Порядок надання звітів про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезідетов-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУПодаток на прибуток

Про затвердження Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 16 січня 1998 року N 28

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 1998 р. за N 56/2496

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 14 вересня 1999 року N 491,
від 29 березня 2002 року N 140,
від 31 березня 2003 року N 147,
від 16 лютого 2004 року N 92,
від 30 вересня 2005 року N 422

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 114)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, що додається.

2. Начальнику управління міжнародних зв'язків Чепенку В. Г. подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Майкову І. В. та Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кулику Ю. М. довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

 

 

Голова Державної податкової
адміністрації України


М. Я. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 16 січня 1998 р. N 28
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 29 березня 2002 р. N 140)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2002 р. за N 391/6679

ПОРЯДОК

НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено згідно зі статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) та Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 470 (далі - Постанова).

1.2. Порядок застосовується резидентами і постійними представництвами нерезидента в Україні (далі - особи, що виплачують доходи), які виплачують доходи нерезидентам, утримують і перераховують до відповідного бюджету податок на доходи, одержані нерезидентами із джерел їх походження з України.

1.3. Особи, що виплачують доходи, протягом терміну, передбаченого законодавством для квартального звітного періоду, подають до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням звіти про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на прибуток нерезидентів (далі - звіт) за попередній квартал за формою згідно з додатком 1.

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

(пункт 1.3 розділу 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

1.4. Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому було виплачено дохід. У разі відсутності у звітному кварталі виплат доходів нерезидентам звіт не подається.

1.5. У звіті наводяться всі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції у цьому рядку ставиться прочерк. Звіт заповнюється чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

1.6. Суми в звіті заповнюються в гривнях.

1.7. Дані, наведені у звіті, заповнюються на підставі даних первинного бухгалтерського обліку і повинні відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. У заголовній частині звіту відображаються повна назва резидента (відповідно до установчих документів) або постійного представництва, місцезнаходження, номер телефону та ідентифікаційний код (з ЄДРПОУ) особи, що виплачує доходи. Тут відображаються також назва нерезидента, його адреса, країна резиденції та ідентифікаційний код нерезидента у країні резиденції.

2.2. У колонці 4 "ставка податку (%) за законом" визначені ставки податку на доходи нерезидентів відповідно до статті 13 Закону. Якщо особа, що виплачує доходи, безпосередньо застосовує норми міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, яким передбачені інші ставки, відповідно до процедури, передбаченої Постановою, то в колонці 5 "ставка податку (%) за міжнар. договором" проставляється ставка податку, передбачена міжнародним договором (у тому числі нуль, якщо міжнародним договором передбачено звільнення від оподаткування).

Колонка 6 "наростаючим підсумком з початку року" обчислюється шляхом множення колонки 3 на колонку 4 "ставка податку (%) за законом" або на колонку 5 "ставка податку (%) за міжнар. договором" у разі застосування міжнародного договору.

(пункт 2.2 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.3. У рядку 1 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами.

(пункт 2.3 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.4. У рядку 2 відображається сума доходів нерезидентів у вигляді роялті.

(пункт 2.4 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.5. У рядку 3 відображається сума доходів нерезидентів у вигляді процентів.

(пункт 2.5 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.6. У рядку 4 відображається сума прибутку нерезидента, отриманого у вигляді доходів на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання. При цьому базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою (нарахованою) їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку. При заповненні цього рядка до звіту додається розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту за формою згідно з додатком 2.

(пункт 2.6 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.7. У рядку 5 відображається сума доходів нерезидента, отриманих у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів.

(пункт 2.7 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.8. У рядку 6 відображається сума доходів нерезидента, отриманих у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України.

(пункт 2.8 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.9. У рядку 7 відображається сума доходів нерезидентів, які виплачуються резидентами як оплата вартості фрахту.

(пункт 2.9 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147)

2.10. У рядку 8 відображаються виплати на користь нерезидентів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за винятком укладення договорів із перестрахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг.

(пункт 2.10 в редакції наказів Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
від 30.09.2005 р. N 422)

2.11. У рядку 9 відображаються виплати на користь нерезидентів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких не відповідає вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг.

(пункт 2.11 в редакції наказів Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
від 30.09.2005 р. N 422)

2.12. Пункт 2.12 виключено

(пункт 2.12 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
виключено згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.09.2005 р. N 422,
у зв’язку з цим пункти 2.13 - 2.15
уважати відповідно пунктами 2.12 - 2.14)

2.12. У рядку 10 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих (нарахованих) у вигляді надання рекламних послуг на території України. Податок за ставкою 20 відсотків розраховується від суми таких доходів нерезидентів за власний рахунок резидентів.

(пункт 2.12 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.09.2005 р. N 422)

2.13. У рядку 11 відображається сума податку на інші доходи.

(пункт 2.13 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.09.2005 р. N 422)

2.14. У рядку 12 відображається загальна сума доходів, виплачених нерезиденту, та сума податку на ці види доходу.

(пункт 2.14 в редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. N 147,
із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
податкової адміністрації України від 30.09.2005 р. N 422)

3. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту

3.1. Розрахунок при виплаті прибутку нерезиденту заповнюється залежно від дати здійснення відповідної операції.

3.2. Під час кожної виплати прибутку в рядку "Усього на дату виплати прибутку" проставляється сума прибутку, що підлягає виплаті нерезиденту, та сума податку.

Начальник управління
міжнародних зв'язків


Ю. В. Гладун

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6