Інструкція щодо заповнення форми N 24 і форми N 24-сг-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 885/15576


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 24 "Стан тваринництва за 200_ рік" (річна) та N 24-сг "Стан тваринництва на "___" _____________ 200_ року" (місячна)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 11 квітня 2011 року N 87 

I. Загальні положення

1.1. Форми державних статистичних спостережень N 24 "Стан тваринництва за 200_ рік" (річна) та N 24-сг "Стан тваринництва на "___" ____________ 200_ року" (місячна) (далі - форми N 24 (річна) і N 24-сг (місячна)) подаються органу державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності (місцем утримання худоби або заготівлі кормів) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність, зокрема мав худобу та птицю (власну або орендовану) на початок або протягом звітного року, або не мав худоби та птиці, але займався заготівлею кормів (у такому разі заповнюється лише розділ 7 "Баланс кормів" форми N 24 (річна)) незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання.

1.1.1. Перелік підприємств, якими подається форма N 24-сг (місячна), визначається відповідними територіальними органами державної статистики.

1.2. Якщо підприємство має у своєму складі відокремлені підрозділи, які розташовані в різних адміністративно-територіальних одиницях, то форми подаються відповідним районним органам державної статистики за місцем здійснення виробничої діяльності (місцем утримання худоби або заготівлі кормів).

1.3. На бланках форм N 24 (річна) і N 24-сг (місячна) зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його діяльності.

1.4. Заповнення форм N 24 (річна) і N 24-сг (місячна) проводиться на підставі первинних облікових документів та регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

1.5. Форма N 24-сг (місячна) складається щомісячно за коротким переліком показників, а форма N 24 (річна) - за рік у цілому за повним колом показників. Усі показники форм заповнюються у відповідних одиницях виміру (в цілих числах), крім показників у рядках 30 - 32, 36 і 38, які заповнюються з двома знаками після коми.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

1.6. Показники щодо чисельності поголів'я худоби та птиці, наявності кормів наводяться станом на звітну дату; щодо виробництва продукції, обсягів заготівлі та витрат кормів - зростаючим підсумком з початку року (за звітний рік).

1.7. У рядках і графах форм N 24 (річна) і N 24-сг (місячна), де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.8. Інструкцію складено відповідно до нумерації рядків та граф форми N 24 (річна). При заповненні для відповідних рядків та граф форми N 24-сг (місячна) необхідно керуватися цією Інструкцією.

1.9. Усі показники у формах N 24 (річна) і N 24-сг (місячна) повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.10. Форми N 24 (річна) і N 24-сг (місячна) підписуються керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.11. Підприємства на 1 січня кожного року обов'язково повинні здійснювати інвентаризацію худоби з перерахунком її у натурі. Якщо перерахунок худоби у натурі проводився до 1 січня, то при складанні форми N 24 (річна) слід урахувати всі зміни, що мали місце в обороті поголів'я (з моменту перерахунку до 1 січня).

1.12. У разі реорганізації підприємства та передачі худоби іншому підприємству передана худоба відображається підприємством у рядку 63, а підприємство, яке прийняло худобу, враховує її у рядку 48. Підприємство, яке було реорганізовано, повинно додати письмові пояснення у довільній формі стосовно того, кому передана худоба (або від кого прийнята), і вказати кількість переданої (або прийнятої) худоби.

1.12.1. Усі дані про виробництво продукції, рух худоби до моменту передання обліковуються за тим підприємством, з якого виділилося нове. У новому підприємстві всі показники про виробництво продукції, надходження та вибуття худоби записуються зростаючим підсумком з моменту його організації.

1.12.2. Якщо протягом року відбулося об'єднання двох або більше підприємств, то нове збільшене підприємство повинне показати дані про надходження та вибуття худоби, виробництво продукції тощо сумою за підприємствами, що об'єднались.

1.13. У разі передання худоби підприємством в найм (оренду) юридичній або фізичній особі чисельність поголів'я, продукція, що отримується від переданої в найм (оренду) худоби, та відповідно реалізація цієї продукції на період найму (оренди) враховується за орендарем, якщо інше не передбачене конкретними умовами оренди.

1.14. Підприємства, які виконують функції відгодівельних господарств (скотобази, пункти передзабійного утримання худоби переробних підприємств тощо), які приймають худобу на відгодівлю від інших підприємств, а також можуть мати і власну худобу, складають дві форми: одну - на худобу, яка належить підприємству і рахується на його балансі, враховуючи одержану продукцію від цієї худоби, із заповненням усіх розділів форми N 24 (річна) або N 24-сг (місячна); другу - на куплену худобу із заповненням розділів 1 і 2 даної форми та показників щодо чисельності худоби та птиці на початок і кінець року (розділ 3 "Рух поголів'я худоби та птиці" зазначених форм).

II. Порядок заповнення розділу 1 "Виробництво продукції тваринництва" форми N 24 (річна)

2.1. У рядку 01 відображається загальний обсяг реалізованих на забій для виробництва м'яса тварин усіх видів у живій масі, а саме: проданих переробним підприємствам, організаціям споживчої кооперації, торгівлі, забитих у своєму підприємстві при використанні м'яса для харчування та проданих на ринку, іншим організаціям та підприємствам, комерційним структурам для подальшого забою для продовольчих потреб. У загальний обсяг виробництва м'яса включаються реалізовані на забій велика рогата худоба, свині, вівці та кози, птиця всіх видів, коні, кролі.

2.1.1. У відгодівельних підприємствах у цьому рядку відображається також приріст, одержаний від купленої худоби. Тому в підприємствах, які мають куплену худобу, різниця даних показника про реалізацію худоби на забій за видами у розділі 1 форми N 24 (річна) і аналогічного показника у рядку 57 розділу 3 цієї форми буде складати одержаний приріст від купленої худоби цього ж виду. У підприємствах, де відсутня куплена худоба, дані показників про реалізацію на забій кожного виду худоби та птиці у розділах 1 і 3 форми N 24 (річна) будуть однаковими.

2.2. У рядках 02 - 08 проставляється реалізована на забій (у живій масі) худоба за видами відповідно до заповнення рядка 01.

2.3. У рядку 11 відображається загальний обсяг молока, надоєного від усіх, без винятку, корів: молочного та м'ясного стада, ялових корів, корів на відгодівлі та нагулі, розтелених телиць. У цей показник також ураховується надоєне молоко і молозиво, витрачене на випоювання телят і поросят. У цих обсягах не враховується молоко, виссане телятами; молоко, куплене у населення і прийняте без оплати як розрахунок за проданих корів; молоко, одержане від інших видів худоби (козяче, овече, кобиляче).

2.3.1. Якщо молоко у первинних документах обліковується у літрах, то для перерахунку в кілограми ці дані потрібно помножити на коефіцієнт 1,03.

2.4. У рядку 12 проставляється молоко, яке надоєне від корів молочного стада, ялових корів, корів на відгодівлі та нагулі, розтелених телиць, але без врахування молока, надоєного від корів м'ясного стада. Обсяг молока, що вказаний у цьому рядку, приймається для розрахунку середнього надою молока від однієї корови.

2.5. У рядку 13 обліковується молоко, куплене у фізичних осіб. Куплені у населення молочні продукти (масло, вершки, сир та інше) у цей рядок не враховуються.

2.6. У рядках 14 і 15 відповідно наводиться молоко, надоєне від усіх кобил та від усіх овець.

2.7. У рядку 16 відображається загальна кількість яєць, одержана від птиці усіх видів (курей, качок, гусок, індичок тощо), уключаючи втрати яєць (бій, псування тощо) і яйця, витрачені на виведення курчат, каченят, гусенят та індиченят квочками або в інкубаторі. Яйця, куплені або одержані на стороні для інкубації та інших потреб, у цьому рядку не обліковуються.

2.8. У рядку 17 проставляється кількість яєць, одержана від курей різного віку (дорослих та молодняку).

2.9. У рядку 18 показуються яйця тільки від дорослих курей-несучок, без врахування яєць, одержаних від молодняку птиці (яйценесучих порід - до 5 місяців, м'ясних та м'ясо-яєчних порід - до 6 місяців).

2.10. У рядку 19 наводиться вся кількість яєць (від птиці всіх видів), закладених та проінкубованих у інкубаторі, як власного виробництва, так і куплених або одержаних для цієї мети на стороні. Яйця, передані для інкубації іншому підприємству, в цьому показнику не враховуються (тобто, рядок 19 заповнюють лише ті підприємства, що безпосередньо займаються інкубацією яєць).

2.11. У рядку 20 відображається одержаний після інкубації здоровий молодняк, тому дані цього показника будуть меншими за показник кількості закладених на інкубацію яєць.

2.12. У рядку 21 обліковується загальний настриг вовни від овець у натуральній масі, тобто у фізичній масі після стрижки, враховуючи вовну, використану для внутрішньогосподарських потреб. Тут не враховується вовна, що куплена або одержана з інших джерел, а також вовна, одержана від інших видів тварин.

2.13. У рядку 22 проставляється кількість купленої у населення овечої вовни (у фізичній масі).

2.14. У рядках 23 і 24 показується фактично оприбуткований начіс козячого пуху і настриг козячої вовни від кіз. Козячий пух і козяча вовна, куплені або одержані з інших джерел, у ці рядки не враховуються.

2.15. У рядку 25 записується молоко, надоєне від усіх кіз.

2.16. У рядках 26 і 27 проставляється обсяг виробництва продукції бджільництва: у рядку 26 - валовий вихід меду, враховуючи мед, який залишено у вуликах як зимовий кормовий запас для підгодівлі бджіл; у рядку 27 - валовий вихід воску, враховуючи віск кожної відбудованої рамки та вихід воску малого збору. Кількість меду, залишеного на зимову годівлю бджолам, розраховується із середніх норм з урахуванням терміну зимового періоду.

III. Порядок заповнення розділу 2 "Вирощування худоби та птиці" форми N 24 (річна)

3.1. Продукція вирощування худоби та птиці складається із ваги одержаного приплоду, приросту ваги молодняку і худоби на відгодівлі та нагулі, птиці дорослої за мінусом падежу молодняку і худоби на відгодівлі та нагулі.

3.2. У рядку 30 показується жива маса при народженні приплоду молодняку. Якщо в акті про приплід тварин відсутні дані про живу масу народжених телят, поросят, ягнят і козенят, то середню масу однієї голови молодняку приймають за оцінкою зоотехніка.

3.2.1. При визначенні обсягу вирощування птиці у живу масу одержаного приплоду враховується жива маса молодняку птиці, виведеного квочками або в інкубаторах, уключаючи живу масу добових півників. Маса добового молодняку, купленого на інкубаторно-птахівничій станції або в іншому підприємстві, у цей рядок не враховується.

3.3. У рядку 31 враховується:

приріст живої маси молодняку худоби;

приріст худоби (дорослої та молодняку), одержаний при відгодівлі (нагулі) з початку року.

3.3.1. У прирості живої маси молодняку худоби обліковуються:

за великою рогатою худобою: телята, телиці неосіменені та осіменені до переведення їх у групу корів; воли та волики до переведення їх у групу робочих волів або до досягнення трирічного віку; бички до переведення їх у групу бугаїв-плідників або до досягнення трирічного віку;

за свинями: молодняк до переведення у доросле виробниче стадо;

за вівцями та козами: молодняк до переведення у доросле стадо;

за птицею: птиця різного віку.

3.3.2. Одержаний з початку року приріст живої маси молодняку складається з приросту живої маси молодняку на звітну дату і приросту молодняку, реалізованого за звітний період (ураховуючи масу павшого молодняку).

3.3.3. Для визначення приросту живої маси молодняку, одержаного з початку року, необхідно використати дані проведених зважувань молодняку та порівняти цю масу з масою того ж молодняку на початок року, при купівлі чи при народженні. Різниця маси складе приріст молодняку.

3.3.4. У разі, якщо зважування неможливе (нетелів, супоросних свиноматок, які перевіряються, і ярок на певній стадії вагітності тощо), їх маса приймається умовно за останнім зважуванням або за допомогою зоотехнічних промірів худоби. Після отелення, опоросу чи окоту цих тварин їх живу масу та приріст уточнюють шляхом зважування або зоотехнічних промірів худоби.

3.3.5. Одержаний з початку року приріст живої маси молодняку - це прямі дані зважувань, які складаються за великою рогатою худобою з приросту маси:

1) телят, які народилися у звітному році:

а) збережених; б) вибулих;

2) молодняку народження минулих років (без врахування купленого у звітному році):

а) збереженого; б) вибулого;

3) телят і молодняку, куплених у звітному році:

а) збережених; б) вибулих.

3.3.6. Щоб визначити одержаний з початку року приріст живої маси наявного (збереженого) молодняку від кожної групи, необхідно відняти від маси молодняку на звітну дату: для телят групи 1"а" - масу при народженні, для молодняку групи 2"а" - живу масу на початок року (1 січня поточного року) і для молодняку групи 3"а" - живу масу при купівлі. Для контролю слід визначити середньодобовий приріст молодняку за кожною групою як співвідношення одержаного приросту до числа кормоднів.

3.3.7. Для визначення одержаного з початку року приросту живої маси молодняку, який у звітному періоді був проданий переробним підприємствам на ринку, виданий у рахунок оплати праці, орендної плати за землю та майнових паїв або забитий, а також переведений у доросле стадо, необхідно із маси при вибутті відняти масу телят при народженні групи 1"б", або масу на початок року (1 січня поточного року) молодняку групи 2"б", або масу при купівлі молодняку групи 3"б". Різниця між масою молодняку при вибутті та його масою станом на 1 січня поточного року, при народженні або при купівлі покаже, який приріст маси був одержаний від молодняку, який вибув.

3.3.8. Сума приросту наявного і реалізованого молодняку, а також молодняку, переведеного у доросле стадо та поставленого на відгодівлю, складе загальний приріст живої маси молодняку з початку року (враховуючи масу павшої худоби та птиці).

3.3.9. У підприємствах, де зважування та запис ваги молодняку проводять не в кінці кожного місяця, а тільки при досягненні кожною твариною певного віку, маса молодняку на звітну дату визначається на підставі його останнього зважування або зоотехнічних промірів.

3.3.10. Для визначення приросту худоби на відгодівлі та нагулі встановлюється жива маса худоби, яка знаходиться на відгодівлі (нагулі) на звітну дату, до неї додається жива маса худоби, знятої з відгодівлі (нагулу) за період з початку року до звітної дати, та віднімається жива маса всієї худоби, поставленої на відгодівлю (нагул) з початку року, і жива маса худоби, яка була на відгодівлі (нагулі) на початок року. Кількість одержаного приросту худоби та птиці на відгодівлі та нагулі приймається за даними відомостей зважування тварин і розрахунків приросту.

3.4. Приріст тварин, які будуть відправлені на м'ясокомбінат, переробне підприємство, визначається на підставі даних про зважування безпосередньо у підприємстві та розрахунків приросту.

3.5. Приріст, одержаний при вирощуванні худоби і птиці населенням за договорами, вважається продукцією, одержаною підприємством, та враховується у рядку 38.

3.6. У відгодівельних підприємствах, які мають лише куплену худобу і не мають власної худоби, рядок 31 повинен дорівнювати рядку 38 і показнику щодо реалізації худоби та птиці на забій (у живій масі) розділу 1 за відповідним видом худоби.

3.7. Якщо за результатами розрахунків визначення приросту отримано відвіс (тобто, маса тварин на звітну дату менше такої ж маси на початок року, при купівлі чи при народженні), то рядок 31 за відповідним видом худоби не заповнюється.

3.8. У рядку 32 проставляється приріст поросят та ягнят, який визначається як різниця живої маси приплоду, визначеного при відлученні поросят та відбивці ягнят від маток, та їх маси при народженні.

3.9. У рядку 34 показується кількість кормоднів худоби, від якої був одержаний приріст на вирощуванні, відгодівлі та нагулі. У загальну кількість кормоднів ураховуються і кормодні павшого молодняку.

3.9.1. У загальну кількість кормоднів не враховуються кормодні поросят до відлучки та ягнят до відбивки від маток.

3.9.2. Дані рядка 34 повинні відповідати загальному числу кормоднів усіх груп молодняку худоби. При цьому дні постановки та зняття худоби з відгодівлі вважаються за один день. Показник визначається як сума кількості кормоднів худоби на відгодівлі та нагулі за кожний місяць за схемою: якщо протягом квітня на відгодівлі знаходилось 100 голів, то кількість кормоднів складе 3000 (100 х 30). Якщо протягом місяця із цієї кількості, наприклад, 50 голів було знято з відгодівлі 20 квітня, то кількість кормоднів визначається таким чином: (50 х 20) + (50 х 30) = 2500 кормоднів.

3.10. Падіж і загибель молодняку худоби, а також худоби на відгодівлі (нагулі) характеризують втрати і в рахунок продукції вирощування худоби та птиці (рядок 38) не враховуються. Проте у рядках 30 і 31 маса молодняку худоби і птиці на відгодівлі, що згодом пали та загинули, повинна бути врахована.

3.11. У рядку 36 наводиться маса павшого молодняку народження поточного року і молодняку народження минулих років, а також маса павшої худоби і птиці (дорослих і молодняку), що знаходилась на відгодівлі та нагулі. У цей рядок у графі 4 враховується і маса півників, забитих у добовому віці. Дані про масу павшої худоби проставляються за останнім зважуванням до загибелі тварин.

3.12. У рядку 38 проставляються дані про масу вирощеної худоби, розраховані як сума живої маси приплоду, приросту молодняку і приросту худоби на відгодівлі, а також приросту від вирощування худоби у населення за договорами, одержаними з початку року, після відрахування маси павшої худоби та птиці. У випадку, коли значення рядка 38 за окремим видом худоби є негативним, показник не заповнюється.

IV. Порядок заповнення розділу 3 "Рух поголів'я худоби та птиці" форми N 24 (річна)

4.1. У цьому розділі відображається наявність і рух поголів'я худоби (за видами) та птиці. У рядках 42 - 73 показники наводяться за звітний рік (період), а у рядках 40, 75 і 76 - станом на зазначену дату.

4.2. У рядку 40 проставляється загальна чисельність худоби і птиці станом на 1 січня (враховуючи поголів'я, яке знаходиться у населення за договорами). У поголів'я корів (графа 2) враховуються корови молочного та м'ясного напряму основного стада, сухостійні та ялові, корови-годувальниці, але не враховуються корови, переведені на відгодівлю та нагул.

4.3. У рядку 42 показуються лише ті матки, від яких одержана хоча б одна голова живого приплоду. У разі, якщо матка розплодилася два рази у звітному році, така матка враховується двічі, тобто у цей рядок ураховується число отелень, опоросів, окотів. На кожне отелення, опорос і окіт акти на оприбуткування приплоду повинні складатися протягом доби, в яку вони відбулися. Випадки аборту або мертвонародженого приплоду у цей рядок не враховуються.

4.4. У рядку 43 у графі 1 наводиться кількість усіх осіменених телиць, що розтелилися, незалежно від того, переведені вони у корови чи ні; у графі 2 - кількість переведених у групу корів розтелених за рік осіменених телиць, ураховуючи телиць, які дали мертвонароджений приплід. У графі 3 показується кількість свиноматок, що опоросилися вперше.

4.5. У рядку 44 у відповідних графах відображається загальна кількість телят, поросят, ягнят, козенят, лошат, курчат, каченят, гусят та індичат, що народилися живими, враховуючи приплід, який пізніше був проданий, забитий або загинув навіть у день народження. У цю кількість не враховується мертвонароджений приплід.

4.6. У рядку 45 із загальної кількості одержаного приплоду виділяються телята, одержані від корів, та поросята, одержані лише від основних свиноматок.

4.6.1. У кількість одержаного приплоду не враховується молодняк народження поточного року, придбаний на стороні.

4.7. У рядках 48 і 49 наводиться кількість голів і жива маса худоби з різних джерел надходжень до підприємства у вигляді купівлі, обміну за іншу худобу, за корм, за інвентар, інші передання тощо. Тут ураховується і худоба, куплена через племінні об'єднання, худоба, прийнята від іншого підприємства при його реорганізації тощо. У цих же рядках показується молодняк худоби, одержаний для відгодівлі та дорощування з іншого підприємства.

4.8. У рядках 50 і 51 записується кількість голів і жива маса худоби, що надійшла від населення у вигляді купівлі, обміну за іншу худобу, за корм, за інвентар тощо. Також у ці рядки ураховується худоба, яка надійшла в рахунок відшкодування за худобу, яка загинула або пропала з вини громадян.

4.9. У рядках 56 і 57 відображається кількість голів і жива маса худоби та птиці, яка була реалізована на забій для виробництва м'яса.

4.9.1. У цих рядках враховується:

худоба та птиця, продана переробним підприємствам, а також безпосередньо організаціям споживчої кооперації, торгівлі тощо. Жива вага проданої худоби показується за мінусом 3 % знижки на вміст кишково-шлункового тракту; за птицею 3 % знижка враховується, якщо птицю, призначену для забою на м'ясо, перевозять на відстань понад 50 км;

худоба та птиця, забита у своєму підприємстві, незалежно від того, де був проведений забій (безпосередньо у підприємстві чи на бойні), і м'ясо якої використане (або продане) для харчових потреб. У цей показник ураховується і вимушено забита худоба, якщо м'ясо її було використане для продовольчих потреб. У разі, якщо від вимушено забитої худоби значна частина (більше 50 % від туші) утилізована, така худоба у зазначеному показнику не обліковується, а включається у рядок 70;

увесь інший продаж худоби та птиці, враховуючи продаж на ринку, іншим організаціям, підприємствам, установам (як дорослих тварин, так і молодняку), що підлягають забою на м'ясо із числа непридатної для подальшого відтворення худоби (за винятком телят, ягнят та козенят до 6 місяців, поросят до 2 місяців та курчат), а також худоба, продана біофабрикам, робітникам інших підприємств і залученим особам, незважаючи на те, що цей процес проводився безпосередньо на підприємстві;

у графу 7 враховується також птиця, яка забита, але не реалізована у поточному році.

4.9.2. Молодняк худоби та птиці, проданий за зазначеними у підпункті 4.9.1 пункту 4.9 цього розділу напрямами, який підлягає подальшому вирощуванню, в обсяги реалізації на забій не враховується.

4.9.3. Худоба, продана підприємствам, які мають звіроферми, для годівлі звірів або використана з цією ж метою у своєму підприємстві, у загальний обсяг реалізації худоби на забій не враховується і відображається у рядку 63.

4.9.4. Телята, які забиті у віці до 14 діб, та худоба, яка продана для виготовлення м'ясо-кісткового борошна, враховуються у рядку 70.

4.10. У рядку 62 у графі 4 проставляється кількість ягнят, забитих для одержання шкурок у підприємствах тих регіонів, де проводиться заготівля каракулю і смушки; у графі 7 - кількість півників, забитих у віці однієї доби.

4.11. У рядках 63 і 64 показується весь продаж і передача худоби та птиці іншим підприємствам (включаючи відгодівельні), продаж племінному об'єднанню тощо. У цьому рядку відображається також вибуття тварин з причин, не вказаних в інших рядках, зокрема худоба, забита на годівлю звірів (але не худобі) та продана іншим підприємствам для цієї ж мети, викрадена або відсутня з інших причин (крім падежу та загибелі).

(пункт 4.11 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

4.11.1. У цих рядках наводиться і кількість худоби, якої не вистачає на дату заповнення форми. Якщо худобу надалі буде знайдено і повернено, то при складанні форми на наступну звітну дату це необхідно відобразити у відповідних рядках.

4.12. У рядках 65, 66 і 67 показують худобу та птицю, яка продана фізичним особам, видана у рахунок оплати праці, орендної плати за землю та майнових паїв (часток), допомоги окремим членам підприємства. У цих рядках записують продану на ринку худобу та птицю, придатну для подальшого вирощування (телят, ягнят і козенят до 6 місяців, поросят до 2 місяців, курчат тощо).

4.12.1. Маса худоби, проданої на ринку, проставляється за даними зважувань тварин. У ній також враховується худоба та птиця, яка передана на вирощування фізичним особам і не повернена підприємству, а залишена у домогосподарствах як оплата за вирощену худобу та птицю.

4.13. У рядку 70 показуються усі тварини, які фактично пали та загинули з початку року. Падіж та загибель обліковують і в разі, коли павша або загибла з вини працівника тварина була ним відшкодована.

4.13.1. У цьому рядку наводиться загальна кількість павшої та загиблої худоби (від пожежі, стихійного лиха, розірвані дикими звірами тощо), незалежно від віку, враховуючи павший і загиблий молодняк народження поточного року, а також павша худоба із числа придбаної на стороні; вимушено забита худоба, м'ясо якої не було використане в їжу, а використане тільки на годівлю худобі, а не звірям; худоба, яка прийнята переробними підприємствами та організаціями спеціально для використання її як утиль, а також худоба, продана для виготовлення м'ясо-кісткового борошна.

4.14. У рядку 73 проставляється кількість корів, вибракуваних за актами після припинення доїння та переведених із основного стада в інші групи (на відгодівлю, нагул).

4.15. У рядках 75 і 76 у відповідних графах показується уся наявна на звітну дату худоба і птиця, з урахуванням тварин, які продані в кредит, але ще не зняті з балансу підприємства.

4.15.1. У наявне поголів'я не враховується худоба і птиця, викрадена або загибла, у тому числі з вини працівників, хоча б її вартість і підлягала відшкодуванню за рахунок винних осіб.

4.16. Після заповнення розділу 3 необхідно перевірити баланс худоби. Для цього необхідно до чисельності поголів'я тварин на початок звітного року (рядок 40) додати показники рядків 44, 48 і 50 (за коровами - замість рядка 44 показник рядка 43). Одержана сума повинна дорівнювати сумі показників рядків 56, 62, 63, 65, 70 і 75 (за коровами - ще і рядка 73).

V. Порядок заповнення розділу 4 "Чисельність худоби, птиці, кролів, бджіл" форми N 24 (річна)

5.1. У рядку 77 обліковують телят до 1 року, які народилися від маток, що знаходяться у підприємстві.

5.2. У поголів'ї осіменених телиць ураховуються всі фактично спаровані та штучно осіменені телиці від 1 до 2 років (рядок 80) та від 2 років і старші (рядок 81), незалежно від того, встановлена їх тільність чи ні. Неосіменені телиці від 2 років і старші обліковуються у рядку 82.

5.3. У рядку 83 показуються корови молочного стада, виділені для групового підсосного вирощування телят (при одночасному припиненні доїння). Якщо через нестачу молока або з інших причин вирощування телят цим методом припиняється і корови переводяться на ручне або механізоване доїння, такі корови повинні бути виключені з числа корів, виділених для підсосного вирощування телят, і переведені у групу за своєю придатністю.

5.4. У рядку 84 записується чисельність бугаїв для відтворення стада.

5.5. У рядку 85 слід указати дорослих робочих волів, уключаючи тварин, які тимчасово не використовуються на роботі через хворобу чи з інших причин. Волики, бички до 2 років у цей рядок не враховуються.

5.6. У рядках 86 і 87 чисельність великої рогатої худоби м'ясного напряму, і в тому числі корів, відображають підприємства, які мають спеціалізовані ферми і відділення для розведення великої рогатої худоби м'ясних порід. До спеціалізованих м'ясних ферм належать також ферми, в яких маточне поголів'я призначене для відтворення і вирощування телят підсосним методом до 8-місячного віку при повному припиненні доїння.

5.7. Для заповнення рядка 88 дані розраховуються як співвідношення числа кормоднів корів молочного стада (за виключенням корів, виділених для підсосного вирощування телят) до кількості днів у звітному періоді. При відсутності обліку кормоднів середнє поголів'я корів за рік (період) можна розрахувати за формулою середньої хронологічної моментного динамічного ряду

 

1/2х1 + х2 + х3 +…+1/2хn

 

Хсер. =

_____________________

,

 

n - 1

 

де: х1, х2, х3 … хn - чисельність поголів'я корів молочного напряму на початок кожного місяця;

n - кількість дат (місяців) у періоді.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

5.8. У рядку 89 показується наявність основних свиноматок, тобто свиноматок, що опоросилися один або декілька разів і переведені в основне стадо.

5.9. У рядку 90 записується кількість спарованих і штучно осіменених свинок, виділених для одержання приплоду, а також підсосних маток, які вперше опоросилися, до відлучки від них поросят і переведення їх у основне стадо або на відгодівлю.

5.10. У рядку 91 ураховуються ремонтні свинки до моменту їх парування або штучного осіменіння. Після спарування ремонтні свинки повинні бути виключені з даних рядка 91 і показані у рядку 90. Вибракувані свиноматки, поставлені на відгодівлю, у число основних і тих, що перевіряються, не враховуються.

5.11. У рядку 92 обліковуються поросята зазначеного віку, які народилися від маток, що знаходяться у підприємстві.

5.12. У рядку 93 відображають усе вівцепоголів'я (доросле і молодняк), що знаходиться у підприємстві на звітну дату.

5.13. У рядку 94 із загальної чисельності проставляється маточне поголів'я: вівцематки і ярки, старші 1 року.

5.14. У рядку 95 вказують поголів'я вівцематок каракульських порід.

5.15. У рядку 96 записується чисельність овець романівської породи різного віку.

5.16. У рядку 97 показуються кози і козли різного віку; у рядку 98 - кози, старші 1 року.

5.17. У рядку 100 вказують маточне стадо, куди входять племінні кобили, які використовуються на легких роботах, кобили табунного утримання та кобили робочі від трьох років і старші.

5.18. У рядку 101 вказуються лошата зазначеного віку, які народилися від маток, що знаходяться у підприємстві.

(пункт 5.18 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

5.19. У рядку 102 із загального поголів'я коней виділяються усі мерини, кобили і жеребці від трьох років і старші, які беруть участь у сільськогосподарських роботах, будівництві, на лісозаготівлях, а також роз'їзні, верхові, в'ючні тощо. Робочі коні, які тимчасово непрацездатні через хворобу чи з інших причин, також ураховуються у цьому показнику.

(пункт 5.19 у редакції наказу Державного 
комітету статистики України від 11.04.2011 р. N 87)

5.20. У рядку 103 проставляють середнє поголів'я курей-несучок, визначене як співвідношення кількості кормоднів курей-несучок до кількості днів у звітному періоді. Якщо протягом звітного періоду якийсь час птиця була відсутня (ліквідована тощо) і кормодні за цей період не було враховано, то при обчисленні середнього поголів'я курей-несучок ця кількість днів вираховується із загальної кількості календарних днів звітного періоду.

5.20.1. При відсутності обліку кормоднів середнє поголів'я курей-несучок за рік (період) можна розрахувати за формулою середньої хронологічної моментного динамічного ряду відповідно до пункту 5.7 цього розділу.

5.20.2. До курей-несучок належать всі дорослі кури, незалежно від того, одержують від них яйця в даний час чи ні, а до курей-несучок м'ясних порід (рядок 104) - усі дорослі кури-несучки м'ясних порід.

5.21. У рядку 106 ураховуються кролі різного віку; в поголів'ї кролематок (рядок 107) - усі самки, що окролились, а також сукрільні самки, враховуючи сукрільних самок, від яких буде вперше одержаний окріл.

5.22. У рядку 108 обліковується наявна у підприємстві кількість бджолосімей.

VI. Порядок заповнення розділу 5 "Чисельність птиці" форми N 24 (річна)

6.1. У рядках 110 - 116 відображають загальну чисельність птиці за основними її видами: у графі 1 - дорослу, у графі 2 - молодняк. Тут ураховується птиця, як виведена у власних інкубаторах, так і придбана на стороні.

6.2. У рядку 110 показують загальну кількість курей та півнів, з якої у рядку 111 виділяють поголів'я дорослих курей, незалежно від того, чи одержують від них яйця в даний час, чи ні. Установлено такий вік переведення молодняку в доросле стадо:

а) молодняк курей яйценесучих порід - у віці 150 днів;

б) молодняк курей м'ясних і м'ясо-яєчних порід - у віці 180 днів;

в) молодняк гусей - у віці 240 днів;

г) молодняк качок - у віці 180 днів;

ґ) молодняк індиків - у віці 240 днів.

6.3. У рядку 112 наводять кількість поголів'я гусей: як самок даного виду, так і самців.

6.4. У рядку 113 ураховуються качки будь-якої статі: качки (самки), качури (селезні самці), а також птиця виду індокачка.

6.5. У рядку 114 записується інформація про кількість поголів'я індиків: як самок даного виду, так і самців.

6.6. У рядку 115 проставляються дані про перепілок, цесарок, фазанів, страусів та іншої птиці.

VII. Порядок заповнення розділу 6 "Стан звірівництва" форми N 24 (річна)

7.1. У розділі обліковуються тварини тільки кліткового утримання. До інших видів хутрових звірів належать фредка, ондатра тощо.

7.2. У рядку 130 відображається загальна кількість дорослих самців, самок і щенят, проданих іншим підприємствам для укомплектування стада.

7.3. У рядку 131 зазначається вся кількість забитих за звітний рік звірів, ураховуючи вимушений забій як основного стада (самки і самці), так і молодняку поточного року народження, як власного, так і придбаного на стороні.

7.4. У рядках 133 і 134 записується наявність на кінець звітного року окремо самців і самок, старших 8 місяців.

7.5. У рядку 135 вказується наявність молодняку, як власного, так і купленого на стороні для укомплектування стада.

VIII. Порядок заповнення розділу 7 "Баланс кормів" форми N 24 (річна)

8.1. У розділі відображаються усі дії з кормами як власного виробництва, так і купованими (отриманими на стороні) з 1 січня до 31 грудня звітного року.

8.2. Розділ складається у вигляді балансу: наявність кормів на початок року (рядок 180) плюс усі статті надходжень (рядки 181 і 194) мінус усі витрати (рядок 185) повинні дорівнювати наявності кормів на кінець року (рядок 201).

8.3. Баланс кормів складається у кормових одиницях. Для перерахунку фізичної маси кормів у кормові одиниці слід користуватися даними лабораторних досліджень кормів і тільки при їх відсутності - за видами кормів (зелені корми, грубі, соковиті, концентровані корми та інші) згідно із середніми коефіцієнтами поживності кормів. При цьому кожний вид кормів або кожна кормова культура перераховуються у кормові одиниці окремо.

8.4. У графі 1 указується загальна кількість кормів як сума їх основних видів, наведених у цьому розділі (показник графи 1 дорівнює сумі показників граф 2, 4, 5 і 6).

8.5. У графі 2 наводяться дані про всі види концентрованих кормів: зернофураж (зерно злакових та бобових культур), висівки, комбікорми (суміш різних видів кормів, збагачена мінеральними речовинами, вітамінами, білково-вітамінними добавками), борошно, зернові та млинові відходи хлібопекарської, круп'яної, борошномельної промисловості, макуха і шрот, вітамінно-трав'яне борошно (трав'яне борошно штучного сушіння з трав на ранній стадії їх розвитку у вигляді борошна, гранул і брикетів). Інші штучно обезводнені зелені корми обліковуються у графі 4 як грубі корми.

8.6. У графі 3 із загального обсягу концентрованих кормів виділяються комбікорми.

8.7. У графі 4 показуються усі грубі корми: сіно, сінне борошно і сінна різка, сінаж, солома (у тому числі засилосована у чистому вигляді), стебла кукурудзи, зібрані у стадії повної стиглості, стебла багаторічних трав, зібраних на насіння, очерет та інші грубостеблі рослинні корми, а також штучно обезводнені зелені корми (крім вітамінно-трав'яного борошна, яке обліковується у графі 2), виготовлені на сушильних агрегатах з деревної зелені (враховуючи хвою), гички цукрового буряку та інших відходів рільництва у вигляді борошна, різки, гранул, брикетів.

8.8. У графі 5 відображаються силос усіх видів, овочі, коренеплоди (враховуючи цукрові буряки на годівлю худоби) і баштанні культури, картопля, зелені корми (підкорм), жом, барда, м'язга, пивна дробина та інші відходи підприємств харчової промисловості.

8.9. У графі 6 відображаються корми, що не ввійшли у графи 2 - 5, а саме: незбиране молоко (крім молока, що висмоктане телятами), пахта, збиране молоко (відвійки), сироватка, м'ясне та кісткове борошно, замінник натурального (незбираного) молока та інші корми тваринного походження, кормові суміші, харчові та інші відходи, а також пасовищні корми.

8.10. У рядку 180 проставляється загальний обсяг кормів на початок звітного року, враховуючи страхові фонди кормів, незалежно від місця їх зберігання.

8.11. У рядку 182 наводяться дані про корми, які заготовлені з власного врожаю звітного року, а також заготовлені своїми силами в іншому підприємстві, прийняті за актами незалежно від їх призначення.

8.11.1. У цьому ж рядку відображаються корми, що виділені з продовольчої продукції: зерно, зернові відходи - у графі 2; відходи рільництва (бадилля коренеплодів, овочів, кошики соняшника), відходи при переробці продукції рослинництва (виноградні вижимки тощо) - у графі 4; картопля, овочі та баштанні продовольчі - у графі 5; молоко, молочні відвійки, сколотини тощо, інші відходи, інші корми - у графі 6.

8.12. У рядку 183 відображаються корми, одержані у порядку обміну на зерно і технічні культури, а також одержані за договорами з населенням та іншими підприємствами.

8.13. У рядку 184 враховуються усі куповані (придбані з інших джерел у порядку грошових розрахунків) корми.

8.14. У рядках з 186 до 193 записуються дані про витрати кормів усіма видами худоби та птиці та у розрізі окремих її видів. У рядку 193 наводяться корми, що витрачені на корм звірям, кролям, рибі, шовкопряду, бджолам.

8.15. У рядку 194 ураховуються корми на усіх видах пасовищ (вигонних і пасовищних угіддях, перелогах, стерні, лісах, чагарниках тощо), що з'їдаються тваринами без збирання, крім використаних худобою інших підприємств або худобою, що є в приватній власності населення. Витрати пасовищних кормів визначаються розрахунково за зоотехнічними нормами витрат для кожного виду худоби.

8.16. У рядку 195 відображається уся кількість кормів, що придбані на стороні у порядку грошових розрахунків і витрачені на годівлю худобі.

8.17. У рядку 196 проставляється увесь продаж кормів іншим підприємствам, населенню, а також усі передачі кормів іншим підприємствам, населенню.

8.18. У рядку 197 відображаються корми, видані населенню у рахунок оплати праці, земельних, майнових паїв (часток), продані та видані відповідно до укладених договорів та у порядку грошових розрахунків.

8.19. У рядку 198 враховується солома та інші корми, що витрачені на підстилку худобі, укриття кагатів тощо.

8.20. У рядку 199 відображаються втрати кормів у результаті їх переробки, порушення технології зберігання, стихійного лиха (враховуючи втрати у межах установлених норм природних втрат), списання яких з балансу оформлене в установленому порядку. У цьому рядку ж відображається зменшення ваги у результаті зниження поживної цінності кормів (втрата кормових одиниць).

8.21. У рядку 200 із загальних втрат виділяються втрати у межах установлених норм природних втрат. Норми природних втрат можуть застосовуватися лише у разі виявлення фактичних нестач тільки після факту їх встановлення. При відсутності затверджених норм збиток розглядається як нестача понад норми і у рядку 200 не обліковується.

8.22. У рядку 201 враховуються всі наявні на кінець звітного року корми, враховуючи їх наявність у страхових фондах, незалежно від місць їх зберігання. Нестачі кормів, до одержання дозволу на їх списання, залишаються на балансі підприємства та ураховуються в наявності кормів.

8.23. У рядку 204 виділяється загальна кількість сіна та сінажу, яка заготовлена за звітний рік; у рядку 205 - кількість одержаного готового силосу.

IX. Порядок заповнення розділу 8 "Ресурси і використання шкіряної і шубно-хутряної сировини" форми N 24 (річна)

9.1. У графі 1 ураховуються шкури, одержані від забою та падежу великої рогатої худоби та коней різного віку; у графі 2 - шкури, одержані від забою та падежу телят та лошат віком до 1 року; у графі 3 - шкури від забою та падежу овець та кіз різного віку, без врахування шкур, які одержані від спеціально забитих для одержання шкурок ягнят каракульських порід та від павших та мертвонароджених овець каракульських порід (така худоба відображається у рядках 62 і 70).

9.2. У рядку 150 проставляються залишки шкур на початок звітного року, одержані від забою та падежу худоби за попередній звітному рік. Наявність шкур на початок звітного року повинна відповідати залишку шкур на кінець попереднього року.

9.3. У рядку 151 обліковується кількість шкур:

забитої на різні потреби худоби, враховуючи вимушений забій, незалежно від місця забою (безпосередньо у підприємстві, на забійних ділянках або скотозабійних пунктах) та напряму використання м'яса (для харчових потреб, на корм звірям або худобі);

павшої худоби (за винятком павшої від інфекційних захворювань, шкури якої не підлягають подальшому використанню; випадків загибелі худоби від пожеж, стихійних лих тощо);

мертвонародженого приплоду.

9.4. У рядках 152 і 153 дані заповнюються на підставі актів на оприбуткування шкур від забитої худоби, документів на фактичне надходження оприбуткованих шкур на склад, а також за іншими первинними обліковими документами щодо кількості павшої худоби, оприбуткованих від неї шкур та їх ваги.

9.5. У рядку 154 проставляється кількість проданих, переданих (крім давальницьких засад) та використаних у підприємстві шкур з числа наявних.

9.6. У рядку 157 відображаються втрати шкур, списання яких з балансу оформлене в установленому порядку. У разі відсутності дозволу на їх списання кількість цих шкур відображається у залишках шкур.

9.7. У рядку 158 наводиться залишок шкур на кінець звітного року. Показник рядка 158 дорівнює сумі показників рядків 150 і 152 за мінусом показників рядків 154 і 157.

Директор департаменту
статистики сільського господарства та
навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6