Порядок складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУПодаток на прибуток

Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 р. N 146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2003 р. за N 280/7601

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 7 квітня 2004 року N 205,
від 21 червня 2005 року N 224
(зміни, внесені підпунктом 5.1 Змін, затверджених наказом Державної
податкової адміністрації України від 21 червня 2005 року N 224,
набрали чинності з 18 серпня 2005 року),
від 31 березня 2006 року N 169,
від 3 квітня 2007 року N 210

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 21 лютого 2011 року N 97)

Керуючись пунктами 16.4 і 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядок складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, що додаються.

2. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок складання декларації про доходи страховика, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 29 липня 1997 року N 265 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 серпня 1997 року за N 322/2126 (з унесеними змінами і доповненнями).

3. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Сичевський В. П.):

3.1 подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

3.2 після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.3 скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

4. Департаменту автоматизації процесів оподаткування (Семирга М. І.) у терміни, визначені в технічному завданні, розробленому Департаментом оподаткування юридичних осіб, забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами перевірки декларацій.

5. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

6. Начальнику управління справами Ніку В. О. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г. М.

Голова

Ю. Ф. Кравченко

УЗГОДЖЕНО:

 

Голова Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів
і банківської діяльностіС. Буряк

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
від 31 березня 2003 р. N 06-10/240

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 31 березня 2003 р. N 146

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2003 р. за N 280/7601

Порядок складання декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на підставі норм Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334) з урахуванням Перехідних положень Закону України від 24 грудня 2002 року N 349-IV "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 349) та Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон N 2181).

1.2. Порядок застосовується страховиками (резидентами) - юридичними особами, діяльність яких регулюється Законом України "Про страхування" та які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, а також їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, розташованими на території іншої територіальної громади (далі - платники податку).

1.3. Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика (далі - декларація), додаток та відомості до неї подаються платником податку незалежно від того, виникло у звітному періоді в платника податку податкове зобов'язання чи ні.

1.4. Починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року, декларація заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

(пункт 1.4 у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 31.03.2006 р. N 169)

1.5. Податок на доходи (прибуток) за квартал, півріччя, три квартали та рік розраховується за правилами, установленими п. 11.1 ст. 11 і п. 16.4 ст. 16 Закону N 334, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.6. У декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. Якщо будь-який рядок декларації (додатка, відомостей) не заповнюється через відсутність операції (суми), то такий рядок прокреслюється, за винятком рядків декларації 10 - 10.4 та 25, які заповнюються виключно страховиками, що здійснюють страхування життя.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати правилам складання податкового обліку (звітності).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчується печаткою страховика.

Оригінал декларації з відповідними додатком та відомостями подаються платником податку до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 з відповідними додатком та відомостями на односторонніх аркушах форматом А-4. Подання копій декларації, додатка та відомостей не дозволяється. Декларація, додаток та відомості не підлягають обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

1.7. Декларація заповнюється таким чином, що забезпечує вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками у синьому або чорному кольорі). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платником податку самостійно виявлено помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 (з урахуванням строків давності) такий платник податку має право надати уточнюючий розрахунок.

Платник податку має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації (додатка до неї) за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були виявлені.

2.2. Якщо після подачі декларації за звітний період платник податку подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний (податковий) період, то така звітна декларація не вважається уточнюючою, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону N 2181, не застосовуються.

2.3. Платник податку, який до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф, нарахований відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається на одному двосторонньому аркуші форматом А-4 за формою, що додається до цього Порядку;

б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації (додатка до неї), що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу, нарахованого відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону N 2181, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання. При цьому виправлення помилок здійснюється шляхом відображення сум раніше занижених (завищених) показників декларації та/або додатка до неї (оподатковуваного доходу, валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань) у складі оподатковуваного доходу (рядок 05.2), валового доходу (рядок 2.2) та валових витрат (рядок 5.2) того податкового періоду, за який подається звітна декларація.

3. Порядок заповнення декларації

3.1. Декларація складається із заголовної та основної частин, двох додатків (К1, К2) та відомостей (К2, К3), які подаються щокварталу, у тому числі за рік, і двох відомостей (Р1, Р2), що подаються виключно за рік. У разі, якщо окремі рядки декларації та додатка К1 не заповнюються через відсутність відповідних операцій, платники податку не подають податковому органу відомості, передбачені відповідним рядком декларації та додатка.

(абзац перший пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 07.04.2004 р. N 205)

У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства (відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності, місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням). В основній частині, додатках та відомостях показники відображаються на підставі норм, установлених Законом N 334.

Код рядка декларації

Положення Закону N 334 та інших нормативно-правових актів України, якими слід керуватись при заповненні рядків декларації

01

пп. 7.2.1, пп. 7.2.2 (другий абзац) п. 7.2 ст. 7

02

пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7

03

рядок виключено

03

згідно з формулою

04

згідно з формулою

04.1

п. 5.10 ст. 5

04.2

пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

05

згідно з формулою

06

згідно з формулою

07

пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7

08

пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7

09

згідно з формулою

09.1

пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7, ст. 31 Закону України "Про страхування" у частині "пасивного доходу", визначеного в пп. 7.11.13 п. 7.11 ст. 7

09.2

пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7

09.3

згідно з формулою

09.4

пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7

10

згідно з формулою

11

пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7

12

згідно з формулою

12.1

рядок виключено

12.2

рядок виключено

12.1

згідно з формулою

12.2

пп. 16.4.1 п. 16.4 ст. 16 Закону N 2181

13

згідно з формулою

14

згідно з формулою

15

п. 18.1 ст. 18, ст. 19

16

згідно з формулою

17

п. 16.4 ст. 16

18

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

19

згідно з формулою

20

п. 16.16 ст. 16, п. 21.3 ст. 21

21

згідно з формулою

21.1

п. 13.1 - 13.2, п. 13.6 (четвертий абзац) ст. 13

21.2

п. 13.6 ст. 13. У рядку 21.2 вказуються суми податку з виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг

22

пп. 7.7.3 п. 7.7, пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7. Розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначаться пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика

22.1

п. 1.9 ст. 1 з урахуванням пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7

23 К2

п. 13.6 ст. 13. У рядку 23 вказуються суми виплат у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на території України та за її межами, сплачені на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено у перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також при укладенні договорів перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

24

пп. 7.2.2 п. 7.2 ст. 7

25

пп. 17.2 ст. 17 Закону N 2181

26

пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12

(таблиця перша із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 07.04.2004 р. N 205,
від 21.06.2005 р. N 224,
від 03.04.2007 р. N 210)

Преамбулу до таблиці другої виключено

Код рядка додатка

Положення Закону N 334 та інших нормативно-правових актів України, якими слід керуватись при заповненні рядків декларації

1

ст. 4

1.1

пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (другий абзац) п. 7.9 ст. 7

1.2

пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (третій абзац) п. 7.9 ст. 7

1.3

п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом N 349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону

1.4

пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 12.1.2 (четвертий абзац) п. 12.1 ст. 12

2

згідно з формулою

2.1

п. 5.10 ст. 5

2.2

пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

2.3

ст. 12, з урахуванням п. 5 і 10 Перехідних положень Закону N 349

3

згідно з формулою

4

ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок валових витрат (відомості К3), в якому вказуються валові витрати, пов'язані з отриманням доходів з джерел інших, ніж сума валових внесків. Платник податку веде окремий облік таких витрат. У разі неможливості прямим підрахуванням визначити розмір витрат, пов'язаних з отриманням доходів від страхової діяльності та окремо з інших джерел, такий розмір (частка) визначається пропорційно питомій вазі валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.
Частка валових витрат (ВВч) розраховується за таким порядком:
1. ВДз = ВДс + ВДн,
де ВДз - загальний валовий дохід страховика;
ВДс - валовий дохід від страхової діяльності;
ВДн - валовий дохід від діяльності, не пов'язаної із страхуванням.
2. ПВ = ВДн : ВДз х 100,
де ПВ - питома вага валового доходу від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, у загальному валовому доході (у відсотках).
3. ВВч = ВВс х ПВ,
де ВВч - частка валових витрат;
ВВс - сума валових витрат, що підлягають розподіленню

4.1

п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5

4.2

п. 5.6 ст. 5, пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7

4.3

пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5

4.4

пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5

4.5

пп. 5.2.2, 5.2.13 п. 5.2 ст. 5

4.6

п. 6.1 ст. 6, з урахуванням п. 1 Перехідних положень Закону N 349

4.7

пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8

4.8

пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37, 1.42 ст. 1

4.9

ст. 5, ст. 7, пп. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.3.7 п. 8.3, 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, п. 8.7, пп. 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 18.3 ст. 18; п. 22.25 ст. 22

5

згідно з формулою

5.1

п. 5.10 ст. 5

5.2

пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5

5.3

пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12

6

згідно з формулою

7

пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок амортизаційних відрахувань (відомості Р2), в якому вказуються амортизаційні відрахування за основними фондами та нематеріальними активами, що використовуються при провадженні діяльності, не пов'язаної зі страхуванням (перестрахуванням). Розмір суми амортизаційних відрахувань (частка) за такими основними фондами та нематеріальними активами визначається у порядку, передбаченому для розрахунку валових витрат страховика

8

згідно з формулою

9

п. 11 Перехідних положень Закону N 349. У рядку 9 указується від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами вказаного пункту на підставі результатів інвентаризації збитків за станом на 1 січня 2003 року

10

згідно з формулою

11

згідно з формулою

12

пп. 7.7.3 п. 7.7, пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7

12.1

пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7

12.2

пп. 7.8.4 п. 7.8 ст. 7

13

згідно з формулою

(таблиця друга із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 21.06.2005 р. N 224)

Порядок заповнення додатків К1 і К2 та відомостей К2, К3, Р1, Р2 визначається формами цих додатків та відомостей. Показники, які відображені в декларації та у відповідних додатках і відомостях з однаковим кодом рядків, повинні співпадати.

(абзац третій пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2007 р. N 210)

4. Строки подання декларації та сплати податку

4.1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

4.2. Сплата податку здійснюється:

до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з пунктом 17.2 статті 17 Закону N 2181;

в інших випадках - у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону N 2181.

4.3. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, то останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Заступник Голови Комітету

С. Терьохін

Заступник начальника
Головного управління
оподаткування юридичних осібС. Чекашкін

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4