Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-зез «Звіт про іноземні інвестиції в Україну»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика внешеекономіческой діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
від 15 жовтня 2003 р. N 343
(у редакції наказу Державного комітету статистики України
від 16 червня 2011 р. N 145)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2003 р. за N 998/8319


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 18 січня 2016 року N 6)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження про іноземні інвестиції в Україну, дані якої використовуються для складання платіжного балансу країни та визначення міжнародної інвестиційної позиції. Зазначена звітність передбачає відстеження змін прав власності між резидентами та нерезидентами.

1.2. Звіт за формою N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну" (далі - форма) складається респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності відображаються у валюті здійснення інвестиції, включаючи національну, в тисячах одиниць валюти з одним десятковим знаком окремо за кожною валютою та країною іноземного інвестора (інвесторів). У випадку одержання підприємством-резидентом інвестицій більше ніж від трьох країн-інвесторів або більше ніж у трьох валютах таким підприємством дані заповнюються на декількох бланках.

1.4. Якщо інвестиції здійснені двома або більше суб'єктами з однієї й тієї самої країни та в одній валюті, дані про цю країну надаються сумарно і відображаються за однією графою форми.

1.5. У формі наводиться не тільки первинна операція з унесення капіталу, але й усі наступні операції між підприємством-резидентом та нерезидентом (інвестором).

II. Порядок заповнення розділу I "Прямі інвестиції"

2.1. Цей розділ заповнюється підприємствами-резидентами:

які мають не менше 10 відсотків іноземних інвестицій у загальному обсязі статутного капіталу або не менше 10 відсотків голосів в його управлінні (кожним окремим нерезидентом (інвестором), а не у підсумку), отриманих за рахунок створення або придбання підприємств (їх нерухомого чи рухомого майна, нематеріальних активів, акцій та інших цінних паперів, що дають право участі в капіталі);

які отримали іноземні інвестиції в результаті укладення концесійних договорів та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.2. Якщо підприємство-резидент має декілька інвесторів, то у формі указуються дані лише про тих інвесторів, внесок кожного з яких відповідає будь-якому із зазначених у пункті 2.1 цього розділу критеріїв.

2.3. За філією або представництвом, що належить нерезиденту, у формі наводиться інформація щодо вартості будинків, споруд та обладнання.

2.4. У рядку 01 указуються дані про загальний обсяг сплаченого капіталу нерезидентом в підприємстві-резиденті (обсяги в статутному та пайовому капіталах та інший вкладений капітал) на початок звітного періоду. У формі за I квартал указуються дані станом на 1 січня звітного року, за II квартал - дані рядка 28 форми за I квартал поточного року і так далі, тобто капітал на кінець попереднього періоду є капіталом на початок звітного періоду.

2.5. У рядку 02 з рядка 01 наводяться дані про загальний обсяг інвестицій відповідно до укладених концесійних договорів та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо).

2.6. Якщо підприємством-резидентом уперше отримано іноземні інвестиції відповідно до пункту 2.1 цього розділу, то форма заповнюється так: у рядку 01 проставляється прочерк, а заповнюється рядок 03 із розшифровкою у відповідних рядках.

2.7. У рядку 03 відображається фактичне збільшення сплаченого капіталу нерезидента, яке відбулося у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 04 - 15.

2.8. У рядку 04 указуються будь-які грошові внески від нерезидента, які спрямовані на збільшення його капіталу в підприємстві-резиденті (включаючи операції як на первинному, так і на вторинному ринках цінних паперів). За даним рядком також указуються суми резервного капіталу, прибутку, що спрямовуються до статутного капіталу, за рахунок яких збільшується внесок нерезидента.

2.9. У рядку 05 указується збільшення іноземного капіталу в підприємстві-резиденті, яке відбувається за рахунок внеску нерезидентом у вигляді цінних паперів.

2.10. У рядку 06 указуються дані про суми заборгованості підприємства-резидента перед нерезидентом, які за згодою сторін зараховуються нерезиденту як внесок до капіталу підприємства-резидента.

2.11. У рядку 07 указується вартість внесеного рухомого та нерухомого майна нерезидентом до підприємства-резидента.

2.12. У рядку 08 указуються нематеріальні активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок іноземного капіталу до підприємства-резидента.

2.13. У рядку 09 відображаються обсяги інвестицій, що отримані на основі укладених концесійних договорів та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.14. У рядку 10 указуються дані з вартості корпоративних прав, на які відбувся перехід прав власності нерезиденту в результаті приватизації державного майна.

2.15. У рядку 11 відображається інший вкладений капітал (капітал, що перевищує статутний капітал, внесений засновником-нерезидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу).

2.16. У рядку 12 відображається сума, на яку збільшується вартість іноземного капіталу в статутному капіталі підприємства-резидента у разі його переоцінки (не пов'язано з внесенням інвестицій).

2.17. У рядку 13 указуються дані щодо капіталу підприємства-резидента, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

2.18. У рядку 14 указується сума інвестицій, які перейшли до категорії прямих з портфельних (становлять менше 10 відсотків у статутному капіталі підприємства).

Якщо у підприємства, що мало в попередньому звітному періоді іноземну інвестицію в статутному капіталі в розмірі до 10 відсотків (портфельна інвестиція), а за рахунок додаткових внесень або придбання ще частки капіталу підприємства-резидента внесок нерезидента у звітному періоді досягнув 10 відсотків або більше (пряма інвестиція), то загальний обсяг інвестиції відображається за рядком 03 з подальшим розподілом: внески, що складали портфельну інвестицію (до 10 відсотків), - за рядком 14, а додатковий обсяг надходжень капіталу, що відбувся у звітному періоді, - за відповідними рядками 04 - 13, 15.

2.19. У рядку 15 указуються інші конкретні випадки збільшення капіталу нерезидента, що не вказані в попередніх рядках.

2.20. У рядку 16 відображається зменшення капіталу нерезидента, яке відбулося у звітному періоді (сума рядків 17 - 27).

2.21. У рядку 17 указується капітал, який нерезидент вилучає (частково або повністю) з підприємства-резидента у вигляді грошових внесків.

2.22. У рядку 18 указується капітал, який нерезидент вилучає (частково або повністю) з підприємства-резидента у вигляді цінних паперів.

У разі викупу підприємством-резидентом своїх акцій, які належали нерезиденту, дані відображаються у рядку 18.

2.23. У рядку 19 указується капітал, який нерезидент вилучає (частково або повністю) з підприємства-резидента у вигляді рухомого і нерухомого майна.

2.24. У рядку 20 указується зменшення капіталу нерезидента за рахунок банкрутства (ліквідації) підприємства-резидента, стихійного лиха тощо.

2.25. У рядку 21 указується вилучення інвестицій, що отримані на основі концесійних договорів та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.26. У рядку 22 указується зменшення іншого вкладеного капіталу (капіталу, що перевищує статутний капітал, внесений засновником-нерезидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу).

2.27. У рядку 23 указується сума, на яку зменшується вартість іноземного капіталу в статутному капіталі підприємства-резидента в разі його переоцінки (не пов'язано з вилученням капіталу).

2.28. У рядку 24 указуються дані щодо капіталу підприємства-резидента, на який права власності перейшли від нерезидента однієї країни нерезиденту іншої країни.

2.29. У рядку 25 указуються дані про обсяги інвестицій, які перейшли до категорії портфельних (становлять менше 10 відсотків у статутному капіталі підприємства).

Якщо підприємство в попередньому звітному періоді мало пряму іноземну інвестицію, а у звітному періоді за рахунок продажу/вилучення тощо частки капіталу нерезидентом (інвестором) його частка стає менше 10 відсотків, то загальний обсяг прямої інвестиції відображається за рядком 16 з подальшим розподілом: проданий/вилучений обсяг інвестиції відображається за рядками 17 - 24, 26, 27; а залишок капіталу, що складає менше 10 відсотків, - за рядком 25.

2.30. У рядку 26 указуються дані щодо зменшення капіталу нерезидента за рахунок безоплатної відмови від прав власності на капітал на користь резидента.

2.31. У рядку 27 указуються інші конкретні випадки зменшення іноземного капіталу, що не зазначались у попередніх рядках.

2.32. У рядку 28 указується сума капіталу нерезидента на початок звітного періоду (рядок 01) з додаванням усіх збільшень його капіталу (рядок 03) і відніманням усіх зменшень капіталу (рядок 16), тобто рядок 28 = рядок 01 + рядок 03 - рядок 16.

2.33. У рядку 29 з рядка 28 наводяться дані про загальний обсяг інвестицій відповідно до укладених концесійних договорів та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність.

2.34. У рядку 30 указується загальна сума дивідендів та процентів, що нараховані за інвестиціями для виплати нерезидентам у звітному періоді.

2.35. У рядку 31 указуються дані щодо нарахованих нерезиденту дивідендів від участі в капіталі підприємства-резидента.

2.36. У рядку 32 указуються дані щодо нарахованих нерезиденту доходів за борговими зобов'язаннями (проценти за отриманими від нерезидента кредитами, фінансовим лізингом).

2.37. У рядках 33 та 36 указуються дані щодо обсягів кредитів та позик, отриманих від нерезидента (прямого інвестора), на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.38. У рядку 34 указуються суми збільшення заборгованості в результаті отримання кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.39. У рядку 35 указуються суми зменшення заборгованості в результаті погашення кредитів та сплати прострочених платежів.

2.40. Дані рядка 36 = рядок 33 + рядок 34 - рядок 35.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 36 = 0.

2.41. У рядках 37 та 40 указуються дані щодо обсягів кредитів та позик, наданих нерезиденту (прямому інвестору) підприємством прямого інвестування, на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.42. У рядку 38 указуються суми збільшення заборгованості нерезидента (прямого інвестора) в результаті надання кредитів та позик підприємством прямого інвестування та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.43. У рядку 39 указуються суми погашення кредитів та позик та сплати прострочених платежів.

2.44. Дані рядка 40 = рядок 37 + рядок 38 - рядок 39.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 40 = 0.

2.45. У рядки 33 - 40 включаються також дані щодо обсягів фінансового лізингу, якщо він наданий/отриманий нерезидентом (прямим інвестором).

2.46. У рядках 41 та 44 вказуються дані щодо обсягів кредиторської заборгованості: зобов'язання перед нерезидентом (прямим інвестором) за отриманими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за отриманими авансами в рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.47. У рядку 42 вказуються суми збільшення кредиторської заборгованості в результаті отримання торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.48. У рядку 43 вказуються суми зменшення кредиторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.49. Дані рядка 44 = рядок 41 + рядок 42 - рядок 43.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 44 = 0.

2.50. У рядках 45 та 48 указуються дані щодо обсягів дебіторської заборгованості: вимоги до нерезидента (прямого інвестора) за наданими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за наданими авансами в рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.51. У рядку 46 указуються суми збільшення дебіторської заборгованості в результаті надання торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.52. У рядку 47 указуються суми зменшення дебіторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.53. Дані рядка 48 = рядок 45 + рядок 46 - рядок 47.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 48 = 0.

2.54. У рядках 49 - 56 указуються дані щодо наявних обсягів зобов'язань перед нерезидентом (прямим інвестором) та вимог до нерезидента (прямого інвестора) за іншими видами боргових інструментів, зокрема борговими цінними паперами (векселі, облігації, депозитні сертифікати тощо), на початок та кінець звітного періоду та їх руху у звітному періоді, включаючи прострочені суми як за основною сумою зобов'язань/вимог, так і за іншими платежами за цими зобов'язаннями/вимогами.

2.55. Дані рядка 52 = рядок 49 + рядок 50 - рядок 51.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 52 = 0.

2.56. Дані рядка 56 = рядок 53 + рядок 54 - рядок 55.

Якщо рядок 28 = 0, то рядок 56 = 0.

2.57. Підприємства-резиденти, що класифікуються як банки та фінансові посередники і мають боргові зобов'язання/вимоги перед/до банками(ів) та фінансовими(х) посередниками(ів)-нерезидентами(ів), не заповнюють рядки 33 - 40, 49 - 56.

Якщо у звітному періоді відбулось вилучення прямої інвестиції (рядок 28 = 0), то дані щодо заборгованості та інші зобов'язання та вимоги не класифікуються як прямі інвестиції і мають дорівнювати нулю на кінець звітного періоду. Дотримання контролю, наведеного у другому рядку пунктів 2.40, 2,44, 2.49, 2.53, 2.55, 2.56, за наявності інформації щодо заборгованості та інших зобов'язань та вимог на початок звітного періоду здійснюється шляхом вилучення за показником "зменшення" (рядки 35, 39, 43, 47, 51 та 55) суми даних обсягів заборгованості на початок звітного періоду (рядки 33, 37, 41,45, 49, 53) та обсягів її збільшення у звітному періоді (рядки 34, 38, 42, 46, 50, 54).

2.58. У рядку 57 указується частка участі нерезидента в статутному капіталі підприємства-резидента згідно з фактичним внесенням кожного інвестора. Якщо підприємство-резидент має декілька інвесторів з різних країн, то частка участі в статутному капіталі кожного з них наводиться у графах 1 - 3. Якщо нерезиденти (інвестори) походять з однієї країни, то дані щодо частки кожного інвестора заповнюються за рядками 57.1 - 57.10 за графою країни надходження інвестиції, а в рядку 57 указується загальна сума часток участі інвесторів у статутному капіталі за усією країною.

2.59. У рядках 58 та 61 указуються дані щодо обсягів капіталу звітуючого підприємства в нерезиденті (прямому інвесторі), які складають менше 10 відсотків статутного, пайового капіталу нерезидента, на початок та кінець звітного періоду відповідно.

2.60. У рядку 59 указується сума збільшення обсягу капіталу звітуючого підприємства в нерезиденті (прямому інвесторі) за звітний період.

2.61. У рядку 60 указується сума зменшення обсягу капіталу звітуючого підприємства в нерезиденті (прямому інвесторі) за звітний період.

2.62. Дані рядка 61 = рядок 58 + рядок 59 - рядок 60.

Якщо за рахунок збільшення інвестицій капітал звітуючого підприємства досягає 10 відсотків у нерезиденті, то інвестиція вважається прямою і не має відображатись у Довідці 1. У цьому випадку за рядком 60 наводиться сума рядків 58, 59, а дані рядка 61 відповідно дорівнюють нулю і звітуючим підприємством подається звіт за формою державного статистичного спостереження N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу".

2.63. У рядку 62 відображається обсяг резервного капіталу звітуючого підприємства на початок (гр. 1) та на кінець (гр. 2) звітного періоду.

2.64. У рядку 63 необхідно надати відповідь на питання щодо наявності у звітуючого підприємства зобов'язань/вимог перед/до сестринським(ого) підприємством(а) (з яким звітуюче підприємство має спільного прямого інвестора і яке знаходиться в іншій (третій) країні, ніж прямий інвестор) у вигляді участі до 10 відсотків у статутному капіталі одне одного або боргових зобов'язань одне перед одним. У підприємства-резидента може бути декілька сестринських підприємств. Необхідно зробити позначку у відповідній графі ("Так" - гр. 1, "Ні" - гр. 2).

2.65. У рядку 64 необхідно надати відповідь на питання стосовно іноземних інвесторів, що конролюють (понад 50 %) або впливають (від 10 до 50 %) на безпосереднього(іх) прямого(их) інвестора(ів) звітуючого підприємства, зробивши позначку у відповідній графі ("Так" - гр. 1, "Ні" - гр. 2).

III. Порядок заповнення розділу II "Внески підприємства в підприємства-резиденти"

У цьому розділі наводиться перелік підприємств, засновником яких виступає звітуюче підприємство - резидент, їх ідентифікаційні коди (гр. 1), інформація щодо частки участі звітуючого підприємства в статутному капіталі підприємств-резидентів (гр. 2), розмір внеску звітуючого підприємства до статутного капіталу підприємств-резидентів (гр. 3).

Директор департаменту
статистики виробництва

Л. М. Овденко

(Інструкція у редакції наказів Державного
комітету статистики України від 09.11.2009 р. N 421,
від 16.06.2011 р. N 145)

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3