Інструкція щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 17 березня 2005 року N 111

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2005 р. за N 357/10637

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної податкової адміністрації України
від 20 грудня 2005 року N 587,
від 16 квітня 2007 року N 233,
від 3 квітня 2008 року N 206

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 24 грудня 2010 року N 1010)

Відповідно до підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, що додається.

2. Затвердити Інструкцію щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, що додається.

3. Департаменту методології (Фліссак Н. П.):

подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Департаменту обслуговування платників податків (Косарчук В. П.) та Управлінню інформаційної політики (Майстер А. В.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити його розміщення на сайті ДПА України і відповідно через засоби масової інформації довести до відома платників податків.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Лекаря С. І.

Голова

О. І. Кірєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України
від 17 березня 2005 р. N 111

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 квітня 2005 р. за N 357/10637

Інструкція

щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про охорону навколишнього природного середовища", Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303, із змінами (далі - Порядок), Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1218 (із змінами) (далі - Порядок N 1218), та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 N 162/379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837, із змінами (далі - Інструкція про обчислення збору).

(пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.04.2007 р. N 233)

1.2. Ця Інструкція застосовується всіма платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - платники).

1.3. Суми збору та проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) в поточному році у розрахунку зазначаються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

(пункт 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
від 03.04.2008 р. N 206)

1.4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується за правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про обчислення збору, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

1.5. У податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - розрахунок) зазначаються всі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який рядок розрахунку не заповнюється через відсутність здійснених викидів, скидів, розміщених відходів або інших показників, то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у розрахунку.

Дані, наведені в розрахунку, мають підтверджуватись первинними документами обліку та звітності.

Розрахунок складається відповідальною особою, визначеною розпорядчими документами підприємства, або підприємцем (уповноваженою ним особою).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника або фізичної особи - підприємця і головного бухгалтера та засвідчується печаткою підприємства (підприємця - за наявності).

Оригінал розрахунку подається платником до податкового органу за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби). Подання копій розрахунків не дозволяється.

1.6. Розрахунок заповнюється таким чином, щоб забезпечувати вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У розрахунку не має бути підчисток, виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою розрахунку). У розрахунку не мають міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

2.1. Якщо платник збору до початку його перевірки податковим органом самостійно виявляє факт заниження або завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів, то такий платник може здійснити уточнення податкових зобов'язань зі збору за минулі податкові (звітні) періоди шляхом подання до органів державної податкової служби уточнюючих розрахунків збору або уточнити такі податкові зобов'язання у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, відповідно до пункту 5.1 статті 5 та пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон).

Платник збору може подати новий звітний розрахунок збору з виправленими показниками за звітний квартал протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого звітного (податкового) кварталу, без застосування штрафів, установлених пунктом 17.2 статті 17 Закону.

Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, встановленою для податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Якщо платником уточнюються податкові зобов'язання збору за минулі податкові (звітні) періоди у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додається перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період (далі - додаток).

Якщо платником у складі звітного або нового звітного розрахунку уточнюються податкові зобов'язання збору за декілька минулих податкових (звітних) періодів, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додаються додатки, складені окремо за кожний минулий період, який уточнюється. Тобто, кількість додатків до звітного або нового звітного розрахунку, що містить уточнюючі показники, має відповідати кількості минулих податкових (звітних) періодів, за які у звітному або новому звітному розрахунку уточнюються податкові зобов'язання.

2.2. Якщо після подання розрахунку за звітний період платник збору подає новий звітний розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання розрахунку за цей самий податковий (звітний) період, то такий розрахунок не вважається уточнюючим, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону, не застосовуються.

3. Порядок заповнення розрахунку

3.1. Розрахунок складається із заголовної та основної частин і подається за квартал, півріччя, 9 місяців та рік наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

3.2. У заголовній частині розрахунку відображаються: вид розрахунку - звітний, новий звітний або уточнюючий (зазначається позначкою "х"); звітний період, за який подається розрахунок; повна назва юридичної особи, її структурної одиниці або повне прізвище підприємця; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи згідно з ДРФО (за наявності); код виду економічної діяльності; код органу місцевого самоврядування; місцезнаходження та номер телефону платника (факс, електронна адреса - за бажанням).

3.3. В основній частині розрахунку показники відображаються таким чином:

3.3.1. в колонці 1 (к. 1) "Назви забруднюючих речовин та їх типологічні ознаки, види пального, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів";

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д. (р. 1.1, р. 1.2, р. 1.3 і т. д.) - заносяться назви забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними джерелами забруднення, відповідно до переліку, наведеного в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1, то записується її назва із зазначенням класу небезпечності, наведеного в таблиці 1.2 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку і на неї не встановлено клас небезпечності, то зазначається її назва і орієнтовно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), наведений у таблиці 1.3 додатка 1 до Порядку;

для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, проставляється I клас небезпечності;

абзац шостий підпункту 3.3.1 розділу 3 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
у зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий
уважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим)

рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. (р. 2.1, р. 2.2, р. 2.3 і т. д.) - заносяться назви видів пального, які використовуються пересувними джерелами забруднення, що визначені у таблицях 1.4 - 1.6 додатка 1 до Порядку;

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д. (р. 3.1, р. 3.2, р. 3.3 і т. д.) - заносяться назви забруднюючих речовин, які скидаються у водні об'єкти, відповідно до переліку, наведеного у таблиці 1.7 додатка 1 до Порядку;

якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.7, то записується її назва із зазначенням концентрації (мг/літр), наведеної в таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку;

якщо для речовини не встановлено граничнодопустиму концентрацію, вказується назва цієї речовини і найменша величина граничнодопустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку;

абзац десятий підпункту 3.3.1 розділу 3 виключено

(згідно з наказом Державної податкової
адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
у зв’язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий
уважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим)

якщо для даної речовини не встановлено граничнодопустимої концентрації, то заноситься назва забруднюючої речовини і вказується найменша величина граничнодопустимої концентрації (до 0,001 мг/л), наведеної у таблиці 1.8;

рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. (р. 4.1, р. 4.2, р. 4.3 і т. д.) - заносяться назви видів відходів з наведенням класу їх небезпеки та рівня небезпечності, наведених у таблиці 1.9 додатка 1 до Порядку;

для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням - їх назва;

люмінесцентних ламп - їх назва;

для відходів, на які не встановлено клас небезпеки, зазначається I клас небезпеки;

3.3.2. в колонці 2 (к. 2) "Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів"

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.,

2.1, 2.2, 2.3 і т. д.,

3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у тоннах фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів і розміщених відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість одиниць обладнання та приладів;

дані про фактичні обсяги вказуються на підставі:

за викиди - даних первинної документації;

за скиди - форм первинної документації;

за розміщення відходів - матеріально-сировинних балансів виробництва;

за використання пального - первинної документації бухгалтерського обліку, а також Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року (додаток 10 до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64 (із змінами і доповненнями)) - для визначення фактичних обсягів використаного пального фізичними особами - підприємцями для власних або орендованих транспортних засобів, що використовується ними у підприємницькій діяльності;

у разі придбання пального (бензину, дизельного пального, зрідженого нафтового газу, стисненого природного газу) не за масою, а за об'ємом обсяги використаного пального платникам цього збору дозволяється розраховувати за формулою

 

Q х Kп

 

M =

_________

,

 

1000

 

де M - маса використаного пального, тонни (т) (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);

Q - об'єм використаного пального, л або м3;

Kп - коефіцієнт переведення кількості використаного пального, що виражена в об'ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни /т/).

Значення коефіцієнта Kп:

для бензину - 0,74 кг/л;

для дизельного пального - 0,85 кг/л;

для зрідженого нафтового газу - 0,55 кг/л;

для стисненого природного газу - 0,59 кг/м3;

(підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 доповнено абзацами згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

3.3.3. у колонці 3 (к. 3) "Проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році, грн коп./т (грн коп./одиницю)"

рядки: 1.1, 1.2, 1.3 і т. ін.,

2.1, 2.2, 2.3 і т. ін.,

3.1, 3.2, 3.3 і т. ін.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. - записуються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами проіндексовані нормативи збору в поточному році, що розраховуються згідно з нормами додатка 1 до Порядку.

Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів збору не проводиться.

Під час проведення індексації базовими нормативами вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для нововведених станом на 31 грудня року їх уведення.

У разі застосування у наступному звітному році нововведених нормативів збору записуються значення нововведених нормативів збору;

(підпункти 3.3.3 і 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державної податкової адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
від 16.04.2007 р. N 233,
підпункти 3.3.3 і 3.3.4 замінено підпунктом 3.3.3 згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206,
у зв’язку з цим підпункти 3.3.5 - 3.3.13
вважати відповідно підпунктами 3.3.4 - 3.3.12)

3.3.4. у колонках 4 і 5 (к. 4 і к. 5) "Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти)

(абзац перший підпункту 3.3.4 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д. - для збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку. Ці коефіцієнти визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення;

при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2 - якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.1 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 4;

(абзац четвертий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.2 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 5;

(абзац п'ятий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. - для збору за викиди пересувними джерелами забруднення записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку. Ці коригуючі коефіцієнти визначаються за місцем реєстрації платників;

при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2, якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65;

коригуючі коефіцієнти, наведені в таблиці 2.1 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 4;

(підпункт 3.3.4 розділу 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

коригуючі коефіцієнти, наведені в таблиці 2.2 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 5;

(підпункт 3.3.4 розділу 3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206,
у зв’язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим)

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д. - для збору за скиди у водні об'єкти записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку, які визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення, а також записується коефіцієнт 1,5 - у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки; 10 - у разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 4;

(абзац одинадцятий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

коефіцієнти 1,5 або 10 записуються у колонці 5;

(абзац дванадцятий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - для збору за розміщення відходів, записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях 2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку;

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.4 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 4;

(абзац чотирнадцятий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.5 додатка 2 до Порядку, записуються у колонці 5;

(абзац п'ятнадцятий підпункту 3.3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

3.3.5. у колонці 6 (к. 6) "Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць)

(абзац перший підпункту 3.3.5 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у тоннах ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об'єкти та на розміщення відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість одиниць обладнання та приладів;

У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка "х";

(підпункт 3.3.5 розділу 3 доповнено абзацом згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.04.2007 р. N 233)

3.3.6. у колонці 7 (к. 7) "Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн коп.

(абзац перший підпункту 3.3.6 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, обчисленого в межах ліміту, які розраховуються:

якщо значення у колонці 2 менше або дорівнює значенню у колонці 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків колонок 2, 3, 4 і 5;

(абзац четвертий підпункту 3.3.6 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

якщо значення у колонці 2 більше значення у колонці 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків колонок 3, 4, 5 і 6;

(абзац п'ятий підпункту 3.3.6 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка "х";

(підпункт 3.3.6 розділу 3 доповнено абзацом згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 16.04.2007 р. N 233)

3.3.7. у колонці 8 (к. 8) "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн коп.

(абзац перший підпункту 3.3.7 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,

4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. - заповнюються, якщо значення відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних рядків колонки 6. У такому разі записуються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як добуток значень колонок 3, 4, 5, різниці значень колонок 2 і 6 відповідних рядків і коефіцієнта 5, що застосовується за понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів відповідно до пункту 8 Порядку;

(абзац третій підпункту 3.3.7 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

якщо значення відповідних рядків колонки 2 не перевищують значення відповідних рядків колонки 6, то такі рядки прокреслюються;

(абзац четвертий підпункту 3.3.7 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

у разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. ставиться позначка "х";

(підпункт 3.3.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 16.04.2007 р. N 233)

3.3.8. у колонці 9 (к. 9) "Загальні суми збору, грн коп.

(абзац перший підпункту 3.3.8 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

Загальні суми збору записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, що розраховуються для рядків:

1.1, 1.2, 1.3 і т. д.,

2.1, 2.2, 2.3 і т. ін. - як добуток значень відповідних рядків колонок 2, 3, 4 і 5;

(абзац четвертий підпункту 3.3.8 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

3.1, 3.2, 3.3 і т. ін. - як сума значень відповідних рядків колонок 7 і 8;

(абзац п'ятий підпункту 3.3.8 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. - як сума значень відповідних рядків колонок 7 і 8, якщо відповідно до законодавства платники одержують ліміти на розміщення відходів; як добуток значень відповідних рядків за колонками 2, 3, 4 і 5, якщо відповідно до законодавства платники - власники відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів;

(абзац шостий підпункту 3.3.8 розділу 3 у редакції наказу
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

(підпункт 3.3.8 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 20.12.2005 р. N 587,
у редакції наказу Державної податкової
адміністрації України від 16.04.2007 р. N 233)

3.3.9. рядок 5 (р. 5) "Нараховано збору з початку року, усього"

записуються суми збору, які розраховуються як сума значень рядків 1, 2, 3 і 4 колонки 9;

(абзац другий підпункту 3.3.9 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

3.3.10. рядок 6 (р. 6) "Нараховано за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього"

записуються суми збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), які зазначені за рядком 5 у попередньому розрахунку;

3.3.11. рядок 7 (р. 7) "Нараховано за звітний квартал, усього"

записується сума збору, що розраховується як різниця значень за рядками 5 і 6;

3.3.12. рядки 8 - 13 (р. 8, р. 9, р. 10, р. 11, р. 12, р. 13) заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки;

при цьому використовуються показники звітного розрахунку за відповідний період, який уточнюється, та показники додатка, який складається платником і подається разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники;

у разі подання уточнюючого розрахунку заповнюються рядки 8 - 12 і додаток(ки) не заповнює(ю)ться і не подає(ю)ться;

у разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий (звітний) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки, заповнюються рядки 9 - 13 та окремий додаток за кожним минулим періодом, що уточнюється;

у разі подання звітного або нового звітного розрахунків без уточнення податкових зобов'язань за минулі періоди, рядки 8 - 13 не заповнюються і прокреслюються, додатки не складаються і не подаються.

У разі подання уточнюючого розрахунку:

уточнюючий розрахунок подається за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо;

додаток не складається і не подається;

рядок 8 "Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього"

записується значення за рядком 7 розрахунку за період, показники якого виправляються;

рядок 9 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або (р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))"

якщо значення рядка 7 більше значення рядка 8 - записується сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 7 і 8 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при цьому рядок 10 прокреслюється;

якщо значення рядка 7 менше значення рядка 8 - рядок не заповнюється і прокреслюється;

рядок 10 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))"

якщо значення рядка 8 більше значення рядка 7 - записується сума, яка розраховується як різниця значень за рядками 8 і 7 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, при цьому рядок 9 прокреслюється;

якщо значення рядка 8 менше значення рядка 7 - рядок не заповнюється і прокреслюється;

рядок 11 "Сума штрафу"

записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за рядком 9 уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники; у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11 прокреслюється;

рядок 12 "Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, усього"

записується кількість аркушів, які додаються платником до уточнюючого розрахунку із викладенням пояснень стосовно причин, що вплинули на розмір податкового зобов'язання зі збору;

рядок 13 "Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання збору за минулий період" - прокреслюється.

У разі зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку

до звітного або нового звітного розрахунку, у складі якого платником здійснюється уточнення податкових зобов'язань збору за минулі періоди, обов'язково додається додаток, складений окремо за кожний минулий податковий період, що уточнюється у такому звітному або новому звітному розрахунку;

рядок 8 "Нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється, усього" - прокреслюється;

рядок 9 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8) або (р. 9 або сума р. 9 додатка(ків))"

рядок заповнюється на підставі показників рядка 9 додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і) минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються) платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);

у рядок 9 за колонкою 10 переноситься значення, записане за рядком 9 додатка;

у разі одночасного уточнення податкових зобов'язань збору за декілька минулих періодів значення за рядком 9 у додатках складаються і проставляється загальна їх сума;

у разі відсутності значення(нь) за рядком 9 додатка(ків), рядок прокреслюється;

рядок 10 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 8 - р. 7) або (р. 10 або сума р. 10 додатка(ків))"

рядок заповнюється на підставі показників рядка 10 додатка(ків), який(і) складається(ються) платником за кожний(і) минулий(і) період(и), що уточнюється(ються) та подається(ються) платником разом зі звітним або новим звітним розрахунком, що містить уточнені показники за такий(і) минулий(і) період(и);

у рядок за колонкою 10 переноситься значення, записане за рядком 10 додатка;

у разі одночасного уточнення податкових зобов'язань збору за декілька минулих періодів значення за рядком 10 у додатках складаються і проставляється загальна їх сума;

у разі відсутності значення(нь) за рядком 10 додатка(ків), рядок прокреслюється;

рядок 11 "Сума штрафу"

записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за рядком 9 розрахунку збору, у складі якого платником уточнюються податкові зобов'язання;

у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11 прокреслюється;

рядок 12 "Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності, усього"

записується кількість аркушів, які додаються платником до уточнюючого розрахунку або до розрахунку, у складі якого платником здійснюється уточнення податкових зобов'язань збору за минулі періоди, із викладенням пояснень стосовно причин, що вплинули на розмір податкового зобов'язання зі збору за вказаний минулий період;

рядок 13 "Додаток(ки) щодо уточнення податкового зобов'язання збору за минулий період" записується кількість аркушів додатків, які подаються разом зі звітним або новим звітним розрахунком збору за забруднення навколишнього природного середовища, у складі якого платник уточнює податкові зобов'язання минулих періодів.

4. Особливості складання додатка щодо перерахунку податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий період

4.1. У верхній частині додатка зазначаються номер порядковий додатка (в залежності від кількості минулих періодів, податкові зобов'язання яких уточнюються), вид податкового розрахунку, у складі якого уточнюються податкові зобов'язання (звітний або новий звітний), податковий (звітний) період, за який подається звітний або новий звітний розрахунок, що містить виправлені показники, і до якого складається і подається цей додаток, а також зазначається минулий податковий (звітний) період, показники якого уточнюються.

4.2. Додаток за минулий квартал, півріччя, 9 місяців та рік складається за правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про обчислення збору, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

4.3. Додаток подається платником до податкового органу за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) разом зі звітним або новим звітним розрахунком, у складі якого уточнюються показники за минулий(лі) період(и). Подання копій додатків не дозволяється.

4.4. Рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д., 2.1, 2.2, 2.3 і т. д., 3.1, 3.2, 3.3 і т. д., 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. колонок 1 - 9 та рядки 5 - 7 заповнюються відповідно до пунктів 3.1 - 3.3.12 розділу 3 цієї Інструкції.

(пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

4.5. Рядки 8 - 10 заповнюються як при складанні уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 3.3.12 розділу 3 цієї Інструкції.

(пункт 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.04.2008 р. N 206)

В. о. директора Департаменту
методології ДПА України


Н. П. Фліссак

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6