Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗДРІБНА ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

Терміни та визначення понять ДСТУ 4303:2004

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Види торговельної діяльності. Посередництво у торгівлі

5 Суб'єкти торговельної діяльності. Професії в торгівлі

6 Об'єкти торговельної діяльності. Торговельна інфраструктура

7 Торговельно-технологічний процес та його складники

8 Фінансово-економічні показники та документи в торгівлі

Додаток А Терміни та визначення понять щодо технічних засобів штрихового кодування

Додаток Б Загальноекономічні терміни та їх визначення

Додаток В Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Д Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Е Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Є Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Ж Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює українські терміни та визначення понять у сфері торгівлі.

1.2 Терміни, регламентовані у цьому стандарті, є рекомендованими для застосовування в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до торгівлі, для робіт зі стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, що охоплюють програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для застосовування у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювання. Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення

ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна, в разі потреби, змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення застосовуваних термінів, зазначати об'єкти, що входять в обсяг виозначуваного поняття. Але зміни не можуть порушувати зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 Терміни, установлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.4 У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Ж.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо.

3.6 Терміни та визначення загальноекономічних понять, потрібні для розуміння тексту стандарту, подано в додатку Б.

3.7 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом.

4 ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОСЕРЕДНИЦТВО У ТОРГІВЛІ

4.1 торгівля

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу і просування їх від виробника до споживача у формі купівлі-продажу та надавання пов'язаних із цим послуг

4.2 торговельна діяльність

Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

4.3 внутрішня торгівля

Торгівля на внутрішньому ринку країни вітчизняними або імпортованими товарами

4.4 роздрібна торгівля

Вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачеві та надавання йому торговельних послуг

4.5 оптова торгівля

Вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надавання пов'язаних із цим послуг

4.6 комісійна торгівля

Вид роздрібної торгівлі товарами, які надходять від їх власників на умовах договору комісії і призначені для подальшого продажу кінцевому споживачеві

4.7 фірмова торгівля

Вид роздрібної торгівлі, обов'язковою ознакою якої є наявність фірмової назви суб'єкта господарювання і фірмового стилю його діяльності як умови виробничої, комерційної або торговельно-технологічної його винятковості

4.8 посередницька операція (торгівля)

Діяльність юридичних та фізичних осіб у роздрібній та оптовій торгівлі від свого імені, або від імені та за рахунок третьої особи, або за дорученням довірителя щодо сприяння продавцям та покупцям товарів у налагодженні між ними господарських зв'язків та укладанні угод

4.9 комісійна операція

Торговельно-посередницькі операції, що їх здійснюють юридичні або фізичні особи на умовах договору комісії, який укладено письмово

4.10 бартерна операція

Товарообмінна господарська операція між суб'єктами господарювання, яка передбачає розрахунок за реалізовану продукцію (роботи, послуги) в іншій, ніж грошова, формі, охоплюючи всі види погашення (заліку) взаємозаборгованості між сторонами господарської операції без проведення розрахунків готівкою

4.11 торговельна послуга

Додаткова діяльність суб'єкта господарювання в сфері роздрібної та оптової торгівлі з надання допомоги покупцям у здійсненні договору купівлі-продажу товарів, їх доставляння та використовування

4.12 продаж товарів

Операції, здійснювані згідно з договорами купівлі-продажу, обміну, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передавання прав власності на товари за плату або компенсацію, незалежно від термінів її надання

4.13 умовний продаж

Продаж товарів на умовах, коли купівельна ціна або її частина підлягають сплаті періодичними внесками, а право власності на товар залишається у продавця (незалежно від того, що покупець фактично володіє товаром) до виконання передбачених угодою умов

4.14 найм-продаж

Залежне утримування товару на підставі угоди, за якою залежний утримувач має право купити цей товар, або відповідно до якої власність на товар перейде, або може перейти до залежного утримувача

4.15 дистанційна торгівля

Форма продажу товарів поза крамницями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару покупцеві

4.16 електронна торгівля

Вид дистанційної торгівлі товарами з використовуванням комп'ютерної та телекомунікаційної техніки

4.17 продаж на замовлення

Вид дистанційної торгівлі товарами, за якої покупець (споживач) отримує попередню інформацію про товар через засоби інформації, здійснює попереднє замовлення його у продавця та одержує товар на замовлення в обумовленому місці та в зазначений час

4.18 продаж поштою

Вид дистанційної торгівлі товарами за каталогами, оголошеннями, іншою рекламною інформацією з прийманням замовлення та доставленням їх покупцеві поштою

4.19 торгівля в кредит

Продаж суб'єктами господарювання товарів юридичним або фізичним особам на умовах відстрочення кінцевого розрахунку за них на визначений термін та під відсоток

4.20 купівля на виплат

Форма оплатного передавання товару у власність покупцеві в момент укладення угоди купівлі-продажу за умови, що купівельна ціна підлягає сплаті кількома наступними періодичними внесками у визначений термін та під відсоток

4.21 комерційний кредит

Кредит (позика), який надають продавці в товарній формі покупцям відстроченням платежів за продані товари

4.22 споживацький кредит

Кредит, який надають кінцевому споживачеві товарів і послуг

4.23 ярмарок

Ринковий захід, що організують в установленому місці на визначений термін для реклами зразків товарів, пропонованих до оптового продажу, проведення ділових переговорів, ефективного обміну інформацією, формування господарських зв'язків та укладання між суб'єктами підприємницької діяльності договорів поставки товарів (контрактації тощо)

4.24 виставка-продаж

Ринковий захід, що організують у встановленому місці для демонстрування товарів, формування і вивчання попиту на них, укладання договорів поставки товарів (контрактації тощо)

4.25 товарний аукціон

Ринковий захід, що організують в установленому місці і на визначений термін для здійснення публічного торгу для продажу попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність покупця, що запропонував найвищу ціну.

5 СУБ'ЄКТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРОФЕСІЇ В ТОРГІВЛІ

5.1 реєстровий торговець

Зареєстрована установленим порядком юридична або фізична особа, яка здійснює на постійній основі для одержання прибутку торговельну діяльність і укладає в процесі цієї діяльності правові угоди від свого імені, на свій ризик і під свою майнову відповідальність

5.2 роздрібне торговельне підприємство

Майновий комплекс, який є господарською статутною ланкою в роздрібній торгівлі з правами юридичної особи, що здійснює закупівлю товарів для їх продажу кінцевому споживачеві та надає йому послуги.

Примітка. Майновий комплекс охоплює земельні ділянки, будівлі, капітальні та некапітальні споруди, устатковання, інвентар, товари, назву фірми, товарні знаки тощо

5.3 оптове торговельне підприємство

Майновий комплекс, який є господарською статутною ланкою в оптовій торгівлі з правами юридичної особи, яка закуповує і продає за договорами поставки (контрактації тощо) товари партіями тим, хто купує їх для подальшого перепродажу або виробничого споживання та надає їм пов'язані з цим торговельні послуги

5.4 постачальник

Юридична або фізична особа на товарному ринку, яка постачає будь-який товар партіями згідно з договором поставки (контрактації тощо)

5.5 продавець

Юридична або фізична особа на товарному ринку, яка відповідно до усного або письмового договору купівлі-продажу зобов'язується передати наявний у неї товар (майно) або товар, що буде створений або придбаний нею в майбутньому, іншій особі за умови сплати цією особою домовленої суми грошей

5.6 комітент

Сторона в договорі комісії, яка доручає іншій стороні (комісіонеру) здійснити за певну винагороду від свого імені одну або кілька торговельних операцій

5.7 комісіонер

Сторона в договорі комісії, яка за певну винагороду зобов'язується здійснити за дорученням та за рахунок іншої сторони (комітента) одну або кілька торговельних операцій від свого імені

5.8 консигнант

Юридична або фізична особа, яка дає доручення на здійснення угоди з продажу товарів, що поставлені на склад консигнатора, не втрачаючи при цьому права власності на товари до моменту їх продажу

5.9 консигнатор

Юридична або фізична особа, яка приймає та виконує доручення здійснювати угоди з продажу товарів від свого імені, але на комісійних засадах

5.10 посередник у торгівлі

Юридична або фізична особа на товарному ринку, яка діє на основі договорів доручення, поставки, розпоряджання тощо в інтересах іншої особи і сприяє обігові товарів

5.11 комівояжер; торговельний агент

Роз'їздний збутовий посередник на товарному ринку, який за дорученням і в інтересах продавця пропонує покупцям товари за наявними у нього рекламними зразками і діє в межах наданих йому повноважень

5.12 торговельний представник

Посередник на товарному ринку, якому доручають від імені та за рахунок суб'єкта господарювання укладати договори купівлі-продажу або посередництво під час укладання таких договорів

5.13 дилер

Юридична або фізична особа, яка діє на товарному ринку від свого імені та за свій рахунок, закуповує товари у виробників оптом і продає їх у роздріб або малими партіями

5.14 рекламне агентство

Підприємство, яке розробляє, готує та розміщує рекламу і засоби реклами для замовників щоб інформувати потенційних покупців щодо товарів та послуг, формування попиту та стимулювання їх продажу.

6 ОБ'ЄКТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТОРГОВЕЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.1 спожиткові товари

Товари, не заборонені для купівлі-продажу, що їх викорис-товують у сфері споживання для задоволення особистих, сімейних або домашніх потреб кінцевих споживачів

6.2 товари повсякденного попиту

Вид спожиткових товарів, що їх купують щоденно або через невеликий проміжок часу, і повністю використовують за один або кілька циклів використовування

6.3 товари тривалого користування

Вид спожиткових товарів, які витримують багаторазове використування і задовольняють потреби споживачів упродовж багатьох років

6.4 швидкопсувкі товари

Вид спожиткових товарів, які потребують особливих умов і спеціального устатковання для збереження своїх споживних властивостей

6.5 товари виробничо-технічної призначеності

Товари, не заборонені для купівлі-продажу, призначені для задоволення виробничих потреб суб'єктів господарської діяльності, і неодноразово використовувані в товарному обігу

6.6 оптова партія

Партія товару, що є об'єктом купівлі-продажу в оптовій торгівлі.

Примітка. Партія товару згідно з ДСТУ 3993

6.7 дрібнооптова партія

Одне або кілька паковань виробника, з визначеною кількістю одиниць відповідного товару в кожному, призначені для роздрібного продажу

6.8 вантаж

Товари виробничо-технічної призначеності і спожиткові товари, що їх переміщують (або готують до переміщення) у сферу виробництва, товарообігу або споживання

6.9 вантажна одиниця

Одиниця або декілька одиниць тари з товаром, які скріплені механічним способом і складають один комплект для вантажно-розвантажувальних робіт

6.10 склад товарний

Виокремлене та спеціально обладнане приміщення (будівля), призначене для здійснюваня складських операцій — приймання, зберігання, сортування, готування до продажу, комплектування партій товару і відпускання споживачам

6.11 крамниця-склад

Торговельний об'єкт, обладнаний як товарний склад, де здій-снюють операції з оптового та роздрібного продажу товарів

6.12 універсальний склад

Тип складу, призначений для здійснюваня складських операцій з універсальним асортиментом продовольчих або непродовольчих товарів

6.13 спеціалізований склад

Тип складу, призначений для здійснюваня складських операцій з визначеною групою товарів

6.14 склад змішаний

Тип складу, призначений для здійснюваня складських операцій з продовольчими та непродовольчими товарами

6.15 складська площа

Сума площ приміщень, призначених для приймання, зберігання, сортування, фасування, готування до продажу, комплектування та видавання товарів

6.16 допоміжна площа складу

Сума площ адміністративно-службових та побутових приміщень, кімнат зразків та рекламно-декораційних майстерень, приміщень електронно-обчислювальних комплексів, медичних пунктів та закладів харчування

6.17 підсобна площа складу

Сума площ приміщень, призначених для складування тари, господарського інвентаря, матеріалів та сировини для власних потреб, приміщень ремонтних майстерень, технічних приміщень для розміщування енергетичного та санітарно- технічного обладнання, площ коридорів, переходів, тамбурів, залізничних дебаркадерів, автомобільних платформ та боксів, а також приміщень для сміття

6.18 вантажна площа складу

Площа під стелажами, піддонами, контейнерами, іншим складським устаткованням, призначеним для зберігання товарів

6.19 торговельний об'єкт

Майновий комплекс, який займає окрему капітальну споруду або який розміщено в спеціально призначеному та обладнаному для торгівлі приміщенні іншої капітальної або некапітальної споруди та має приміщення для провадження торговельної діяльності

6.20 крамниця; магазин

Торговельний об'єкт у роздрібній торгівлі, призначений для організування продажу товарів кінцевим споживачам і надавання їм торговельних послуг

6.21 капітальна споруда

Будь-який будівельний об'єкт, зведений на заглибленому фундаменті та приєднаний до інженерних мереж життєза-безпечення, який має постійне просторове місцерозташування

6.22 крамниця-кпуб

Різновид крамниці, який пропонує постійним покупцям, що сплатили річний членський внесок, товари високої якості, але обмеженого асортименту, зі значною знижкою

6.23 павільйон

Торговельний об'єкт у роздрібній торгівлі, призначений для організування продажу товарів кінцевим споживачам, розміщений в окремій споруді полегшеної конструкції та має торговельну залу для покупців

6.24 тип (крамниці) (магазину)

Сукупність характеристик крамниці, що визначають її відмінні особливості, а саме: асортиментний профіль, розмір торговельної площі, методи продажу товарів, їх цінові характеристики

6.25 спеціалізація (крамниць) (магазинів)

Форма поділу сфер діяльності між крамницями за товарним асортиментом і ціновим рівнем на товари та послуги відповідно до обраного цільового ринку

6.26 спеціалізована крамниця; спеціалізований магазин

Крамниця, що продає певну групу товарів глибокої асортиментної диференціації

6.27 вузькоспеціалізована крамниця; вузькоспеціалізований магазин

Крамниця, що продає частину групи товарів або окремі види товарів глибокої асортиментної диференціації

6.28 скомбінована крамниця; скомбінований магазин

Крамниця, що продає кілька груп товарів, пов'язаних єдністю спожиткової призначеності, і забезпечує комплексне задоволення потреб окремих груп споживачів або певної потреби

6.29 універсам; супермаркет

Крамниця самообслуговування торговельною площею від 400 кв.м до 2499 кв.м з асортиментом продовольчих і непродовльчих товарів понад 5 тисяч асортиментних позицій

6.30 гіпермаркет

Крамниця самообслуговування торговельною площею понад 2500 кв.м з асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів понад 15 тисяч асортиментних позицій

6.31 мінімаркет

Крамниця самообслуговування, торговельною площею до 200 кв.м з асортиментом продовольчих товарів не менше 500 асортиментних позицій

6.32 універмаг

Крамниця торговельною площею понад 2500 кв.м із широким асортиментом непродовольчих товарів понад 10 тисяч асортиментних позицій

6.33 торговельний центр

Група торговельних об'єктів, зосереджених в одному місці і керованих як єдине ціле, які за своїми типами, розмірами та місцем розташування функційно відповідають потребам торговельної зони, яку вони обслуговують

6.34 роздрібна торговельна мережа

Сукупність стаціонарних, тимчасових та пересувних торговельних об'єктів, а також аптеки для організування роздрібного продажу товарів, пунктів дистанційного продажу товарів, а також пунктів ремонту предметів особистого користування і домашнього вжитку, не пов'язаного з виробництвом цих виробів

6.35 дрібнороздрібна торговельна мережа

Частина роздрібної торговельної мережі, яка об'єднує торговельні об'єкти, розміщувані в спорудах некапітального типу або в пересувних (переносних) технічних засобах, і призначена для організування продажу товарів певного асортименту з використовуванням найпростішої технології торговельного процесу

6.36 палатка; намет

Торговельний об'єкт складанно-розбірної конструкції для організування роздрібного продажу товарів, без торговельної зали для покупців, на одне або кілька робочих місць із товарним запасом на одинь день торгівлі

6.37 кіоск; ятка

Торговельний об'єкт для організування роздрібного продажу товарів, який має постійне просторове місце, займає окрему закриту споруду некапітального типу на одне робоче місце без торговельної зали для покупців та додаткової площі для розміщування запасу товарів

6.38 лоток; рундук

Торговельний об'єкт для організування роздрібного продажу товарів обмеженого асортименту з використанням для їхнього викладання відкритого пристосовання складанно-розбірної конструкції, легкопереміщуваної з місця на місце

6.39 загальна площа (крамниці)(магазину)

Сума площ торговельних, складських, підсобних, службово-побутових, технічних, комунікаційних приміщень, виміряних у межах внутрішньої поверхні зовнішніх стін, а також площ розвантажувальних платформ, антресолей та переходів

6.40 торговельна площа (крамниці) (магазину)

Сума площ торговельних залів, приміщень приймання та видавання замовлень, зали кафетерія, площ для торговельних послуг покупцям

6.41 торговельна зала (крамниці) (магазину)

Торговельне приміщення крамниці для показування, вибирання товарів та обслуговування покупців, яке охоплює площу для розміщування торговельно-технологічного устатковання, вузлів розрахунку, робочих місць продавців та площу для покупців

6.42 складські приміщення (крамниці) (магазину)

Приміщення для приймання, зберігання та готування товарів для продажу

6.43 підсобні приміщення (крамниці) (магазину)

Приміщення для зберігання тари, посуду, інвентаря, пакувальних матеріалів, приміщення мийної кімнати та майстерні ремонту інвентаря

6.44 службово-побутові приміщення (крамниці) (магазину)

Адміністративні приміщення, приміщення кімнат: відпочинку, гардеробних, душових, санвузлів

6.45 технічні приміщення (крамниці) (магазину)

Приміщення машинних відділень, вентиляційних камер для кондиціювання повітря, щитових, трансформаторної підстанції, вузлів керування водопроводом та каналізацією

6.46 комунікаційні приміщення (крамниці) (магазину)

Приміщення коридорів, тамбурів, вестибюлів, холів

6.47 торговельне місце

Спеціально обладнане, певного розміру робоче місце продавця в крамниці або поза нею для організування та здійснювання роздрібного або оптового продажу товарів із додержанням чинних правил торговельного обслуговування та порядку розрахунків із покупцями.

Примітка. Робоче місце продавця - це місце постійного або тимчасового його перебування в процесі роботи

6.48 тара-обладнання

Технічний засіб для розміщування, транспортування, тимчасового зберігання та продажу з нього товарів методом самообслуговування

6.49 піддон

Плоский дерев'яний або металевий засіб для розміщення і кріплення вантажів, який за потреби має надбудову

6.50 ящиковий піддон

Піддон із надбудовою із суцільних ґратчастих або сітчастих стінок

6.51 стояковий піддон

Піддон із надбудовою зі скріплених або нескріплених між собою стояків

6.52 товарний запас

Товари, які перебувають на визначену дату в сфері товарного обігу у формі поточного, сезонного зберігання або дострокового завозу, а також товари в дорозі та товари на складах виробника.

7 ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СКЛАДНИКИ

7.1 торговельно-технологічний процес у крамниці (магазині)

Комплекс послідовних операцій, виконуваних функційними структурними ланками або окремими працівниками крамниці з приймання товару, його зберігання, готування до продажу, викладання та поповнювання товару в торговельній залі, з обслуговування покупців та здійснювання обліково-розрахункових операцій

7.2 складські операції

Комплекс робіт із формування товарних запасів в оптовій та роздрібній ланці, який охоплює розвантажування та переміщування товарів у зону приймання, контролювання їх кількості та якості, розміщування на стелажах та укладання у стоси, на піддони або в контейнери, комплектування партій товарів, формування маршрутів та навантажування транспортних засобів

7.3 вузол розрахунку

Функційна зона торговельної зали, обладнана реєстраторами розрахункових операцій, де покупці розраховуються за вибрані товари

7.4 торговельно-технологічне устатковання

Технічні засоби та пристрої для зберігання, переміщування, демонстрування і продажу товарів на об'єктах роздрібної торговельної мережі

7.5 торговельне холодильне устатковання

Охолоджувані засоби, призначені для короткострокового зберігання, викладання та продажу швидкопсувких товарів на об'єктах роздрібної торговельної мережі

7.6 торговельний автомат

Технічний засіб, який автоматично відпускає товари покупцеві після одержання від нього платіжних засобів

7.7 торговельний інвентар

Різні пристрої, інструменти, прилади, що їх застосовують для приймання товарів, перевіряння їхньої якості і кількості, готування до продажу та відпускання покупцям

7.8 метод роздрібного продажу товарів

Сукупність та способів, за допомогою яких здійснюють продаж товарів покупцям

7.9 метод індивідуального обслуговування

Спосіб продажу товарів, у процесі вибирання, комплектування наборів, демонстрування окремих виробів у дії, перевіряння якості товарів та їх паковання і рахування вартості покупки здійснюють за участю продавця

7.10 самообслуговування

Спосіб продажу товарів, у процесі якого покупець має вільний доступ до товарів, самостійно їх оглядає, відбирає, розраховується за відібрані товари у вузлі розрахунку

7.11 викладання товарів

Певні способи розміщування та демонстрування товарів на торговельно-технологічному устаткованні

7.12 відкрите викладання товарів

Спосіб розміщування та демонстрування товарів, за якого до них забезпечено вільний доступ покупців

7.13 товарорух

Ініційований суб'єктами товарного ринку процес фізичного переміщування товарів від виробників через канали розподілу до кінцевих споживачів для задоволення попиту на них та одержання відповідного прибутку

7.14 канали розподілу

Маршрути переміщування сировини, матеріалів, готової продукції з місця виробництва або видобування до місця споживання за умови послідовного переходу права власності на них від одного власника до іншого

7.15 відпускання товарів

Стадія товароруху, яка охоплює оформлювання продажу товарів, їх відбирання та помаршрутне комплектування партій, навантажування на транспортні засоби та відправляння за призначеністю

7.16 відвантажування товарів

Відправляння товарів транспортними засобами

7.17 пакетування вантажу

Формування і скріплювння вантажів у збільшену вантажну одиницю, яке забезпечує під час доставляння в установлених умовах їх цілісність, збереження і дає змогу механізувати вантажно-розвантажувальні та складські роботи

7.18 потужність складу

Проектний максимальний вантажооборот складу

7.19 вантажооборот складу

Кількість вантажу у фізичних одиницях, яка проходить через приміщення складу за певний період часу

7.20 обіг тари

Сукупність операцій з приймання тари за кількістю та якістю, розкривання і вивільняння від товару, зберігання і вертання її для повторного використовування

7.21 період обігу тари

Проміжок часу між двома послідовними заповненнями тари

7.22 зберігання вантажу

Операція, внаслідок якої вантаж певний час не змінює своє місцеположення і якісні та кількісні показники

7.23 реєстратор розрахункових операцій; РРО

Пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовано фіскальні функції і який призначено для реєстрування розрахункових операцій під час продажу товарів (надавання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і (або) реєстрування кількості проданих товарів (наданих послуг)

7.24 засіб вимірювальної техніки

Технічний засіб, який застосовують для вимірювання і який техники має унормовані метрологічні характеристики

7.25 електронні платежі

Сукупність операцій із здійснення розрахунків між платником та одержувачем грошових коштів, які виконують через банківські установи з застосуванням електронних розрахункових документів та елементів системи електронних платежів

7.26 ринковий збір

Плата за торговельні місця на ринках і в ринкових павільонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що її справляють з юридичних осіб і громадян, які продають сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари на ринках

7.27 штриховий код UPC

Числовий код, представлений комбінацією послідовно розташованих паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри та розташунок яких встановлено певними правилами, і який присвоюють одиницям обліку (товару) відповідно до рекомендацій Міжнародної організації Північної Америки UCC, відповідальної за їх присвоювання

7.28 внутрішній штриховий код EAN

Штриховий код EAN, який присвоюють одиницям обліку (товару) суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до нормативних документів національної нумерувальної організації

7.29 рекламні заходи

Сукупність організаційно-технічних, естетичних, психологічних способів та художніх прийомів із залученням різноманітних носіїв рекламної інформації (шрифтові, малюнкові та графічні покажчики, декоративні елементи інтер'єру, товарні символи, маркувальні знаки, каталоги, проспекти тощо)

7.30 цінник; покажчик цін

Носій інформації визначеного формату з нанесенням назв ряду товарів, ціни на кожну одиницю цих товарів, інших передбачених реквізитів

7.31 каталог товарів

Рекламний довідковий посібник із систематизованим переліком товарів і їх короткою характеристикою.

8 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ДОКУМЕНТИ В ТОРГІВЛІ

8.1 роздрібний товарооборот

Обсяг продажу товарів споживачам для особистого, сімейного, домашнього використання та реалізації торговельних послуг

8.2 оптовий товарооборот

Обсяг продажу товарів виробниками або торговельними посередниками покупцям для подальшого продажу або переробляння

8.3 оптова ціна

Ціна продажу партії товару, який надходить у торговий обіг у порядку оптової купівлі-продажу

8.4 роздрібна ціна

Ціна продажу одиниці товару, який надходить у торговий обіг у порядку роздрібної купівлі-продажу

8.5 витрати обігу; витрати торговельні

Витрати живої та матеріалізованої праці у грошовій формі у сфері оптової та роздрібної торгівлі, які виникають у процесі доведення товарів від виробника до споживача і охоплють витрати, які пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу

8.6 торговельна надбавка

Різниця між ціною продажу і ціною закупівлі товару, яка забезпечує продавцю покриття витрат обігу з продажу даного товару та одержання прибутку

8.7 торговельна знижка

Знижка ціни товару, яку надає продавець покупцеві за умовами договору залежно від поточної кон'юнктури ринку

8.8 валовий дохід торгівлі

Показник, який характеризує фінансовий результат торговельної діяльності, і його визначають як перевищення виручки від продажу товарів і послуг над витратами на їх придбання за визначений період часу

8.9 прибуток торгівлі

Показник, який характеризує фінансовий результат торговельної діяльності, і його визначають як перевищення валового доходу з відрахуванням обов'язкових платежів над витратами за визначений період часу

8.10 договір купівлі-продажу

Добровільна угода, за якою продавець зобов'язується передати товар у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти товар на визначених умовах і сплатити за нього певну суму грошей

8.11 договір комісії

Добровільна угода, за якою одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду здійснити одну або кілька торговельних операцій від свого імені, але в інтересах і за рахунок комітента

8.12 договір поставки; договір постачання

Двостороння угода, за якою постачальник зобов'язується передати в обумовлені терміни, що не збігаються з моментом укладення договору, товари у власність покупця (або в його оперативне керування) для використовування в підприємницькій діяльності або з іншою метою, не пов'язаною з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використовуванням, а покупець зобов'язується прийняти товари і оплатити їх за встановленими сторонами цінами

8.13 умови поставки товарів; умови постачання товарів

Узгоджені сторонами та зафіксовані в договорі предмет та обсяг поставки, умови збереження та способи визначання якості товару, термін та місце поставки, базові умови поставки, ціна та загальна вартість поставки, умови платежу, порядок здавання-приймання товару, умови про гарантії та санкції, про господарський суд, транспортні умови, юридичні адреси сторін, підписи продавця та покупця

8.14 базові умови поставки; базові умови постачання

Спеціальні умови, які визначають зобов'язання продавця та покупця з поставки товару та встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця

8.15 комерційний акт

Документ, який засвідчує виявлення в пункті призначення вантажу його нестачі, пошкодження або недоліку і служить підставою для пред'явлення одержувачем вантажу претензії про відшкодування збитків стороні, яка допустила пошкодження вантажу

8.16 рекламація

Претензія у формі акта, який складає покупець товару із зазначенням порушення продавцем умов договору і містить вимоги про усунення зазначених порушень або відшкодування спричинених збитків

8.17 бартерний договір

Товарообмінна угода про передання права власності на товари без оплати готівкою, в якій зазначають оцінку товарів щоб забезпечити еквівалентність обміну

8.18 супровідні документи

Документи, які засвідчують достовірність переміщення товарів від постачальника до одержувача з інформацією про їх місцепоходження та призначення, кількість, асортимент, якість, комплектність, тару та паковання

8.19 електронний розрахунковий документ

Банківський електронний документ установленої форми, який містить у собі інформацію про платежі та електронні цифрові підписи осіб, що засвідчують її правомірність

8.20 ярлик

Вид товарного знака, познака на товарі у вигляді наліпки, етикетки з нанесенням назви товару, ваги, кількості, ціни, інших передбачених реквізитів, яким забезпечують кожний зразок товару

8.21 захисна позначка

Електронний засіб відстежування товарів для запобігання крадіжок з боку покупців

8.22 товарний чек

Документ встановленої форми, який продавець виписує для підтвердження наявності відібраного покупцем товару, а після оплати — факту купівлі-продажу

8.23 дисконтна картка

Документ, що його можуть видавати у торговельних об'єктах роздрібної і оптової торгівлі постійному покупцеві і дає змогу купувати товари зі знижкою

8.24 кредитна картка

Платіжно-розрахунковий документ, випущений банківською або іншою спеціалізованою кредитною (торговельною) установою, який засвідчує наявність у відповідній установі рахунку власника і дає право придбати товари і отримувати послуги у роздрібній торговельній мережі без оплати готівкою

8.25 агентська угода

Договір між довірителем та агентом, який визначає характер та обсяг доручення, розмір агентської винагороди, термін дії та умови припинення договору

8.26 договір про надання послуги в торгівлі

Добровільна письмова або усна угода, за якою одна сторона торгових відносин зобов'язується за завданням другої сторони здійснити оплатно чи безоплатно діяльність, щоб забезпечити сприятливі умови купівлі-продажу товару для активізування цього процесу.

ДОДАТОК А (довідковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ

А.1 зчитувач (штрихового коду)

Оптико-електронний пристрій, що перетворює оптичні сигнали, одержані в результаті сканування штрихкодової позначки, в електричні сигнали для їх подальшого декодування

А.2 декодер (штрихового коду)

Електронний пристрій, який перетворює електричні сигнали, одержані в результаті зчитування штрихкодової позначки, обробленням за заданою програмою, в дані для передання їх через інтерфейс в інші пристрої

А.З контактний зчитувач (штрихового коду)

Зчитувач, який забезпечує зчитування за умови дотику його до поверхні носія штрихкодової позначки або безпосередньої близькості від неї

А.4 дистанційний зчитувач (штрихового коду)

Зчитувач, який забезпечує зчитування на деякій відстані від поверхні носія штрихкодової позначки

А.5 зчитувач (штрихового коду) з нерухомим променем

Зчитувач, в якому промінь нерухомий, а сканування забезпечують переміщуванням пристрою або сканованої поверхні відносно один одного

А.6 зчитувач (штрихового коду) з рухомим променем

Зчитувач, який забезпечує сканування світловим променем, що переміщується до поверхні носія штрихкодової позначки за допомогою урухомника

А.7 зчитувач (штрихового коду) з електронним скануванням

Зчитувач, який забезпечує сканування зображення об'єкта зчитування в багатоелементному приймачі випромінення

А.8 сканер

Зчитувач із рухомим променем сканування

А.9 зчитувальний олівець

Ручний контактний зчитувач із нерухомим променем

А.10 щілинний зчитувач (штрихового коду)

Стаціонарний зчитувач із нерухомим променем, що забезпечує зчитування штрихкодової позначки зі спеціальних карток

А.11 лазерний сканер (штрихового коду)

Дистанційний зчитувач, що забезпечує сканування поверхні носія штрихкодової позначки лазерним променем

А. 12 стіл-сканер

Стаціонарний лазерний сканер, призначений для роботи в розрахункових касових вузлах торговельного підприємства

А.13 верифікатор (штрихового коду)

Пристрій, призначений для контролювання якості штрихкодових позначок за основними параметрами.

ДОДАТОК Б (довідковий)

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Б.1 ціна

Форма грошового визначення вартості продукції (робіт), яку реалізують суб'єкти господарювання

Б.2 вільна ціна

Ціна, яку встановлюють на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, за якими здійснюють державне регулювання цін

Б.З монопольна ціна

Ціна, яку встановлює підприємець, що займає монопольне становище на ринку, і яка призводить до обмеження конкуренції і порушення прав споживача

Б.4 виручка

Гроші, одержані від продажу будь-чого

Б.5 демонстраційна площа (крамниці) (магазину)

Сума площ горизонтальних, вертикальних, похилих площин торговельного устатковання, використовуваного для показування товарів у торговельній залі

Б.6 установча площа (крамниці) (магазину)

Частина площі торговельної зали, зайнята устаткованням, призначеним для викладання, показування товарів, провадження розрахунків та обслуговування покупців.

ДОДАТОК В (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автомат торговельний

7.6

агент торговельний

5.11

агентство рекламне

5.14

акт комерційний

8.15

аукціон товарний

4.25

базові умови поставки

8.14

базові умови постачання

8.14

вантаж

6.8

вантажооборот складу

7.19

верифікатор

А.13

верифікатор штрихового коду

А.13

викладання товарів

7.11

виручка

Б.4

виставка-продаж

4.24

витрати обігу

8.5

витрати торговельні

8.5

відвантажування товарів

7.16

відкрите викладання товарів

7.12

відпускання товарів

7.15

вузол розрахунку

7.3

гіпермаркет

6.30

декодер

А.2

декодер штрихового коду

А.2

дилер

5.13

діяльність торговельна

4.2

договір бартерний

8.17

договір комісії

8.11

договір купівлі-продажу

8.10

договір поставки

8.12

договір постачання

8.12

договір про надання послуги в торгівлі

8.26

документ електронний розрахунковий

8.19

документи супровідні

8.18

дохід торгівлі валовий

8.8

зала крамниці торговельна

6.41

зала магазину торговельна

6.41

запас товарний

6.52

засіб вимірювальної техніки

7.24

зберігання вантажу

7.22

збір ринковий

7.26

знижка торговельна

8.7

зчитувальний олівець

А.9

зчитувач

А.1

зчитувач дистанційний

А.4

зчитувач з електронним скануванням

А.7

зчитувач з нерухомим променем

А.5

зчитувач з рухомим променем

А.6

зчитувач контактний

А.З

зчитувач штрихового коду

А.1

зчитувач штрихового коду дистанційний

А.4

зчитувач штрихового коду з електронним скануванням

А.7

зчитувач штрихового коду з нерухомим променем

А.5

зчитувач штрихового коду з рухомим променем

А.6

зчитувач штрихового коду контактний

А.З

зчитувач штрихового коду щілинний

А.10

зчитувач щілинний

А.10

інвентар торговельний

7.7

канали розподілу

7.14

картка дисконтна

8.23

картка кредитна

8.24

каталог товарів

7.31

кіоск

6.37

код штриховий UPC

7.27

код штриховий внутрішній EAN

7.28

комівояжер

5.11

комісіонер

5.7

комітент

5.6

консигнант

5.8

консигнатор

5.9

крамниця

6.20

крамниця вузькоспеціалізована

6.27

крамниця-клуб

6.22

крамниця-склад

6.11

крамниця скомбінована

6.28

крамниця спеціалізована

6.26

кредит комерційний

4.21

кредит споживацький

4.22

купівля на виплат

4.20

лазерний сканер

А.11

лоток

6.38

магазин

6.20

магазин вузькоспеціалізований

6.27

магазин-кпуб

6.22

магазин-скпад

6.11

магазин скомбінований

6.28

магазин спеціалізований

6.26

мережа торговельна дрібнороздрібна

6.35

мережа торговельна роздрібна

6.34

метод індивідуального обслуговування

7.9

метод роздрібного продажу товарів

7.8

мінімаркет

6.31

місце торговельне

6.47

надбавка торговельна

8.6

найм-продаж

4.14

намет

6.36

об'єкт торговельний

6.19

обіг тари

7.20

одиниця вантажна

6.9

операції складські

7.2

операція бартерна

4.10

операція комісійна

4.9

операція посередницька

4.8

павільйон

6.23

пакетування вантажу

7.17

палатка

6.36

партія дрібнооптова

6.7

партія оптова

6.6

період обігу тари

7.21

піддон

6.49

піддон стояковий

6.51

піддон ящиковий

6.50

підприємство торговельне оптове

5.3

підприємство торговельне роздрібне

5.2

платежі електронні

7.25

площа крамниці демонстраційна

Б.5

площа крамниці загальна

6.39

площа крамниці торговельна

6.40

площа крамниці установча

Б.6

площа магазину демонстраційна

Б.5

площа магазину загальна

6.39

площа магазину торговельна

6.40

площа магазину установча

Б.6

площа складська

6.15

площа складу вантажна

6.18

площа складу допоміжна

6.16

площа складу підсобна

6.17

позначка захисна

8.21

покажчик цін

7.30

посередник у торгівлі

5.10

послуга торговельна

4.11

постачальник

5.4

потужність складу

7.18

прибуток торгівлі

8.9

приміщення крамниці комунікаційні

6.46

приміщення крамниці підсобні

6.43

приміщення крамниці складські

6.42

приміщення крамниці службово-побутові

6.44

приміщення крамниці технічні

6.45

приміщення магазину комунікаційні

6.46

приміщення магазину підсобні

6.43

приміщення магазину складські

6.42

приміщення магазину службово-побутові

6.44

приміщення магазину технічні

6.45

продавець

5.5

продаж на замовлення

4.17

продаж поштою

4.18

продаж товарів

4.12

продаж умовний

4.13

реєстратор розрахункових операцій

7.23

рекламація

8.16

рекламні заходи

7.29

РРО

7.23

рундук

6.38

самообслуговування

7.10

сканер

А.8

сканер штрихового коду лазерний

А.11

склад змішаний

6.14

склад спеціалізований

6.13

склад товарний

6.10

склад універсальний

6.12

спеціалізація крамниць

6.25

спеціалізація магазинів

6.25

споруда капітальна

6.21

стіл-сканер

А.12

супермаркет

6.29

тара-обладнання

6.48

тип крамниці

6.24

тип магазину

6.24

товари виробничо-технічної призначеності

6.5

товари повсякденного попиту

6.2

товари спожиткові

6.1

товари тривалого користування

6.3

товари швидкопсувкі

6.4

товарооборот оптовий

8.2

товарооборот роздрібний

8.1

товарорух

7.13

торгівля

4.1

торгівля в кредит

4.19

торгівля внутрішня

4.3

торгівля дистанційна

4.15

торгівля електронна

4.16

торгівля комісійна

4.6

торгівля оптова

4.5

торгівля роздрібна

4.4

торгівля фірмова

4.7

торговельний представник

5.12

торговельно-технологічний процес у крамниці

7.1

торговельно-технологічний процес у магазині

7.1

торговець реєстровий

5.1

угода агентська

8.25

умови поставки товарів

8.13

умови постачання товарів

8.13

універмаг

6.32

універсам

6.29

устатковання торговельно-технологічне

7.4

устатковання холодильне торговельне

7.5

центр торговельний

6.33

ціна

Б.1

ціна вільна

Б.2

ціна монопольна

Б.З

ціна оптова

8.3

ціна роздрібна

8.4

цінник

7.30

чек товарний

8.22

ярлик

8.20

ярмарок

4.23

ятка

6.37

ДОДАТОК Г (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Ablieferung

7.15

Agenturvereinbarung

8.25

Binnenhandel

4.3

Budengeld

7.26

Begleitdokument

8.18

Bon

8.22

Durchsuchen

A.8

Einzelhandel

4.4

Einkaufszentrum

6.33

Einzelhandelspreis

8.4

Erlös

5.4

Frachtgut

6.8

Grosshandel

4.5

Geschäftsvermittler

5.7

Grosshandelspreis

8.3

Genubguter

6.1

Handel

4.1

Handelskette

6.34

Handelsprofit

8.9

Handlung

6.20

Handlungsreisenge

5.11

Handelsvertreter

5.11

Handelsvertreter

5.12

Handler

5.5

Jahrmarkt

4.23

Kaufmannischer Kredit

4.21

Kaufhalle

6.29

Kaufvertrag

8.10

Kommissionshandel

4.6

Kommittent

5.6

Konsignatar

5.9

Kreditkarte

8.24

Langlebige Konsumguter

6.3

Lieferant

5.4

Lieferungsvertrag

8.12

Makler

5.13

Monopolpreis

B.3

Preis

B.1

Reklamation

8.16

Supermarket

6.29

Verbrauchskredit

4.22

Verkaufsautomat

7.6

Waren des taglichen Bedarfs

6.2

Warenhaus

6.32

Werbungsblatt

5.14

Zirkulationskosten

8.5

ДОДАТОК Д (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

agency agreement

8.25

agent [broker]

5.10

advertising agency

5.14

barter

4.10

box pallet

6.50

cart

6.38

chechout

7.3

clear profit

8.9

commercial credit

4.21

commercial network

6.34

commercial traveller, commercial agent

5.11

commissioner

5.7

committent

5.6

complaint

8.16

consignee

5.9

consignor

5.8

consumer credit

4.22

consumer price

8.4

consumer products

6.1

contract for delivery

8.12

credit card

8.24

distribution costs

8.5

dealer

5.13

durable goods

6.3

department store

6.32

exception report

8.15

electronic commerce

4.16

fair

4.23

gross income

8.8

hypermarket

6.30

immediate consumables

6.2

industrial or business-to-business products

6.5

internal / home trade

4.3

kiosk

6.37

label

8.20

load

6.8

loyalty card

8.23

mail order

4.18

minimarket

6.31

monopoliy price

E.3

pallet

6.49

physical distribution

7.13

price

E.1

retail trade

4.4

return

E.4

scanner

A.8

security label; EAS label

8.21

self-service store

6.29

shopping centre

6.33

speciality shop

6.26

specialty store

6.27

stand

6.37

storage space

6.15

store/shop

6.20

supermarket

6.29

supplier

5.4

terms of delivery

8.13

trade

4.1

trade representative

5.12

tradet unit

6.6

trading

4.2

trading profit

8.9

unit load

6.9

universal product code UPC

7.27

vending machine

7.6

warehouse

6.10

warehouse club

6.22

warehouse store

6.11

wholesale price

8.3

wholesale trade

4.5

ДОДАТОК Е (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

agence de publicité

5.14

agent [courtier de commerce]

5.10

aliments [comestibles] de demande guotidienne

6.2

biens de consomation durables

6.3

commerce

4.1

commerce intérieur

4.3

commerce en détail

4.4

commerce de gros

4.5

crédit de commerce

4.21

crédit a la consommation

4.22

consignataire

5.9

commettant

5.6

commissionnaire

5.7

commis voyageur, représentant de commerce

5.11

charge

6.8

centre commercial

6.33

chaine de vente

6.34

contrat de livraison

8.12

carte de crédit

8.24

contrat d'agencement

8.25

distributeur automatigue

7.6

foire

4.23

frais de circulation

8.5

fournisseur

5.4

grand magasin

6.32

lecteur optigue

A.8

marge commerciale

8.9

négociant

5.13

prix

B.1

prix de gros

8.3

prix de détail

8.4

prix de monopole

B.3

représentant de commerce

5.12

réclamation

8.16

recette

B.4

self-service; supermarche

6.29

ДОДАТОК Є (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автомат торговый

7.6

агент торговый

5.11

агентство рекламное

5.14

акт коммерческий

8.15

аукцион товарный

4.25

верификатор

А.13

верификатор штрихового кода

А.13

выкладка товаров

7.11

выкладка товаров открытая

7.12

выставка-продажа

4.24

выручка

Б.4

гипермаркет

6.30

груз

6.8

грузооборот склада

7.19

декодер

А.2

декодер штрихового кода

А.2

деятельность торговая

4.2

дилер

5.14

договор бартерный

8.17

договор комиссии

8.11

договор купли-продажи

8.10

договор о предоставлении услуги в торговле

8.26

договор поставки

8.12

документ расчетный электронный

8.19

документы сопроводительные

8.18

доход торговли валовый

8.8

единица грузовая

6.9

зал торговый

6.41

запас товарный

6.52

издержки обращения

8.5

инвентарь торговый

7.7

каналы распределения

7.14

карандаш считывающий

А.9

карточка дисконтная

8.23

карточка кредитная

8.24

каталог товаров

7.31

киоск

6.37

код штриховой UРС

7.27

комиссионер

5.7

комитент

5.6

коммивояжер

5.11

консигнант

5.8

консигнатор

5.9

кредит коммерческий

4.21

кредит потребительский

4.22

лоток

6.38

магазин

6.20

магазин комбинированный

6.28

магазин-клуб

6.22

магазин-склад

6.11

магазин специализированный

6.26

магазин узкоспециализированный

6.27

мероприятия рекламные

7.29

место торговое

6.47

метод индивидуального обслуживания

7.9

метод розничной продажи товаров

7.8

мощность склада

7.18

минимаркет

6.31

надбавка торговая

8.6

найм-продажа

4.14

оборот тары

7.20

оборудование торгово-технологическое

7.4

оборудование торговое холодильное

7.5

объект торговый

6.19

операции комиссионные

4.9

операции посреднические в торговле

4.8

операции складские

7.2

операция бартерная

4.10

отгрузка товаров

7.16

отметка защитная

8.21

отпуск товаров

7.15

павильон

6.23

партия оптовая

6.6

пакетирование грузов

7.17

палатка

6.36

период оборота тары

7.21

платежи электронные

7.25

площадь магазина общая

6.39

площадь магазина торговая

6.40

площадь склада вспомогательная

6.16

площадь склада грузовая

6.18

площадь склада подсобная

6.17

площадь складская

6.15

поддон

6.49

поддон стоячный

6.51

поддон ящичный

6.50

покупка в рассрочку

4.20

помещения магазина коммуникационные

6.46

помещения магазина подсобные

6.43

помещения магазина технические

6.45

помещение магазина служебно-бытовые

6.44

помещения магазина складские

6.42

поставщик

5.4

посредник в торговле

5.10

предприятие торговое оптовое

5.3

предприятие торговое розничное

5.2

представитель торговый

5.12

прибыль торговли

8.9

продавец

5.5

продажа почтой

4.18

продажа товаров

4.12

продажа условная

4.13

процесс торгово-технологический в магазине

7.1

рекламация

8.16

самообслуживание

7.10

сбор рыночный

7.26

сеть торговая мелкорозничная

6.35

сеть торговая розничная

6.34

сканер

А.8

сканер лазерный

А.11

сканер лазерный штрихового кода

А.11

скидка торговая

8.7

склад смешаный

6.14

склад специализированный

6.13

склад товарный

6.10

склад универсальный

6.12

соглашение агентское

8.25

сооружение капитальное

6.21

специализация магазинов

6.25

средство измерительной техники

7.24

стол-сканер

А. 12

супермаркет

6.29

считыватель щелевой

А. 10

считыватель щелевой штрихового кода

А.10

тара-оборудование

6.48

тип магазина

6.24

товарооборот оптовый

8.2

товарооборот розничний

8.1

товары длительного пользования

6.3

товары повседневного спроса

6.2

товары потребительские

6.1

товары производственно-технического назначения

6.5

товары скоропортящиеся

6.4

товародвижение

7.13

торговля

4.1

торговля в кредит

4.19

торговля внутренняя

4.3

торговля дистанционная

4.15

торговля комиссионная

4.6

торговля оптовая

4.5

торговля розничная

4.4

торговля фирменная

4.7

торговля электронная

4.16

узел расчета

7.3

указатель цен

7.30

универмаг

6.32

универсам

6.29

условия поставки базовые

8.14

условия поставки товаров

8.13

услуга торговая

4.11

устройство контактное считывающее

А.З

устройство контактное считывающее штрихового кода

А.З

устройство считывающее

А.1

устройство считывающее дистанционное

А.4

устройство считывающее дистанционное штрихового кода

А.4

устройство считывающее с неподвижным лучом

А.5

устройство считывающее с подвижным лучом

А.6

устройство считывающее с электронным сканированием

А.7

устройство считывающее штрихового кода

А.1

устройство считывающее штрихового кода с неподвижным лучом

А.5

устройство считывающее штрихового кода с подвижным лучом

А.6

устройство считывающее штрихового кода с электронным сканированием

А.7

фирма торгово-посредническая

5.13

хранение груза

7.22

цена

Б.1

цена оптускная

Б.2

цена монопольная

Б.З

цена оптовая

8.3

цена розничная

8.4

центр торговый

6.33

чек товарный

8.22

ярлык цен

8.20

ярмарка

4.23

ДОДАТОК Ж (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Знциклопедический словарь бизнесмена: Менеджмент, маркетинг, информатика / Под общ. ред. М.И. Молдованова. — К.: Техника, 1993. — 856 с. — Терминьї парал. рос., англ., нем., фр., пол.

2 ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Терминьї и определения.

3 Родников А.Н. Англо-русский словарь по зкономике товародвижения / Под ред. В.И. Осипова — М.: Зкзамен, 2001. — 608 с.

4 Торговое дело: зкономика, маркетинг, организация: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. проф. Л.А. Брагина и проф. Т.П. Данько. - М.: ИНФРА-М, 2001. — 560 с.

5 Німецько-український термінологічний словник-мінімум для торговельно-економічних спеціальностей / В.Я. Галаган, Л.В. Коваленко, Л.А. Міга, Н.О. Строкань, — К.: Київ.держ.торг,- екон. ун-т, 2000. — 167 с.

6 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 (в редакции Федерального закона) от 12.08.96 г. №110-ФЗ.

7 Селезнев В.В. Основы рыночной зкономики Украиньї / Учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. - К.: Издательство А.С.К., 2003. — 656 с.

8 Повідомлення Європейської Комісії від 18 квітня 1997 р.

9 Щур Д. Л., Труханович Л. В. Основы торговли. Розничная торговля: Настольная книга руководителя, главного бухгалтера и юриста. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. — 704 с.

10 Рудешко Є.В. Англійська мова комерційної діяльності: Навч. посібник. — К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. — 205 с.

11 Англо-русский коммерческий словарь-справочник. Сост. И.Г. Анохина. — М: Моби, 1992. — 432 с.

12 Райзберг Б.А. Лозовский Л.Ш., Старобудцева Е.Б. Современньїй зкономический словарь, — М.: ИНФРА — М., 1996 — 496 с.

13 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A.S. Hornby Sixth edition, Edited by Sally Wehmeier / Oxford University Press 2000. (Оксфордський словник сучасної англійської мови підвищеної складності. Видання 6. Видавництво Хонбі. За редакцією Сєллі Веймер. Видавництво Оксфордського університету, 2000).

14 Oxford Dictionary. SECOND EDITION. Oxford University Press 1989. (Оксфордський словник. Видання 2, видавництво Оксфордського університету, 1989).

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112