Інструкція щодо заповнення форми N 1-послуги (місячна)-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика послуг, торгівлі, громадського харчування та матеріально-технічних ресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 липня 2007 р. N 228

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2007 р. за N 895/14162

ІНСТРУКЦІЯ

 щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 31 травня 2017 року N 125)

1. Послугами вважається діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців), змінюють стан одиниць, які споживають ці послуги.

2. У звіті за формою N 1-послуги, місячна, відображаються результати діяльності підприємств з реалізації всіх видів послуг (основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємства мають місце види, результатом діяльності яких є виробництво та реалізація товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, виробництво електроенергії, газу, води, теплопостачання), то дані за ними у звіті не відображаються.

3. У звіті за формою N 1-послуги, місячна, відображаються результати діяльності підприємств, що реалізовані за економічно значущими (ринковими) цінами. Підприємства, що переважно фінансуються за рахунок бюджетних коштів, звіт за формою N 1-послуги, місячна, не складають.

Метою складання звіту за формою N 1-послуги, місячна, є одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг.

4. Звіт за формою N 1-послуги, місячна:

- складається за результатами фактичної діяльності підприємства, на дискретній основі, тобто за кожний звітний місяць поточного року окремо. При складанні звіту за звітний місяць у разі виявлення помилок попереднього звіту вносяться уточнення тільки за попередній місяць, однак такі виправлення не вносяться наростаючим підсумком за два, три та більше місяців. У разі виявлення помилок за декілька місяців корегування вносяться лише до річного звіту за формою N 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна);

- заповнюється на підставі первинних документів, що оформляються на підприємстві, відповідно до яких здійснюються виконання та облік послуг (квитанції, чеки, квитки на проїзд у громадському транспорті, наряди - замовлення, замовлення - зобов'язання тощо), якщо підприємство займається виключно виробництвом та реалізацією послуг (основний та другорядні види діяльності), основою для складання звіту може бути бухгалтерська звітність.

5. Реалізація послуг (розділ I)

5.1. У рядку 02 "Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)" наводяться дані про обсяг реалізованих послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), уключаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо).

5.2. Продукція (послуги) визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

До складу зазначеного показника також включаються:

- вартість транспортних, пакувальних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо вони в рахунках до сплати вказані окремо;

- вартість реалізованих відходів, які утворилися в процесі виробництва;

- вартість послуг з оперативної оренди активів та купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги не були одноразовими операціями, а виділені підприємством в окремі види економічної діяльності;

- вартість послуг з доходів від торгових марок, патентів тощо.

5.3. З обсягу реалізованої продукції не вираховуються знижки, надані покупцям.

У складі цього показника не відображаються:

- вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво;

- суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

- авансові платежі;

– надходження, що належать третім особам (іншим підприємствам), тобто, якщо підприємство виконувало посередницькі функції, воно в обсязі реалізованих послуг відображає лише маржу за посередництво.

5.4. Підприємства, які залучають до виконання послуг на умовах підряду сторонні підприємства (підрядників, субпідрядників), до загального обсягу реалізованої продукції (послуг) уключають вартість робіт, що виконувалися підрядниками (субпідрядниками), з урахуванням вартості послуг, виготовлення яких здійснювалось на умовах надання підряднику (субпідряднику) давальницької сировини.

5.5. Підприємства, які утримують на балансі об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення, в обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) відображають вартість послуг, реалізованих за межі підприємства або своїм працівникам (членам їх сімей) на комерційній основі. Обсяги реалізованої продукції (послуг) цих підрозділів ураховуються як другорядні види економічної діяльності.

5.6. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за окремими видами економічної діяльності визначається таким чином:

- за видом економічної діяльності "торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку" - як величина торгової націнки (без урахування вартості проданих товарів). Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "посередництво в оптовій торгівлі" - як обсяг наданих послуг з реалізації товарів (продукції) в розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів;

- за видом економічної діяльності "діяльність готелів та ресторанів" - у частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) - як товарооборот ресторанів, що включає величину торгової націнки та вартість продуктів; у частині діяльності готелів - як вартість наданих послуг;

- за видом економічної діяльності "діяльність транспорту та зв’язку" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні послуги), зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності туристичних агентств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв’язку (уключаючи обслуговування засобів і споруд зв’язку всіх видів) уключно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив, за винятком непрямих податків;

- за видом економічної діяльності "діяльність трубопровідного транспорту" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів;

- за видом економічної діяльності "складське господарство" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, елеваторах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

- за видом економічної діяльності "надання туристичних послуг" - як вартість реалізованих за межі підприємства послуг (маржа від реалізації третім особам туристичних путівок, без урахування вартості путівок);

- за видом економічної діяльності "дослідження та розробки" - як вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на існуючих знаннях, практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів;

- за видом економічної діяльності "управління нерухомим майном" (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств) - як суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань зазнаних виробничих витрат за рахунок цільового фінансування;

- за такими видами економічної діяльності: "операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям", "освіта", "охорона здоров'я та надання соціальної допомоги", "надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту" - як обсяг реалізованої за межі підприємства продукції (послуг).

5.7. У рядку 03 "Реалізовано послуг населенню" вказується обсяг послуг, реалізованих населенню (дані рядка 03 повинні бути меншими або дорівнювати даним рядка 02).

5.8. У рядку 04 "Реалізовано послуг з основного виду діяльності" вказується обсяг послуг за тим видом економічної діяльності, який займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі реалізованих послуг на підприємстві (збігається з кодом за фактичним видом діяльності).

5.9. Рядок 07 "Податок на додану вартість" заповнюють підприємства, що законодавчо визначені його платниками.

5.10. У рядку 08 "Податок на додану вартість від основного виду діяльності" вказується сума податку на додану вартість, який сплачено за основним видом діяльності. Дані рядка 08 повинні становити шосту частину даних рядка 04. Якщо ж підприємство частково або зовсім звільнено від сплати ПДВ за основним видом діяльності, то дані рядка 08 можуть бути меншими однієї шостої від даних рядка 04 або дорівнювати 0.

5.11. У рядку 10 "Крім того, доходи від здавання під найм (в оренду) виробничих нежитлових приміщень" указуються обсяги нарахованих коштів (без урахування ПДВ та суми комунальних платежів) за здавання під найм (в оренду) нежитлових приміщень виробничого призначення (крім підприємств, для яких здавання в оренду нежитлової нерухомості є основним видом діяльності). Дані рядка 10 не входять в дані рядка 02 "Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ)".

6. Кількість працівників за звітний місяць (розділ II)

(заповнюється спеціалістом з обліку кадрів)

6.1. Рядки 21 "Середньооблікова кількість штатних працівників" та 22 "Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники)" заповнюються відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Мін'юсті 30.11.2005 за N 1442/11722 (із змінами).

6.2. У рядку 31 "Довідка: кількість виконаних замовлень за основним видом діяльності" наводиться кількість документів (квитанцій, квитків, чеків тощо), які є підставою для розрахунків, або кількість замовників (споживачів послуг) у разі безквитанційного обслуговування.

Директор департаменту
статистики послуг


І. В. Калачова

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6