государственной
регуляторной службы Украины

К. М. Ляпина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 січня 2016 року N 8


1

Звіт про контрольовані операції за ____ рік

Звітний

Звітний новий

Уточнюючий

2

Платник ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

3

Код за ЄДРПОУ

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

4

Податкова адреса

5

Найменування контролюючого органу,
в якому платник перебуває на обліку

6

Кількість додатків до Звіту про контрольовані операції

Загальні відомості про контрольовані операції

N
з/п

Повне найменування особи - сторони контрольованої операції

Код особи

Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом

1

2

3

4

1

2

3

n

Разом

_________

__________

Інформація, наведена у Звіті та додатках до нього, є повною та достовірною.

Дата подання

.

.

Керівник (уповноважена особа)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Заступник директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(форма Звіту із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468,
від 10.06.2019 р. N 242)

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

Додаток N _____ до Звіту
про контрольовані операції
за  _____ рік

 

 

Номер порції

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Повне найменування особи


Назва країни, в якій зареєстрована особа

Код країни


Місцезнаходження особи (адреса)

Код підстави віднесення операції до контрольованоїКод особи

Код ознаки пов'язаності особи
Відомості про контрольовані операції

N
з/п

Код найме-
нування операції

Предмет контрольованої операції

Конт-
ракт (дого-
вір)

Код сторони операції

Код країни поход-
ження предмета операції

Умови поставки (Інко-
термс)

Назва торговель-
ної марки предмета операції або іншого об'єкта авторського права/ інтелек-
туальної власності (за наявності у товаро-
супро-
відних та комерцій-
них докумен-
тах)

Виробник предмета операції (за наявності у товаро-
супровід-
них та комер-
ційних доку-
ментах)

Дата здійсне-
ння операції

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контрак-
ту/ договору)

Кіль-
кість

Оди-
ниця вимі-
ру

Код валю-
ти

Загальна вартість операції
(за вираху-
ванням
непрямих податків) (грн)

Код методу встановлен-
ня відповідно-
сті умов контро-
льованої операції принципу "витягнутої руки"

Показ-
ник рентабе-
льності

Цифрове значення показника рентабе-
льності
контрольованих операцій

Інфор-
мація щодо групу-
вання контро-
льованих операцій у їх сукуп-
ність

Сторона,
що досліджу-
ється

 

код типу предме-
та операції

опис пред-
мета операції

код товару за УКТ ЗЕД

код послуги згідно з Класифі-
кацією зовнішньо-
еконо-
мічних послуг

дата

N

з

по

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

1

 

 

2

 

 

n

 

 

разом

 

 

Інформація до додатка
до Звіту про контрольовані операції за ____ рік


Найменування платника:
___________________________
Код за ЄДРПОУ:
___________________________

Найменування особи - сторони контрольованої операції:
___________________________________________
Код:
____________________________________________

Звітний

Звітний новий

Уточнюючий

Інформація про пов'язаність осіб

Код пов'язаності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків:

Розмір володіння корпоративними правами

платник

контрагент

усього

у тому числі:

безпосередньо

опосередковано*

501, 511

____________
* Інформація про пов'язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

найменування особи

країна реєстрації

код

розмір володіння корпоративними правами

Код пов'яза-
ності

Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

Розмір володіння корпоративними правами

платника

контрагента

наймену-
вання

країна реєстрації

код

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

безпосе-
редньо

опосе-
редко-
вано*

безпосе-
редньо

опосеред-
ковано*

502

____________
* Інформація про пов'язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння:

корпоративними правами платника:

корпоративними правами контрагента:

наймену-
вання особи

країна реєст-
рації

код

розмір володіння корпоратив-
ними правами

найме-
нува-
ння особи

країна реєст-
рації

код

розмір володіння корпоративними правами

Код пов'язаності

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

503

Код пов'язаності

Особа, яка приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

504

Код пов'язаності

Фізичні особи, які входять до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та контрагента та складають не менше 50 відсотків складу органу та/або ради кожної особи

прізвище, ім'я, по батькові

країна реєстрації

код

505

Код пов'язаності

Особа, за рішенням якої призначені (обрані) одноособові виконавчі органи платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

власник

особа, уповноважена власником

506

Код пов'язаності

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

платник

контрагент

507

Код пов'язаності

Фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) платника та контрагента

прізвище, ім'я, по батькові

країна реєстрації

код

508

Код пов'язаності

Особа, яка здійснює повноваження одноособового виконавчого органу платника та контрагента

найменування

країна реєстрації

код

509

Код пов'язаності

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих (та/або гарантованих) однією особою іншій особі, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів):

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн

сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн

особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову допомогу

платник

контрагент

510, 516


(додаток до Звіту із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468,
від 10.06.2019 р. N 242)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
18 января 2016 года N 8

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Украины
04 февраля 2016 г. за N 187/28317


Порядок
составления отчета о контролируемых операциях

I. Общие положения

1. Отчет о контролируемых операциях (далее - Отчет) подается до 01 октября года, следующего за отчетным, средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законодательства относительно электронного документооборота и электронной цифровой подписи.

(пункт 1 раздела I в редакции приказа
Министерства финасов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

2. В случае если плательщиком налога обнаружено, что в ранее поданном Отчете информация предоставлена не в полном объеме, содержит ошибки или недочеты, такой налогоплательщик имеет право подать:

новый Отчет (Отчет с отметкой "отчетный новый") до предельного срока представления Отчета за такой же отчетный период;

уточняющий Отчет (Отчет с отметкой "уточняющий") после предельного срока представления Отчета за такой же отчетный период.

Новый и уточняющий отчеты должны содержать полную информацию о контролируемых операциях за отчетный год, как предусмотрено при составлении основного Отчета (Отчета с отметкой "отчетный").

(пункт 2 раздела I в редакции приказа
Министерства финасов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

3. Если последний день срока представления Отчета приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

(пункт 3 раздела I в редакции приказа
 Министерства финасов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

4. Отчет состоит из заглавной, основной части, приложения и информации к приложению, которые являются неотъемлемой частью Отчета.

В заглавной части указываются данные о налогоплательщике, подающем Отчет. В основной части указываются общие сведения об операциях с различными контрагентами, осуществленных в течение отчетного года. В приложении (приложениях) указываются данные о лице (лицах), которое (которые) является стороной (сторонами) контролируемой операции, и детализированные сведения о контролируемой (ых) операции (ях). В информации к приложению указывается информация о признаках связанности налогоплательщика с соответствующим контрагентом в соответствии с подпунктом 14.1.159 пункта 14.1 статьи 14 раздела I Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс).

5. Количество приложений к Отчету соответствует количеству контрагентов - сторон контролируемых операций.

6. Если налогоплательщиком для установления соответствия условий контролируемой операции принципу "вытянутой руки" использованы методы, предусмотренные подпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.5 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса, при заполнении раздела "Сведения о контролируемых операциях" приложения к Отчету (далее - Приложение) разрешается указание обобщенной информации относительно совокупности таких контролируемых операций.

Особенности заполнения Отчета в соответствии с этим пунктом приведены в разделе V данного Порядка.

7. Числовые показатели в отчете заполняются в следующем формате:

денежные показатели указываются в гривнях без копеек с соответствующим округлением по общеустановленным правилам, кроме графы 16 Приложения;

графа 16 Приложения заполняется в валюте контракта/договора;

количественные показатели веса товара указываются на основе веса "нетто" в килограммах. В случае невозможности выражения количества в килограммах допускается выражение в дополнительных единицах измерения (штуки, литры, кубические метры и т.п.) с обязательным указанием единицы измерения в соответствующей графе Отчета. Если предметом контролируемой операции является выполнение работ, услуг, указывается количество таких операций в соответствии с первичными документами;

показатели дат заполняются в цифровом формате: чч.мм.гггг (где чч. - число, мм. - месяц, гггг - год).

II. Порядок заполнения заглавной части Отчета

1. В соответствии с типом отчета "отчетный", "отчетный новый", "уточняющий" в соответствующем разделе графы 1 проставляется знак "Х".

2. В графе 2 указывается полное наименование налогоплательщика согласно регистрационным документам.

3. В графе 3 указывается код налогоплательщика согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ) и основной код экономической деятельности по Классификации видов экономической деятельности ДК 009:2010, утвержденной приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11 октября 2010 года N 457.

Налогоплательщик, не имеющий кода ЕГРПОУ, отмечает регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующим органом.

4. В графе 4 указывается налоговый адрес плательщика.

5. В графе 5 указывается контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учете.

6. В графе 6 указывается количество приложений к отчету.

III. Порядок заполнения основной части Отчета "Общие сведения о контролируемых операциях"

1. Графа 1 заполняется нарастающим порядковым номером строки при их добавлении в таблицу в зависимости от количества контрагентов - сторон контролируемых операций.

2. В графе 2 указывается полное наименование лица - стороны контролируемой сделки, указанной в контракте/договоре. В случае наличия у налогоплательщика в течение отчетного периода более одного контрагента, являющихся сторонами контролируемых сделок, они указываются в следующих строках таблицы в произвольном порядке.

В случае осуществления хозяйственных операций по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг) со связанными лицами - нерезидентами с привлечением несвязанных лиц в соответствии с подпунктом 39.2.1.5 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I Кодекса указывается полное наименование нерезидента - связанного лица.

(пункт 2 раздела III дополнен абзацем согласно приказу
Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

В случае осуществления хозяйственных операций (в том числе внутрихозяйственных расчетов) между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине отмечается полное наименование нерезидента.

(пункт 2 раздела III дополнен абзацем третьим согласно
приказу Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

3. В графе 3 указывается код нерезидента - стороны контролируемой сделки, установленный в стране его регистрации. При наличии различных кодов (налоговый, регистрационный идентификационный т.д.) предоставляется преимущество налоговому.

4. В графе 4 указывается стоимостный показатель общей суммы контролируемых операций налогоплательщика с каждым контрагентом в течение отчетного периода по данным бухгалтерского учета плательщика.

IV. Порядок заполнения приложения к Отчету

1. Приложение заполняется отдельно по каждому лицу, участвующему в контролируемой операции.

Порядковый номер приложения должен совпадать с порядковым номером, указанным в графе 1 Общих сведений о контролируемых операциях основной части отчета относительно соответствующего лица - стороны контролируемой сделки. Количество приложений должно быть равно последнему порядковому номеру лица - стороны контролируемой сделки, указанной в этой графе.

В служебном поле "номер порции" указывается номер порции Приложения от 01 до 99. При этом количество записей в порции составляет не более 20 000 записей.

2. Приложение содержит сведения о лице, участвующем в контролируемой операции, и подробную информацию об осуществленных в течение отчетного года контролируемых операциях. Общий стоимостной показатель всех контролируемых операций, указанных в Приложении (итог графы 20), должен совпадать со стоимостным показателем, указанным в графе 4 Общих сведений о контролируемых операциях основной части отчета в строке соответствующего лица.

3. В случае осуществления хозяйственных операций по приобретению (продаже) товаров (работ, услуг) со связанными лицами - нерезидентами с привлечением несвязанных лиц в соответствии с подпунктом 39.2.1.5 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 раздела I Кодекса в разделе "Сведения о лице, принимающем участие в контролируемых операциях" приложения к Отчету указывается информация согласно первичным документам относительно операции приобретения и/или продажи товаров (работ, услуг) с привлеченным несвязанным лицом.

(раздел IV дополнен новым пунктом 3 согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468,
в связи с этим пункты 3 - 27 считать соответственно пунктами 4 - 28)

4. В разделе Приложения "Сведения о лице, принимающем участие в контролируемых операциях" в соответствующих строках указываются:

1) "Полное наименование лица" - полное наименование, указанное в контракте (соглашении). В случае осуществления хозяйственных операций (в том числе внутрихозяйственных расчетов) между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине отмечается полное наименование нерезидента;

(подпункт 1 пункта 4 раздела IV в редакции приказа
Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

2) "Местонахождение лица (адрес)" - адрес местонахождения лица - стороны контролируемой операции;

3) "Название страны, в которой зарегистрировано лицо" - название на украинском языке страны, в которой зарегистрировано лицо - сторона контролируемой операции, согласно статистической классификации стран мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 30 декабря 2013 года N 426 (с изменениями). В случае осуществления контролируемых операций с контрагентом-нерезидентом, имеющим налоговый адрес на территории свободной экономической зоны "Крым", в строке указывается "СЭЗ "Крым";

(подпункт 3 пункта 4 раздела IV в редакции приказа
Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

4) "Код страны" - код страны в соответствии с Статистической классификацией стран мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 30 декабря 2013 года N 426 (с изменениями). В случае осуществления контролируемых операций с контрагентом-нерезидентом, имеющим налоговый адрес на территории свободной экономической зоны "Крым", в строке указывается код 805;

(подпункт 4 пункта 4 раздела IV в редакции приказа
Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

5) "Код лица" - должен совпадать с кодом, указанным в графе 3 соответствующего лица Общих сведений о контролируемых операциях основной части Отчета;

6) "Код основания отнесения операции к контролируемой" - код в соответствии с приложением 1 к данному Порядку. В случае если признаков несколько, отмечают коды всех оснований;

7) "Код признака связанности лица" - код в соответствии с приложением 2 к данному Порядку в случае осуществления налогоплательщиком контролируемых операций со связанными лицами - нерезидентами. В случае если признаков связанности несколько, отмечают коды всех признаков.

В случае заполнения строки "Код признака связанности лица" с приложением предоставляется информация, заполняемая по установленной форме (кроме кодов 512 - 515 и 517 - 518). В информации о связи лиц указывается номер приложения, к которому она предоставляется.

(абзац второй подпункта 7 пункта 4 раздела IV в редакции
приказа Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

5. В разделе "Сведения о контролируемых операциях" указываются детализированные сведения обо всех контролируемых операциях, осуществленных налогоплательщиком в отчетном периоде с лицом, информация о котором указана в разделе "Сведения о лице, участвующем в контролируемых операциях" этого Приложения.

6. Графа 1 заполняется нарастающим порядковым номером строки при их добавлении в таблицу в зависимости от количества контролируемых операций или необходимости детализировать информацию о контролируемой сделке.

7. В графе 2 указывается код наименования операции в соответствии с приложением 3 к данному Порядку. В случае выполнения операции, код которой не определен в приложении 3 к данному Порядку, проставляется код 036 - "другие операции, не подпадающие под коды 001 - 035".

8. В графе 3 указывается код типа предмета операции в соответствии с приложением 4 к данному Порядку.

9. В графе 4 указывается описание предмета сделки в соответствии с первичными документами, которое позволяет его идентифицировать.

10. В графе 5 указывается код товара (в 10-значном числовом формате) в соответствии с Украинской классификацией товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) в случае осуществления внешнеэкономической операции с товарами. Иначе в графе проставляется "0".

11. В графе 6 указывается код услуги в соответствии с Классификацией внешнеэкономических услуг (КВЭУ), утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 27 февраля 2013 года N 69, в случае осуществления внешней торговли услугами. Иначе в графе проставляется "0".

12. В графах 7 и 8 указывается информация о контракте (договоре), согласно которому осуществлялась контролируемая операция. В случае осуществления контролируемой операции без контракта (договора) указываются реквизиты документа, на основании которого проводилась контролируемая операция.

(пункт 12 раздела IV с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

13. В графе 9 согласно приложению 5 к данному Порядку указывается код стороны сделки, которой во время контролируемой операции является лицо, информация о котором указана в разделе "Сведения о лице, участвующем в контролируемых операциях" Приложения (контрагент-нерезидент). В случае отсутствия нужного кода стороны сделки проставляется код 144 - "Другое наименование стороны".

14. В графе 10 указывается код страны происхождения предмета операции по Статистической классификации стран мира, утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 30 декабря 2013 года N 426 (с изменениями). Если страна происхождения неизвестна, проставляется "0" - "неизвестно".

(пункт 14 раздела IV с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

15. В графе 11 указываются условия поставки товара при осуществлении внешнеэкономических операций в соответствии с правилами "Инкотермс" с указанием названия места передачи товаров (места назначения).

16. В графе 12 указывается торговая марка предмета сделки в соответствии с имеющейся в товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия торговой марки предмета операции в графе проставляется "0".

17. В графе 13 указывается производитель предмета сделки в соответствии с имеющейся в товаросопроводительных и коммерческих документах информацией. В случае отсутствия информации о производителе в графе проставляется "0".

18. В графах 14, 15 отмечается одинаковая дата - дата перехода прав собственности на товары или дата составления акта или другого документа, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, подтверждающего выполнение работ или оказание услуг.

В случае осуществления хозяйственных операций (в том числе внутрихозяйственных расчетов) между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине отмечается дата проведения соответствующей хозяйственной операции (внутрихозяйственных расчетов), в том числе дата получения финансирования текущей деятельности постоянного представительства.

(пункт 18 раздела IV дополнен абзацем вторым согласно
приказу Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

19. Если особенности отдельных видов экономической деятельности предполагают наличие договоров, предусматривающих периодические операции в течение отчетного года, то при неизменности условий поставок и других показателей, отражаемых в графах 2 - 13, 16, 18, 19, 21 - 23 раздела "Сведения о контролируемых операциях" Приложения, данные о таких операциях указываются в одной строке суммарно. При этом в графе 14 отражается дата осуществления первой операции в серии периодических операций, а в графе 15 отражается дата последней операции в серии периодических операций в отчетном году.

20. В графе 16 проставляется цена (тариф) за единицу измерения предмета операции в валюте контракта (договора), указанная в первичных документах, с точностью до второго знака после запятой.

Если предметом контролируемой операции являются:

финансовые услуги по предоставлению/получению кредита, депозита, займа, отмечается процентная ставка такой финансовой услуги в годовом исчислении;

уплата роялти, франшизы и т.п., ставка которых определена в процентах к соответствующей базе начислений, отмечается процентная ставка в соответствии с договором (контрактом);

финансирование нерезидентом текущей деятельности его постоянного представительства в Украине в денежной форме, в графе проставляется "0".

(пункт 20 раздела IV в редакции приказа
Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

21. В графе 17 указывается количество предметов операции.

В случае если предметом контролируемой операции являются финансовые услуги по предоставлению/получению кредита, депозита, займа, указывается сумма процентов, начисленных (уплаченных) или полученных при соответствующей контролируемой операции в валюте контракта.

(абзац второй пункта 21 раздела IV с изменениями, внесенными согласно
 приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

В случае если предметом контролируемой операции является финансирование нерезидентом текущей деятельности его постоянного представительства в Украине в денежной форме, указывается сумма финансирования в валюте операции.

(пункт 21 раздела IV дополнен абзацем третьим согласно
приказу Министерства финансов Украины от 10.06.2019 г. N 242)

22. В графе 18 указывается код единицы измерения предмета сделки в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета ДК 011-96, утвержденным приказом Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины от 09 января 1997 года N 8.

23. В графе 19 указывается код валюты согласно Классификатору иностранных валют и банковских металлов, утвержденному постановлением Правления Национального банка Украины от 04 февраля 1998 г. N 34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2016 года N 269). В случае применения гривны как валюты контракта (договора) указывается код 980.

(пункт 23 раздела IV с изменениями, внесенными согласно
 приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

24. В графе 20 указывается общая стоимость контролируемой операции (за вычетом косвенных налогов) в гривнах, по которой соответствующая операция отражена в бухгалтерском учете налогоплательщика.

25. В графе 21 указывается код метода установления соответствия условий контролируемой операции принципу "вытянутой руки" согласно приложению 6 к данному Порядку.

26. В графе 22 указывается код показателя рентабельности в соответствии с приложением 7 к данному Порядку, который используется налогоплательщиком при применении методов, предусмотренных подпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса.

В случае применения методов, определенных подпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса, графа не заполняется.

27. В графе 23 указывается цифровое значение показателя рентабельности контролируемой операции (совокупности контролируемых операций) в процентах, указанного плательщиком налога в графе 22 с точностью до второго знака после запятой.

(абзац первый пункта 27 раздела IV с изменениями, внесенными согласно
 приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

В случае применения методов, определенных подпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса, графа не заполняется.

28. Графа 24 заполняется в случае группировки контролируемых операций в их совокупность для отображения обобщенной информации в случаях, предусмотренных пунктом 6 раздела I данного Порядка. В таком случае в графе проставляется цифра "1".

29. В графе 25 указывается информация о исследуемой стороне в соответствии с подпунктом 39.3.2.7 подпункта 39.3.2 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса. В случаях, если налогоплательщик избирает себя исследуемой стороной указывается "1", если избрано лицо - контрагент в контролируемых операциях, указывается "0".

В случае применения методов, определенных подпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 подпункта 39.3.1 пункта 39.3 статьи 39 раздела I Кодекса, графа 25 не заполняется.

(раздел IV дополнен пунктом 29 согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

V. Особенности заполнения Приложения в случаях, предусмотренных пунктом 6 раздела I данного Порядка

1. Группировка контролируемых операций в их совокупность для отображения обобщенной информации в Приложении разрешается относительно контролируемых операций, имеющих одинаковые условия поставок и другие показатели этих контролируемых операций, отражаемые в графах 2 - 6, 9 - 11, 21, 22 раздела "Сведения о контролируемых операциях" Приложения. Код товара согласно УКТ ВЭД разрешается группировать до уровня субпозиции (шесть знаков).

2. При группировке контролируемых операций согласно пункту 1 этого раздела графы 7, 8, 12, 13, 16 не заполняются.

3. В графе 14 отражается дата осуществления первой операции в серии совокупности контролируемых операций, а в графе 15 отражается дата последней операции в совокупности контролируемых операций в отчетном периоде.

4. В графе 17 указывается общее количество предметов совокупности контролируемых операций, отраженных в одной строке раздела "Сведения о контролируемых операциях" Приложения.

5. В графе 20 указывается общая стоимость совокупности контролируемых операций, отраженных в одной строке раздела "Сведения о контролируемых операциях" Приложения.

6. В графе 23 указывается цифровое значение общего показателя рентабельности для всей совокупности контролируемых операций.

7. В случае если показатель рентабельности исчисляется для совокупности контролируемых операций, осуществленных плательщиком в течение года, но правила группировки согласно этому разделу не позволяют отобразить информацию о такой группировке одной строкой, соответствующий показатель рентабельности (графа 22) и его цифровое значение (графа 23) указываются в каждой из строк, отражающих совокупность таких операций.

(раздел V дополнен пунктом 7 согласно приказу
Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

VI. Порядок заполнения информации о связанности лиц

1. При раскрытии информации по коду связанности "501" в графе "Лицо, которое непосредственно и/или косвенно (через связанных лиц) владеет корпоративными правами другого юридического лица в размере 20 и более процентов" проставляется знак "Х" в графе соответствующего лица.

(абзац первый пункта 1 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

В графах "Размер владения корпоративными правами: всего/непосредственно/опосредованно" проставляется цифровое значение размера владения корпоративными правами в процентах с точностью до второго знака после запятой. В случае опосредованного владения указывается информация о всех лицах, через которых осуществляется косвенное владение корпоративными правами.

(абзац второй пункта 1 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

2. При раскрытии информации по кодам связанности "502" и 511" в графах "Размер владения корпоративными правами: всего/непосредственно/опосредованно" проставляется цифровое значение размера владения корпоративными правами в процентах с точностью до второго знака после запятой. В случае опосредованного владения отмечается о всех лицах, через которых осуществляется косвенное владение корпоративными правами.

(пункт 2 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказам Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468,
от 10.06.2019 г. N 242)

3. При раскрытии информации по коду связанности "505" указывается информация о всех лицах, которые одновременно входят (входили) в состав коллегиального исполнительного органа и/или наблюдательного совета плательщика и его контрагента.

4. При раскрытии информации по коду связанности "506" в графе "владелец/лицо, уполномоченное владельцем" проставляется знак "Х" в графе соответствующего лица.

(пункт 4 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

5. При раскрытии информации по коду связанности "507" в графе "плательщик/контрагент" проставляется знак "Х" в графе соответствующего лица.

(пункт 5 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказу Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

6. При раскрытии информации по коду связанности "510" или "516" в графе "плательщик/контрагент" проставляется знак "Х" в графе соответствующего лица.

(абзац первый пункта 6 раздела VI с изменениями, внесенными согласно
приказам Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468,
от 10.06.2019 г. N 242)

В графах "сумма всех кредитов (займов), возвратной финансовой помощи, предоставленных/полученных лицом (среднее арифметическое значение (на начало и конец отчетного периода)), грн" и "сумма собственного капитала лица, получившего кредит (заем), возвратную финансовую помощь (среднее арифметическое значение (на начало и конец отчетного периода)), грн" проставляются соответствующие денежные показатели.

(абзац второй пункта 6 раздела VI в редакции приказа
Министерства финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

7. Пункт 7 раздела VI исключен

(согласно приказу Министерства
 финансов Украины от 28.04.2017 г. N 468)

Заместитель директора Департамента
налоговой, таможенной политики и

методологии бухгалтерского учета

Ю. П. Романюк

Додаток 1
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 4 розділу IV)


Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих

Код

Підстава

010

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами, відповідно до підпункту "а" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

015

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

020

Зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів відповідно до підпункту "б" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

030

Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

040

Господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

050

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту "ґ" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468,
від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 2
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 4 розділу IV)


Код
ознаки пов'язаності особи

Код

Ознака

Для юридичних осіб

501

Одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

Одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

503

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи

504

Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи

505

Принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи

506

Одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

508

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа

509

Повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа

510

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної осіб

511

Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

512

Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513

Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

514

Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

515

Фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи

516

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Інше

517

Визнано пов'язаними особами самостійно

518

Визнано пов'язаними особами в судовому порядку

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 3
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 7 розділу IV)


Коди найменування операції

Код

Найменування

001

Агентський договір

002

Доручення

003

Дарування

004

Договір авторського замовлення

005

Кредит, позика

006

Комісія

007

Комерційна концесія

008

Комерційна субконцесія

009

Купівля-продаж

010

Ліцензійний договір

011

Субліцензійний договір

012

Опціон

013

Форвардний контракт

014

Ф'ючерсний контракт

015

Перевезення

016

Підряд

017

Субпідряд

018

Рента

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

021

Зворотний лізинг

022

Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

023

Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг

024

Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг

025

Виконання інших робіт, послуг, не передбачених кодами 022 - 024

026

Договір поставки

027

Договір поруки

028

Договір страхування

029

Договір перестрахування

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

031

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

032

Договір факторингу

033

Договір зберігання

034

Інші фінансові послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операції, не передбачені кодами 001 - 035

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 4
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 8 розділу IV)


Коди типу предмета операції

Код

Найменування

201

Товар

202

Нематеріальні активи

203

Цінні папери

204

Послуга

205

Банківська послуга

206

Фінансова послуга (крім банківських послуг)

207

Робота

208

Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 5
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 13 розділу IV)


Коди сторони операції

Код

Найменування сторони

Назва операції, в якій беруть участь сторони операції

101

Агент

Агентський договір

102

Особа, яку представляє агент

103

Повірений

Доручення

104

Довіритель

105

Дарувальник

Дарування

106

Обдаровуваний

107

Виконавець

Договір авторського замовлення

108

Замовник

109

Кредитодавець
(позикодавець)

Кредит, позика

110

Кредитор

111

Позичальник

112

Комісіонер

Комісія

113

Комітент

114

Правоволоділець

Концесія

115

Користувач

116

Субкористувач

Субконцесія

115

Користувач

117

Продавець

Купівля-продаж

118

Покупець

119

Ліцензіат

Ліцензійний договір

120

Ліцензіар

119

Ліцензіат

Субліцензійний договір

121

Субліцензіат

117

Продавець

Опціон

118

Покупець

117

Продавець

Форвардний контракт

118

Покупець

117

Продавець

Ф'ючерсний контракт

118

Покупець

122

Перевізник

Перевезення

108

Замовник

124

Підрядник

Підряд

108

Замовник

125

Генеральний підрядник

Субпідряд

126

Субпідрядник

127

Платник ренти

Рента

128

Одержувач ренти

129

Лізингодавець

Фінансовий лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Оперативний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Зворотний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

107

Виконавець

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Інші роботи, послуги, не передбачені кодами 022 - 024

131

Отримувач

108

Замовник

132

Постачальник

Договір поставки

118

Покупець

117

Продавець

133

Поручитель

Поруки

110

Кредитор

134

Боржник

135

Страховик

Страхування

136

Страхувальник

137

Перестраховик

Перестрахування

136

Страхувальник

135

Страховик

136

Експедитор

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

137

Клієнт

122

Перевізник

138

Фрахтівник

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

139

Фрахтувальник

122

Перевізник

123

Відправник

140

Фактор

Договір факторингу

141

Клієнт

134

Боржник

142

Зберігач

Договір зберігання

143

Поклажодавець

144

Інше найменування сторони

Інші фінансові послуги

Інші банківські послуги

Інші операції

145

Нерезидент

Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

146

Постійне представництво нерезидента в Україні

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468,
від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 6
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 25 розділу IV)


Коди методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"

Код

Найменування

301

Метод порівняльної неконтрольованої ціни

302

Метод ціни перепродажу

303

Метод витрати плюс

304

Метод чистого прибутку

305

Метод розподілення прибутку

306

Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 10.06.2019 р. N 242)

Додаток 7
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
(пункт 26 розділу IV)


Коди показників рентабельності

Код

Найменування

410

Валова рентабельність

420

Валова рентабельність собівартості

430

Чиста рентабельність

440

Чиста рентабельність витрат

450

Рентабельність операційних витрат

460

Рентабельність активів

470

Рентабельність капіталу

480

Інший показник

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 10.06.2019 р. N 242)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

МЕНЮ

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» N 294-IX от 14.11.2019 г.

Налоговый кодекс Украины N 2755-VI

Таблица соответствия видов нарушений норм законов типам уведомлений-решений, составляемых при применении соответствующих штрафных санкций

Календарь бухгалтера

Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1