Інструкція щодо заповнення звіту за формою N 14-зез-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика внешеекономіческой діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 11 серпня 2004 р. N 471

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 р. за N 1035/9634


Інструкція
щодо порядку складання звіту за формою N 14-зез "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 10 липня 2018 року N 143)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає основні положення зі складання установами й організаціями державної статистичної звітності про придбання (продаж) товарів у портах. Портами вважаються морські, авіаційні, річкові порти, міжнародні залізничні та автобусні вокзали, автозаправні станції тощо.

Дані звіту є конфіденційними і використовуються тільки у зведеному вигляді для потреб статистики зовнішньої торгівлі та складання платіжного і зовнішньоторговельного балансів України.

Звіт складають транспортні компанії, агентства, товариства та всі ті підприємства, організації й установи України незалежно від форм власності, організаційно-правових форм господарювання, які здійснюють продаж та придбання у морських, річкових портах, аеропортах, на залізничних, автобусних міжнародних вокзалах та заправних станціях товарів, необхідних для технічного забезпечення й експлуатації транспортних засобів (суден, літаків, поїздів, вантажних та легкових автомобілів тощо), а також товарів, необхідних для забезпечення потреб пасажирів та членів екіпажу (бортове харчування, товари першої потреби та довготривалого користування, медикаменти та інше).

Звіт за формою N 14-зез "Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу" (далі - ф. N 14-зез) підписується керівником установи, організації, агентства, компанії та головним бухгалтером. Вони несуть відповідальність за своєчасне подання звіту та його якість згідно зі ст. 20 Закону України "Про державну статистику".

1.2. Звіт за ф. N 14-зез фіксує зміни в економічних відносинах суб'єктів господарської діяльності України (резидентів і нерезидентів), які визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93.

У звіті за ф. N 14-зез терміни вжито в такому значенні:

Резиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.

Нерезиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

1.3. Звіт складається щоквартально, окремо про експорт та про імпорт. На першій сторінці звіту (у лівому кутку бланка) закреслюється: при експорті товарів - позиція "імпорт - 2", при імпорті товарів - "експорт - 1".

До звіту про імпорт товарів у портах включається вартість товарів (не оформлених вантажними митними деклараціями України), придбаних в іноземних портах транспортними компаніями та іншими підприємствами й організаціями - резидентами України для забезпечення функціонування транспортних засобів та потреб пасажирів і членів екіпажу.

При звітуванні про експорт, коли забезпечення цими товарами іноземних транспортних засобів, членів екіпажу і пасажирів здійснюється на території України, вартість їх повинна бути відображена у звіті тих установ і організацій, що мають стосунок до цього забезпечення, якщо на ці товари не оформлено вантажної митної декларації України.

Моментом експорту (імпорту) товарів для складання статистичної звітності вважається момент продажу (експорт) або придбання (імпорт) товарів.

Основними документами обліку товарів, необхідних для технічного забезпечення та експлуатації транспортних засобів, потреб пасажирів і екіпажу, є первинні облікові документи щодо кожного транспортного засобу про закупівлю або продаж цих товарів.

До звіту за ф. N 14-зез не включаються обсяги будь-яких супутніх послуг (буксирування, зберігання, експлуатаційне обслуговування, ремонт, лоцманські послуги, добові витрати та інші), дані про які відображаються у звіті за ф. N 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг".

2. Порядок складання звіту за формою N 14-зез

2.1. Звіт складається за номенклатурою товарів, наведеною у п. 2.3, у розрізі країн світу в тисячах одиниць валюти контракту окремо за кожен квартал (не наростаючим підсумком). Обсяги цих товарів указуються вартісними показниками в цілих числах з двома десятковими знаками після коми.

2.2. У графах А, Б відображаються найменування та код країни згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260.

2.3. У графах В, Г наводиться структура товарів, придбаних або реалізованих у портах, пароплавствах, аеропортах, на залізницях, автовокзалах та автозаправних станціях, а також безпосередньо на суднах, у літаках та поїздах. При цьому використовуються локальні коди:

01 - товари для технічного забезпечення та експлуатації транспортних засобів (дизельне паливо, бензин, мазут, мастило, вода та інші),

02 - продовольчі товари (товари, придбані для забезпечення харчування пасажирів та членів екіпажу),

03 - непродовольчі товари (товари першої потреби та довготривалого користування, медикаменти та інші).

2.4. У графах Ґ, Д проставляються найменування та код валюти відповідно до класифікатора валют.

2.5. У графі 1 указується вартість товарів у тисячах одиниць валюти контракту з двома десятковими знаками після коми.

Вартість експорту проставляється за умови поставки FOB, згідно з якою вартість товару визначається на кордоні країни-експортера за ринковими цінами товарів та складається із ціни виробника (без урахування податку на додану вартість), торговельних націнок, витрат з транспортування товарів до кордону та витрат, пов'язаних з навантаженням експортованого товару на судно.

Вартість імпорту заповнюється у звіті за умови поставки CIF, згідно з якою до вартості товару включаються всі витрати покупця з придбання, транспортування, фрахтування і страхування таких товарів.

Начальник управління статистики
зовнішньоекономічної діяльності


С. В. Чернишева

Код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ

за ____________ квартал 200_ року

Подають

Терміни подання

Установи, організації, агентства, транспортні компанії і товариства України, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність

органу державної статистики за місцезнаходженнямна 15-й день
після звітного
періоду

Форма N 14-ЗЕЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 11 серпня 2004 р. N 471

Квартальна (річна)
Поштова

Найменування організації - складача інформації

Поштова адреса

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державного сектору.

Мета збору даних. Ця інформація буде використана для складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України.

Просимо зберігати копію цієї форми в разі виникнення питань у працівників органів державної статистики при зведенні даних.

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дадуть змогу скласти зовнішньоторговельний і платіжний баланси України.

Державний комітет статистики України

експорт**

1

імпорт**

2

**непотрібне закреслити

КРАЇНИ

Товари:

01 - технічного призначення

 

02 - продовольчі

 

03 - непродовольчі

 

ВАЛЮТА

ВАРТІСТЬ
(тис. одиниць) у валюті контракту

найменування

код

найменування

код

найменування

код

А

Б

В

Г

Ґ

Д

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець

_________________
(прізвище)

Керівник ______________________________
(підпис, прізвище)

 

_________________
(телефон)

Головний бухгалтер ____________________
(підпис, прізвище)

М. П.

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4