Інструкція щодо заповнення форми N 3-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інновацій, науки, освіти, інформатики

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 серпня 2007 р. N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1036/14303

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету статистики України від 25 жовтня 2010 року N 430

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 10 серпня 2015 року N 184)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна)

Загальні положення

1. До наукових та науково-технічних робіт входять наукові дослідження та розробки і науково-технічні послуги.

2. Організації та підприємства, які виконують тільки науково-технічні послуги, звіт не складають.

3. Під науковими дослідженнями та розробками слід розуміти творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.

4. Слід зазначити, що критерієм, який дає змогу відрізнити наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності, є наявність у дослідженнях та розробках значного елемента новизни. Відповідно до цього критерію конкретний проект залежно від мети проекту належить чи не належить до наукових досліджень та розробок.

5. Науково-технічні послуги визначаються як діяльність, що пов'язана з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та застосуванню науково-технічних знань. До них належать науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування тощо науково-технічної літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-ліцензійна діяльність. Науково-технічні послуги не належать до наукових досліджень та розробок.

6. До наукових досліджень та розробок також не належать такі види діяльності, як управління та інша допоміжна діяльність (діяльність органів управління дослідженнями та розробками, їх фінансування тощо); виробнича діяльність щодо впровадження інновацій; освіта та підготовка кадрів; інші види науково-технічної діяльності (маркетингова діяльність; випробування та стандартизація, передпроектні роботи; спеціалізовані медичні послуги; адаптація, підтримка і супровід існуючого програмного забезпечення тощо).

7. При заповненні "Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД" слід керуватися Класифікацією видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженою і введеною в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року N 822. Код проставляє організація на рівні виду - Y.X XX, який відповідає напряму основної науково-технічної діяльності цієї організації (наприклад, I.1 08 - медичні науки). Якщо організація виконує роботи за різними напрямами, проставляють код III.3 33 (багатогалузевий профіль). При заповненні "Коду сектору діяльності організації (підприємства) за ЛКСД" слід керуватися Локальним класифікатором секторів діяльності (ЛКСД), що додається.

(пункт 7 у редакції наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

8. До форми N 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" уключають відомості в цілому про юридичну особу (тобто за всіма підрозділами цієї юридичної особи), за винятком тих відокремлених підрозділів, які розташовані на території інших регіонів. Відокремлені підрозділи, розташовані на території інших регіонів, подають звіт органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

(розділ доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430,
у зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9)

9. Усі вартісні показники наводяться у тис. грн. з одним десятковим знаком.

Розділ 1. Виконання наукових та науково-технічних робіт

1.1. Обсяг робіт, що виконані за період з початку року

1.1.1. У рядку 101 "Загальний обсяг робіт" наводяться дані про загальний обсяг робіт, виконаних науковою організацією за період з початку року з розподілом за видами робіт, з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями.

1.1.2. Обсяг робіт визначається як сума вартості всіх виконуваних робіт з початку року за прямими договорами (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями), уключаючи амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, без податку на додану вартість.

1.1.3. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, які фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за договірними роботами - на основі акта здавання-приймання. Усі показники наводяться за роботами, прийнятими замовником за актом здавання-приймання в установленому порядку. Якщо робота не закінчена, враховується та їх частина, яка була виконана у звітному періоді як проміжний етап. При цьому їх вартість оцінюється за витратами на їх виконання.

1.1.4. У рядку 102 "у тому числі виконано власними силами" наводяться дані про обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації (без урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).

1.1.5. У графі 1 наводиться загальний обсяг робіт з початку року, у тому числі: у графі 2 - фундаментальні дослідження, у графі 3 - прикладні дослідження, у графі 4 - науково-технічні розробки, у графі 5 - науково-технічні послуги, у графі 6 - інші роботи. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 6.

1.1.6. Фундаментальні дослідження - це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

1.1.7. Прикладні дослідження - це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання проблем, сформульованих раніше.

1.1.8. Науково-технічні розробки - це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують.

1.1.9. До них належать такі види діяльності: розробка певної конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, що виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).

1.1.10. До складу розробок входять також: створення дослідних зразків (оригінальних моделей, яким притаманні принципові особливості створюваного нововведення); їх випробовування протягом часу, необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що повинно надалі знайти відображення в технічній документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення продукту чи процесу в їх відповідності до функціональних та економічних вимог та готовності до передання у виробництво, у тому числі підготовка креслень, специфікацій, інструкцій, рекомендацій, які використовуються при переданні нововведень у виробництво.

1.1.11. При цьому не враховуються підготовка детальних креслень для виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного виробництва, випуск серійної продукції дослідним виробництвом, використання експериментальних установок для створювання усталеної продукції промислового виробництва за замовленням.

1.1.12. До розробок належать також певні види проектних робіт для будівництва, у яких передбачено використання результатів попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, роботи зі складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки, з експериментального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів; щодо складання схем генеральних планів промислових вузлів, схем та проектів районного планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.1.13. До звіту не включаються дані про виконання робіт з проектування нестандартизованого устаткування на замовлення заводів-виробників, підготовки документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових проектів.

1.1.14. До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

1.1.15. До інших робіт належить допоміжна діяльність, пов'язана з основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для його підтримання.

1.1.16. Вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт приводиться на основі узагальнених даних бухгалтерського обліку за рахунком "Дохід від реалізації" у діючих (фактичних) цінах з урахуванням обсягу незавершених робіт.

1.2. Кількість наукових та науково-технічних робіт

1.2.1. У рядку 103 "Кількість наукових та науково-технічних робіт" зазначається загальна кількість робіт (фундаментальних, прикладних досліджень та науково-технічних розробок, а також кількість оформлених актом здавання-приймання наданих науково-технічних послуг), які виконувались організацією у звітному році. До них належать роботи зі створення нових або суттєвого удосконалених існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і методів роботи зі створення дослідних зразків виробів (продукції), алгоритмів та комп'ютерних програм, що пройшли експертизу на новизну, нормативних матеріалів, стандартів тощо.

1.2.2. У рядках 104, 107, 109 - 111 загальна кількість робіт розподіляється за напрямами створення (напрям створення вказується у назві договору на виконання наукових та науково-технічних робіт /для договірних робіт/ або назві планової роботи /для бюджетних робіт/). Сума даних рядків 104, 107, 109 - 111 не повинна перевищувати даних рядка 103. Дані рядка 103 не дорівнюють сумі даних рядків 104, 107, 109 - 111 у разі врахування науково-технічної послуги, яка не має спрямування, або наукової чи науково-технічної роботи, яка не має своєї ідентифікації у наданому переліку, а також у разі закінчення виконання наукової чи науково-технічної роботи з двома (або більше) результатами (наприклад, новий вид виробу і новий вид технології).

1.2.3. У графах 2 і 4 із загальної кількості робіт, зазначених у графах 1 і 3 відповідно, наводять кількість робіт, які у звітному році були закінчені і впроваджені у виробництво або набули інших форм широкого використання (прийняті замовником).

1.2.4. Із загальної кількості робіт, зазначених у графі 1, у графі 3 вказується кількість робіт, виконаних за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Дані графи 3 заповнюються організаціями, які у звітному році брали участь у виконанні державних цільових наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які затверджені Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

1.2.5. Із загальної кількості робіт, зазначених у графі 1, у графі 5 вказується кількість робіт, які мають інноваційну спрямованість, тобто чи націлене їх виконання на створення інноваційних продуктів (визначення інноваційного продукту надано в статтях 1, 14 Закону України "Про інноваційну діяльність"). У разі, якщо в результаті виконання роботи інноваційний продукт буде створюватися, вона враховується у графі 5.

1.2.6. У рядку 112 "Кількість друкованих робіт" зазначається загальна кількість друкованих робіт як результат наукової та науково-технічної діяльності. За друковану роботу слід уважати монографію (рядок 113), видану як в Україні, так і за її межами (рядок 114); статтю у науковому фаховому журналі, виданому як в Україні, так і за кордоном (рядок 115), у тому числі - у журналі, який входить до однієї з міжнародних баз даних (наприклад, SCI, SSCI, Medline тощо) (рядок 116); підручник, навчальний посібник (рядок 117); окремі розділи в монографії, доповідь на науковій конференції, наукову статтю у збірниках наукових праць, препринт, брошуру, тези, методичні матеріали тощо (рядок 118). При цьому методичні рекомендації щодо організації навчального процесу (рекомендації щодо проведення практичних занять у навчальних закладах, порядку написання дипломних (курсових) робіт тощо), інформаційні статті в пресі про діяльність організації тощо в рядках 112 - 118 не враховуються. Сума даних рядків 113, 115, 117, 118 дорівнює даним рядка 112.

1.3. Виконання наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

1.3.1. Рядки 119 - 126 звіту заповнюють організації, які брали участь у виконанні державних цільових наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, які затверджені Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки". Дані заповнюються за наявності даних у графі 3 рядків 103 - 111 та в рядку 255.

1.3.2. У рядку 119 "Усього" вказується загальний обсяг наукових досліджень і розробок, виконаних з початку року (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями). При цьому щодо робіт, які фінансуються з державного бюджету, вказується кошторисна вартість робіт, за госпрозрахунковими роботами - обсяг робіт за актом здавання-приймання (без податку на додану вартість).

1.3.3. У рядках 120 - 126 загальний обсяг робіт розподіляється за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, затвердженими Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

1.3.4. Сума даних рядків 120 - 126 повинна дорівнювати даним рядка 119.

Розділ 2. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

2.1. Валові витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

2.1.1. У рядках 201 - 215 наводяться дані про фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів. Дані про витрати приводяться на основі узагальненої інформації за рахунком "Виробництво" з виділенням відомостей за конкретними роботами, що належать до наукових та науково-технічних.

2.1.2. У рядку 201 "Валові витрати на виконання робіт" наводиться загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню. Сума даних рядків 202 і 215 дорівнює даним рядка 201.

2.1.3. У рядку 202 "Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи, всього" враховуються внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує, які складаються з внутрішніх поточних і капітальних витрат. Сума даних рядків 203 і 211 дорівнює даним рядка 202.

2.1.4. У рядку 203 "Внутрішні поточні витрати (без амортизації)" наводяться дані про внутрішні поточні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує, без урахування капітальних витрат. Сума даних рядків 204, 206, 207, 209, 210 дорівнює даним рядка 203.

2.1.5. У рядку 204 відображається фонд оплати праці (далі - ФОП) усіх працівників, які виконували роботи за видом економічної діяльності, код якої 73 за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (далі - КВЕД). ФОП визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713, згідно з якою до ФОП уключається заробітна плата штатних працівників, сумісників, а також тих, хто працював за цивільно-правовими договорами.

2.1.6. У рядку 205 із загальної суми ФОП, відображеної у рядку 204, виділяються витрати на оплату праці штатних працівників, які виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою 1 рядків 302 - 304 даної форми звітності.

2.1.7. У рядку 206 "відрахування на соціальні заходи" наводяться обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами.

2.1.8. У рядку 207 "матеріальні витрати" враховуються витрати на придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устаткування, необхідного для виконання конкретної теми, уключаючи витрати на його проектування, транспортування і встановлення. Такі витрати здійснюються за рахунок собівартості робіт, які виконуються за договорами, а те спеціальне устатковання, що залишилося після їх завершення чи припинення, а також дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи над темою, мають передаватися замовнику. У разі, якщо після завершення теми вказані устатковання і вироби не повертаються замовнику, вони інвентаризуються і залежно від вартості зараховуються до складу основних чи оборотних фондів з уставного фонду як такі, що надійшли безоплатно. До витрат уходить вартість комплектувальних виробів та спецустатковання для наукових чи експериментальних робіт, які не переходять на баланс організації-виконавця.

2.1.9. Дані наводяться за вартістю придбання, уключаючи націнки (надбавки), комісійні винагороди, виплачені постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, мито, витрати на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються силами сторонніх організацій.

2.1.10. У рядку 208 із загальної суми матеріальних витрат (рядок 207) виділяються витрати на обладнання, зараховане до складу основних засобів.

2.1.11. У рядку 209 "інші матеріальні витрати" враховується вартість придбаних сировини і матеріалів, комплектувальних виробів, напівфабрикатів, палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами (організаціями), утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які надійшли, у межах норм природних утрат.

2.1.12. До даних рядка 209 не включається вартість наукових і науково-технічних робіт, які виконуються сторонніми організаціями за договорами із звітною організацією і враховуються у рядку 215.

2.1.13. У рядку 210 "інші поточні витрати" наводяться інші види поточних витрат, що пов'язані з виконанням наукових та науково-технічних робіт і не враховані в рядках 204, 206, 207, 209.

2.1.14. У рядку 211 "Капітальні витрати на дослідження і розробки" враховуються капітальні інвестиції на виконання наукових та науково-технічних робіт (за винятком витрат, що враховані за рядком 203). Сюди не враховуються капітальні інвестиції, що здійснюються організацією на будівництво житла, об'єктів культурно-побутового призначення тощо і не пов'язані з науковою та науково-технічною діяльністю.

2.1.15. Із загальної суми капітальних витрат (рядок 211) виділяються капітальні інвестиції на придбання земельних ділянок, будівництво та придбання споруд - у рядку 212; на придбання устатковання, зараховане до складу основних засобів (за винятком витрат, що враховані в рядку 207), - у рядку 213; інші капітальні витрати, пов'язані з дослідженнями та розробками, - у рядку 214. Дані рядка 211 дорівнюють сумі даних рядків 212, 213, 214.

2.1.16. У рядку 215 "Витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями" наводиться вартість наукових та науково-технічних робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з організацією, що звітує.

2.2. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи за видами робіт

2.2.1. У рядках 217 - 220 "фундаментальні дослідження", "прикладні дослідження", "науково-технічні розробки" та "науково-технічні послуги" внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи (рядок 216) розподіляються за видами робіт. При цьому дані в рядку 216 "усього" дорівнюють даним рядка 203. Сума рядків 217 - 220 дорівнює даним рядка 216.

Довідка 1

2.2.2. У рядку 221 наводяться внутрішні поточні витрати на наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення або вдосконалення нових видів виробів, технологій та матеріалів, з них у рядку 222 - виконаних на замовлення промислових підприємств.

2.3. Розподіл внутрішніх витрат за тематичною спрямованістю наукових та науково-технічних робіт

2.3.1. У даному підрозділі показується розподіл внутрішніх витрат за тематичною спрямованістю наукових та науково-технічних робіт.

2.3.2. У рядку 223 наводиться повний обсяг внутрішніх витрат на наукові та науково-технічні роботи. Дані рядка 223 графи 2 повинні відповідати даним рядка 202.

2.3.3. У графі А вказується точний, розбірливий перелік тем наукових та науково-технічних робіт, які виконувались організацією протягом звітного року.

2.3.4. У графі 1 проставляються коди видів науково-технічної діяльності за КВНТД на рівні типу (заповнюється регіональними відділеннями статистики).

2.3.5. У графі 2 наводяться внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок з кожної теми, що виконувалась протягом року. Сума даних витрат повинна дорівнювати даним рядка 223 графи 2.

2.4. Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт

2.4.1. У даному підрозділі відображаються внутрішні витрати організації, що звітує, на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами за джерелами їх фінансування.

2.4.2. У цілому кошти організації, що звітує, на виконання наукових та науково-технічних робіт слід розподіляти на ті, що належать до власних коштів організації, і на ті, що отримані нею від інших організацій, незалежно від приналежності їх до секторів діяльності.

2.4.3. У рядку 251 "Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт" указуються кошти організації, що звітує, спрямовані на виконання наукових та науково-технічних робіт, з подальшим розподілом їх за джерелами фінансування.

2.4.4. Дані графи 1 рядка 251 повинні дорівнювати даним рядка 202.

2.4.5. У графі 1 наводиться загальна сума фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, уключаючи поточні (без амортизації) та капітальні витрати.

2.4.6. У графах 2 - 5 кошти, указані в графі 1, розподіляються за видами наукових та науково-технічних робіт, причому дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 5.

2.4.7. У рядку 252 "власні кошти" враховуються витрати на проведення наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних коштів організації, що звітує, у тому числі за рахунок фонду виробничого та соціального розвитку, за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), що виробляється (крім коштів, які враховуються вищими навчальними закладами за рядком 257).

2.4.8. У рядку 253 "кошти бюджету" відображаються сумарні (консолідовані) бюджетні кошти, тобто кошти, що надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок державного бюджету та місцевих бюджетів незалежно від того, отримані вони організацією безпосередньо чи за договорами із замовниками.

2.4.9. У рядку 254 "кошти державного бюджету" вказують кошти, отримані з Державного казначейства України.

(підпункт 2.4.9 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.10. У складі цих коштів за рядком 255 наводять кошти, фактично виділені цільовим призначенням на виконання заходів та завдань наукової частини державних цільових, наукових і науково-технічних програм.

(підпункт 2.4.10 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.11. У рядку 256 "кошти місцевих бюджетів" наводять витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок отриманих організацією (підприємством), що звітує, коштів з місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

(підпункт 2.4.11 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.12. У рядку 257 "бюджетні кошти на утримання вищих навчальних закладів (сектор вищої освіти)" указують кошти, що виділені в межах загальних бюджетних асигнувань у формі цільових контрактів чи грантів на наукову та науково-технічну роботу (крім коштів, зазначених у рядках 253 - 256). Рядок 257 заповнюють тільки організації (підприємства), що належать до сектору вищої освіти (вищі навчальні заклади).

(підпункт 2.4.12 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.13. У рядку 258 "кошти фондів спеціального призначення" наводять кошти, що надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт від різних галузевих, міжгалузевих (небюджетних) і міжнародних фондів.

(підпункт 2.4.13 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.14. У рядках 259 - 262 "кошти організацій державного сектору", "кошти організацій підприємницького сектору", "кошти організацій сектору вищої освіти", "кошти приватних некомерційних організацій" відображають кошти організацій-замовників, які надійшли на виконання наукових та науково-технічних робіт, крім наведених у рядках 253 - 256.

(підпункт 2.4.14 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.15. Визначення приналежності організації-замовника до певного сектору при заповненні рядків 259 - 262 здійснюють відповідно до додатка до цієї Інструкції.

(підпункт 2.4.15 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.16. У рядку 263 "кошти іноземних джерел" враховують кошти, які отримала організація (підприємство), що звітує, від юридичних та фізичних осіб, що належать до сектору 5 ЛКСД, що наведені у додатку до цієї Інструкції.

(підпункт 2.4.16 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.17. Кошти, одержані в іноземній валюті, перераховують у гривні за курсом Національного банку України на день підписання акта здавання-приймання робіт або іншого документа, який підтверджує їх завершення, або на день фактичного надходження коштів на рахунок.

(підпункт 2.4.17 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

Позицію виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.18. У рядку 264 "кошти інших джерел" зазначають кошти, що надійшли на виконання наукових і науково-технічних робіт з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

(підпункт 2.4.18 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.19. Кошти, отримані на виконання наукових та науково-технічних робіт, можуть бути у формі грантів або пожертвувань у вигляді грошових чи інших ресурсів (наприклад, персоналу або обладнання, переданих для використання у дослідженнях та розробках) або отримані на основі контрактів. Якщо передача значних ресурсів здійснюється у негрошовій формі, слід провести оцінку їх поточної вартості, оскільки всі операції повинні бути враховані у грошовому еквіваленті. Ці кошти потрібно віднести до відповідних джерел фінансування.

(підпункт 2.4.19 пункту 2.4 розділу 2 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

2.4.20. Підпункт 2.4.20 пункту 2.4 розділу 2 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

Розділ 3. Наукові кадри

3.1. Чисельність працівників наукової організації на кінець звітного періоду

3.1.1. У розділі 3 наводиться чисельність працівників станом на кінець звітного періоду.

3.1.2. У рядку 301 "Чисельність працівників основної діяльності" враховується загальна чисельність працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД класифікується за кодом 73. Дані рядка 301 дорівнюють сумі рядків 302 - 305.

3.1.3. У рядку 302 "дослідники" враховується чисельність наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки). Дослідники, як правило, мають повну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" або "спеціаліст" у вищому навчальному закладі III - IV рівня акредитації або прирівняному до нього).

3.1.4. У рядку 303 "техніки" враховуються працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або "молодший спеціаліст" у вищому навчальному закладі I - II рівня акредитації або прирівняному до нього) та (чи) необхідний професійний досвід і знання.

3.1.5. У рядку 304 "допоміжний персонал" наводяться дані про працівників, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.

3.1.6. У рядку 305 "інші" враховуються інші працівники, що виконують функції загального характеру, пов'язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівники, які зайняті переважно наданням науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності, що не пов'язані з науковими дослідженнями і розробками.

3.1.7. У графі 1 указуються:

- для самостійних науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій (код основного виду діяльності 73 за КВЕД) - чисельність штатних працівників, уключаючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів матеріально-технічного забезпечення тощо;

- для промислових підприємств - чисельність персоналу структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД);

- для вищих навчальних закладів - чисельність працівників науково-дослідних підрозділів (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД);

- для інших організацій - чисельність працівників структурних підрозділів, що виконують наукові дослідження і розробки (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД).

3.1.8. У графу 1 не включається чисельність сумісників і тих, хто працює за договорами цивільно-правового характеру.

3.1.9. У графі 2 враховуються спеціалісти із закінченою повною вищою освітою.

3.1.10. У графах 3 і 4 зазначається чисельність докторів та кандидатів наук із загального числа працівників основної діяльності.

3.1.11. У графі 5 необхідно вказати чисельність спеціалістів із закінченою базовою вищою чи неповною вищою освітою.

3.1.12. У графі 6 враховуються інші працівники з незакінченою базовою вищою чи неповною вищою освітою, із закінченою повною середньою освітою, а також ті, які не мають середньої освіти.

3.1.13. При визначенні освітніх рівнів слід керуватися Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту" (далі - Закони). Зокрема, згідно з цими Законами, відповідність освітніх рівнів, які встановлені до 1996 року, і освітніх рівнів, установлених після 1996 року, така:

Освітні рівні, які встановлені після 1996 року

Освітні рівні, які встановлені до 1996 року

Початкова загальна освіта

- початкова

Базова загальна середня освіта

- неповна середня

Повна загальна середня освіта

- середня загальна

-

- незакінчена вища

Неповна вища освіта

- середня-спеціальна

Базова вища освіта

-

Повна вища освіта

- вища

3.1.14. У графі 7 наводяться дані про число людино-годин, фактично відпрацьованих працівниками наукових організацій (без сумісників і тих, хто працює за договорами) за звітний рік, розраховані відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників).

Довідка 2

(позиція із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430) 

3.1.15. У рядку 306 "Середньооблікова чисельність працівників, які виконують наукові дослідження і розробки (без сумісників і тих, хто працює за договорами)" наводиться середньооблікова чисельність працівників, яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.2. Чисельність сумісників та осіб, що працюють за договорами цивільно-правового характеру

3.2.1. У рядку 307 "Усього" зазначають загальну чисельність сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, які відповідно до посади та за характером роботи, що фактично виконується, розподіляються за рядками 308 - 311 на дослідників, техніків, допоміжний персонал та інших працівників.

3.2.2. Приналежність сумісників і осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, до конкретної категорії робітників здійснюється відповідно до розподілу, наведеного в рядках 302 - 305.

3.2.3. У графі 1 наводяться середньорічні дані про сумісників, прийнятих з інших підприємств, установ, організацій, а також про тих, хто працює за договорами цивільно-правового характеру за звітний рік. При цьому враховуються тільки ті особи, які виконували наукові дослідження та розробки або допоміжні та інші функції, пов'язані з їх проведенням.

3.2.4. Вищі навчальні заклади за всіма графами включають у звіт чисельність науково-педагогічних працівників, які поряд з педагогічною діяльністю виконували дослідження та розробки в науково-дослідних підрозділах чи на кафедрах.

3.2.5. У графах 2 і 3 зазначається чисельність докторів та кандидатів наук з числа сумісників.

3.2.6. У графі 4 наводяться дані про число людино-годин, фактично відпрацьованих сумісниками і особами, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, за звітний рік, розраховані відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників.

3.3. Рух спеціалістів, які беруть участь у виконанні наукових і науково-технічних робіт (без сумісників)

3.3.1. Даний підрозділ заповнюється на основі даних відділу кадрів.

3.3.2. У графі 2 відображаються особи, зараховані у звітному періоді на даному підприємстві наказом про прийняття на роботу.

3.3.3. У графі 3 вказується число прийнятих до організації (підприємства) випускників вищих навчальних закладів, які закінчили навчання у звітному періоді (отримали диплом про вищу освіту). Випускники вищих навчальних закладів, які закінчили навчання у звітному періоді, не можуть мати науковий ступінь доктора чи кандидата наук. У цьому разі графа 3 рядків 314, 315 не заповнюється.

3.3.4. У графі 4 відображається чисельність працівників, які залишили роботу на даному підприємстві, незалежно від причин вибуття (звільнення яких оформлено наказом).

3.3.5. Дані рядка 312 "Усього" графи 7 повинні дорівнювати сумі даних граф 1, 2 мінус дані графи 4. У рядках 313 - 318 графи 7 можливі порушення аналогічної рівності у зв’язку з внутрішніми переміщеннями (переведення на інші посади, присвоєння наукового ступеня).

3.3.6. Дані рядка 312 графи 7 повинні відповідати даним рядка 301 графи 1.

3.3.7. Дані рядка 313 "дослідники" графи 7 повинні відповідати даним рядка 302 графи 1.

3.3.8. Дані рядка 314 "доктора наук" графи 7 повинні відповідати даним рядка 302 графи 3.

3.3.9. Дані рядка 315 "кандидата наук" графи 7 повинні відповідати даним рядка 302 графи 4.

3.3.10. Дані рядка 316 "техніки" графи 7 повинні відповідати даним рядка 303 графи 1.

3.3.11. Дані рядка 317 "допоміжний персонал" графи 7 повинні відповідати даним рядка 304 графи 1.

3.3.12. Дані рядка 318 "інші" графи 7 повинні відповідати даним рядка 305 графи 1.

3.4. Розподіл дослідників за віком (без сумісників)

3.4.1. Заповнюється на основі особистих справ працівників. У цьому розділі наводяться дані розподілу дослідників за віком (число повних років).

3.4.2. Дані рядка 319 графи 1 повинні відповідати даним рядка 302 графи 1.

3.4.3. Дані рядка 319 графи 3 повинні відповідати даним рядка 302 графи 3.

3.4.4. Дані рядка 319 графи 5 повинні відповідати даним рядка 302 графи 4.

Розділ 4. Міжнародне співробітництво

4.1. У рядку 401 "Кількість виїздів наукових працівників за межі України, осіб" наводяться дані про кількість науковців, що виїжджали за межі України для співпраці з іноземними науковими організаціями.

4.2. Із загальної кількості виїздів (рядок 401) виділяються виїзди для стажування, навчання, підвищення кваліфікації (рядок 402); викладацької роботи (рядок 403); проведення наукових досліджень (рядок 404).

4.3. У графах 2 - 4 загальна кількість виїздів науковців розподіляється за термінами виїздів. При цьому, якщо протягом року одна особа виїздила декілька разів, ураховується кількість її виїздів. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 5.

4.4. У рядку 405 "Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах, конференціях тощо, одиниць" наводиться кількість виїздів науковців за кордон для участі в наукових заходах, які проводять іноземні організації.

4.5. У рядку 406 "Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, проведених організацією (установою), одиниць" наводиться кількість проведених науковою організацією міжнародних наукових заходів.

4.6. У рядку 407 "Кількість грантів, отриманих на наукову роботу від міжнародних фондів, одиниць" наводиться кількість міжнародних грантів, отриманих на наукову роботу. У рядку 407 не враховуються гранти, отримані на участь у конференціях, семінарах тощо.

4.7. У рядку 408 наводиться кількість отриманих індивідуальних грантів, а в рядку 409 - колективних. У разі заповнення графи 1 рядка 409 необхідно в графі 2 вказати число науковців, які користувалися даним колективним грантом.

Розділ 5. Винахідницька діяльність

5.1. У рядку 501 "Подано заявок на видачу охоронних документів" наводиться кількість усіх поданих організацією заявок на отримання охоронних документів у звітному році. У графі 1 ураховуються заявки, подані до Державного департаменту інтелектуальної власності, у графі 2 - у патентні відомства інших країн світу.

5.2. Із загальної кількості поданих заявок (рядок 501) виділяються заявки на винаходи - у рядку 502 і на сорти рослин - у рядку 503.

5.3. У рядку 504 "Отримано охоронних документів" наводиться кількість усіх отриманих організацією охоронних документів у звітному році: графа 1 - в Україні, графа 2 - в інших країнах світу, з них на винаходи - рядок 505, на сорти рослин - рядок 506.

Заступник директора департаменту
статистики послуг


І. М. Самченко

Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна)


Локальний класифікатор секторів діяльності (ЛКСД)

Код сектору

Назва сектору

Зміст діяльності та склад секторів

1

Державний сектор

Суб'єкти господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (бюджетні наукові організації (установи), підпорядковані органам державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують)

2

Підприємницький сектор

Суб'єкти господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від форм господарювання (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують)

3

Сектор вищої освіти

Вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування, джерел фінансування та правового статусу, а також науково-дослідні інститути (центри), конструкторські, проектно-конструкторські організації, клініки, госпіталі, дослідні (експериментальні) підприємства, підпорядковані вищим навчальним закладам, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують

4

Приватний неприбутковий сектор

Приватні організації, що не мають на меті одержання прибутку (добровільні громадські об'єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, громадські, благодійні організації та фонди, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують), крім організацій, які належать до державного сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава

5

Зарубіжний сектор

Суб'єкти господарювання, які перебувають поза межами України (за винятком наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародні організації

(Інструкцію доповнено додатком згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 430)

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4