Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, що дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 листопада 2014 року N 1128

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2014 р. за N 1454/26231


ПОРЯДОК
 визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2017 року N 276)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 200.20 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Кодексу.

3. Критерії оцінки платника ПДВ, відповідність яким надає такому платнику ПДВ право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

4. Дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку:

1) платники ПДВ, які не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для формування зазначеного критерію використовують відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості, внесені до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, сформовані на підставі судових рішень та оголошень про банкрутство;

2) платники ПДВ, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, стосовно яких у реєстрі відсутні записи про:

відсутність підтвердження відомостей;

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Для формування зазначеного критерію використовують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3) платники податку мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму ПДВ, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум ПДВ до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:

(абзац перший підпункту 3 пункту 4 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників ПДВ з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів), або

здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування, виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) / споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.

(абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

Порядок обрахунку наведених критеріїв:

для формування критерію щодо перевищення залишкової балансової вартості необоротних активів над заявленою сумою ПДВ до відшкодування, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ відображає:

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

сукупну залишкову балансову вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду (НА кп);

сукупну залишкову балансову вартість необоротних активів, задекларовану у податковій звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний (податковий) період (рік), щодо якого минув граничний термін подання.

Сукупна залишкова балансова вартість необоротних активів (НА кп) повинна бути у три рази більше, ніж сума ПДВ, задекларована платником ПДВ до відшкодування (БВ), тобто:

НАкп
-----------------
БВ

> 3;

для формування критерію, зазначеного в абзаці другому цього підпункту, використовують дані податкових декларацій з ПДВ платника ПДВ (як декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) та уточнюючих розрахунків з ПДВ (як до декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і до декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування ПДВ) у зв’язку із самостійним виправленням помилок у таких звітних періодах;

для формування критерію щодо наявності фінансової гарантії, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ (за наявності такої фінансової гарантії) вказує:

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

найменування банківської установи, що видала фінансову гарантію;

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

суму, на яку видано фінансову гарантію;

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

дату видачі та дату закінчення терміну дії фінансової гарантії.

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

При цьому:

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

сума, на яку видано фінансову гарантію (ФГ), повинна бути не меншою, ніж сума ПДВ, заявлена до бюджетного відшкодування (БВ), тобто:

ФГ БВ;

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

термін дії фінансової гарантії не може бути меншим, ніж один рік з дня подачі відповідної заяви про повернення суми бюджетного відшкодування.

(підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13,
у зв’язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий
вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять шостим)

Порядок розрахунку:

коефіцієнт обсягу постачання товарів/послуг (К оп) визначається як співвідношення обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) до загального обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) за формулою:

Коп =

ОП 0 %
---------------
ОП 0 % + ОП

х 100,

де

ОП 0 % - сума обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали);

ОП - загальний обсяг постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що підлягають оподаткуванню ПДВ та звільненими від оподаткування ПДВ, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали).

Показник (Коп) не повинен бути меншим за 40 відсотків;

для формування критерію, зазначеного в абзаці третьому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ відображає:

суму витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду (Кно);

(абзац двадцять четвертий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

суму витрачання на придбання необоротних активів, зазначену у звіті про рух грошових коштів за останній звітний податковий період (рік), щодо якого минув граничний термін подання.

Сума витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців повинна бути не менше ніж 3 мільйони гривень, тобто:

К но  ≥ 3000000 грн.

(абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

При цьому у разі якщо відповідність цьому критерію дає право платнику на автоматичне бюджетне відшкодування, то сума такого бюджетного відшкодування сукупно не може перевищувати суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) / споруджених необоротних активів ( Σ ПДВ К но) незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію, тобто:

БВ Σ ПДВ К но.

(підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом двадцять сьомим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

Сума ПДВ, сплачена у складі вартості придбаних / споруджених необоротних активів (Σ  ПДВ К но), відображається в Заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ);

(підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом двадцять восьмим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

4) платники податку не мають податкового боргу.

Для формування цього критерію (ПБ) використовуються зведені показники загальної суми податкового боргу платників податків до бюджетів усіх рівнів (із врахуванням суми боргу за основним платежем, пені, за штрафними (фінансовими) санкціями) на перше число місяця, другого за звітним періодом.

5) підпункт 5 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

5. Визначення відповідності платника ПДВ зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

6. За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника ПДВ критеріям на автоматичне відшкодування Державна фіскальна служба України не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності формує два переліки платників ПДВ:

перелік платників ПДВ, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;

перелік платників ПДВ, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

7. Зазначені переліки не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності доводяться до відома територіальним органам Державної фіскальної служби та використання ними в роботі.

8. Територіальний орган Державної фіскальної служби протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника ПДВ шляхом надсилання/вручення письмового повідомлення про невідповідність платника ПДВ критеріям, визначеним у Кодексі, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано (за формою згідно з додатком до цього Порядку, яке формується на підставі даних переліку платників ПДВ, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ).

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Корінець повідомлення про невідповідність платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України

N __________
від "   "__________ 20__ року

Виставлене:

_________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для договору про спільну діяльність, договору управління майном - найменування, дата та номер договору)

___________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

_________________________________
(місцезнаходження/місце проживання платника податків)

Керівник (заступник керівника)

__________________________________

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення отримав:

_______________________________
(посада)

______________________________
(прізвище, ініціали)

________________________________
(підпис)

"____" _______________20__ року

У разі надіслання повідомлення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, зазначена в повідомленні про вручення, або дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Додаток
до Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість
(пункт 8)


Повідомлення
від "   "________ 20__ року N __________

________________________________________________________
(найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)

повідомляє ________________________________________________
(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для договору про спільну діяльність, договору управління майном - найменування, дата та номер договору)

______________________________________
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

_______________________________________________________,
(місцезнаходження/місце проживання платника податків)

що вказаний платник податку не має права на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість відповідно до статті 200 розділу V Податкового кодексу України, оскільки не відповідає критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, а саме:

відомості з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, відомості, внесені
до Єдиного банку даних про платників
податків - юридичних осіб, сформовані
на підставі судових рішень та оголошень
про банкрутство                                                ______________________;

перевищення сукупної балансової вартості
необоротних активів над сумою податку,
заявленою до відшкодування (НА
кп / БВ > 3) _____________________;

перевищення суми, на яку видана
фінансова гарантія, над сумою податку,
заявленою до відшкодування (ФГ
  БВ)        _____________________;

термін дії фінансової гарантії з дня
подачі відповідної заявки про
повернення суми бюджетного
відшкодування не менше одного року         _____________________;

відсоток обсягу постачання, що
оподатковується за нульовою ставкою
(без ПДВ), до загального обсягу постачання
(без ПДВ) (К
оп   40 %)                                    ______________________;

розмір інвестицій у необоротні активи
протягом останніх 12 календарних місяців
но   3000000 грн)                                         _______________________;

сума податкового боргу (грн) (ПБ = 0)      _______________________;

Це повідомлення може бути оскаржене у порядку і терміни, визначені законодавством.

Керівник (заступник керівника)

______________________________
(найменування контролюючого органу)

___________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

____________
* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.01.2015 р. N 13)

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4