Інструкція щодо заповнення форми N 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика навколишнього середовища та природних ресурсів

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 24 жовтня 2006 р. N 494

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2006 р. за N 1195/13069


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" (далі - форма N 1-небезпечні відходи).

1.2. До небезпечних відходів належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості - токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність або містять збудників інфекційних хвороб.

1.3. Небезпечні відходи поділяються на 4 класи небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні;

II клас - високонебезпечні;

III клас - помірно небезпечні;

IV клас - малонебезпечні.

1.4. У державному статистичному спостереженні за формою N 1-небезпечні відходи відображаються відходи I - III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали не придатні чи заборонені до застосування).

1.5. До форми не включаються дані про шкідливі речовини (продукти, сполуки), що являють собою готову продукцію, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також небезпечні відходи, які надходять у водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формах державних статистичних спостережень N 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" та N 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води". Разом з тим у звіті повинні відображатися утворення, знешкодження, складування і т. ін. небезпечних речовин, уловлених (одержаних) у процесі очистки газів і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах та установках.

1.6. Форма N 1-небезпечні відходи заповнюється на основі даних первинного обліку відходів. Первинний облік відходів ведеться відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми необхідно використовувати паспорт відходів, прибутково-видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів з підприємства та ін.). За відсутності первинного обліку форма заповнюється на основі даних розрахунків матеріального балансу та іншої наявної інформації. У цьому разі до форми додаються відповідні розрахунки.

1.7. Небезпечні відходи відображаються у довільній формі. Якщо в бланку форми кількість рядків недостатня, то для відображення всіх наявних небезпечних відходів I - III класів небезпеки додатково заповнюється необхідна кількість бланків.

1.8. Небезпечні відходи, уключаючи люмінесцентні лампи, відображаються у звіті в тоннах з трьома десятковими знаками. Для визначення маси люмінесцентних ламп необхідно вагу однієї лампи помножити на загальну кількість ламп. У разі неможливості встановлення ваги лампи пропонуємо використовувати середню вагу однієї лампи, що дорівнює 0,3 кг.

2. Інформація про сховища організованого складування, що належать підприємству, де зберігаються відходи I - III класів небезпеки

2.1. У рядках 1000 - 1002 відображається інформація про кількість, площу та об'єм спеціалізованих сховищ організованого складування (поховання) відходів, у яких зберігаються відходи I - III класів небезпеки і на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів. Сховища, у яких зберігаються малотоксичні відходи IV класу небезпеки, у звіті не відображаються.

2.2. Полігони, склади та сховища, які розміщуються на поверхні землі, наводяться у рядку 1001 у гектарах з трьома десятковими знаками, а шламонакопичувачі, відстійники, хвостосховища, могильники - у рядку 1002 - у кубічних метрах з одним десятковим знаком.

3. Утворення та рух відходів I - III класів небезпеки

3.1. У рядках А та Б форми звіту відображаються код та найменування небезпечних відходів, які заповнюються згідно з Державним класифікатором відходів, чинним від 01.10.96 (ДК 005-96), затвердженим і введеним у дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 N 89, і включаються лише ті відходи, які мають небезпечні властивості.

3.2. У формі відображаються найбільш деталізовані найменування небезпечних відходів, тобто такі, у яких цифровий індекс (дві останні цифри справа) восьмизначного коду Державного класифікатора відходів не дорівнює "00".

3.3. Якщо ж небезпечні відходи не включені до Державного класифікатора відходів, то в такому разі вони повинні бути відображені у звіті з кодом 9999.9.9.99 та найменуванням "інші небезпечні відходи".

3.4. У рядку В форми арабськими цифрами вказується клас небезпеки відходів. Класи небезпеки відходів визначаються виробниками, тобто технологічними виробничими лабораторіями підприємств, відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за узгодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.

3.5. У рядках Г та Д відображаються відповідно код та найменування фізичного стану відходів (далі - Фізичний стан відходів) згідно з додатком 1.

3.6. У рядках Е та Ж зазначаються відповідно код та найменування групи небезпечних відходів (далі - Групи небезпечних відходів) згідно з додатком 2. Віднесення конкретного відходу до тієї чи іншої групи небезпечних відходів визначається за переважним вмістом відповідного хімічного елемента чи речовини, винесених у назву групи небезпечних відходів. Якщо до складу конкретного відходу входять два чи більше шкідливих хімічних елементи, а також речовини, які належать до різних груп небезпечних відходів, то віднесення цього відходу до відповідної групи проводиться за складовим елементом (сполукою), який має найвищий клас небезпеки. При рівній їх небезпеці віднесення до конкретної групи проводиться за переважною кількістю хімічного елемента (сполуки), який винесено в назву групи небезпечних відходів.

3.7. У рядку 1 відображається наявність небезпечних відходів на 01.01 звітного року. Цей показник повинен збігатися з показником графи 16 "наявність відходів на 01.01.200_ у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємства" звіту за попередній до звітного рік.

3.8. У рядку 2 відображається дооблік відходів - збільшення обсягів відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях та на території підприємства, за рахунок виявлення не облікованих раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший) тощо.

3.9. У рядку 3 відображається кількість відходів, які утворилися безпосередньо на підприємстві протягом року без урахування відходів, які надійшли зі сторони.

3.10. У рядку 4 наводиться кількість відходів, які надійшли зі сторони для здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх для екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, а також для розміщення у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення). До спеціально відведених місць чи об'єктів належать місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо, на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів.

3.11. У рядку 5 відображаються небезпечні відходи, які надійшли з інших країн.

3.12. У рядку 6 відображається кількість відходів, які були повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції на підприємстві, зокрема як сировини в технологічних процесах, які є джерелом їх утворення, як сировини (напівфабрикатів) для одержання продукції виробничо-технічного призначення, наприклад таких, як паливо, добриво тощо.

3.13. У рядку 7 наводиться кількість відходів, які були повністю знешкоджені (знищені) на підприємстві. Частково знешкоджені відходи в цій графі не відображаються. У графі 8 відображаються обсяги спалених небезпечних відходів.

3.14. У рядку 9 наводиться кількість відходів, які були передані іншим підприємствам чи заготівельним організаціям. У рядку 10 відображаються обсяги відходів, переданих іншим країнам.

3.15. У рядку 11 наводиться кількість відходів, які направляються в місця видалення відходів, які належать даному підприємству (сховища, накопичувачі, склади, могильники, полігони /крім полігонів твердих побутових відходів/ та інші) без змішування з іншими видами відходів.

3.16. У рядку 12 відображаються дані про відходи, які вивезені на полігони твердих побутових відходів.

3.17. У рядку 13 відображається кількість відходів, які направляються на несанкціоновані звалища: кар'єри, яри; а також в інші місця складування, де зберігання відходів пов'язано з можливим змішуванням різних видів відходів. У цій самій графі наводяться відходи, скинуті у водоймища.

3.18. У рядку 14 відображається вилучення відходів з інших причин - це зменшення обсягів відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств протягом року за рахунок уточнень унаслідок проведення інвентаризації відходів на підприємстві (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший), втрати відходів унаслідок витікання або випаровування, крадіжок тощо. З них окремо виділяються відходи, утрачені через витікання або випаровування, які відображаються у рядку 15.

3.19. У рядку 16 наводиться вся накопичена кількість відходів на 01.01 наступного за звітним року, які розміщені як на території підприємства, так і за його межами: у сховищах, накопичувачах, складах, могильниках, полігонах, уключаючи полігони твердих побутових відходів, звалищах, які належать підприємству (на спеціально відведених чи орендованих ним територіях).

3.20. Наявність відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємств на 01.01 наступного за звітним року (гр. 16) обчислюється за формулою:

наявність відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств на 01.01 звітного року (рядок 1) + дооблік відходів (рядок 2) + фактично утворилось відходів (рядок 3) + одержано відходів від інших підприємств (рядок 4) - використано відходів (рядок 6) - знешкоджено (знищено) відходів (рядок 7) - передано іншим підприємствам (рядок 9) - відправлено відходів в місця неорганізованого складування за межі підприємства (рядок 13) - вилучено (втрачено) відходів з інших причин (рядок 14).

У скороченому вигляді ця формула має вигляд:

рядок 16 = рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 - рядок 6 - рядок 7 - рядок 9 - рядок 13 - рядок 14.

3.21. У графі 17 із загального обсягу наявних відходів окремо виділяються відходи, які зберігаються безпосередньо на території підприємства.

Форма N 1-небезпечні відходи підписується керівництвом підприємства.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 1
до пункту 3.5 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"


Фізичний стан відходів

Код типу відходу

Найменування типу відходу

Твердий

101

Агломерат

102

Гранулят

103

Зола

104

Кокс

105

Шлак

106

Брухт

107

Скрап

108

Хвости

109

Окалина

110

Стружка

111

Обріз

112

Бій

113

Уламки

114

Пил

115

Порошок

116

Сплав

117

Грудки

118

Куски

119

Коагулят

120

Гель

121

Просів

122

Осад

123

Відпрацьовані матеріали

124

Нерозібране устаткування та обладнання

199

Інші тверді

Рідинний

201

Розчин

202

Гудрон

203

Екстракт

204

Пек

205

Промивна рідина

206

Соапсток

207

Дефекат

208

Кубовий залишок

209

Масла

299

Інші рідинні

Шламо- або пастоподібний

301

Шлам

302

Паста

303

Гній

304

Послід

305

Відстій

306

Осмол

Газоподібний

401

Газ

402

Суміш газів

403

Водяна пара

Сумішевий

501

Пульпа

502

Аерозоль

503

Суспензія

504

Гідрозоль

505

Дим

506

Шихта

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

Додаток 2
до пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"


Групи небезпечних відходів

Код групи відходів

Найменування групи небезпечних відходів

 

 

Відходи, що містять метали та їх сполуки:

 

0101

алюміній та його сполуки

 

0102

барій та його сполуки, за виключенням сульфату барію

 

0103

берилій та його сполуки

 

0104

ванадій та його сполуки

 

0105

вісмут та його сполуки

 

0106

вольфрам та його сполуки

 

0107

германій та його сполуки

 

0108

залізо та його сполуки

 

0109

кадмій та його сполуки

 

0110

калій металевий у незв'язаній формі

 

0111

кальцій металевий у незв'язаній формі

 

0112

кобальт та його сполуки

 

0113

літій металевий у незв'язаній формі

 

0114

магній металевий у незв'язаній формі

 

0115

марганець та його сполуки

 

0116

мідь та її сполуки

 

0117

молібден та його сполуки

 

0118

натрій металевий у незв'язаній формі

 

0119

нікель та його сполуки

 

0120

ніобій та його сполуки

 

0121

олово та його сполуки

 

0122

ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи)

 

0123

свинець та його сполуки (у тому числі батареї акумуляторні цілі чи розламані)

 

0124

срібло та його сполуки

 

0125

стронцій та його сполуки

 

0126

стибій та його сполуки

 

0127

тантал та його сполуки

 

0128

талій та його сполуки

 

0129

титан та його сполуки

 

0130

торій та його сполуки

 

0131

хром та його сполуки

 

0132

цинк та його сполуки

 

0133

цирконій та його сполуки

 

0134

Інші відходи, що містять метали та їх сполуки

 

Відходи, що містять неметали та їх сполуки:

 

0201

арсен та його сполуки

 

0202

бор та його сполуки

 

0203

бром та його сполуки

 

0204

кремній та його сполуки (за виключенням хлорсиланів і кремнійорганічних мономерів)

 

0205

селен та його сполуки

 

0206

телур та його сполуки

 

0207

неорганічні сульфіди

 

0208

фосфор та його неорганічні сполуки

 

0209

неорганічні сполуки фтору (за виключенням фториду кальцію)

 

0210

хлор та його неорганічні сполуки

 

0211

солі азотистої кислоти, оксиди азоту

 

0212

азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини вибухового характеру

 

0213

солі хлорнуватої кислоти

 

0214

солі хлорної кислоти

 

0215

неорганічні перекиси

 

0216

неорганічні ціаніди

 

0217

Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки

 

Відходи, що містять карбоніли металів:

 

0301

карбоніли заліза

 

0302

карбоніли кобальту

 

0303

карбоніли нікелю

 

0304

карбоніли хрому

 

Відходи, що містять корозійні речовини:

 

0401

кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, відпрацьовані кислоти

 

0402

основні розчини чи основи у твердому стані, відпрацьовані основи, луги

 

0403

відходи виробництва, приготування та використання мийних та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи лугів (за виключенням поверхнево-активних речовин (ПАР), мила, детергентів)

 

0404

азбест (пил, порошок та волокна), шифер некондиційний чи розламаний

 

0405

відпрацьовані каталізатори

 

Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні сполуки:

 

0501

аліфатичні аміни

 

0502

ароматичні аміни

 

0503

ізоціанати

 

0504

тіоціани

 

0505

органічні ціаніди

 

Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші:

 

0601

органічні сполуки сірки

 

0602

органічні сполуки фосфору

 

0603

органічні сполуки фтору

 

0604

органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних розчинників та хлорфенолів)

 

0605

ефіри

 

0606

формальдегід

 

0607

креозоти

 

0608

феноли та фенолові сполуки (у т. ч. хлорфеноли)

 

0609

галогеновані органічні розчинники

 

0610

органічні розчинники (за виключенням галогенованих розчинників)

 

0611

хлорсилани та кремнійорганічні мономери

 

0612

органогалогенні сполуки (за виключенням інертних полімеризованих матеріалів)

 

0613

поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки

 

0614

поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні

 

0615

відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини

 

0616

відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для покриття

 

0617

відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв'язувальних матеріалів

 

0618

відходи виробництва, приготування та використання хімікатів та фотоматеріалів

 

0619

відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь включно 
з відходами гальванічного виробництва

0620

відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу

 

0621

відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином

 

0622

відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном

 

0623

відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні вуглеводні

 

Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ):

 

0701

альдрин

 

0702

дильдрин

 

0703

ендрин

 

0704

гептахлор

 

0705

гексахлорбензол (ГХБ)

 

0706

ДДТ

 

0707

діоксин

 

0708

мірекс

 

0709

токсафен

 

0710

хлордан

 

0711

фурани

 

0712

поліхлордифеніли

 

Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди:

 

0801

відходи виробництва, приготування та використання пестицидів, не придатні та заборонені до використання, неідентифіковані пестициди

 

0802

відходи виробництва, приготування та використання агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної або забороненої до використання

 

0803

відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів

 

Відходи, що містять озоноруйнівні речовини:

 

0901

відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF, тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/)

 

0902

відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому числі препаратів для боротьби з побутовими комахами

 

Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин:

 

1001

прилади медичного призначення, що не відповідають установленим 
вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо)

1002

відходи виробництва та приготування фармацевтичної продукції

 

1003

відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні продукти їх виробництва

 

1004

відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні речовини

 

1005

відходи виробництва, приготування та використання біоцидів та фітофармацевтичних препаратів

 

1006

відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, дератизації

 

1007

відходи, що містять речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи неідентифіковані

 

1008

відходи, що містять інфекційні речовини

 

1009

відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у непридатність або заборонені для використання)

 

Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки:

 

1101

нафтовідходи та нафтошлами

 

1102

відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до використання за їх первинним призначенням мінеральні масла, у тому числі масляні фільтри

 

1103

відходи, що містять відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії

 

1104

відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, дрантя

 

1105

відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини

 

1106

відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами драгування

 

1107

відходи пилогазоочищувальних споруд та установок

 

1108

відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод

 

1109

відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не має маркування або незворотну тару, що забруднена потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під пакування пестицидів)

 

1110

залишки від операцій з видалення промислових відходів

 

Інші відходи

 

1201

інші відходи

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6