Інструкція щодо заповнення форми N 1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика промисловості

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами"

Наказ Державного комітету статистики України
від 18 серпня 2009 року N 313

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 вересня 2009 р. за N 840/16856

Наказ втратив чинність
згідно з наказом Держстату України
від 26.12.2014 р. N 406

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики промисловості та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" (далі - Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2010 року.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 лютого 2010 року, наказ Держкомстату від 30.04.2004 N 261 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 1-П (термінова) та N 1-ПЕ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.05.2004 за N 674/9273 (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 18 серпня 2009 р. N 313

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 вересня 2009 р. за N 840/16856

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами"

I. Загальні положення

1.1. Форма державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" (далі - форма N 1-П) заповнюється щодо видів промислової продукції, яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих потужностях (з власної сировини або сировини замовника). У випадку випуску продукції у рамках договору про спільну діяльність дані про її обсяги наводяться учасником договору, на потужностях якого (власних чи орендованих) вироблена така продукція.

1.2. Якщо підприємство безпосередньо не виготовляло продукцію, а замовляло її виготовлення на підприємствах-виробниках на давальницьких засадах (надавало свою сировину та сплачувало роботи з виготовлення продукції), дані щодо обсягів такої продукції у звіті за формою N 1-П не відображаються.

II. Випуск видів промислової продукції

2.1. Дані наводяться за Номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 N 320 (зі змінами) (далі - Номенклатура), за позиціями, проти яких у графі 4 стоїть позначка "м", а також за позиціями, додатково повідомленими територіальними органами державної статистики.

Номенклатура побудована на ієрархічній системі класифікації (кодування) видів продукції. Відповідно у звіті за формою N 1-П має забезпечуватись входження наведених даних на всіх рівнях класифікації за умови однакової одиниці виміру.

Дані звіту подаються в передбачених Номенклатурою одиницях виміру (в окремих випадках - у двох одиницях виміру). Якщо одиницями виміру є кг, тонни тощо, то у звіті вказується чиста вага продукції без урахування ваги пакувального матеріалу.

У випадку виробництва продукції за давальницькою схемою за позиціями, які обліковуються у вартісному вираженні, наводиться вартість робіт з її виробництва без урахування вартості використаної давальницької сировини.

2.2. У графі 1 наводяться дані про валовий випуск продукції, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки на власному підприємстві (внутрішньозаводський оборот). За окремими видами продукції наводяться дані про товарний випуск (тобто без продукції, призначеної для подальшої промислової переробки на цьому підприємстві), що зазначено в назвах відповідних позицій Номенклатури.

При цьому до виробленої та відпущеної теплоенергії включається вся кількість теплоенергії (з урахуванням втрат), виробленої електростанціями, котельними й утилізаційними установками та відпущеної як цехам і виробництвам свого підприємства, так і зовнішнім споживачам, за винятком теплоенергії, витраченої на технологічні потреби електростанції (котельної тощо). Виключається теплоенергія, що повертається до електростанції або в котельню з конденсатом виробничого пару, м'ятим паром (від молотів, пресів тощо) і зворотною мережною водою.

2.3. У графі 2 наводяться дані про випуск готової продукції з власної та давальницької сировини, призначеної для збуту, тобто готових виробів, які реалізовані у звітному місяці або призначені для продажу, але на них не знайдено покупця. До цієї графи включаються також готові вироби власного виробництва: передані своїм непромисловим підрозділам (у тому числі власному капітальному будівництву), використані для внутрішніх (власних) потреб підприємства (пально-мастильні і лакофарбові матеріали, меблі, спецодяг тощо), зараховані до складу своїх основних засобів (виробниче обладнання, інструмент), а також як виплата заробітної плати натурою.

За показником "теплоенергія" дані наводяться за виключенням втрат тепла при передачі.

До графи 2 не включається продукція, призначена для подальшої переробки на власному підприємстві.

2.4. У графі 3 наводяться дані про випуск готової продукції, призначеної для збуту, без продукції, виробленої з давальницької сировини.

2.5. У графі 4 наводиться вартість продукції, урахованої у графі 3. Оцінка продукції здійснюється за фактичними цінами виробника (без урахування непрямих податків), за якими її було реалізовано у звітному місяці, а продукції, покупця якої не знайдено, - за ціною, за якою її можна було б реалізувати у звітному місяці (або за ціною її останньої реалізації у звітному році, але не нижче фактичної собівартості). Аналогічно оцінюється продукція, яка вироблена виключно для власних потреб підприємства (спеціальне обладнання тощо). Якщо окремі види продукції реалізуються за ціною франко-вагон станції призначення, то вартість транспортування від станції відправлення до станції призначення повинна виключатись при здійсненні її оцінки. Продукція, що поставляється на експорт, оцінюється за контрактними цінами без урахування непрямих податків та транспортних витрат від пункту відправлення до пункту призначення, перерахованими у гривні за курсом Національного банку України на дату її відвантаження. Продукція, яка була вироблена у звітному місяці для іноземного замовника, але не відвантажена протягом цього місяця, перераховується за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду.

Якщо підприємство здійснює складання продукції з комплектуючих, які ним закуплені, у графі 4 наводиться повна вартість готових виробів.

2.6. У звіті за формою N 1-П за позиціями Номенклатури, що мають код з двома дев'ятками (99) наприкінці, відображаються елементарні операції процесу виробництва продукції, що здійснюються на замовлення (коли підприємству-виробнику недоцільно спеціально створювати для цього виробничі потужності, а вигідніше замовити виконання цих робіт).

2.7. При заповненні позицій, які класифікуються у Номенклатурі як послуги, застосовується диференційований підхід, а саме:

2.7.1 за послугами, які обліковуються у вартісному вираженні, зокрема виконання робіт із штампування, кування, карбування, нанесення покриттів (позиції груп 28.4, 28.5) тощо, за графами 1, 2, 3, 4 форми N 1-П включається лише вартість наданих послуг незалежно від того, чи використовується власна сировина, чи сировина замовника при цьому;

2.7.2 за позиціями Номенклатури, в яких класифікуються послуги з ремонту, відображається вартість виконання ремонту на замовлення без урахування вартості використаних матеріалів та комплектуючих (власних чи замовника), а також вартості ремонту власного виробничого обладнання;

2.7.3 за послугами, які обліковуються у натуральному вираженні, тобто у кг, тоннах тощо (зокрема код 17.30.10 "Послуги з вибілювання та фарбування волокон і пряжі" тощо), у графі 4 відображається лише вартість наданих послуг незалежно від того, яка сировина використовується: власна чи замовника. При цьому у позиції Номенклатури за кодами 25.24.90, 27.51.10, 27.52.10, 27.53.10, 27.54.10 включається виробництво виробів лише на замовлення за умови, що виготовлені вироби є напівфабрикатами (виливками, заготовками тощо) і потребують подальшої доробки для можливості їх використання за призначенням, тобто не є готовими деталями для машин і устатковання. Литі напівфабрикати, виготовлені для власних потреб, з подальшою їх доробкою на своєму підприємстві чи на замовлення на іншому підприємстві, а також вироблені повністю готові литі вироби класифікуються у відповідних позиціях Номенклатури (зокрема вузли, деталі та запасні частини до конвертерів, машин ливарних, виливниць та ковшів - за кодом 29.51.12.300, вузли верстатів для оброблення металів - 29.42.40, радіатори з чавуну ливарного - 28.22.11.300, ванни з чавуну ливарного - 28.75.11.210, каналізаційні люки - 28.75.27.100 тощо);

2.7.4 при заповненні звіту за формою N 1-П відображається як виробництво товарів при виконанні таких робіт, як рафінування олії, копчення чи соління риби (в результаті яких створюється інший готовий продукт, облік якого передбачено Номенклатурою), і класифікується у відповідних позиціях Номенклатури (15.42.11 "Олії: соєва, арахісова, оливкова, соняшникова, сафлорова, бавовняна, ріпакова, свиріпова, гірчична, кунжутна, рафіновані та без зміни їх хімічного складу", 15.20.13.500 "Риба копчена, включаючи філе", 15.20.13.720 "Оселедці солоні", 15.20.13.730 "Риба солона, крім оселедців").

2.8. При випуску продукції з тривалим циклом виробництва відображаються дані щодо кількості та вартості тільки повністю готових виробів. Відповідно вартість виробів, виробництво яких ще не завершено, не включається до графи 4.

2.9. У графі 5 наводяться дані про залишки виробленої підприємством готової продукції на кінець звітного періоду (незалежно коли вироблена), включаючи продукцію, виготовлену на давальницьких умовах, та без урахування продукції, що перебуває на складі підприємства на відповідальному зберіганні як державний резерв тощо. Дані подаються за всіма позиціями Номенклатури за цим звітом, крім видів продукції, що обліковуються у вартісному вираженні.

2.10. Не належать до промислової діяльності та відповідно не відображаються у формі N 1-П:

2.10.1 закупівля, очищення, охолодження та теплова обробка (пастеризація) молока для подальшої реалізації на молокопереробні підприємства;

2.10.2 перепродаж матеріалів, напівфабрикатів, виробів, які закуплені підприємством (навіть якщо перевіряється їх якість, здійснюються розлив у пляшки, розфасування, пакування та інші подібні операції);

2.10.3 ремонт автомобілів та побутових виробів.

Директор департаменту
статистики виробництва


Л. М. Овденко

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3