Інструкція щодо складання форми N 1-ІП «Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інвестицій та будівництва

Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-ІП - квартальна та Інструкції про порядок її складання

Наказ Державного комітету статистики України
від 6 червня 2000 року N 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2000 р. за N 416/4637

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 18 листопада 2002 року N 408,
від 10 грудня 2007 року N 440

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 6 липня 2015 року N 156)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.99 N 1756 "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі документи (додаються):

1.1. Форму державної статистичної звітності N 1-ІП - квартальна "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку".

1.2. Інструкцію про порядок складання форми статистичної звітності N 1-ІП - квартальна "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку".

2. Зазначені форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за I півріччя 2000 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати фінансово-економічному управлінню у встановлений термін оригінали бланка форми та Інструкції, затверджені цим наказом, для їх тиражування.

3.2. Підготувати спільно з Державним підприємством "Головний міжрегіональний інформаційний центр" Держкомстату України (Сидоренко М. М.) та подати на узгодження відповідні зміни до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2000 рік.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою звітності за вказаною формою.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.):

4.1. Забезпечити розміщення та фінансування виготовлення, контроль за своєчасним тиражуванням і розсиланням зазначених бланків форм державної статистичної звітності та Інструкції для Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

4.2. Підготувати та подати на узгодження зміни до договору від 04.01.2000 N 1 між Держкомстатом і ДП ГМІЦ щодо виконання робіт з розробки програмного забезпечення КЕОІ за формою N 1-ІП - квартальна.

5. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М. М.) забезпечити:

5.1. Виконання робіт з розробки програмного забезпечення КЕОІ форми N 1-ІП - квартальна.

5.2. Збирання і розробку державної статистичної звітності за формою N 1-ІП - квартальна.

6. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і подання Держкомстату звітів у встановлені терміни.

7. Контроль за виконання цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Головка В. А.

Голова Комітету

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник
Міністра економіки України


А. І. Шумило

Заступник
Міністра фінансів України


В. В. Регурецький

Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України


Г. М. Оперенко

Заступник Голови Державної
митної служби України


О. П. Шейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 6 червня 2000 р. N 184
(у редакції наказу Державного комітету статистики України
від 10 грудня 2007 р. N 440)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 липня 2000 р. за N 416/4637

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок складання форми державного статистичного спостереження N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку"

Загальні положення

Статистичне спостереження за формою N 1-ІП "Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку" проводиться на виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.99 N 1756 "Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності".

Звіт складається окремо щодо кожного інвестиційного проекту, який реалізовує підприємство. Усі показники звіту повинні відображати підсумки реалізації інвестиційного проекту, а не загальної діяльності всього підприємства.

Звіт складається щокварталу накопичувальним підсумком з початку реалізації проекту та з початку звітного року. Вартісні показники у звіті заповнюються в числах з одним десятковим знаком після коми.

I. Інформація про інвестиційний проект

У цьому розділі підприємство наводить загальні відомості про інвестиційний проект.

II. Надходження інвестицій

У рядку 01 наводяться дані про загальний обсяг інвестицій, у тому числі в рядку 02 - іноземних та в рядку 03 - українських інвестицій. У разі внесення інвестицій у різних національних валютах для заповнення показників розділу II необхідно провести перерахунок обсягів інвестицій у долари США та гривні за відповідними офіційними курсами валют Національного банку України. Дані граф 1 та 2 "Передбачено проектом" перераховуються на момент затвердження проекту і за всіма рядками розділу II мають дорівнювати інвестиціям, указаним у проекті. Перерахунок даних про фактичне надходження інвестицій здійснюється за курсами валют на дату здійснення операцій.

У рядку 011 наводяться дані про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) за рахунок усіх джерел фінансування, уключаючи податок на додану вартість, якщо підприємство є платником цього податку. Це кошти, що направляються на будівництво нових, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств, а також витрати на придбання будівель, споруд та незавершених будівництвом об'єктів, машин, обладнання та інвентарю, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, які належать до основних засобів.

У рядку 0101 наводяться дані щодо обсягів інвестицій за видами економічної діяльності (згідно з чинною Класифікацією видів економічної діяльності), на розвиток яких вони спрямовані.

У рядку 012 указуються грошові надходження від інвестора, уключаючи кредити та позики.

У рядку 013 наводяться дані щодо обсягів інвестицій, унесених у вигляді цінних паперів (паїв, акцій).

У рядку 014 зазначаються дані про вартість одержаних обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних необоротних активів, які реєструються як інвестиції.

У рядку 015 відображаються активи, які за домовленістю сторін зараховуються як унесок капіталу до підприємства.

У рядку 016 указуються дані щодо обсягів надходження капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від реалізації інвестиційного проекту.

У рядку 017 наводяться дані про всі інші види надходження капіталу, що не наведені в рядках 012, 013 - 016.

Сума рядків 012, 013 - 017 має дорівнювати даним рядка 01 за графами 1 - 6.

У рядку 021 наводяться дані щодо обсягів інвестицій за країнами, з яких вони надходять.

Заповнення рядків 022, 023 - 027 проводиться аналогічно до рядків 012, 013 - 017.

Сума рядків 022, 023 - 027 має дорівнювати даним рядка 02 за графами 1 - 6.

У рядку 028 наводяться дані про обсяги внесків нерезидентів до статутного фонду та обсяги прав власності нерезидентів на придбані майно, майнові комплекси або на акції, облігації та інші цінні папери (що становлять не менше 10 % вартості статутного фонду резидента), а також інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність, кредити та позики, що надійшли від прямих інвесторів.

З даних рядка 03 виділяються інвестиції:

за рядком 031 - одержані за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі на безповоротній основі (рядок 0311) та на умовах кредиту (рядок 0312);

за рядком 032 - кошти, одержані з місцевих (міста, району, області) бюджетів;

за рядком 033 - власні кошти підприємства, тобто власні фінансові ресурси (прибуток, амортизаційні відрахування, інші накопичення);

за рядком 034 - кошти населення;

за рядком 035 - кредити банків та інші позики;

за рядком 036 - інші джерела.

Дані рядка 03 мають дорівнювати сумі даних рядків 031, 032 - 036 за графами 1 - 6.

III. Освоєння інвестицій та введення в дію потужностей будівель, споруд

Вартісні показники рядків розділу III перераховуються відповідно до порядку розділу II цієї Інструкції.

У рядку 041 (051) відображаються дані з обсягів інвестицій, які спрямовані та освоєні на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом, на устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, а також на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться за класифікаційними групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

У рядку 042 (052) відображаються обсяги інвестицій, які спрямовані на придбання або створення власними силами активів:

прав користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);

прав користування майном (земельною ділянкою, будівлею, прав на оренду приміщень);

прав на комерційні позначення (торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування);

прав на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у т. ч. ноу-хау тощо);

авторських та суміжних з ними прав (літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення).

У рядку 043 (053) відображаються грошові кошти та їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У рядку 044 (054) відображаються дані про інші спрямування інвестицій, що не наведені в рядках 041, 042, 043 (051, 052, 053).

Дані рядка 04 мають дорівнювати сумі рядків 041, 042, 043, 044 за графами 1 - 4, рядка 05 - сумі рядків 051, 052, 053, 054 за графами 1 - 4. Дані рядків 0411, 0431 (0511, 0531) мають бути меншими або дорівнювати відповідним даним рядків 041, 043 (051, 053).

У рядку 06 за відповідними графами наводиться інформація про найменування потужностей та об'єктів, одиницю виміру та дані з обсягів, передбачених до введення та введених у дію. Найменування потужності та одиниця виміру має узгоджуватись з Номенклатурою продукції будівництва (НПБ). В інших випадках найменування потужності та одиниця виміру заповнюються згідно із затвердженим проектом.

IV. Результати освоєння інвестиційного проекту

У рядку 09 наводяться дані за видами продукції відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП) або затвердженого інвестиційного проекту.

Заповнення рядків 10, 12 - 15, 161, 162, 21, 22 проводиться на підставі даних первинного та аналітичного бухгалтерського обліку, а також згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" та 3 "Звіт про фінансові результати".

У рядку 10 відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт або послуг), тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У рядках 101, 102 наводяться дані про дохід, який отримано від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на внутрішньому ринку України та від обсягу експортних операцій.

Сума даних рядків 101, 102 має дорівнювати даним рядка 10. Дані рядка 1011 мають бути меншими або дорівнювати даним рядка 101. Сума даних рядків 1021, 1022 має дорівнювати даним рядка 102.

Якщо виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отримана у валюті інших країн, то перерахунок у гривні здійснюється за курсом Національного банку України на момент здійснення операцій.

У рядку 11 наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати" та 30 "Біологічні активи".

У рядку 12 наводиться різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У рядку 13 наводяться дані про витрати підприємства від операційної діяльності, що розраховуються як алгебраїчна сума адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

У рядку 14 відображається прибуток або збиток, отриманий від операційної діяльності, що визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У рядку 15 наводиться алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У рядках 161, 162 наводяться дані, що розраховуються як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (надзвичайного збитку) та податків з надзвичайного прибутку.

Дані рядка 19 наводяться згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722, а рядків 20 та 21 - згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

Заповнення рядків 22 та 23 проводиться згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" та 11 "Зобов'язання".

У рядку 24 наводяться дані про обсяги відкликаних інвестицій.

V. Розрахунки з бюджетом

Розділ заповнюється відповідно до положень Законів України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.92 N 18-92.

У рядку 25 наводяться дані про обсяги передбачених проектом та фактично внесених до бюджетів податків.

У рядку 251 наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного податку на прибуток підприємств.

У рядку 252 наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного податку на додану вартість.

У рядку 253 наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного податку з доходів фізичних осіб.

У рядку 254 наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного акцизного збору.

У рядку 255 наводяться дані про обсяги передбаченого проектом та фактично внесеного ввізного мита.

У рядку 256 наводяться дані про обсяги передбаченої проектом та фактично внесеної плати за землю.

У рядку 257 відображають дані про інші платежі до бюджету, які не наведені в рядках 251 - 256.

Сума рядків 251 - 257 має дорівнювати даним рядка 25 за графами 1 - 4.

У рядку 26 наводяться дані про обсяги передбачених проектом та фактично внесених загальнодержавних зборів.

У рядках 261 - 264 наводяться дані про обсяги передбачених проектом та фактично внесених зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на страхування від нещасного випадку на виробництві.

У рядку 27 наводиться сума отриманих пільг, передбачених чинним законодавством, у т. ч. законодавством про СЕЗ і ТПР. Дані рядка 27 мають дорівнювати сумі даних рядків 271 та 272.

У рядку 271 наводяться дані про суми отриманих пільг, передбачених законодавством про СЕЗ і ТПР.

У рядках 2711 - 2715 наводяться дані про суми отриманих пільг з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита, плати за землю та інших податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством про СЕЗ та ТПР.

Сума рядків 2711 - 2715 має дорівнювати даним рядка 271 за графами 1 - 4.

У рядку 272 наводяться дані про суми отриманих пільг, передбачених чинним податковим законодавством.

У рядках 2721 - 2725 наводяться дані про суми отриманих пільг з податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, ввізного мита, плати за землю та інших податків.

Сума рядків 2721 - 2725 має дорівнювати даним рядка 272 за графами 1 - 4.

У рядку 28 проставляються дані про невнесені суми податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.

Сума рядків 281 та 282 має дорівнювати даним рядка 28 за графами 1 - 4.

З рядка 28 наводяться дані із заборгованості зі сплати податку на прибуток підприємств (рядок 283), податку на додану вартість (рядок 284).

У рядках 29 та 30 наводяться фактичні суми податку на додану вартість, які заявлені до відшкодування з бюджету та відшкодовані.

Дані рядків 291, 301 мають бути меншими або дорівнювати відповідним даним рядків 29, 30.

Заступник директора департаменту
статистики виробництва


Н. Г. Луценко

(Інструкція у редакції наказів Державного
комітету статистики України від 18.11.2002 р. N 408,
від 10.12.2007 р. N 440)

 

Форма N 1-ІП - квартальна

Затверджена
наказом Держкомстату України
06.06.2000 N 184

ЗВІТ

підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку

Форма N 1-ІП втратила чинність

(форма N 1-ІП у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 18.11.2002 р. N 408,
втратила чинність згідно з наказом Державного
комітету статистики України від 10.12.2007 р. N 440)

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31