Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУПодаток на прибуток

Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 29 березня 2003 року N 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2003 р. за N 271/7592

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 10 грудня 2003 року N 593,
від 12 жовтня 2005 року N 448,
від 5 липня 2007 року N 408

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 114)

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму декларації з податку на прибуток підприємства та Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, що додаються.

2. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок складання декларації про прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (із змінами і доповненнями).

3. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Сичевський В. П.):

3.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

3.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.3 скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М. І.) у терміни, визначені у технічному завданні, розробленому Департаментом оподаткування юридичних осіб, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки декларацій.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

6. Начальнику управління справами Ніку В. О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г. М.

Голова

Ю. Ф. Кравченко

УЗГОДЖЕНО:

Голова Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльностіС. Буряк

УЗГОДЖЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 31 березня 2003 р. N 06-10/239

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 березня 2003 р. N 143

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2003 р. за N 271/7592

Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок (далі - Порядок) розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334), з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181).

1.2. Цей Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств (далі - платники податку), крім страховиків та банків, для яких установлюються окремі порядки складання декларацій.

(пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 593)

1.3. Декларація з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) та додатки до неї подаються платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податкове зобов'язання чи ні.

1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(пункт 1.4 розділу 1 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 12.10.2005 р. N 448)

1.5. Податок на прибуток за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п. 11.1 ст. 11 і п. 16.4 ст. 16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства.

Оригінал декларації з відповідними додатками подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатками на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації та додатків не дозволяється. Декларація та додатки до неї не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

1.7. Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платником самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

2.2. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

2.3. Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з податку. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларацій (валових доходів, витрат та амортизаційних відрахувань) у складі валового доходу (рядок 02.2) та валових витрат (рядок 05.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

3. Порядок заповнення декларації

3.1. Декларація складається із заголовної та двох основних частин і десяти додатків, з яких сім (К1 - К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а три (Р1 - Р3) подаються виключно за рік. Додаток К1 складається з двох частин - К1/1 та К1/2. Частина К1/2 заповнюється платниками податку, які нараховують амортизаційні відрахування на суму витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин. У разі, якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки.

(абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 12.10.2005 р. N 448)

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині та в додатках показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334 та Законом України від 22 травня 2003 року N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889).

(абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 593)

Код рядка декларації

Положення Закону N 334, якими слід керуватися при заповненні рядків декларації

01

ст. 4, п. 5.9 ст. 5

01.1

пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4

01.2

п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "-" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 01.2 декларації без знаку

01.3

п. 7.10 ст. 7

01.4

п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом N 349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 статті 7 Закону

01.5

п. 8.9 ст. 8

01.6

пп. 4.1.2 - 4.1.6, крім 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

02

згідно з формулою

02.1

п. 5.10 ст. 5

02.2

пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

02.3

ст. 12, з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349

03

згідно з формулою

04

ст. 5

04.1

п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5

04.2

п. 5.9 ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 1 додатка К1/1. Показник із знаком "+" рядка А графи 6 зазначеної таблиці переноситься у рядок 04.2 декларації без знака

04.3

п. 5.6 ст. 5, крім абз. 2 - 3 пп. 5.6.2; пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7

04.4

пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5

04.5

абз. 2 - 3 пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37, 1.42 ст.1

04.6

пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5

04.7

п. 7.10 ст. 7

04.8

пп. 5.2.2 - 5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.17 п. 5.2 ст. 5

04.9

п. 6.1 ст. 6 з урахуванням п. 11 Перехідних положень Закону N 349

04.10

пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8, частина 2 п. 9.5 ст. 9. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 04.10 таблиці 3 додатка К1/1 та рядка 04.10 таблиці 2 додатка К1/2 за відповідний звітний період. При визначенні значень граф рядків 04.10 цих таблиць, які переносяться у рядок 04.10 декларації, обирається найменша: або сума ліміту витрат на поліпшення, що включається до валових витрат, або сума фактичних поліпшень, розрахованих наростаючим підсумком з початку року

04.11

п. 18.3 ст. 18

04.12

пп. 5.4.6 п. 5.4 ст. 5

04.13

ст. 5; ст. 7; п. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.3.7 п. 8.3, п. 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 9.5, 9.6 ст. 9, п. 22.25 ст. 22

05

згідно з формулою

05.1

п. 5.10 ст. 5

05.2

пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5

05.3

ст. 12 з урахуванням пунктів 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349

06

згідно з формулою

07

пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8, ст. 9. У разі заповнення цього рядка складається таблиця 2 додатка К1/1 та/або таблиця 1 додатка К1/2. У разі одночасного заповнення додатків К1/1 та К1/2 у цей рядок переноситься сума рядка 07 таблиці 2 додатка К1/1 та рядка 07 таблиці 1 додатка К1/2

08

п. 3.1 ст. 3 згідно з формулою

09

п. 11 Перехідних положень Закону N 349. У рядку 09 вказується від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами п. 11 Перехідних положень Закону N 349 на підставі результатів інвентаризації балансових збитків за станом на 1 січня 2003 року

10

п. 7.12, п. 7.13, п. 7.20 ст. 7, п. 18.1 ст. 18, ст. 19

11

згідно з формулою (п. 11 перехідних положень Закону N 349)

11.1

п. 10.1 ст. 10

11.2

п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18

12

сума рядків 12.1 і 12.2

12.1

п. 10.1 ст. 10

12.2

п. 7.13 ст. 7, п. 18.1 ст. 18

13

пп. 7.8.3 - 7.8.4 п. 7.8 ст. 7, п. 16.3 ст. 16, пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2, п. 18.1 ст. 18, ст. 19, п. 22.3 ст. 22 (дія цього пункту призупинена на 2003 рік)

14

згідно з формулою

15

п. 16.4 ст. 16

16

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

17

згідно з формулою

18

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

19

п. 10.2 ст. 10, п. 13.1 - 13.2, 13.6 ст. 13

19.1

пп. 9.2.2 п. 9.2 ст. 9 Закону N 889

19.2

п. 13.1 - 13.2, 13.6 ст. 13

19.3

п. 13.5 ст. 13

19.4

Графу 2 виключено

20

пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7

21

п. 4 Прикінцевих положень Закону N 349

22

п. 17.2 ст. 17 Закону N 2181

23

пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12

(таблиця пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 593,
від 12.10.2005 р. N 448)

Порядок заповнення додатків К2, К4, К5, К6, К7, Р1, Р2, Р3 визначається формами цих додатків. Показники, відображені в декларації та у відповідних додатках з однаковим кодом рядків, повинні збігатися. Особливості використання показників додатка К1 визначено в рядках таблиці цього розділу з кодами 01.2, 04.2, 04.10, 04.12, 07, а додатка К3 - у рядку з кодом 01.4.

(абзац пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 12.10.2005 р. N 448)

4. Строки подання декларації та сплати податку

4.1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4.2. Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію за підсумками податкового (звітного) року в терміни, встановлені законом для річного базового податкового (звітного) періоду.

(розділ 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. N 593,
у зв’язку з цим пункти 4.2 та 4.3 вважати пунктами 4.3 та 4.4)

4.3. Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з п. 17.2 статті 17 Закону N 2181;

в інших випадках - у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону N 2181.

4.4. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Заступник Голови Комітету

С. Терьохін

Заступник начальника
Головного управління
оподаткування юридичних осібС. Чекашкін

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3