Методичні рекомендації до складання розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (у тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи ..-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 3 
до пункту 6.1 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Методичні рекомендації

щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства соціальної політики України,
Державної податкової адміністрації України
від 20 січня 2011 року N 23/8/34)

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначки в рядку не робляться.

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначки в рядку не проставляються.

У рядку 01 "Обсяг видобутих корисних копалин за період з початку року" розрахунку відображається користувачем надр обсяг видобутих корисних копалин з початку року, наростаючим підсумком, за кожним їх видом. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин та уточнюються за підсумками року.

2. У рядку 02 "Базовий (диференційований) норматив плати" розрахунку проставляються для кожного виду корисних копалин відповідні базові (диференційовані) нормативи, що наведені в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 42 та в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 222.

3. У рядку 03 "Коефіцієнт до базового нормативу плати" розрахунку проставляється коефіцієнт 0,3 для видобування підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу. Коефіцієнт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.99 N 1440. Для нафти, титанової та титано-цирконієвої руди, конденсату, газу природного (у тому числі супутнього при видобутку нафти, титанової та титано-цирконієвої руди) коефіцієнт не застосовується.

4. Рядок 04 "Базовий обсяг (рівень) видобутку" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлено базові обсяги (рівні) видобутку нафти, конденсату та природного газу на дорозробку важкодобувного чи виснаженого родовища за затвердженим інвестиційним проектом. Перелік таких родовищ затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. У рядку 05 "Перевищення базових обсягів (рівнів) видобутку для нафти, газу та конденсату" розрахунку проставляється обсяг перевищення видобутку, нафти, газу та конденсату понад установленні базові обсяги (рівні) видобутку, який розраховується як різниця рядків 01 та 04. Цей рядок заповнюється, якщо значення рядка 01 перевищує значення рядка 04.

6. У рядку 06 "Плата за перевищення базового обсягу (рівня) видобутку" розрахунку проставляється сума плати за перевищення базового обсягу (рівня) видобутку нафти, конденсату та природного газу, що розраховується як добуток рядків 05 і 02 та коефіцієнта 0,5, визначеного пунктом 8 Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014.

7. Рядок 07 "Квота (ліміт) у разі її встановлення" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлена квота (ліміт) на видобуток нафти, титанової та титано-цирконієвої руди, конденсату, природного газу, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу.

8. Рядок 08 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад установлені квоти (ліміти)" розрахунку заповнюється користувачем надр за відповідний звітний квартал (період), якщо було перевищення обсягів видобування нафти, титанової та титано-цирконієвої руди, конденсату, природного газу, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу понад установлені квоти (ліміти) і сума плати розраховується як різниця рядків 01 і 07, помножена на рядки 02 і 03. Коефіцієнт 0,3, зазначений за рядком 03, застосовується до обсягів видобутку підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу.

9. Рядок 09 "Наднормативні втрати" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період) були наднормативні втрати відповідних корисних копалин в процесі видобування. Обсяги нормативних утрат розраховуються для кожного родовища на підставі затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (у проектах розробки родовищ (чи їх ділянок), а також щорічними планами гірничих робіт) нормативів утрат, що погоджуються у встановленому порядку з органами державного гірничого нагляду.

Для користувачів надр, які здійснюють видобування нафти, конденсату та природного газу, наднормативними втратами вважаються обсяги витрачання нафти, конденсату та природного газу понад розрахункові (планові) власні технологічні потреби і визначаються проектами та поточними планами розробки родовищ.

10. У рядку 10 "Додаткова плата за наднормативні втрати" розрахунку проставляється користувачем надр додаткова сума плати за наднормативні утрати, яка розраховується як добуток рядків 09, 02 і 03.

11. У рядку 11 "Сума плати, що включається до валових витрат виробництва" розрахунку проставляється нарахована сума плати, що включається до валових витрат виробництва за відповідний звітний квартал (період), яка розраховується як різниця рядків 01 і 05, помножена на рядки 02, 03, плюс рядок 06 за мінусом рядків 08 і 10.

12. У рядку 12 "Сума плати, що сплачується за рахунок прибутку" розрахунку проставляється нарахована сума додаткової плати за наднормативні втрати та за обсяги видобутку понад установлені квоти (ліміти) за відповідний звітний квартал (період) і розраховується як сума рядків 08 і 10, помножена на 2.

13. У рядку 13 "Усього нараховано плати за обсяги видобутих корисних копалин за період з початку року" розрахунку проставляється нарахована сума плати накопичувальним підсумком з початку року, яка розраховується як сума рядків 11 і 12.

14. У рядку 14 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за рядком 13 за корисні копалини загальнодержавного значення. У разі видобування корисних копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони проставляється 100 відсотків нарахованої суми плати за відповідні корисні копалини.

15. У рядку 15 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за рядком 13 за корисні копалини місцевого значення.

16. У рядку 16 "Усього нараховано плати за попередній звітний квартал (період)" проставляється в комірці колонки 4 нарахована сума плати за попередній звітний квартал (період), накопичувальним підсумком з початку року.

17. У рядку 17 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за попередній звітний квартал (період) за корисні копалини загальнодержавного значення. У разі видобування корисних копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони проставляється 100 відсотків нарахованої суми плати за попередній звітний квартал (період).

18. У рядку 18 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми плати за попередній звітний квартал (період) за корисні копалини місцевого значення.

19. У рядку 19 "Нараховано за звітний квартал, усього" у комірці колонки 4 відображається сума плати, що нарахована за звітний квартал і розраховується як різниця рядків 13 і 16.

20. У рядку 20 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4 відображається сума плати за корисні копалини загальнодержавного значення, що нарахована за звітний квартал до Державного бюджету. У разі видобування корисних копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони проставляється сума плати, що підлягає сплаті до Державного бюджету за звітний квартал. Сума плати за цим рядком розраховується як різниця рядків 14 і 17.

21. У рядку 21 "до місцевого бюджету" розрахунку у комірці колонки 4 відображається сума плати за корисні копалини місцевого значення, що нарахована за звітний квартал до місцевого бюджету і розраховується як різниця рядків 15 і 18.

22. Рядки 22 - 26 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 22 - 26 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 22 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник рядка 19 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

23. У рядку 23 "Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 19 і 22 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

24. У рядку 24 "Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 22 і 19 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

25. У рядку 25 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 % показника за рядком 23 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання за платою за користування надрами для видобування нафти, титанової та титано-цирконієвої руди, конденсату, природного газу (у тому числі супутнього при видобутку нафти, титанової та титано-цирконієвої руди), підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства праці та соціальної політики України
від 09.01.2002 р. N 8/9/13/10,
від 26.11.2002 р. N 467/998/578/478)

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3