нструкція щодо заповнення форми N 1-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика інновацій, науки, освіти, інформатики

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

Наказ Державного комітету статистики України
від 20 серпня 2007 року N 306

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1035/14302

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державного комітету статистики України
від 1 жовтня 2008 року N 361,
від 25 жовтня 2010 року N 430,
 від 25 жовтня 2010 року N 431

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 10 серпня 2015 року N 184)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статей 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна), що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), що додається.

1.3. Пункт 1.3 втратив чинність з 1 січня 2009 року

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 01.10.2008 р. N 361)

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності" (річна), що додається.

2. Інструкції, затверджені цим наказом, увести у дію, починаючи зі звіту за 2007 рік.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати для виготовлення адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н. О.) оригінали інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н. О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність, починаючи зі звіту за 2007 рік:

6.1. Наказ Держкомстату від 14.10.2004 N 558 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики науки й інновацій та Інструкцій щодо їх складання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2004 за N 1377/9976.

6.2. Наказ Держкомстату від 28.11.2005 N 382 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 за N 1494/11774.

6.3. Наказ Держкомстату від 19.07.2006 N 336 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-наука", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 за N 932/12806.

6.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності", затверджену наказом Держкомстату від 19.07.2006 N 337, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 23.08.2006 за N 1008/12882.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
освіти і науки України


А. М. Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 20 серпня 2007 р. N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2007 р. за N 1035/14302

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна)

Загальні положення

1. Наукові та науково-технічні роботи включають у себе наукові дослідження та розробки і науково-технічні послуги.

2. Організації та підприємства, які виконують тільки науково-технічні послуги, звіт не складають.

3. Під науковими дослідженнями та розробками слід розуміти творчу діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.

4. Слід зазначити, що критерієм, який дає змогу відрізнити наукові дослідження та розробки від супутніх їм видів діяльності, є наявність у дослідженнях та розробках значного елемента новизни. Відповідно до цього критерію конкретний проект залежно від мети проекту належить чи не належить до наукових досліджень та розробок.

5. Науково-технічні послуги визначаються як діяльність, що пов'язана з дослідженнями і розробками і сприяє створенню та застосуванню науково-технічних знань. До них належать: науково-технічна діяльність бібліотек, музеїв тощо; переклад, редагування тощо науково-технічної літератури; розвідування (геологічні, гідрологічні тощо); збір даних про соціально-економічні явища; розвідка корисних копалин; патентно-ліцензійна діяльність. Науково-технічні послуги не належать до наукових досліджень та розробок.

6. До наукових досліджень та розробок також не належать такі види діяльності, як управління та інша допоміжна діяльність (діяльність органів управління дослідженнями та розробками, їх фінансування тощо); виробнича діяльність щодо впровадження інновацій; освіта та підготовка кадрів; інші види науково-технічної діяльності (маркетингова діяльність; випробування та стандартизація, передпроектні роботи; спеціалізовані медичні послуги; адаптація, підтримка і супровід існуючого програмного забезпечення тощо).

7. При заповненні "Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД" слід керуватися Класифікацією видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженою і введеною в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року N 822. Код проставляє організація на рівні виду - Y.X XX, який відповідає напряму основної науково-технічної діяльності цієї організації (наприклад, I.1 08 - медичні науки). Якщо організація виконує роботи за різними напрямами, проставляють код III.3 33 (багатогалузевий профіль). При заповненні "Коду сектора діяльності організації (підприємства) за ЛКСД" слід керуватися Локальним класифікатором секторів діяльності (ЛКСД), що додається.

(пункт 7 у редакції наказу Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 431)

8. До форми N 1-наука (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" уключають відомості в цілому про юридичну особу (тобто за всіма підрозділами цієї юридичної особи), за винятком тих відокремлених підрозділів, які розташовані на території інших регіонів. Відокремлені підрозділи, розташовані на території інших регіонів, подають звіт органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

(розділ доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 431,
у зв’язку з цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9)

9. Усі вартісні показники наводяться у тис. грн. з одним десятковим знаком.

1. Обсяг робіт, що виконані за період з початку року

1.1. У рядку 101 "Загальний обсяг робіт" наводяться дані про загальний обсяг робіт, виконаних науковою організацією за період з початку року, з розподілом за видами робіт, з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями.

1.2. Обсяг робіт визначається як сума вартості всіх виконуваних робіт з початку року за прямими договорами (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями), уключаючи амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, без податку на додану вартість.

1.3. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, які фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за договірними роботами - на основі акта здавання-приймання. Усі показники наводяться за роботами, прийнятими замовником за актом здавання-приймання в установленому порядку. Якщо робота не закінчена, ураховується та їх частина, яка була виконана у звітному періоді як проміжний етап. При цьому їх вартість оцінюється за витратами на їх виконання.

1.4. У рядку 102 "у тому числі виконано власними силами" наводяться дані про обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації (без урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).

1.5. У графі 1 наводиться загальний обсяг робіт з початку року, у тому числі: у графі 2 - фундаментальні дослідження, у графі 3 - прикладні дослідження, у графі 4 - науково-технічні розробки, у графі 5 - науково-технічні послуги, у графі 6 - інші роботи (послуги). Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 6.

1.6. Фундаментальні дослідження - це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

1.7. Прикладні дослідження - це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв'язання проблем, сформульованих раніше.

1.8. Науково-технічні розробки - це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об'єктів, що вже існують.

1.9. До них належать такі види діяльності: розробка певної конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об'єкта, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи знакових засобів (проектні роботи); розробка технологічних процесів, тобто способів об'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів з трудовими в цілісну систему, що виробляє певний корисний результат (технологічні роботи).

1.10. До складу розробок входять також створення дослідних зразків (оригінальних моделей, яким притаманні принципові особливості створюваного нововведення); їх випробовування протягом часу, необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що повинно надалі знайти відображення в технічній документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення продукту чи процесу до їх відповідності функціональним та економічним вимогам та готовності до передання у виробництво, у тому числі підготовка креслень, специфікацій, інструкцій, рекомендацій, які використовуються при переданні нововведень у виробництво.

1.11. При цьому не враховуються підготовка детальних креслень для виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного виробництва, випуск серійної продукції дослідним виробництвом, використання експериментальних установок для створювання усталеної продукції промислового виробництва за замовленням.

1.12. До розробок належать також певні види проектних робіт для будівництва, у яких передбачено використання результатів попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, роботи зі складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки, з експериментального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів; щодо складання схем генеральних планів промислових вузлів, схем та проектів районного планування, проектів планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів.

1.13. До звіту не включаються дані про виконання робіт з проектування нестандартизованого устатковання на замовлення заводів-виробників, підготовки документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових проектів.

1.14. До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

1.15. До інших робіт належить допоміжна діяльність, пов'язана з основним (науково-технічним) видом діяльності і виконується для його підтримання.

1.16. Вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт приводиться на основі узагальнених даних бухгалтерського обліку за рахунком "Дохід від реалізації" у діючих (фактичних) цінах з урахуванням обсягу незавершених робіт.

2. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

2.1. У рядку 201 "Витрати на виконання робіт" наводиться загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню.

2.2. У рядках 201 - 207 наводяться дані про фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела походження коштів.

2.3. Дані про витрати приводяться на основі узагальненої інформації за рахунком "Виробництво" з виділенням відомостей за конкретними роботами, що належать до наукових та науково-технічних.

2.4. Дані рядка 201 дорівнюють сумі даних рядків 202 і 207.

2.5. У рядку 202 "Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи" враховуються внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує, які складаються з внутрішніх поточних і капітальних витрат. Дані рядка 202 дорівнюють сумі даних рядків 203 і 206.

2.6. У рядку 203 "Внутрішні поточні витрати (без амортизації)" наводяться дані про внутрішні поточні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, що звітує, без урахування капітальних витрат.

2.7. До них уключаються витрати на придбання та виготовлення спеціальних інструментів, пристроїв, стендів, апаратів, механізмів та іншого спеціального устатковання, необхідного для виконання конкретної теми, уключаючи витрати на його проектування, транспортування і встановлення. Такі витрати здійснюються за рахунок собівартості робіт, які виконуються за договорами, а те спеціальне устатковання, що залишилося після їх завершення чи припинення, а також дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи над темою, мають передаватися замовнику. У разі, якщо після завершення теми вказані устатковання і вироби не повертаються замовнику, вони інвентаризуються і залежно від вартості зараховуються до складу основних чи оборотних фондів з уставного фонду як такі, що надійшли безоплатно. До витрат уходить вартість комплектувальних виробів та спецустатковання для наукових чи експериментальних робіт, які не переходять на баланс організації-виконавця.

2.8. Сюди також ураховується вартість сировини і матеріалів, придбаних у сторонніх підприємств (організацій), комплектувальних виробів, напівфабрикатів, палива, енергії усіх видів, природної сировини, робіт та послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами (організаціями), утрат від нестачі матеріальних ресурсів, які надійшли, у межах норм природних утрат.

2.9. Дані наводяться за вартістю придбання, уключаючи націнки (надбавки), комісійні винагороди, виплачені постачальницьким, зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, мито, витрати на транспортування, зберігання та доставку, які здійснюються силами сторонніх організацій.

2.10. До цих витрат також уключаються інші поточні витрати, до яких входять відрахування на соціальні заходи, інші види поточних витрат, пов'язані з виконанням наукових та науково-технічних робіт і не враховані в рядку 204.

2.11. До даних рядка 203 не включається вартість наукових і науково-технічних робіт, які виконуються сторонніми організаціями за договорами із звітною організацією і враховуються у рядку 207.

2.12. У рядку 204 "з них: витрати на оплату праці" відображається фонд оплати праці (далі - ФОП) усіх працівників, які виконували роботи за видом економічної діяльності, код якої 73 за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 (далі - КВЕД). ФОП визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713, згідно з якою до ФОП включається заробітна плата штатних працівників, сумісників, а також тих, хто працював за цивільно-правовими договорами.

2.13. У рядку 205 "у тому числі працівникам, які виконують наукові дослідження і розробки (без сумісників і тих, хто працює за договорами)" із загальної суми ФОП, відображеної у рядку 204, виділяються витрати на оплату праці штатних працівників, які виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою 1 рядків 302 - 304 даної форми звітності.

2.14. У рядку 206 "капітальні витрати" враховуються капітальні інвестиції на виконання наукових та науково-технічних робіт (за винятком витрат, що враховані за рядком 203). Сюди не враховуються капітальні інвестиції, що здійснюються організацією на будівництво житла, об'єктів культурно-побутового призначення тощо і не пов'язані з науковою та науково-технічною діяльністю.

2.15. У рядку 207 "Витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями" наводиться вартість наукових та науково-технічних робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з організацією, що звітує.

 2.16. У рядку 208 "Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи за рахунок Державного бюджету України" вказують кошти, отримані безпосередньо з Державного казначейства України на покриття витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт власними силами організації (підприємства).

(главу 2 доповнено пунктом 2.16 згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 431)

3. Чисельність працівників наукової організації на кінець звітного періоду

3.1. У розділі 3 наводиться чисельність працівників за станом на кінець звітного періоду.

3.2. У графі 1 указуються:

3.2.1 для самостійних науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій (код основного виду діяльності 73 за КВЕД) - чисельність штатних працівників, уключаючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів матеріально-технічного забезпечення тощо;

3.2.2 для промислових підприємств - чисельність персоналу структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД);

3.2.3 для вищих навчальних закладів - чисельність працівників науково-дослідних підрозділів (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД);

3.2.4 для інших організацій - чисельність працівників структурних підрозділів, що виконують наукові дослідження і розробки (код одного з другорядних видів діяльності 73 за КВЕД).

3.3. У графу 1 не включається чисельність сумісників і тих, хто працює за договорами цивільно-правового характеру.

3.4. У графах 2 і 3 зазначається чисельність докторів та кандидатів наук із загального числа працівників основної діяльності.

3.5. У графі 4 наводиться середньооблікова чисельність працівників (без сумісників), яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).

3.6. У рядку 301 "Чисельність працівників основної діяльності" враховується чисельність працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД класифікується за кодом 73. Дані рядка 301 дорівнюють сумі рядків 302 - 305.

3.7. У рядку 302 "дослідники" враховується чисельність наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки). Дослідники, як правило, мають повну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" або "спеціаліст" у вищому навчальному закладі III - IV рівня акредитації або прирівняному до нього).

3.8. У рядку 303 "техніки" враховуються працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп'ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або "молодший спеціаліст" у вищому навчальному закладі I - II рівня акредитації або прирівняному до нього) та (чи) необхідний професійний досвід і знання.

3.9. У рядку 304 "допоміжний персонал" наводяться дані про працівників, які виконують допоміжні функції, пов'язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.

3.10. У рядку 305 "інші" враховуються інші працівники, що виконують функції загального характеру, пов'язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівники, які зайняті переважно наданням науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності, що не пов'язані з науковими дослідженнями і розробками.

4. Главу 4 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 25.10.2010 р. N 431) 

Заступник директора департаменту
статистики послуг


І. М. Самченко

Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна)


Локальний класифікатор секторів діяльності (ЛКСД)

Код сектору

Назва сектору

Зміст діяльності та склад секторів

1

Державний сектор

Суб'єкти господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (бюджетні наукові організації (установи), підпорядковані органам державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують)

2

Підприємницький сектор

Суб'єкти господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від форм господарювання (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують)

3

Сектор вищої освіти

Вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування, джерел фінансування та правового статусу, а також науково-дослідні інститути (центри), конструкторські, проектно-конструкторські організації, клініки, госпіталі, дослідні (експериментальні) підприємства, підпорядковані вищим навчальним закладам, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують

4

Приватний неприбутковий сектор

Приватні організації, що не мають на меті одержання прибутку (добровільні громадські об'єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, громадські, благодійні організації та фонди, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують), крім організацій, які належать до державного сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава

5

Зарубіжний сектор

Суб'єкти господарювання, які перебувають поза межами України (за винятком наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародні організації

(Інструкцію доповнено додатком згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 431)

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6