Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 січня 2015 року N 14
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2016 року N 841)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 р. за N 105/26550


ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку

(У тексті Порядку: після слова "серія" у всіх відмінках доповнено словами "(за наявності)"; слова "фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" у всіх відмінках замінено словами "фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 квітня 2017 року N 451)

(У тексті Порядку слово "колонка" у всіх відмінках та числах замінено словом "графа" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 грудня 2020 року N 747)

I. Загальні положення

1. Декларацію акцизного податку (далі - Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі - платник).

За кожний встановлений Кодексом звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до Декларації:

суб'єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу.

Інші платники заповнюють та подають розділи і додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку.

Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ "Д" та додаток 6 до Декларації.

За звітний період, у якому платник податку, визначений підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, використовував товари (продукцію), кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, заповнює та подає розділ "В" та додаток 1 до Декларації.

Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

4. Об'єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213, 214 розділу VI Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VI Кодексу.

II. Складання Декларації

1. Декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 глави 2 розділу II Кодексу. Додатки до Декларації є її невід'ємною частиною.

2. Декларація складається із загальної частини, що містить необхідні обов'язкові реквізити платника, шести розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків, що містять розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної податкової служби України (далі - контролюючий орган) після подання Декларації. Порядок заповнення Декларації окремо за кожним розділом наводиться у розділі IV, а додатків - у розділі V цього Порядку.

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

3. У загальній частині Декларації платник вказує тип поданої Декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається Декларація, а у разі уточнення показників попередніх звітних періодів - також звітний (податковий) період, що уточнюється. В уточнюючій Декларації звітний (податковий) період дорівнює звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

4. У Декларації вказуються згідно з реєстраційними документами повне найменування та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи (відокремленого підрозділу) та прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта - для фізичної особи - платника податку. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу II Кодексу.

5. Декларація містить найменування контролюючого органу, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та підпис платника - фізичної особи або підписи посадових осіб платника - юридичної особи, засвідчені печаткою платника (за наявності).

6. У Декларації зазначаються платники, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу. Для зазначення виду платника акцизного податку у відповідній клітинці рядка 05 загальної частини Декларації, що відповідає визначеному підпункту пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, згідно з яким суб'єкт господарювання є платником акцизного податку, в обов'язковому порядку проставляється позначка "Х".

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

7. Усі показники у Декларації (крім додатків) проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

8. Декларація підписується:

керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;

фізичною особою - платником або його законним представником.

9. Якщо платник вважає, що форма Декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у додатку 10 до Декларації.

10. Під час розрахунку податкового зобов'язання за ставками, встановленими в іноземній валюті, застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на перший день кварталу, у якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. Курс зазначається із шістьма знаками після коми.

(розділ ІІ доповнено пунктом 10 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

III. Подання Декларації до контролюючих органів

1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у Декларації.

2. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника. Суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

3. Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 Кодексу, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Абзац другий пункту 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

4. Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платник, який має чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов'язані подавати відповідний розділ Декларації та додаток/додатки до нього за кожний звітний (податковий) період незалежно від того:

чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді, чи не провадив;

чи виникають податкові зобов'язання зі сплати акцизного податку, чи не виникають.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

5. Декларація подається до контролюючого органу особисто платником (уповноваженою ним особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451)

Платник податків, який обирає спосіб взаємодії з контролюючим органом засобами електронного зв'язку в електронній формі, зобов'язаний під час обрання способу взаємодії повідомити контролюючому органу свою електронну(і) адресу(и) шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

6. У разі надсилання Декларації поштою платник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність згідно із законом. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації.

Платник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір контролюючому органу другий примірник Декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

9. Під час прийняття Декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій Декларації, до її прийняття перевірці не підлягають.

10. Посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов'язана зареєструвати подану Декларацію датою її фактичного отримання за умови дотримання платником вимог статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

11. Декларація, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48, 49 глави 2 розділу II Кодексу. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти Декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, забороняється.

12. У разі подання платником до контролюючого органу Декларації, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, такий контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації із зазначенням причин такої відмови (у разі отримання Декларації поштою або засобами електронного зв'язку - протягом п'яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто - протягом трьох робочих днів з дня її отримання).

13. У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті Декларації платник має право подати нову Декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, встановленому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.

14. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації платник зобов'язаний погасити податкове зобов'язання, самостійно визначене ним у такій Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

15. Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

16. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати - заниження податкового зобов'язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов'язаний подати:

або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;

або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, і сплатити суму податкового зобов'язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.

Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, під час реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування до акцизної накладної, складеної в минулому звітному (податковому) періоді, зобов'язаний подати:

(пункт 16 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8). У разі якщо у платника внаслідок реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування виникають податкові зобов'язання з акцизного податку, платник зобов'язаний сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;

(пункт 16 розділу ІІІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує чи зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання. У разі якщо у платника внаслідок реєстрації в ЄРАН розрахунку коригування виникають податкові зобов'язання з акцизного податку, платник зобов'язаний сплатити суму недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків такої суми до подання звітної (звітної нової) Декларації.

(пункт 16 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747,
у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим)

Якщо після подання Декларації за звітний період платник подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, не застосовуються.

17. У разі якщо за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба у поверненні надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до порядку, визначеного наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року N 60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за N 370/33341.

(пункт 17 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

18. Відомості, наведені в Декларації, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

IV. Порядок заповнення Декларації

1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у Декларації, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.

2. Загальна частина Декларації заповнюється в порядку, визначеному у розділі II цього Порядку.

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

3. Розділ А "Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше" Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше в такому порядку:

1) у першій графі рядків А1 - А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями, пивом та продуктами із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків А1 - А10 зазначається перелік операцій із виробленими на території України спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, із ввезеними на митну територію України алкогольними напоями, маркованими марками акцизного податку;

3) у третій графі рядків А1 - А9, А10.1, А10.2 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери граф додатків, дані яких вносяться до четвертої графи цього розділу;

(підпункт 3 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451)

4) у четвертій графі рядків А1 - А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які проставляються відповідно до номерів граф додатків.

При цьому у рядку А10 сума акцизного податку з обсягів алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначається окремо для вироблених(ої) товарів (продукції) - рядок А10.1 та для імпортованих(ої) товарів (продукції) - рядок А10.2.

Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій графі рядків А1 - А9, А10.1, А10.2, обчислюються за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій графі розділу А;

(абзац третій підпункту 4 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

5) у рядках А11, А12 зазначаються суми коригування податкових зобов'язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації:

у рядках А11.1, А12.1 відображається зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

у рядках А11.2, А12.2 відображається зменшення суми податку в інших випадках (передбачається коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку за кодом операції А13 проставляється сума акцизного податку, обчислена за формою згідно з додатком 12 до Декларації;

(підпункт 6 пункту 3 розділу ІV у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

8) у рядку А15 виробником спирту етилового сума пільг за наданими йому податковими векселями або за сумами акцизного податку, сплаченими виробником алкогольних напоїв грошовими коштами до отримання спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, проставляється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

9) у рядку А16 зазначається сума податкових зобов'язань з вироблених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А1 - А9 та А 10.1, А13, за вирахуванням рядків А3, А11. У рядках А16.1 - А16.5 зазначаються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо зі спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше (окремо з алкогольної продукції, з якої акцизний податок сплачується при придбанні акцизних марок, та за звітний місячний період), пива, вироблених на території України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник;

(підпункт 9 пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

10) у рядку А17 зазначається сума податкових зобов'язань із ввезених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А3, А10.2, за вирахуванням рядка А12. У рядках А17.1, А17.2, А17.3 зазначаються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, пива, ввезених на митну територію України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник.

4. Розділ Б "Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах)" заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах) в такому порядку:

(абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

1) у першій графі рядків Б1 - Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

(підпункт 1 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

2) у другій графі рядків Б1 - Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в результаті яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

(підпункт 2 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

3) у третій графі рядків Б1 - Б7, Б8.1, Б8.2 зазначаються коди показників додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

(підпункт 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451,
від 08.12.2020 р. N 747)

4) у четвертій графі рядків Б1 - Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обчислені за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації.

(абзац перший підпункту 4 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

При цьому у рядку Б8 сума акцизного податку з обсягів підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначаються окремо обсяги вироблених товарів (продукції) - рядок Б8.1 та обсяги імпортованих товарів (продукції) - рядок Б8.2.

Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Б1 - Б8 обчислюються за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу Б;

5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) податкових зобов'язань, розмір яких також обчислюється за формами згідно з додатками 1, 2 до Декларації:

у рядках Б9.1, Б10.1 відображається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, платнику податку, що раніше були відповідно реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

(абзац другий підпункту 5 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

у рядках Б9.2, Б10.2 відображаються інші випадки коригування (зменшення (коригування) податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) підпункт 6 пункту 4 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
у зв’язку із цим підпункти 7 - 9
вважати відповідно підпунктами 6 - 8)

6) у рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;

(підпункт 6 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

7) у рядку Б12 зазначається сума податкових зобов'язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що визначається як сума рядків Б1 - Б7 та Б8.1, за вирахуванням рядків Б2, Б9;

(підпункт 7 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
від 08.12.2020 р. N 747)

8) у рядку Б13 зазначається сума податкових зобов'язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах), що визначається як сума рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10.

(підпункт 8 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
від 08.12.2020 р. N 747)

Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов'язання (графа 17 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 13 додатка 2 до Декларації).

5. Розділ В "Податкові зобов'язання з реалізації пального" заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.1, 212.1.15, 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.1411 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу), у такому порядку:

1) у перших графах рядків В1 - В13 зазначаються коди розділів та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у других графах рядків В1 - В13 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у третіх графах рядків В1 - В13 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертих графах рядків В1 - В13 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формами згідно з додатками 1, 11 до Декларації.

Суми акцизного податку у четвертих графах рядків В1, В3 - В12 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу В.

Сума акцизного податку у четвертій графі рядка В2 обчислюється за формою згідно з додатком 11 до Декларації, а рядка В13 - згідно з додатком 14 до Декларації;

5) у рядку В14 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:

у рядку В14.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;

у рядку В14.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, використаної під час виробництва пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального з використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації;

у рядку В14.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкового зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку В15 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;

7) у рядку В16 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими під час отримання нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу;

8) у рядку В17 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

9) у рядку В18 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою, у тому числі за операціями з передачі речовин у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя, згідно з пунктом 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

10) у рядку В19 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими під час реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зі сплатою акцизного податку за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, згідно з підпунктом 229.8.12 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

11) у рядку В20 проставляється сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу. Суми акцизного податку, розраховані на підставі підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, відображаються: у графі 9 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у графі 10 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених статтею 229 розділу VI Кодексу;

12) у рядку В21 зазначається сума податкових зобов'язань за цим розділом, що визначається як сума рядків В1 - В13 та В20 за вирахуванням рядка В14.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів Українивід 24.04.2017 р. N 451,
від 08.05.2019 р. N 189,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

6. Розділ Г "Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів" заповнюється у такому порядку:

1) у першій графі рядків Г1 - Г7 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків Г1 - Г7 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у третій графі рядків Г1 - Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертій графі рядків Г1 - Г7 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 13 до Декларації.

(абзац перший підпункту 4 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Г1 - Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 13 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу Г;

5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов'язання з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 13 до Декларації:

(абзац перший підпункту 5 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;

(абзац другий підпункту 5 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

зменшення суми податку (в інших випадках коригування податкового зобов'язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) підпункт 6 пункту 6 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
у зв’язку із цим підпункти 7, 8
вважати відповідно підпунктами 6, 7)

6) у рядку Г9 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг з акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 13, 4 до Декларації;

(підпункт 6 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

7) у рядку Г9.1 проставляється сума пільг з операцій з безоплатної передачі у володіння і користування суб'єктам, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органам прокуратури у Донецькій та Луганській областях: конфіскованих підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (далі для цього пункту - транспортні засоби); транспортних засобів, визнаних безхазяйними; транспортних засобів, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання; транспортних засобів, що за правом успадкування чи на інших законних підставах перейшли у власність держави, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС), звільняються від оподаткування акцизним податком, згідно з пунктом 31 підрозділу 5 розділу XX Кодексу.

Суми пільг з акцизного податку зазначаються за даними графи 10 додатка 4 до Декларації;

(пункт 6 розділу IV доповнено новим підпунктом 7 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

8) у рядку Г9.2 проставляється сума пільг з операцій з безоплатної передачі підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.5 - 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, відповідно до переліку товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, майном, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання (у тому числі майном, визначеним у статті 184 Митного кодексу України), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, у розпорядження Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб'єктів, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), органів прокуратури у Донецькій та Луганській областях, які тимчасово, на період з початку проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС) до 01 липня 2020 року, звільняються від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктом 38.12 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;

(пункт 6 розділу IV доповнено новим підпунктом 8 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747,
у зв’язку з цим підпункт 7 вважати підпунктом 9)

9) у рядку Г10 зазначається сума податкових зобов'язань (сума показників рядків Г1 - Г7, за вирахуванням значення рядка Г8).

(абзац перший підпункту 9 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

У рядках Г10.1 - Г10.7 проставляються суми податкового зобов'язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі; моторних транспортних засобів для перевезення вантажів; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепів та напівпричепів для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків; автомобілів, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

(абзац другий підпункту 9 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

7. Розділ Д "Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" заповнюється в такому порядку:

1) у рядках Д1.1 - Д1.n у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

(абзац перший підпункту 1 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

Коефіцієнт n - кількість рядків розділу Д, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5;

(абзац другий підпункту 1 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451)

2) у рядках Д1.1 - Д1.n у другій графі зазначається код КОАТУУ відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

3) у рядках Д1.1 - Д1.n у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

4) у рядках Д1.1 - Д1.n у четвертій графі зазначаються податкові зобов'язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації.

8. Розділ Е "Податкові зобов'язання з реалізації електричної енергії" заповнюється у такому порядку:

1) у рядку Е1 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з реалізації електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у рядку Е1 у другій графі зазначається перелік операцій з реалізації електричної енергії, проданої на ринку електричної енергії, у результаті яких у платника виникає податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку;

3) у рядку Е1 у третій графі зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з електричної енергії, та номери граф додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у рядку Е1 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов'язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані за формою згідно з додатком 7 до Декларації.

(пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

V. Додатки до Декларації

1. Додаток 1 "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)" заповнюють тільки виробники та платники податку, визначені підпунктом 212.1.16 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, в такому порядку:

(абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку.

Для скрапленого газу (пропан або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, які відповідно до підпункту 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Кодексу обліковуються за умовним кодом 2711 у літрах, приведених до температури 15° C, зазначається умовний код товару 2711 00 00 00.

(підпункт 1 пункту 1 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

Для товарів (продукції), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), зазначається умовний код 2710 00 00 00;

(підпункт 1 пункту 1 розділу V доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Фізичні характеристики товару (продукції) - місткість" зазначається об'єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203 - 2208 (крім 2207), у кілограмах зазначається вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, де перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;

4) у графі 5 "Фізичні характеристики товару (продукції) - міцність та інші показники" зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних виробів, коньяку - вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукції (крім коньяку) - л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів - кг; пального - тис. л, приведеного до t 15° C, ТВЕНів - тис. шт.);

(підпункт 4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

5) у графі 6 "Одиниця виміру товару (продукції) - для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво - шт. пляшок; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);

6) у графі 7 "Одиниця виміру товару (продукції) - для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, ТВЕНи - тис. шт.,)" зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк - л (100-відсоткового спирту); пиво, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, винопродукція (крім коньяку) - л; пальне - тис. л, приведене до t 15° C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);

(підпункт 6 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

7) у графі 8 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого(ї) (переданого(ї)), ввезеного(ї) товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

8) у графі 9 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, крім 2403 99 90 10), - гр. 8 х гр. 5; для пального - гр. 9 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів - оборот у тис. шт.;

(підпункт 8 пункту 1 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

9) у графі 10 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції);

10) у графі 11 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 - обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15° C, для ТВЕНів - оборот у тис. шт.);

(підпункт 10 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

11) у графі 12 "Специфічні ставки акцизного податку - з одиниці виміру (євро, грн)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу;

12) у графі 13 "Специфічні ставки акцизного податку - для пального, до якого застосовується коефіцієнт (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, збільшена на коефіцієнт до ставки податку (гр. 13 = гр. 12 х коефіцієнт до ставки, встановлений підпунктом 215.2.3 пункту 215.2 та/або підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу);

13) у графі 14 "Специфічні ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)" проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), приведена до одиниці виміру для обчислення податку, а для пального - ставка, розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) та коефіцієнта (графа 13) (наприклад, для пива: на 1 л - 2,78 грн; для палива для реактивних двигунів: (27 х 10) / 1000 = 0,27 євро);

14) у графі 15 "Сума податкового зобов'язання (округлення до двох знаків після коми) - не сплачена через отримання пільг (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях, яка обчислюється, виходячи з неоподатковуваних оборотів (графа 11) та встановленої ставки у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 12) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції);

15) у графі 16 "Сума податкового зобов'язання (округлення до двох знаків після коми) - яка підлягає сплаті до бюджету (грн)" зазначається сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 12) й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції).

(пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

2. Додаток 11 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами / акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД у такому порядку:

1) у графі 1 "Уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави" проставляється уніфікований номер акцизного складу в Системі електронного адміністрування пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ), номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного);

2) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку.

Для скрапленого газу (пропан або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, які відповідно до підпункту 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Кодексу обліковуються за умовним кодом 2711 у літрах, приведених до температури 15° C, зазначається умовний код товару 2711 00 00 00.

(підпункт 2 пункту 2 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

Для товарів (продукції), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та кодів яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначено у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), зазначається умовний код 2710 00 00 00;

(підпункт 2 пункту 2 розділу V доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

3) у графі 3 "Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначається обсяг залишків пального в тис. л, приведеного до t 15° C, на початок звітного періоду за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

4) у графі 4 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до t 15° C) - отриманого" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді, зазначені у других примірниках зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН):

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

(підпункт 4 пункту 2 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

5) у графі 5 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (в тис. л, приведеного до t 15° C) - реалізованого" зазначаються обсяги реалізованого суб'єктом господарювання пального, приведеного до t 15° C, зазначені в перших примірниках зареєстрованих у ЄРАН:

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

(підпункт 5 пункту 2 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

6) у графах 6, 7 "Обороти з реалізації пального оподатковувані (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначаються оподатковувані обороти з реалізованого пального протягом звітного періоду в тис. л, приведеного до t 15° C:

у графі 6 "задекларовані в гр. 9 та гр. 11 додатка 1 до розділу В за кодами операції В1, В3, В4, В5" проставляються оподатковувані обороти, задекларовані як база оподаткування реалізованого у звітному періоді пального виробниками й відображені у графі 9 чи графі 11 додатка 1 до Декларації та розділі В за кодами операцій В1, В3, В4, В5;

у графі 7 "понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" проставляються обсяги пального, реалізованого згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6). Якщо значення < 0, зазначається "0";

7) у графі 8 "Обсяг залишків пального на кінець звітного періоду (в тис. л, приведеного до t 15° C)" проставляються загальні обсяги пального в тис. л, приведеного до t 15° C, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ за актом інвентаризації (одноразово), за митними деклараціями, за акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, за заявками на поповнення (коригування) та не реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5. Значення графи 8 звітного періоду переноситиметься до графи 3 наступного звітного періоду;

8) у графі 9 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

9) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях із заокругленням до чотирьох знаків після коми, яка обчислюється виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 7) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 9) й офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального. Для перевірки: гр. 7 х гр. 9 х курс євро;

10) у графах 11 - 15 "Поповнення залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, зареєстрованими в ЄРАН (в тис. л, приведеного до t 15° C)" зазначаються дані за заявками на поповнення (коригування) залишків пального в тис. л, приведеного до t 15° C, які зареєстровані в ЄРАН:

у графі 11 "обсяг пального, який не реалізовано на початок звітного періоду" проставляються обсяги пального на початок звітного періоду, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) у попередньому звітному періоді та не реалізовано. Для перевірки: значення графи 11 дорівнюватиме значенню графи 14 звітних даних за попередній звітний період;

у графі 12 "обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді" проставляються обсяги пального, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) протягом звітного періоду. Показник графи допускає від'ємне значення;

у графі 13 "обсяг реалізованого в поточному періоді" проставляються обсяги пального, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 13 = гр. 6 + гр. 7;

у графах 14, 15 "обсяг пального, який не реалізовано на кінець звітного періоду" зазначаються відповідно кількість (графа 14) та сума (графа 15) обсягів пального, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились нереалізованими на кінець звітного періоду. Для перевірки: гр. 14 = (гр. 11 + гр. 12) - гр. 13; гр. 15 = гр. 14 х гр. 9 х курс євро.

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

3. Додаток 12 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації спирту етилового (в тому числі виробники). Дані щодо акцизних складів / акцизних складів пересувних із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД заносяться у такому порядку:

1) у графі 1 "Уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ / номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави" проставляється уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ, номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, з якого фізично відвантажено (відпущено) спирт етиловий (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного);

2) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

3) у графі 3 "Обсяг залишків спирту етилового на початок звітного періоду (акт інвентаризації1) (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" зазначається сумарний обсяг залишків спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, на початок звітного періоду за відповідним кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД;

4) у графі 4 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - отримано" зазначаються сумарно обсяги спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, отриманого суб'єктом господарювання у звітному періоді, зазначені у других примірниках зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН):

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

(підпункт 4 пункту 3 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

5) у графі 5 "Обсяги спирту етилового за місцем діяльності за акцизними накладними, розрахунками коригування до акцизних накладних (у дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C) - реалізовано" зазначаються обсяги реалізованого суб'єктом господарювання 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, зазначені в перших примірниках зареєстрованих у ЄРАН:

акцизних накладних, складених у звітному періоді;

розрахунках коригування до акцизних накладних, якими коригуються показники акцизної накладної, складеної у звітному періоді;

(підпункт 5 пункту 3 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

6) у графах 6, 7 "Обороти з реалізації спирту етилового оподатковувані (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого спирту етилового протягом звітного періоду в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C:

у графі 6 "задекларовані в гр. 9, 11 додатка 1 до розділу А за кодами операції А1, А4, А5, А6" проставляються оподатковувані обороти, задекларовані як база оподаткування реалізованого у звітному періоді спирту етилового виробниками та відображені у графі 9 чи графі 11 додатка 1 до Декларації та розділі А за кодом операції А1, А4, А5, А6;

у графі 7 "понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" проставляються обсяги спирту етилового, реалізованого згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 5 - (гр. 3 + гр. 4 + гр. 6). Якщо значення < 0, зазначається "0";

7) у графі 8 "Обсяг залишків спирту етилового на кінець звітного періоду (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" проставляються загальні обсяги спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ за актом інвентаризації (одноразово), за митними деклараціями, за акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних (на збільшення), за заявками на поповнення (коригування) та не реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 3 + гр. 4 + гр. 13 - гр. 5. Значення графи 8 звітного періоду переноситиметься до графи 3 наступного звітного періоду;

8) у графі 9 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (грн)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у гривнях, встановлена статтею 215 розділу VI Кодексу;

9) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" проставляється сума податкового зобов'язання з акцизного податку в гривнях із округленням до двох знаків після коми, яка обчислюється, виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 7) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 9). Для перевірки: гр. 7 х гр. 9;

10) у графах 11 - 15 "Поповнення залишків спирту етилового згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового, зареєстрованими в ЄРАН (в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C)" зазначаються дані за заявками на поповнення (коригування) залишків спирту етилового в дал 100-відсоткового спирту, приведеного до t 20° C, зареєстровані в ЄРАН:

у графі 11 "обсяг спирту етилового, який не реалізовано на початок звітного періоду" проставляються обсяги спирту етилового на початок звітного періоду, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) у попередньому звітному періоді та не реалізовано. Для перевірки: значення графи 11 дорівнюватиме значенню графи 14 звітних даних за попередній звітний період;

у графі 12 "обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді" проставляються обсяги спирту етилового, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) протягом звітного періоду;

у графі 13 "обсяг реалізованого в поточному періоді" проставляються обсяги спирту етилового, які було зареєстровано у СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та реалізовано протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 13 = гр. 6 + гр. 7;

у графах 14, 15 "обсяг спирту етилового, який не реалізовано на кінець звітного періоду" зазначаються відповідно кількість (графа 14) та сума (графа 15) обсягів спирту етилового, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились нереалізованими на кінець звітного періоду. Для перевірки: гр. 14 = (гр. 11 + гр. 12) - гр. 13; гр. 15 = гр. 14 х гр. 9.

(розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

4. Додаток 13 "Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу" заповнюється у такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1" зазначається код товарів (продукції), які оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД1" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Ідентифікаційний номер транспортного засобу1" зазначається унікальний 17-значний код транспортного засобу;

4) у графі 5 "Одиниця виміру згідно із пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу1" зазначається одиниця виміру, передбачена пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (з транспортних засобів - кількість, об'єм циліндра (шт., куб. см); кузови, причепи, мотоцикли тощо - шт.);

5) у графі 6 "Кількість транспортних засобів1" зазначається кількість транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню (у тому числі транспортні засоби, які було ввезено й переобладнано у легковий автомобіль);

6) у графі 7 "Об'єм циліндра, куб. см; ємність акумулятора, кВт-год1" зазначаються фізичні характеристики товарів (продукції), зазначені у технічному паспорті транспортного засобу: об'єм циліндра в куб. см для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння; ємність акумулятора в кВт-год - для автомобілів, оснащених електричними двигунами (одним чи кількома);

7) у графі 8 "Кількість повних календарних років1 (для нових та до 1 року значення = 1)" зазначається кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, зазначається "1";

8) у графах 9, 10 "Об'єкт оподаткування, шт., кВт-год1" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 5, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу в легковий автомобіль, які використовуються для обчислення акцизного податку:

у графі 9 "транспортні засоби товарних груп 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, 8716, шт." зазначається кількість транспортних засобів за товарними групами 8703 (крім товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 8703 10 18 00), 8707, а також причепів та напівпричепів за товарною групою 8716, що підлягають оподаткуванню. Для перевірки: гр. 9 = гр. 6;

у графі 10 "транспортні засоби товарних позицій 8702, 8704, 8711, 8703 10 18 00 згідно з УКТ ЗЕД), кВт-год, куб. см" зазначаються об'єм циліндра (куб. см), ємність акумулятора (кВт-год), що використовуються для обчислення податку згідно із пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу. Для перевірки: гр. 10 = гр. 6 х гр. 7;

9) у графі 11 "Ставка акцизного податку з одиниці виміру1, євро" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені підпунктом 215.3.51 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

10) у графі 12 "Коефіцієнт двигуна" зазначається коефіцієнт двигуна із округленням до трьох знаків після коми, що визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. см на 1000 куб. см (значення графи 7/1000). Коефіцієнт застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД;

11) у графі 13 "Коефіцієнт віку" проставляється коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку. Коефіцієнт віку застосовується для транспортних засобів, які класифікуються у товарній позиції 8703 (крім 8703 90 10 10, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00) згідно з УКТ ЗЕД.

Для нових транспортних засобів та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1.

Для транспортних засобів, що використовувалися понад п'ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15 (наприклад, якщо автомобіль використовувався 17 років: у графі 8 проставляється значення "17", а у графі 13 - "15");

12) у графі 14 "Коефіцієнт, для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704" зазначається коефіцієнт, на який збільшується ставка податку для транспортних засобів за кодами УКТ ЗЕД 8702, 8704, встановлений підпунктами 215.3.5, 215.3.52 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

13) у графі 15 "Ставка акцизного податку з урахуванням коефіцієнтів1, євро" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці транспортного засобу, встановлені пунктом 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу з урахуванням коефіцієнтів:

для транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння, що класифікуються у товарній позиції 8703, - коефіцієнтів віку та двигуна (гр. 15 = гр. 11 х гр. 12 х гр. 13);

для транспортних засобів, що класифікуються у товарній позиції 8702, 8704, - коефіцієнтів для цих транспортних засобів (гр. 15 = гр. 11 х гр. 14);

для транспортних засобів та причепів, напівпричепів, що класифікуються у товарній позиції 8707, 8711, 8716, - (гр. 15 = гр. 11);

14) у графі 16 "Сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначаються суми, що підлягають сплаті до бюджету, обчислені виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) й офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції), видача документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. Для перевірки: гр. 9 (або гр. 10) х гр. 15 х курс євро.

(розділ V доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
у зв’язку із цим пункти 3 - 11
вважати відповідно пунктами 5 - 13)

5. Додаток 14 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу" заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код підакцизного товару (продукції), який придбано суб'єктами господарювання, визначеними у підпунктах 2, 3 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, зі сплатою акцизного податку за ставками, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10, та який реалізовано на умовах, встановлених підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (далі - з доплатою акцизного податку);

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються назви підакцизних товарів (продукції);

3) у графах 4, 5 "Реквізити податкового векселя, на підставі якого пальне отримано за ставкою без урахування коефіцієнта" зазначаються дата й обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого суб'єктом господарювання отримано бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів за ставками акцизного податку, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

4) у графі 6 "Обсяг реалізованого пального у звітному періоді згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу у літрах, приведеного до t 15° C" зазначаються обсяги пального, приведеного до t 15° C, реалізованого з доплатою акцизного податку за зареєстрованими в ЄРАН у звітному періоді акцизними накладними / розрахунками коригування до акцизних накладних, складеними суб'єктом господарювання;

5) у графі 7 "Ставки акцизного податку (євро) з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу без застосування коефіцієнта" проставляються специфічні ставки акцизного податку у євро, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

6) у графі 8 "Ставки акцизного податку (євро) з одиниці виміру згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу із застосуванням коефіцієнта" проставляються специфічні ставки акцизного податку, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, збільшені на коефіцієнт до ставки податку: гр. 7 х 10 (коефіцієнт до ставки акцизного податку);

7) у графі 9 "Ставки акцизного податку (євро) - різниця у перерахунку на одиницю виміру товару" зазначається розрахункова ставка акцизного податку у євро, розрахована згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, що застосовується для обчислення податкового зобов'язання: (гр. 8 - гр. 7) / 1000;

8) у графі 10 "Сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначається нарахована сума акцизного податку з реалізації бензинів авіаційних та/або палива для реактивних двигунів іншим особам, з округленням до двох знаків після коми: (гр. 6 х гр. 9 х курс євро).

(розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747,
у зв’язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 17)

6. Додаток 2 "Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно" заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)" зазначається перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

4) у графі 5 "Максимальна роздрібна ціна (далі - МРЦ) з урахуванням ПДВ та акцизного податку" зазначаються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

5) у графі 6 "Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ" зазначаються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну в кг у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено МРЦ;

6) у графі 7 "Вага нетто в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ, кг (для товарів (продукції) за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД)" зазначається вага нетто одиниці товару (продукції), який класифікується за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД. Наводиться лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції) у кілограмах, без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки, з округленням до п'яти знаків після коми;

7) у графі 8 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на який встановлено МРЦ" зазначаються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на який встановлено МРЦ;

8) у графі 9 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 8)" проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені з огляду на кількість товару за кожною власною назвою та МРЦ, з урахуванням ПДВ та акцизного податку;

9) у графах 10, 11 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку" зазначаються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на який встановлено специфічні ставки податку, для обчислення суми акцизного податку. Дані наводяться в штуках для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки (гр. 10 = гр. 6 х гр. 8) та в кг - лише для підакцизних товарів (продукції) за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 11 = гр. 7 х гр. 8, округлення до п'яти знаків після коми);

10) у графі 12 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом - адвалорні" проставляються адвалорні ставки акцизного податку у відсотках, встановлені підпунктом 215.3.21 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

11) у графі 13 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом - специфічні" проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

12) у графах 14 - 16 "Сума акцизного податку, обчислена - за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку" проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно;

13) у графах 17, 18 "Мінімальне податкове зобов'язання, встановлене Кодексом" проставляється у гривнях розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання, встановлений підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу: за 1000 шт. - для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні і адвалорні ставки (гр. 17); за 1 кг - лише для підакцизних товарів (продукції), які класифікуються за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18);

14) у графі 19 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару у шт." проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене з огляду на обсяги товару (продукції) (для всіх тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки). Для перевірки: гр. 19 = гр. 17 х гр. 10 / 1000;

15) у графі 20 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару, кг" проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене з огляду на обсяги товару (продукції), який класифікується за кодом 2402 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД (гр. 18 х гр. 11);

16) у графі 21 "Сума акцизного податку з обсягів товару, грн" проставляється у гривнях сума податкового зобов'язання, розрахована за двома (для сигарет) або трьома (для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну) ставками, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку:

для сигарет - у графі 16 та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у графі 19 і до нарахування береться та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу);

для сигарил, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну - у графі 16, мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у штуках, розрахованого у графі 19, та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у кілограмах, розрахованого у графі 20, і до нарахування береться та сума, яка має більше значення.

У графах 7, 11, 18, 20, які не заповнюють виробники та/або імпортери сигарет, зазначається "0".

(пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

7. Додаток 3 "Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)" заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" указується код алкогольних напоїв, на які підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва алкогольних напоїв згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Вміст спирту (%)" вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв (40 %, 30 % тощо);

4) у графі 5 "Ємність пляшки (л)" вказується ємність пляшки алкогольних напоїв у літрах (0,5 л, 0,7 л тощо);

5) у графі 6 "Кількість пляшок" вказується кількість пляшок за кожною назвою алкогольних напоїв (100, 500 тощо);

6) у графі 7 "Оподатковуваний оборот (л) - усього" вказується оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах (гр. 5 х гр. 6);

7) у графі 8 "Оподатковуваний оборот (л) - у перерахунку на 100-відсотковий спирт" зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 4 х гр. 7 / 100);

8) у графі 9 "Ставки акцизного податку (у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту)" проставляється ставка акцизного податку в гривнях, встановлена у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

9) у графах 10 - 16 зазначається сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті з алкогольних напоїв, при виробництві яких використовується спирт етиловий:

у графі 10 вказується сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці), або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя. Якщо така сума акцизного податку відрізняється від суми акцизного податку, зазначеної в акті про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, в графі 10 вказується сума з такого акта;

графи 11 - 14 додатка заповнюються на основі документів, що складаються платником податку, а саме:

акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту, який складається на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства за участю представника контролюючого органу;

розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану, виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку;

у графі 11 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з фактичних втрат спирту при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, на яку зменшується сума податкового зобов'язання;

у графі 12 вказується сума акцизного податку, обчислена у зв’язку зі зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку;

у графі 13 вказується сума акцизного податку, нарахована з експортних операцій, з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв магазинам безмитної торгівлі, на яку зменшується сума акцизного податку, зазначена у векселі або попередньо сплачена грошовими коштами, у разі підтвердження таких операцій належно оформленими митними деклараціями;

у графі 14 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з обсягів фактично повернутого невиправного браку, на яку зменшується сума акцизного податку;

у графі 15 вказується сума податку, визначена внаслідок інших нарахувань, які підлягають сплаті у звітному місяці і не підтверджуються попередньою сплатою або виданим податковим векселем;

у графі 16 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн" вказується сума акцизного податку, що визначається в підсумку (гр. 10 - гр. 11 (+ або -) гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 + гр. 15) та вноситься до розділу А Декларації.

8. Додаток 4 "Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою" заповнюється в такому порядку:

(абзац перший пункту 8 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" указується код підакцизних товарів (продукції);

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва підакцизних товарів (продукції);

3) у графі 4 "Одиниця виміру товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника;

4) у графі 5 "Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)" вказується кількість підакцизних товарів (продукції);

5) у графі 6 "Вміст спирту ( %) в алкогольних напоях" вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв;

6) у графі 7 "Кількість у перерахунку на 100-відсотковий спирт (л)" вказується кількість алкогольних напоїв у перерахунку на 100-відсотковий спирт;

7) у графі 8 "Код пільги згідно з довідником податкових пільг" зазначається код пільги з акцизного податку згідно з довідником податкових пільг;

(підпункт 7 пункту 8 розділу V у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
від 08.12.2020 р. N 747)

8) у графах 9 - 10 "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою (грн)" вказується нарахована сума пільг акцизного податку з операцій з підакцизними товарами (продукцією), що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою.

(підпункт 8 пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
від 08.12.2020 р. N 747)

Суми акцизного податку, розраховані на підставі підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу відображаються: у гр. 9 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у гр. 10 додатка 4 до Декларації - з операцій, визначених статтею 229 розділу VI Кодексу;

(підпункт 8 пункту 8 розділу V доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

9) у графах 11, 12 "Реквізити отримувача товару (продукції), у тому числі при передачі для власного споживання, та нерезидента" вказуються реквізити отримувача підакцизного товару (продукції) зі звільненням від оподаткування акцизним податком;

(підпункт 9 пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

10) у графах 13 - 15 "Документи, що підтверджують операції, які не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою" зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з ввезення (імпорту), обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого відвантажено/ввезено підакцизну продукцію без сплати акцизного податку, або без застосування підвищувального коефіцієнта, встановленого підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, або реквізити акта знищення чи іншого документа, що підтверджує утворення та подальше знищення чи утилізацію відходів тютюнової сировини;

(підпункт 10 пункту 8 розділу V у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

11) у графі 16 "Строк користування податковою пільгою у звітному періоді" зазначається число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі, якщо строк користування податковою пільгою встановлено до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду (наприклад, 01 березня 2020 року - 31 березня 2020 року). Графа підлягає заповненню з 01 січня 2020 року;

(пункт 8 розділу V доповнено підпунктом 11 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

12) у графі 17 "Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням" проставляється обсяг пільг за платежами згідно з Довідником пільг у разі цільового використання податкових пільг. Графа підлягає заповненню з 01 січня 2020 року.

(пункт 8 розділу V доповнено підпунктом 12 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

9. Додаток 5 "Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів" подається лише до розділу Б Декларації і заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;

3) у графі 4 "Одиниця виміру товару (продукції) (шт., кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік оподатковуваного обороту товару (продукції) у платника;

4) у графі 5 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших тютюнових виробів)" вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (в шт. - для тютюнових виробів, на які встановлено максимальну роздрібну ціну; в упаковках (пачках) - для інших тютюнових виробів);

(підпункт 4 пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

5) у графі 6 "Сума податкового зобов'язання, нарахована за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (грн)" вказується сума податкового зобов'язання, нарахована платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції);

6) у графі 7 "Середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за місяць, у якому декларувались податкові зобов'язання, але не менше мінімального акцизного податкового зобов'язання (грн) ((гр. 6 / гр. 5) х 20); для інших товарів - (гр. 6 : гр. 5)" зазначається середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за кожною власною назвою товару (продукції) за попередній звітний період. Для інших тютюнових виробів - середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованого товару, але не менше розрахункової суми акцизного податку на одиницю маркованої продукції, згідно із заявкою - розрахунком на придбання марок акцизного податку для маркування інших тютюнових виробів;

(підпункт 6 пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

7) у графі 8 "Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів (шт.)" вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних відповідно до планових обсягів для маркування тютюнових виробів, за кожною власною назвою товару (продукції);

8) у графі 9 "Сума акцизного податку, сплачена при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені (грн)" зазначається сума акцизного податку, яка була сплачена при придбанні втрачених марок акцизного податку;

9) у графі 10 "Сума акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку (грн)" зазначається сума акцизного податку, обчислена, виходячи із середньозваженої суми податкового зобов'язання на одиницю реалізованого товару за попередній звітний період та кількості втрачених марок акцизного податку.

(підпункт 9 пункту 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451,
від 08.05.2019 р. N 189)

10. Додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" заповнюється під час здійснення роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов'язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, в такому порядку:

у графі 2 "Вид підакцизних товарів" зазначається назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;

у графі 3 "Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування" зазначається загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

у графі 4 "Ставка податку (%)" проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

у графі 5 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х гр. 4) / 100" зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення показника графи 3 на показник графи 4 та ділення на 100;

підсумок показників зазначається у рядку "Усього" та переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д Декларації.

(пункт 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 24.04.2017 р. N 451,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

11. Додаток 7 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії" заповнюється в такому порядку:

1) у графах 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" та 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначаються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД, згідно з підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графі 4 "Вартість (без податку на додану вартість та акцизного податку) реалізованої електричної енергії" зазначається вартість без податку на додану вартість та без акцизного податку реалізованої електричної енергії;

3) у графі 5 "Ставка акцизного податку" проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

4) у графі 6 "Сума податкового зобов'язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн" зазначається сума акцизного податку, що визначається шляхом множення графи 4 на графу 5.

(пункт 11 розділу V у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189,
від 08.12.2020 р. N 747)

12. Додаток 8 "Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах" (далі - розрахунок) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:

у верхньому куті першої сторінки обов'язково зазначаються розділ Декларації, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація. У спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта. Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д Декларації;

розрахунок містить шість розділів (А, Б, В, Г, Д, Е), що розділені на графи, до яких заносяться дані про суму податку з відповідних рядків розділів А, Б, В, Г, Д, Е Декларації з нарахованими сумами податку окремо.

Наприклад, у розділі А до шести окремих граф розрахунку заносяться суми податку відповідно до кодів бюджетної класифікації (із спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше і пива), зазначені у графах А16.1, А16.2, А16.3, А16.4, А16.5, А17.1, А17.2, А17.3;

у рядку 1 вказуються суми податку, зазначені в Декларації, показники за період, у якому виявлено помилку;

у рядку 2, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1, зазначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій Декларації у звітному періоді;

у рядку 3 зазначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється;

у рядку 4 зазначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється;

у рядку 5 зазначається нарахована сума штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до підпункту "а" частини третьої пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі, якщо у рядку 3 зазначається збільшення податкових зобов'язань за рахунок уточнення;

у рядку 6 зазначається сума штрафу в розмірі 5 відсотків суми недоплати відповідно до підпункту "б" частини третьої пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі подання звітної Декларації, що визначається у розмірі 5 відсотків числового значення рядка 3;

у рядку 7 зазначається сума пені, що нараховується платником самостійно у порядку, встановленому відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу, у разі, якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов'язань за рахунок уточнення.

(абзац одинадцятий пункту 12 розділу V із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

13. Додаток 9 "Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування".

(абзац перший пункту 13 розділу V із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

У разі допущення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених пунктом 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу, та/або порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, граничних термінів реєстрації в ЄРАН акцизної накладної та/або розрахунку коригування особа, яка отримує пальне або спирт етиловий, має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на особу, яка реалізує пальне або спирт етиловий, за формою згідно з додатком 9 до Декларації. Копії документів або додаткові письмові пояснення суб'єкта господарювання, передбачені пунктом 231.10 статті 231 розділу VI Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації. Якщо до заяви додаються зазначені додатки, у відповідній клітинці заяви ставиться відмітка.

(абзац другий пункту 13 розділу V із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

14. Додаток 10 "Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу" подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу.

(абзац перший пункту 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 747)

У рядку 1 зазначається зміст доповнення до Декларації, викладений у довільній формі, з поясненням мотивів його подання.

15. Додаток 11. "Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу" (далі - Розрахунок) заповнюють особи, визначені підпунктом 212.1.1 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку. У розділі I Розрахунку зазначається пальне, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, яке згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизним та облік обсягів якого ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.

У розділі II Розрахунку зазначаються товари (продукція), використані як сировина під час виробництва пального, зазначеного у розділі I, та які згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу є підакцизними. У Розрахунку наводиться лише підакцизна сировина, облік обсягів якої ведеться у СЕАРП та СЕ. Розділ заповнюється у розрізі кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД.

Розрахунок заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 "Одиниця виміру товару (продукції) - для визначення оподатковуваного обороту" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у виробника (л, кг);

4) у графі 5 "Одиниця виміру товару (продукції) для обчислення акцизного податку" зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, яка використовується для обчислення акцизного податку (тис. л, л);

5) у графі 6 "Обсяги реалізованого пального або використаної підакцизної сировини під час його виробництва - оподатковувані" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого пального або підакцизного товару, використаного як сировина, з якого було сплачено акцизний податок, в одиницях виміру згідно із графою 4, за якими у платника ведеться окремий облік пального для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

6) у графі 7 "Обсяги реалізованого пального або використаної підакцизної сировини під час його виробництва - база оподаткування" проставляються:

у розділі I - оподатковувані обороти з реалізованого пального за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними, під час виробництва якого використано підакцизну сировину, зазначену в розділі II Розрахунку, в одиницях виміру згідно із графою 5, передбачених статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку;

у розділі II - оподатковувані обороти з підакцизних товарів, з яких було сплачено акцизний податок, використаних як сировина під час виробництва пального, зазначеного у розділі I, в одиницях виміру згідно із графою 5, передбачених статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку;

7) у графі 8 "Специфічні ставки акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу. Для підакцизної сировини проставляються ставки, чинні на дату реалізації пального;

8) у графі 9 "Сума акцизного податку" проставляється із округленням до двох знаків після коми:

у розділі I - сума податкового зобов'язання, обчислена виходячи з фактичних обсягів реалізації пального (графа 7) та встановленої ставки акцизного податку в перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 8) й офіційного курсу гривні до євро;

у розділі II - сума, що обчислюється із застосуванням фактичних обсягів використаної підакцизної сировини (графа 7), ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального (графа 8), й офіційного курсу гривні до євро (якщо ставку встановлено в євро);

у рядку "Сума податкового зобов'язання, що підлягає відніманню" зазначається сума податкового зобов'язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку за графами "Усього за розділом I" та "Усього за розділом II", і до нарахування приймається та сума, що має менше значення (відповідно до порядку, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу). Визначена сума переноситься до четвертої графи рядка за кодом операції "В11.2" розділу В Декларації.

(Порядок доповнено пунктом 15 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

16. Додаток 12 "Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу" обов'язково подається суб'єктами господарювання, які згідно із підпунктом 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу одночасно є виробниками біоетанолу та біопалива, спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини, спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції, спирту етилового-сирцю та біоетанолу.

Довідка подається в розрізі акцизних складів із наведенням їх уніфікованих номерів, присвоєних СЕАРП та СЕ.

Довідка подається щомісяця разом із декларацією акцизного податку.

(Порядок доповнено пунктом 16 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

17. Додаток 13 "Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу" подається суб'єктами господарювання, які на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України щодо здійснення наземного обслуговування. Додаток 13 надається разом з декларацією акцизного податку.

(Порядок доповнено пунктом 17 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 189)

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 26.09.2016 р. N 841)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4