Методичні рекомендації щодо складання розрахунку плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірного (дорогоцінні камені), ювелірно-виробного (напівдорогоцінне каміння), виробного (виробні камені) та облицювальних матеріалів-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИДФСУРесурсні та рентні платежі

Додаток 7
до пункту 6.1 Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по складанню розрахунку плати за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства соціальної політики України,
Державної податкової адміністрації України
від 20 січня 2011 року N 23/8/34)

1. У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок плати. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначки в рядку не ставляться.

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" проставляється позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначки в рядку не робляться.

У рядку 01 "Дохід, отриманий (нарахований) розрахунку від реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки за період з початку року" відображається користувачем надр сума отриманого (нарахованого) доходу від реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки за відповідний звітний квартал (період):

уранової руди;

ювелірної, ювелірно-виробної сировини в необробленому вигляді, одержаної в результаті сукупності процесів вилучення каміння з гірських порід, сортування, розділу, первинного контролю якості;

виробної сировини в результаті вибірки з гірської маси, первинної обробки та сортування;

товарних блоків декоративних (облицьовувальних) каменів згідно з ДСТУ БВ.2.7-59-97, прийнятих технічним контролем користувача надр поштучно.

2. У рядку 02 "Базовий норматив плати" розрахунку проставляється відповідний норматив плати, що встановлений у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 42.

3. У рядку 03 "Коефіцієнт до базового нормативу плати" розрахунку проставляється коефіцієнт 0,3 для урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), сировини виробної (виробне каміння) та для облицьовувальних матеріалів. Коефіцієнт затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.99 N 1440.

4. У рядку 04 "Обсяг погашених у надрах запасів сировини для облицьовувальних матеріалів за період з початку року" розрахунку проставляється обсяг погашених у надрах запасів сировини для облицьовувальних матеріалів. Такі обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку погашених у надрах запасів корисних копалин, з уточненням за підсумками року.

5. У рядку 05 "Обсяг видобутих блоків за період з початку року" розрахунку відображається обсяг видобутих та прийнятих технічним контролем користувача надр поштучно блоків у відповідності до вимог ДСТУ БВ.2.7.-59-97. Такі обсяги блоків декоративних (облицьовувальних) каменів приймаються за підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих блоків, та уточнюються за підсумками року.

6. У рядку 06 "Вихід блоків з 1 куб. м гірничої маси" розрахунку проставляється користувачем надр показник загальної блочності у відсотках на підставі даних паспорта родовища та протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин.

7. У рядку 07 "Поправний коефіцієнт на погашення запасів облицьовувальних матеріалів" розрахунку проставляється користувачем надр поправний коефіцієнт, який розраховується як частка рядків 04 і 05, помножена на частку рядка 06 і 100.

8. У рядку 08 "Сума плати від реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції первинної переробки" розрахунку відображається сума плати за період з початку року, яка розраховується як добуток рядка 01 на частку рядка 02 і 100, помножений на рядки 03 і 07.

9. Рядок 09 "Обсяг продукції первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо продукція первинної переробки мінеральної сировини (блоків, необробленого дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, блоків заготовок виробного каміння) за відповідний звітний квартал (період) була направлена на подальшу переробку.

10. У рядку 10 "Ціна продукції первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку проставляється користувачем надр середньозважена ціна аналогічної продукції первинної переробки, якщо здійснювалась її реалізація за відповідний звітний квартал, а при відсутності такої реалізації - виходячи із середньозважених цін у попередньому до звітного кварталу. При відсутності такої реалізації на даному підприємстві за інший (попередній до звітного) квартал - за обґрунтуваннями цін на аналогічну продукцію, визначену цінниками та офіційними бюлетенями на кінець звітного кварталу.

11. У рядку 11 "Дохід, нарахований на частину продукції первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку відображається користувачем надр сума доходу, нарахованого на частину продукції первинної переробки, передану на подальшу переробку; розраховується як добуток рядків 09 і 10.

12. У рядку 12 "Сума плати, нарахованої на частину продукції первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку відображається користувачем надр сума плати за період з початку року, яка розраховується як добуток рядка 11 на частку рядка 02 і 100 та рядків 03 і 07.

13. У рядку 13 "Усього нараховано плати за користування надрами за період з початку року" розрахунку проставляється користувачем надр нарахована сума плати, накопичувальним підсумком з початку року, яка розраховується як сума рядків 08 і 12; якщо не було подальшої переробки, то в рядку 13 дублюється сума, що відображена за рядком 08.

14. У рядку 14 "до Державного бюджету" в комірці колонки 4 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за рядком 13 при видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення.

15. У рядку 15 "до місцевого бюджету" в комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від нарахованої суми за рядком 13 при видобуванні корисних копалин місцевого значення.

16. У рядку 16 "Усього нараховано плати за попередній звітний квартал (період)" розрахунку проставляється в комірці колонки 4 нарахована сума плати за попередній звітний квартал (період) накопичувальним підсумком з початку року.

17. У рядку 17 "до Державного бюджету" розрахунку проставляється користувачем надр сума плати, нарахована за попередній звітний період (квартал) до Державного бюджету.

18. У рядку 18 "до місцевого бюджету" розрахунку проставляється в комірці колонки 4 сума плати, нарахована за попередній звітний квартал (період) до місцевого бюджету.

19. У рядку 19 "Нараховано за звітний квартал" розрахунку у комірці колонки 4 проставляється сума плати, яка нарахована за звітний квартал і розраховується як різниця значень рядків 13 і 16.

20. У рядку 20 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до Державного бюджету - 100 відсотків суми плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що нарахована за звітний квартал, яка розраховується як різниця значень рядків 14 і 17.

21. У рядку 21 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4 проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків суми плати за видобування корисних копалин місцевого значення, що нарахована за звітний квартал, яка розраховується як різниця значень рядків 15 і 18.

22. Рядки 22 - 26 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 22 - 26 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 22 "Усього нараховано плати за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється відповідно показник рядка 19 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

23. У рядку 23 "Сума плати (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 19 і 22 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

24. У рядку 24 "Сума плати, яка зменшує податкові зобов'язання у зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядків 22 і 19 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

25. У рядку 25 "Сума штрафу у розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 23 нового (уточненого) розрахунку плати, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання по платі за користування надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства фінансів України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства праці та соціальної політики України
від 09.01.2002 р. N 8/9/13/10)

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1