Інструкція про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика внешеекономіческой діяльності

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Державного комітету статистики України
від 15 липня 2002 року N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2002 р. за N 611/6899

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення державних статистичних спостережень НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

2. Увести в дію зазначені форму державного статистичного спостереження та Інструкцію щодо її заповнення, починаючи зі звіту за січень - березень 2003 року.

3. Поширити затверджені в пункті 1 цього наказу форму державного статистичного спостереження та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб незалежно від форми власності та господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з наданням послуг закордонним партнерам та одержанням послуг від закордонних партнерів.

4. Управлінню статистики зовнішньої торгівлі (Чернишева С. В.):

4.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати управлінню справами в установлений термін оригінали бланків затвердженої форми державного статистичного спостереження та Інструкцію щодо її заповнення.

4.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державного статистичного спостереження, затвердженого в пункті 1 наказу.

5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із запровадженням форми державного статистичного спостереження та Інструкції щодо її заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.

6. Управлінню справами (Царський В. В.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та доставкою затверджених бланків форми державного статистичного спостереження та Інструкції щодо її заповнення на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

7. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати збір і розробку даних за затвердженою формою державного статистичного спостереження згідно з Планом державних статистичних спостережень.

8. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві інформації за формою державного статистичного спостереження, затвердженою пунктом 1 наказу, у встановлені терміни.

9. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 13.11.97 N 45 "Про затвердження Інструкцій до форм статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.98 за N 79/2519.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату України Остапчука Ю. М.

Голова Комітету

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
статистики України
від 15.07.2002 р. N 266

Форма N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

Квартальна (річна)
Поштова

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ

ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ

за _____ квартал 200_ року

Подають:

Терміни подання

підприємства - резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами

органу державної статистики за місцезнаходженням

10 числа після звітного періоду

Найменування організації - складача інформації

 

 

Місцезнаходження

 

Код форми документа за ДКУД

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-
правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого органу виконавчої влади, якому підпорядкована організація - складач інформації (СПОДУ)*

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державної форми власності.

Мета збору даних. Ця інформація буде використана для складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.

Просимо зберігати копію цієї форми у разі виникнення питань у працівників органів державної статистики при зведенні даних.

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дадуть змогу скласти зовнішньоторговельний і платіжний баланси України.

Державний комітет статистики України

експорт**

1

імпорт**

2

** непотрібне закреслити

Країни

 

Послуги

Валюта

Реєстраційний N угоди, присвоєний Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України***

Вартість, тис. одиниць (у валюті контракту)

наймену-
вання

код

наймену-
вання

код

наймену-
вання

 

усього

у т. ч. за Угодою***

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.07.96 N 13406/97 про запровадження статистичної звітності про облік послуг, наданих (отриманих) по кооперації в рамках Ашгабатської Угоди від 23.12.93 до бланка форми звітності N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт-імпорт послуг" (квартальна поштова) вводяться додатково дві колонки. Так, в колонці "Е" проставляється реєстраційний номер Угоди, присвоєний Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, в колонці "2" сума за надані (отримані) послуги в тис. одиниць (у валюті контракту) за кожною Угодою окремо. Вищезазначені колонки заповнюють тільки ті підприємства та організації, які надають (отримують) послуги відповідно до міжвідомчих угод з виробничої кооперації в рамках Ашгабатської Угоди.

__________________________
(прізвище виконавця)

Керівник _______________________

__________________________
(телефон)

Головний бухгалтер ______________

 

М. П.

Начальник управління
статистики зовнішньої торгівлі
Державного комітету статистики
України
С. В. Чернишева

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 15 липня 2002 р. N 266

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2002 р. за N 611/6899


Інструкція
про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"

I. Загальні положення

Інструкція визначає порядок звітності про експорт (імпорт) послуг. Мета збору державного статистичного спостереження - одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про зовнішню торгівлю послугами для потреб складання зовнішньоторгівельного та платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу. Інструкція призначена для використання тими підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та господарювання, включно зі спільними підприємствами та їх філіями, представництвами, центральними апаратами міністерств (далі - підприємства), які провадять діяльність на підставі законів України, пов'язану з наданням (експорт) послуг закордонним партнерам та одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору (з готелями - резидентами України).

II. Основні терміни

Для цієї Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Економічна територія країни - географічна територія, що перебуває під юрисдикцією уряду даної країни, у межах якої відбувається вільне пересування людей, товарів та капіталів. До економічної території країни включаються повітряний простір над нею, територіальні води і та частина континентального шельфу, який розташований у міжнародних водах, щодо якої країна користується виключним правом на вилов риби чи видобуток на шельфі палива або інших корисних копалин. Крім того, до економічної території належать вільні зони, приписні (митні) склади та підприємства, експлуатація яких здійснюється офшорними підприємствами під контролем митних органів. До неї також входять територіальні анклави, які розташовані на території інших країн (території посольств, консульств, військових баз, наукових станцій тощо).

Резиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) і які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території;

- дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави;

- розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

Як правило, іноземними підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від діяльності на користь іноземної держави.

III. Момент обліку та документи первинного обліку

Моментом здійснення процедури експорту (імпорту) послуг та відповідно їх обліку вважається дата їх фактичного надання або одержання на основі принципу нарахування (за виписаними рахунками). Найчастіше, як правило, дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг.

Документами первинного обліку експорту (імпорту) послуг є оформлені рахунки на виконані згідно з договорами (контрактами) послуги.

IV. Порядок складання звіту

1. Звіт за формою N 9-ЗЕЗ подають усі підприємства - резиденти України, які здійснюють експортні-імпортні операції послугами відповідно до статті 18 Закону України "Про державну статистику" і статті 22 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями). Звіт надається 10-го числа після звітного періоду статистичному органу за місцезнаходженням. Об'єднання, підприємства яких розташовані на території декількох областей, складають звіт про ту частину експорту-імпорту послуг, яка здійснювалась підприємствами, що розташовані на одній з ними території (області). Підприємства, що входять до складу об'єднань та розташовані на території іншої області, подають звіт за місцезнаходженням тільки за свою економічну діяльність. Виняток становлять зовнішньоторговельні об'єднання, фірми, корпорації, акціонерно-фінансові групи, міністерства, інші органи виконавчої влади, які діють на території всієї України та розташовані в м. Києві. Вони подають звіти безпосередньо Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві.

Звіт заповнюється окремо за кожний квартал (без наростаючого підсумку з початку року) у розрізі країн світу і всіх видів послуг у валюті контракту відповідно до Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності окремо за експортом та імпортом послуг. Для цього на першій сторінці звіту (у лівому кутку бланка) закреслюється: при експорті послуг - позиція "імпорт", при імпорті послуг - "експорт". Слід мати на увазі, що до обсягів експорту включаються надходження коштів від нерезидентів за надані послуги, а до обсягів імпорту - перерахування коштів нерезидентам за одержані послуги.

2. Звіт про експорт (імпорт) послуг складається за номенклатурою послуг у вартісному виразі в розрізі країн світу у валюті контракту.

При заповненні форми N 9-ЗЕЗ:

У графах А, Б - відображаються найменування та код країни, з якою провадяться розрахунки за надані (одержані) послуги, відповідно до Класифікатора держав світу (додаток 1).

У графах В, Г - відображаються найменування та код послуги згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, (перелік основних видів зовнішньоекономічних послуг наведено в додатку 2).

У графах Ґ, Д - відображуються найменування та код валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки згідно з Класифікатором валют (додаток 3).

У графі 1 - проставляється вартість фактично наданої або одержаної (за виписаними рахунками) послуги у валюті контракту в тисячах одиниць з двома десятковими знаками після коми. У разі здійснення підприємством, що звітує, взаєморозрахунків з іноземними партнерами за послуги, що були надані також і іншими українськими підприємствами - резидентами, у графі 1 підприємство, яке звітує, повинно навести загальну вартість цих послуг, а не тільки безпосередньо ним наданих. Наприклад, Генеральне агентство з туризму в звіт за формою N 9-ЗЕЗ повинно включити всю вартість послуг, що надавались українськими підприємствами - резидентами іноземним туристам в Україні (проживання в готелі, екскурсійне обслуговування, транспортне обслуговування в країні відвідування тощо), незважаючи на те, що частина коштів за послуги перерахована цим агентством готелям, музеям, транспортним підприємствам тощо.

Графи "Е" і "2" заповнюють тільки ті підприємства та організації, які надають (отримують) послуги відповідно до міжвідомчих угод з виробничої кооперації в рамках Ашгабатської Угоди від 23.12.93.

У графі "Е" - відображається реєстраційний номер Угоди, присвоєний Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

У графі 2 - наводиться вартість послуги, наданої щодо кооперації за кожною Угодою окремо.

3. Звіт за формою N 9-ЗЕЗ підписується керівником підприємства та головним бухгалтером, які несуть відповідальність за своєчасне його подання та достовірність інформації відповідно до статті 20 Закону України "Про державну статистику".

Начальник управління
статистики зовнішньої торгівлі
Державного комітету статистики
України
С. В. Чернишева

Додаток 1
до Інструкції про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"


КЛАСИФІКАТОР ДЕРЖАВ СВІТУ

004

Афганістан

Afghanistan

008

Албанія

Albania

010

Антарктида

Antarctica

012

Алжир

Algeria

016

Американське Самоа

American Samoa

020

Андорра

Andorra

024

Ангола

Angola

028

Антигуа і Барбуда

Antigua and Barbuda

031

Азербайджан

Azerbaijan

032

Аргентина

Argentina

036

Австралія

Australia

040

Австрія

Austria

044

Багами

Bahamas

048

Бахрейн

Bahrain

050

Бангладеш

Bangladesh

051

Вірменія

Armenia

052

Барбадос

Barbados

056

Бельгія

Belgium

060

Бермуди

Bermuda

064

Бутан

Bhutan

068

Болівія

Bolivia

070

Боснія і Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

072

Ботсвана

Botswana

074

Острів Бувет

Bouvet Island

076

Бразилія

Brazil

084

Беліз

Belize

086

Британська територія в Індійському океані

British Indian Ocean Territory

090

Соломонові Острови

Solomon Islands

092

Віргінські Острови (Британські)

Virgin Islands (British)

096

Бруней Даруссалам

Brunei Darussalam

100

Болгарія

Bulgaria

104

М'янма

Myanmar

108

Бурунді

Burundi

112

Білорусь

Belarus

116

Камбоджа

Cambodia

120

Камерун

Cameroon

124

Канада

Canada

132

Кабо-Верде

Cape Verde

136

Острови Кайман

Cayman Islands

140

Центрально-Африканська Республіка

Central African Republic

144

Шрі-Ланка

Sri Lanka

148

Чад

Chad

152

Чілі

Chile

156

Китай

China

158

Тайвань, провінція Китаю

Taiwan, Province of China

162

Острів Різдва

Christmas Island

166

Кокосові (Кілінг) Острови

Cocos (Keeling) Islands

170

Колумбія

Colombia

174

Комори

Comoros

175

Майотте

Mayotte

178

Конго

Congo

180

Заїр

Zaire

184

Острови Кука

Cook Islands

188

Коста-Ріка

Costa Rica

191

Хорватія

Croatia

192

Куба

Cuba

196

Кіпр

Cyprus

203

Чеська Республіка

Czech Republic

204

Бенін

Benin

208

Данія

Denmark

212

Домініка

Dominica

214

Домініканська Республіка

Dominican Republic

218

Еквадор

Ecuador

222

Сальвадор

El Salvador

226

Екваторіальна Гвінея

Equatorial Guinea

231

Ефіопія

Ethiopia

232

Ерітрея

Eritrea

233

Естонія

Estonia

234

Фаррерські Острови

Faroe Islands

238

Фолклендські Острови (Мальвінські)

Falkland Islands (Malvinas)

239

Південна Джорджія та Південні Сендвічські Острови

South Georgia and the South Sandwich Islands

242

Фіджі

Fiji

246

Фінляндія

Finland

249

Франція, метрополія

France, Metropolitan

250

Франція

France

254

Французька Гвіана

French Guiana

258

Французька Полінезія

French Polynesia

260

Французькі південні території

French Southern Territories

262

Джибуті

Djibouti

266

Габон

Gabon

268

Грузія

Georgia

270

Гамбія

Gambia

276

Німеччина

Germany

288

Гана

Ghana

292

Гібралтар

Gibraltar

296

Кірібаті

Kiribati

300

Греція

Greece

304

Гренландія

Greenland

308

Гренада

Grenada

312

Гваделупа

Guadeloupe

316

Гуам

Guam

320

Гватемала

Guatemala

324

Гвінея

Guinea

328

Гайана

Guyana

332

Гаїті

Haiti

334

Острови Херда і Макдональда

Heard Island and Mc Donald Islands

336

Держава-місто Ватікан

Vatican City State

340

Гондурас

Honduras

344

Гонконг

Hong Kong

348

Угорщина

Hungary

352

Ісландія

Iceland

356

Індія

India

360

Індонезія

Indonesia

364

Іран (Ісламська Республіка)

Iran (Islamic Republic of)

368

Ірак

Iraq

372

Ірландія

Ireland

376

Ізраїль

Israel

380

Італія

Italy

384

Кот-д'Івуар

Cote d'Ivoire

388

Ямайка

Jamaica

392

Японія

Japan

398

Казахстан

Kazakhstan

400

Йорданія

Jordan

404

Кенія

Kenya

408

Корейська Народно-Демократична Республіка

Korea, Democratic People's Republic

410

Корея, Республіка

Korea, Republic of

414

Кувейт

Kuwait

417

Кирґизстан

Kyrgyzstan

418

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Lao People's Democratic Republic

422

Ліван

Lebanon

426

Лесото

Lesotho

428

Латвія

Latvia

430

Ліберія

Liberia

434

Лівійська Арабська Джамахірія

Libyan Arab Jamahiriya

438

Ліхтенштейн

Liechtenstein

440

Литва

Lithuania

442

Люксембурґ

Luxembourg

446

Макао

Macau

450

Мадагаскар

Madagascar

454

Малаві

Malawi

458

Малайзія

Malaysia

462

Мальдіви

Maldives

466

Малі

Mali

470

Мальта

Malta

474

Мартініка

Martinique

478

Мавританія

Mauritania

480

Маврикій

Mauritius

484

Мексика

Mexico

492

Монако

Monaco

496

Монголія

Mongolia

498

Молдова, Республіка

Moldova, Republic of

500

Монтсеррат

Montserrat

504

Марокко

Morocco

508

Мозамбік

Mozambique

512

Оман

Oman

516

Намібія

Namibia

520

Науру

Nauru

524

Непал

Nepal

528

Нідерланди

Netherlands

530

Нідерландські Антильські Острови

Netherlands Antilles

533

Аруба

Aruba

540

Нова Каледонія

New Caledonia

548

Вануату

Vanuatu

554

Нова Зеландія

New Zealand

558

Нікарагуа

Nicaragua

562

Нігер

Niger

566

Нігерія

Nigeria

570

Ніуе

Niue

574

Острів Норфолк

Norfolk Island

578

Норвегія

Norway

580

Північні Маріанські Острови

Northern Mariana Islands

581

Малі Аутлайнгські Острови США

United States Minor Outlying Islands

583

Мікронезія (Федеративні штати)

Micronesia (Federated States of)

584

Маршаллові Острови

Marshall Islands

585

Палау

Palau

586

Пакистан

Pakistan

591

Панама

Panama

598

Папуа-Нова Гвінея

Papua New Guinea

600

Парагвай

Paraguay

604

Перу

Peru

608

Філіппіни

Philippines

612

Піткерн

Pitcairn

616

Польща

Poland

620

Португалія

Portugal

624

Гвінея-Бісау

Guinea-Bissau

626

Східний Тімор

East Timor

630

Пуерто-Ріко

Puerto Rico

634

Катар

Qatar

638

Реюньйон

Reunion

642

Румунія

Romania

643

Російська Федерація

Russian Federation

646

Руанда

Rwanda

654

Острів Святої Єлени

St.Helena Island

659

Сент-Кіттс і Невіс

Saint Kitts and Nevis

660

Ангілья

Anguilla

662

Сент-Люсія

Saint Lucia

666

Сент-П'єр і Мікелон

St.Pierre and Miquelon

670

Сент-Вінсент і Гренадіни

Saint Vincent and the Grenadines

674

Сан-Марино

San Marino

678

Сан-Томе і Принсіпі

Sao Tome and Principe

682

Саудівська Аравія

Saudi Arabia

686

Сенегал

Senegal

690

Сейшелли

Seychelles

694

Сьєрра-Леоне

Sierra Leone

702

Сінгапур

Singapore

703

Словаччина

Slovakia

704

В'єтнам

Viet Nam

705

Словенія

Slovenia

706

Сомалі

Somalia

710

Південна Африка

South Africa

716

Зімбабве

Zimbabwe

724

Іспанія

Spain

732

Західна Сахара

Western Sahara

736

Судан

Sudan

740

Суринам

Suriname

744

Острови Свальбарда та Яна Майєна

Svalbard and Jan Mayen

748

Свазіленд

Swaziland

752

Швеція

Sweden

756

Швейцарія

Switzerland

760

Сірійська Арабська Республіка

Syrian Arab Republic

762

Таджикистан

Tajikistan

764

Таїланд

Thailand

768

Того

Togo

772

Токелау

Tokelau

776

Тонга

Tonga

780

Трінідад і Тобаго

Trinidad and Tobago

784

Об'єднані Арабські Емірати

United Arab Emirates

788

Туніс

Tunisia

792

Туреччина

Turkey

795

Туркменістан

Turkmenistan

796

Теркські і Кайкосові острови

Turks and Caicos Islands

798

Тувалу

Tuvalu

800

Уганда

Uganda

804

Україна

Ukraine

807

Македонія

Makedonia

818

Єгипет

Egypt

826

Сполучене Королівство

United Kingdom

834

Об'єднана Республіка Танзанія

Tanzania, United Republic of

840

Сполучені Штати

United States

850

Віргінські Острови (США)

Virgin Islands (U.S.)

854

Буркіна-Фасо

Burkina Faso

858

Уругвай

Uruguay

860

Узбекистан

Uzbekistan

862

Венесуела

Venezuela

876

Острови Уолліс і Футуна

Wallis and Futuna Islands

882

Самоа

Samoa

887

Ємен

Yemen

891

Югославія

Yugoslavia

894

Замбія

Zambia

Додаток 2
до Інструкції про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"


Перелік основних видів зовнішньоекономічних послуг, що включаються у звіт за формою N 9-ЗЕЗ (згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, затвердженою наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 02.06.97 N 324) та короткі методологічні пояснення

Назва послуги

Структура

Послуги, пов'язані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством (розд. 1 - 2)

Включаються послуги з передсівного оброблення полів і садіння культур, збирання врожаю і підготовки продукції до збуту; з агрохімічного обслуговування, закладення й утримання садів, парків, забезпечення функціонування зрошувальних та осушувальних систем; захисту рослин від хвороб та шкідників; послуги зі сприяння мисливству, із стимулювання розведення дичини; послуги з лісівництва (таксація, оцінка лісу), захисту лісу від пожежі і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, як правило, - у місцях розміщення сільськогосподарського виробництва.
Видача ліцензій на мисливство відноситься до трансфертів, а не до послуг.

Послуги, пов'язані з рибним господарством (р. 5)

Включають послуги, пов'язані з риболовством, діяльністю риборозплідників і рибних ферм, послуги з обстеження стану водоймищ і риби; послуги зі стимулювання розведення риби і т. ін. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.
Видача ліцензій на риболовство відноситься до трансфертів, а не до послуг.

Послуги в добувній промисловості (р. 10 - 14)

Включаються послуги, пов'язані з видобуванням кам'яного вугілля, лігніту, торфу, нафти, газу, уранової, торієвої та металевих руд і т. ін. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі, - як правило, - на нафтових та газових родовищах.

Послуги в обробній промисловості (р. 15 - 37)

Включаються послуги в харчовій промисловості, пов'язані з діяльністю суден або прибережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням, консервуванням риби та морепродуктів; у тютюновій, текстильній промисловості; послуги у виробництві готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття; послуги в обробленні та виробництві виробів з дерева, корку, соломки та плетениці; послуги у виробництві паперу, картону і виробів з них; послуги у видавничій справі, поліграфічній промисловості, пов'язані з тиражуванням записів програмного забезпечення, фільмів та відеофільмів з оригіналів, з друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії; послуги у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива; послуги в хімічному виробництві; послуги в металургії, послуги, пов'язані з обробленням металу; послуги в порошковій металургії; у виробництві машин та устаткування, канцелярських та електронних обчислювальних машин, включно з їх монтажем та ремонтом (крім технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки); послуги у виробництві електричних машин і апаратури, включно з монтажем та ремонтом; устаткування для радіо, телебачення та зв’язку, включно з їх монтажем та ремонтом; медичного обладнання, включно з їх монтажем та ремонтом; автомобілів, включно з капітальним ремонтом (крім технічного обслуговування та ремонту); іншого транспортного устаткування, включно з капітальним ремонтом (крім поточного ремонту та обслуговування); у виробництві меблів та інших видах виробництва, включно з ремонтом; послуги з оброблення відходів; послуги з оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини; послуги у виробництві гумових та пластмасових виробів; послуги у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів. Ці послуги надаються підприємствами за винагороду або на договірній основі.
При зазначенні вартості послуги до неї включається вартість переробки товарів у разі:
• якщо товари надійшли за імпортом для переробки або обробки на місцях і не підлягають реекспорту і навпаки (наприклад, переробка ядерних відходів);
• якщо товари відправляються за кордон (або надходять з-за кордону) для переробки та наступного продажу резидентам тієї країни, де відбувається переробка;
• якщо товари відправляються за кордон для переробки в одній країні та наступного продажу в іншій країні (включається плата за переробку країні-виробнику послуг від країни - експортера товару).
У звіт не включають ту вартість переробки товарів з давальницької сировини, яка врахована у вартості реекспортованих (реімпортованих) товарів. Проте можуть мати місце випадки, коли умови контракту змінилися і частина перероблених з давальницької сировини товарів реалізується резидентом тієї країни, де відбувається переробка. Тоді підприємства, що здійснювали переробку, повинні показати вартість переробки цієї частини товарів як експорт послуг.

Послуги у виробництві електроенергії, газу та води (р. 40 - 41)

Включають послуги з розподілення електроенергії, газу, газоподібного палива, тепла; послуги зі збору, очищення та розподілення води. Ці послуги надаються за винагороду або на договірній основі.

Послуги, пов'язані з будівництвом (р. 45)

Послуги, що включають роботи з підготовки будівельних ділянок на будівельних майданчиках; послуги із збільшення будівельних ділянок та виконання земляних робіт; з підготовки ділянок для гірничих робіт та розчищення ґрунту; послуги, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт; послуги випробувального буріння та свердління; збирання зразків порід з будівельною, геофізичною, геологічною метою; з будівництва будівель, мостів, шляхових естакад, тунелей, трубопроводів, ліній зв’язку; з монтажу і встановлення збірних конструкцій; послуги з монтажу крокв і настилів та послуги, пов'язані з гідроізоляційними роботами; з будівництва автострад, доріг, залізниць, спортивних та рекреаційних споруд; послуги з реконструкції, відновлення та ремонту вищезгаданих споруд; послуги з будівництва морських та річкових споруд; з монтажних та ізоляційних робіт; з монтажу та ремонту систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, установлення водопровідного, санітарного та газового устаткування; роботи штукатурні, столярні, з покриття підлоги і стін, фарбування та скління; послуги, пов'язані з орендою устаткування для будівництва з персоналом, що його обслуговує, та інші види будівельних робіт.
У вартість будівельних послуг включається повна вартість будівельного проекту. Придбання будівельним підприємством товарів та послуг в іншій країні враховується як інші ділові послуги.

Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею, торгівлею транспортними засобами та послуги з ремонту (р. 50 - 52)

Включають послуги, пов'язані з торгівлею автомобілями та мотоциклами, їх технічним обслуговуванням і ремонтом; торгівлею автотоварами, роздрібною торгівлею пальним; оптовою торгівлею і посередництвом у торгівлі; роздрібною торгівлею товарами та послугами з їх ремонту; послуги посередників.

Послуги готелів та ресторанів (р. 55)

Включають послуги готелів та інших місць короткотермінового проживання (мотелі, кемпінги, турбази, табори, гуртожитки і т. ін.), ресторанів, барів, їдалень.
Включаються кошти на відрядження (проживання, харчування).

Послуги транспорту (р. 60 - 63)
- наземного (залізничного, міського, автодорожнього; трубопровідного);
- водного (морського та річкового);
- авіаційного (включно з послугами космічного транспорту);

Включають послуги пасажирського та вантажного залізничного, автомобільного транспорту.

Послуги трубопровідного транспорту включають послуги з транспортування трубопроводами нафти, газу, аміаку та інші послуги трубопровідного транспорту.
Включають послуги пасажирського та вантажного морського, річкового транспорту.
Включають послуги пасажирського та вантажного авіаційного транспорту; послуги космічного транспорту.
При пасажирських перевезеннях за одиницю обліку беруть пасажиропоїздку - це поїздка пасажира в одному напрямку від станції відправлення до станції прибуття. Одиницею обліку перевезення вантажів уважається відправка партії вантажів, яка оформлюється окремим документом перевезення (дорожня відомість). Час перевезення вантажів ураховується на момент відправлення та на момент прибуття.

- допоміжні транспортні послуги

Включають серію послуг, які надаються у портах, аеропортах та інших кінцевих пунктах. До цих послуг входять послуги з транспортного оброблення вантажів та послуги, пов'язані із забезпеченням функціонування транспортної інфраструктури (послуги портів, станцій, стоянок і т. ін., поточний ремонт і обслуговування транспортних засобів, технічна допомога, утримання і ремонт автодоріг, мостів, судоходних шляхів тощо; вантажно-розвантажувальні роботи, лоцманські послуги, аварійно-рятувальні роботи, екіпірування суден, послуги вантажних терміналів і т. ін.); послуги з фрахтування морського торговельного флоту; послуги повітряних терміналів, підрозділів для обслуговування повітряних ліній та забезпечення повітряних перевезень; транспортно-експедиційні послуги; послуги з оформлення документів відповідно до вимог митних органів, послуги транспортних агентств, експедиторів, митних брокерів; послуги бюро подорожей та екскурсій (послуги, пов'язані з організацією поїздок, забезпеченням житлом і транспортними засобами, роботою екскурсоводів та гідів і т. ін.).
Платежі за реєстрацію транспортних компаній відносяться до трансфертів, а не до послуг.

Послуги пошти та зв’язку (р. 64)

Охоплюють всі основні категорії міжнародних операцій в галузі зв’язку, які здійснюються між резидентами даної країни і економічними одиницями інших країн. Це, зокрема, операції з поштового обслуговування і служби кур'єрського зв’язку, куди включаються приймання, оброблення і доставка поштових відправлень, грошових переказів; послуги з передавання звукової інформації, зображення й інших інформаційних потоків за допомогою телефону, телекса, телеграфу, мобільного зв’язку, електронної пошти, супутникового зв’язку, Інтернету і т. ін., обслуговування засобів і споруд зв’язку всіх видів, здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт.

Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю (р. 65)

Включають посередницькі та допоміжні послуги, надані резидентами однієї країни резидентам іншої країни. У цю категорію включаються плата за послуги фінансових посередників, наприклад за послуги, пов'язані з акредитивами, банківськими акцептами, кредитними лініями, фінансовим лізингом, операціями з іноземною валютою, а також комісійні з операцій з цінними паперами, до яких належать брокерські операції, розміщення випусків цінних паперів; комісійні винагороди ділерам, плата за послуги, пов'язані з управлінням активами, організацією і регулюванням роботи фінансових ринків і т. ін.

Послуги зі страхування (р. 66 - 67)

Включають різноманітні види страхування, які здійснюються страховими компаніями даної країни для іноземних партнерів і навпаки. До таких послуг належать: страхування життя та накопичення; послуги пенсійних фондів; послуги з інших видів страхування (від нещасних випадків і аварій, медичне страхування; страхування майна; автомобільне, морське, авіаційне транспортне страхування; страхування у разі фінансових збитків, з управління фінансовими ринками, з діяльністю фондових і товарних бірж, із здійсненням операцій за дорученням третіх осіб (брокерські операції з цінними паперами). До страхових послуг також включається проведення комісійних платежів страховим агентам.

Послуги в операціях з нерухомістю та здаванням під найм (р. 70 - 71)

Включають послуги між резидентами і нерезидентами, пов'язані з купівлею, продажем та здаванням під найм власної нерухомості, посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання під найм і оцінювання нерухомого майна; послуги агентств зі збору орендної плати; здаванням в оренду автомобілів та інших транспортних засобів без персоналу, пересувних бурильних установок з персоналом; прокатом речей особистого користування та побутових товарів.

Послуги, пов'язані з діяльністю у сфері інформатизації (р. 72)

Включають послуги, пов'язані з роботою з базами даних, створенням програмного забезпечення; технічним обслуговуванням та ремонтом комп'ютерної техніки, консультаційні послуги і т. ін.

Послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками (р. 73)

Охоплюють послуги, пов'язані з дослідженнями та розробками у галузі природничих і технічних наук; у галузі суспільних і гуманітарних наук.

Послуги, що надаються переважно юридичним особам (р. 74)

Включають послуги у сфері права та бухгалтерського обліку, аудиторські послуги; послуги, пов'язані з дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативні послуги з питань комерційної діяльності та управління; послуги, пов'язані з управлінням підприємствами; з діяльністю у сфері архітектури та цивільного будівництва; послуги з технічного контролю та аналізу, з розроблення нормативів і стандартів, сертифікації різних виробів, приладів; послуги з реклами; послуги з підбору та забезпечення персоналом; послуги, пов'язані зі слідчою діяльністю та забезпеченням безпеки, з очищенням та прибиранням приміщень і т. ін.

Послуги, пов'язані з державним управлінням (р. 75)

Включають послуги за всіма аспектами управління на державному рівні, адміністративні послуги установ, що забезпечують послуги у сфері оподаткування, статистики та соціології, у сфері економіки (включно з обміном потоками платежів між резидентами та нерезидентами за користування на законних підставах невиробленими нефінансовими активами нематеріального характеру та титулами власності, такими як патенти, авторські права, торгові знаки, технологічні процеси і т. ін., та використання на основі ліцензійних угод вироблених оригіналів та прототипів); адміністративні послуги, пов'язані з іноземними справами, дипломатичні та консульські послуги; послуги, пов'язані з військовою допомогою іноземним країнам, охороною та забезпеченням громадського порядку й безпеки і т. ін.

Послуги у сфері освіти (р. 80)

Включають послуги у сфері початкової загальної освіти, середньої загальної освіти, вищої освіти (витрати на навчання, незалежно від строку перебування; плата за проживання та харчування, яка надається науковою установою); інші послуги у сфері освіти.

Послуги, пов'язані з охороною здоров'я та соціальною допомогою (р. 85)

Включають послуги лікувальних закладів, послуги санаторно-курортних організацій; ветеринарні послуги та послуги, пов'язані із соціальною допомогою.

Колективні, громадські та особисті послуги (р. 90 - 92)

Включають послуги зі збору і знищення відходів у будинках; послуги, надані професійними організаціями, спілками, іншими громадськими організаціями; послуги, пов'язані з діяльністю у сфері кінематографії та відеопродукції; у сфері радіомовлення та телебачення; послуги агентств друку; послуги у сфері спорту; послуги у сфері відпочинку та розваг (включаються заняття мисливством як спортом та розвагами, а також любительською та спортивною рибалкою). Включаються послуги з виробництва, розповсюдження, демонстрації кіно та відеофільмів, створення рекламних текстів для радіо, кіно і телебачення, оброблення плівок; передачею радіо і телевізійних передач системою релейного чи супутникового зв’язку; створенням та виконанням вистав, постановок, артистичних груп, оркестрів; послуги студій звукозапису.

Індивідуальні послуги (послуги перукарень, хімчисток і т. ін.) (р. 93)

Включають послуги перукарень, хімчисток і т. ін. іноземним партнерам.

Послуги домашньої прислуги (р. 95)

Включають послуги агентств з працевлаштування, з надання послуг домашньої прислуги іноземцям.

Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю (р. 99)

Включають послуги, що надаються різними екстериторіальними організаціями та органами, такими як ООН, ЄС і т. ін.

Додаток 3
до Інструкції про порядок складання звіту за формою N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг"


КЛАСИФІКАТОР ВАЛЮТ

004

Афгані

Afghani

008

Лек

Lek

012

Алжирський динар

Algerian Dinar

020

Андоррська песета

Andorran Peseta

024

Нова кванза

New Kwanza

031

Азербайджанський манат

Azerbaijanian Manat

032

Аргентинський песо

Argentine Peso

036

Австралійський долар

Australian Dollar

040

Шилінг

Schilling

044

Багамський долар

Bahamian Dollar

048

Бахрейнський динар

Bahraini Dinar

050

Така

Taka

051

Вірменський драм

Armenian Dram

052

Барбадоський долар

Barbados Dollar

056

Бельгійський франк

Belgian Franc

060

Бермудський долар

Bermudian Dollar

064

Нгултрум

Ngultrum

068

Болівіано

Boliviano

072

Пула

Pula

084

Белізький долар

Belize Dollar

090

Долар Соломонових Островів

Solomon Islands Dollar

096

Брунейський долар

Brunei Dollar

100

Лев

Lev

104

К'ят

Kyat

108

Бурундійський франк

Burundi Franc

112

Білоруський рубль

Belarussian Ruble

116

Ріел

Riel

124

Канадський долар

Canadian Dollar

132

Ескудо Кабо-Верде

Cape Verde Escudo

136

Долар Кайманових Островів

Cayman Islands Dollar

144

Рупія Шрі-Ланки

Sri Lanka Rupee

152

Чілійський песо

Chilean Peso

156

Юань Ренмінбі

Yuan Renminbi

170

Колумбійський песо

Colombian Peso

174

Коморський франк

Comoro Franc

180

Новий Заїр

New Zaire

188

Костаріканський колон

Costa Rican Colon

191

Хорватська куна

Croatian Kuna

192

Кубинський песо

Cuban Peso

196

Кіпрський фунт

Cyprus Pound

203

Чеська крона

Czech Koruna

208

Датська крона

Danish Krone

214

Домініканський песо

Dominican Peso

218

Сукре

Sucre

222

Сальвадорський колон

El Salvador Colon

230

Ефіопський бір

Ethiopian Birr

233

Крона

Kroon

238

Фунт Фолклендських Островів

Falkland Islands Pound

242

Фіджійський долар

Fiji Dollar

246

Марка

Markka

250

Французький франк

French Franc

262

Джибутійський франк

Djibouti Franc

270

Даласі

Dalasi

280

Німецька марка

Deutsche Mark

288

Седі

Cedi

292

Гібралтарський фунт

Gibraltar Pound

300

Драхма

Drachma

320

Кветзал

Quetzal

324

Гвінейський франк

Guinea Franc

328

Гайанський долар

Guyana Dollar

332

Гард

Gourde

340

Лемпіра

Lempira

344

Долар Гонконгу

Hong Kong Dollar

348

Форинт

Forint

352

Ісландська крона

Iceland Krona

356

Індійська рупія

Indian Rupee

360

Рупія

Rupiah

364

Іранський ріал

Iranian Rial

368

Іракський динар

Iraqi Dinar

372

Ірландський фунт

Irish Pound

376

Шекель

Shekel

380

Італійська ліра

Italian Lira

381

Ларі

Lari

388

Ямайський долар

Jamaican Dollar

392

Єна

Yen

398

Теньге

Tenge

400

Йорданський динар

Jordanian Dinar

404

Кенійський шилінг

Kenyan Shilling

408

Північнокорейський вон

North Korean Won

410

Вон

Won

414

Кувейтський динар

Kuwaiti Dinar

417

Сом

Som

418

Кіп

Kip

422

Ліванський фунт

Lebanese Pound

426

Лот

Loti

428

Латвійський лат

Latvian Lats

430

Ліберійський долар

Liberian Dollar

434

Лівійський динар

Libyan Dinar

440

Литовський лит

Lithuanian Litas

442

Люксембургський франк

Luxembourg Franc

446

Патака

Pataca

450

Малагасійський франк

Malagasy Franc

454

Квача

Kwacha

458

Малайзійський ринггіт

Malaysian Ringgit

462

Руфія

Rufiyaa

470

Мальтійська ліра

Maltese Lira

478

Агвійя

Ouguiya

480

Рупія Маврікія

Mauritius Rupee

484

Мексиканський новий песо

Mexican Nuevo Peso

496

Тугрик

Tugrik

498

Молдовський лей

Moldovan Leu

504

Марокканський дірхем

Moroccan Dirham

508

Метікал

Metical

512

Оманський ріал

Rial Omani

516

Намібійський долар

Namibia Dollar

524

Непальська рупія

Nepalese Rupee

528

Нідерландський гульден

Netherlands Guilder

532

Гульден Нідерландських Антильських Островів

Netherlands Antillian Guilder

533

Арубський гульден

Aruban Guilder

548

Вату

Vatu

554

Новозеландський долар

New Zealand Dollar

558

Кордоба Оро

Cordoba Oro

566

Наїра

Naira

578

Норвезька крона

Norwegian Krone

586

Пакистанська рупія

Pakistan Rupee

590

Бальбоа

Balboa

598

Кіна

Kina

600

Гуарані

Guarani

604

Новий сол

Nuevo Sol

608

Філіппінський песо

Philippine Peso

620

Португальський ескудо

Portuguese Escudo

624

Песо Гвінеї-Біссау

Guinea- Bissau Peso

626

Тіморський ескудо

Timor Escudo

634

Катарський ріал

Qatari Rial

642

Лей

Leu

646

Руандійський франк

Rwanda Franc

654

Фунт Святої Єлени

St.Helena Pound

678

Добра

Dobra

682

Саудівський ріал

Saudi Riyal

690

Сейшелльська рупія

Seychelles Rupee

694

Леоне

Leone

702

Сінгапурський долар

Singapore Dollar

703

Словацька крона

Slovak Koruna

704

Донг

Dong

705

Толар

Tolar

706

Сомалійський шилінг

Somali Shilling

710

Ренд

Rand

716

Долар Зімбабве

Zimbabwe Dollar

724

Іспанська песета

Spanish Peseta

736

Суданський динар

Sudanese Dinar

740

Сурінамський гульден

Surinam Guilder

748

Ліланджені

Lilangeni

752

Шведська крона

Swedish Krona

756

Швейцарський франк

Swiss Franc

760

Сірійський фунт

Syrian Pound

764

Бат

Baht

776

Паанга

Pa'anga

780

Долар Трінідаду і Тобаго

Trinidad and Tobago Dollar

784

Дірхем ОАЕ

UAE Dirham

788

Туніський динар

Tunisian Dinar

792

Турецька ліра

Turkish Lira

795

Манат

Manat

800

Угандійський шилінг

Uganda Shilling

807

Денар

Denar

810

Російський рубль

Russian Ruble

818

Єгипетський фунт

Egyptian Pound

826

Фунт стерлінгів

Pound Sterling

834

Танзанійський шилінг

Tanzanian Shilling

840

Долар США

US Dollar

858

Уругвайський песо

Peso Uruguayao

860

Узбецький сум

Uzbekistan Sum

862

Болівар

Bolivar

882

Тала

Tala

886

Єменський ріал

Yemeni Rial

890

Новий югославський динар

New Yugoslavian Dinar

894

Квача

Kwacha

901

Новий тайваньський долар

New Taiwan Dollar

950

КФА франк BEAC

CFA Franc BEAC

951

Східнокарибський долар

East Caribbean Dollar

952

КФА франк BCEAO

CFA Franc BCEAO

953

КФП франк

CFP Franc

954

Екю

European Currency Unit (E.C.U.)

959

Золото

Gold

960

Спеціальні права запозичення

SDR

961

Срібло

Silver

962

Платина

Platinum

964

Палладій

Palladium

978

Євро

Euro

980

Гривня

Hryvnia

985

Злотий

Zloty

986

Бразильський ріал

Brazilian Real

990

Юнідадес де форменто

Unidades de formento

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6