Інструкція щодо заповнення форми N 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - __200_ року»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика сільського господарства 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2008 р. N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2008 р. за N 880/15571


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ___________ 200_ року" (місячна) та N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_ рік" (річна)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету статистики України
від 17 травня 2011 року N 116

I. Загальні положення

1.1. Форми державних статистичних спостережень N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - ____________ 200_ року" (місячна) (далі - форма N 21-заг (місячна)) та N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_ рік" (річна) (далі - форма N 21-заг (річна)) подаються органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем реєстрації) респондента, що займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

1.2. На бланках форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна) зазначаються повне найменування і юридичне місцезнаходження респондента згідно з реєстраційними даними та місце здійснення його виробничої діяльності.

1.3. Підставою для заповнення форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна) є приймальні, складські квитанції, прості та подвійні складські свідоцтва, товарно-транспортні накладні підприємств та інші первинні документи бухгалтерського обліку, що надійшли до підприємства на момент їх складання та підтверджують реалізацію сільськогосподарської продукції власного виробництва.

1.4. Дані про реалізацію сільськогосподарської продукції заповнюються у цілих числах у відповідних одиницях виміру: кількість - у центнерах; вартість - у гривнях.

1.4.1. При заповненні показників форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна) усі дані наводяться зростаючим підсумком з початку року щомісячно за скороченим переліком показників та один раз у січні за звітний рік у цілому - за повним переліком показників.

1.4.2. У рядках форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна), де показники відсутні, ставиться прочерк.

1.5. Усі показники форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна) повинні бути взаємоузгоджені, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в установленому законодавством порядку.

1.6. Форми N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна) підписуються керівництвом підприємства, яке несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Порядок заповнення
форм N 21-заг (місячна) та N 21-заг (річна)

2.1. У графі 1 указується загальний обсяг сільськогосподарської продукції та сировини власного виробництва у натуральному виразі, реалізованих за усіма напрямами (враховуючи продукцію, яка залишена переробним підприємствам за послуги з переробки давальницької сировини), за різними цінами та за всіма видами розрахунків (готівкою, матеріальною допомогою, за бартером тощо). У загальну кількість реалізації не включається продукція, передана на давальницьких умовах. Кількість реалізованої продукції у графі 3 указується у заліковій вазі, крім вовни, кількість якої в усіх графах указується у фізичній вазі, у графах 5, 7, 9, 11 для всієї продукції - у фактично сплаченій фізичній вазі.

2.2. У графі 2 відображається вартість реалізованої продукції власного виробництва за цінами, що фактично склалися у звітному році, з урахуванням її якості, але без урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних витрат по закупівлях, транспортних та експедиційних витрат.

2.2.1. Суми бюджетних тваринницьких дотацій за реалізовану худобу, птицю та молоко, отриманих у звітному періоді, в загальну вартість не включаються, а відображаються окремо за кодами 74, 83 - 85, 100.

(пункт 2.2 у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.3. У графах 3 і 4 показуються обсяги сільськогосподарської продукції, проданої переробним підприємствам (включаючи елеватори), що мають власні переробні потужності або орендують їх та здійснюють закупівлю відповідного виду сільськогосподарської продукції для її безпосередньої переробки. У ці графи також ураховується та частина продукції, що передана переробному підприємству в оплату за переробку.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.4. У графи 5 і 6 ураховується весь обсяг продукції, реалізованої населенню в рахунок оплати праці, проданої педагогічним працівникам, які проживають у сільській місцевості, а також реалізованої дошкільним та навчальним закладам, санаторіям, будинкам відпочинку, лікарням, їдальням та іншим закладам, що знаходяться на балансі сільськогосподарського підприємства. У цих графах показується також матеріальна допомога, видана сільськогосподарською продукцією своїм працівникам.

2.5. У графах 7 і 8 указуються обсяги сільськогосподарської продукції, яка видана пайовикам у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток). Ця продукція оцінюється за цінами, відображеними в первинному бухгалтерському обліку. Однак у ці та інші графи не враховується вартість виділеного майнового паю (або його грошового еквівалента).

2.6. У графах 9 і 10 наводяться дані про обсяг продажу на місцевих ринках та на ринках інших регіонів у межах України; з транспортних засобів чи пристосованих для цього ділянок; через власні магазини, ларки, палатки; громадянам безпосередньо з ланів (за винятком натуроплати), іншу реалізацію громадянам сільськогосподарської продукції, у тому числі молодняку поросят, телят, іншого молодняку (крім реалізації в рахунок оплати праці).

2.7. У графах 11 і 12 указується кількість і вартість сільськогосподарської продукції, проданої за іншими напрямами, що не знайшли відображення у графах 3 - 10. Тут ураховується продукція, продана безпосередньо підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, у тому числі зарубіжних країн; через біржі й аукціони як за національну грошову одиницю, так і за валюту в перерахунку за діючим курсом національної грошової одиниці на момент укладання угоди на реалізацію продукції; розрахунки підприємств на умовах лізингу тощо.

2.8. Обсяги продукції, реалізованої за бартерними угодами, включаються у загальні обсяги (графи 1 і 2), а також у графи, що відповідають напряму її реалізації. Вартість проведеної угоди дорівнює вартості реалізованої сільськогосподарської продукції.

2.9. Давальницька сировина не враховується в обсяги реалізованої продукції та відображається у графі 13 без урахування частини продукції, переданої в оплату за переробку. Продукція від переробки давальницької сировини, яка повертається переробними підприємствами, відображається після її продажу за відповідними кодами та напрямами реалізації в перерахунку на свіжу продукцію. Як виняток, не перераховуються на свіжу продукцію вироблені з давальницької сировини олія рослинна (харчова або технічна) і цукор, реалізація яких за різними напрямами вказується відповідно за кодами 64 та 65.

2.10. Сільськогосподарська продукція власного виробництва, перероблена підприємствами на власних або орендованих потужностях, ураховується у відповідних графах після її реалізації в перерахунку на свіжу продукцію згідно з діючими на переробних підприємствах нормами витрат свіжої продукції на виробництво консервів та інших продуктів переробки. У формі 21-заг (річна) довідково за кодами 77 - 81, 92 - 96, 106, 107 указуються обсяги виробленої та переробленої протягом поточного року (на напівфабрикати або готову до споживання продукцію) у власних (орендованих) переробних цехах підприємств худоби та птиці (всього та за окремими видами), молока, зернових та зернобобових культур, з них на борошно та крупи, насіння соняшнику, винограду, овочів, плодів та ягід.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.11. У загальні обсяги реалізації зернових та зернобобових, олійних культур (коди 10 - 20, 22, 23, 86, 87, 98) не враховуються дані про повернення різних видів позик та обсяги, які передані іншим підприємствам на зберігання, оскільки до оплати зерно залишається власністю сільськогосподарського виробника і є об'єктом майбутньої застави.

2.11.1. Із загального обсягу зернових та зернобобових культур за кодом 20 показуються інші зернові культури: тритикале, зерносуміш, сорго, полба тощо, крім зернових відходів, висівок.

2.11.2. За кодом 75 відображається кількість зернових та зернобобових культур, які є в наявності у підприємства на кінець звітного періоду (продовольчі, фуражні, насіннєві тощо). У даний показник уключаються всі зернові та зернобобові культури, які знаходяться на зберіганні безпосередньо на підприємстві, як власного виробництва, так і придбані, враховуючи імпортні, обміняні, прийняті на зберігання від інших юридичних чи фізичних осіб тощо. У цей показник не враховується зерно, що зберігається на загальних умовах на зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах. Із загального обсягу наявного зерна виділяються пшениця, жито, ячмінь, кукурудза - за кодами 76, 101 - 103, які надаються у вазі після доробки (після очищення, просушення тощо, тобто за вагою, за якою буде проведена оплата при подальшій реалізації).

2.12. У загальний обсяг олійних культур за кодом 22 включаються: насіння соняшнику, соя, ріпак, рицина, льон-кудряш, гірчиця, суріпиця, мак олійний, арахіс, рижій тощо. За кодом 104 показується весь обсяг наявного безпосередньо на підприємстві насіння соняшнику власного, а також і прийнятого на зберігання від інших юридичних та фізичних осіб.

2.13. За кодом 82 показуються залишки цукру, наявного безпосередньо на підприємстві на кінець звітного періоду, незалежно від джерел його надходження.

2.14. До складу "інших овочів" форми N 21-заг (річна) за кодом 36 входять: перець солодкий, баклажани, гарбузи продовольчі, кабачки, патисони, коріння петрушки, селери, хріну, ріпа, редька, бруква, редиска, салат, шпинат, щавель, ревінь, цибуля-порей, цибуля на перо, зелень кропу, петрушки і селери, зелений горошок мозкових сортів, стручки бобових (зеленого горошку, квасолі, бобів), кукурудза цукрова та інші сорти молочно-воскової стиглості, кріп для соління, проривка моркви, буряків столових, часнику, капуста цвітна, брюссельська, червоноголова, кольрабі, савойська тощо.

2.15. За кодом 67 вказуються обсяги реалізації грибів, що культивуються (печериці, глива звичайна (вєшенки) та інші).

2.16. За кодом 105 відображається вартість реалізованої продукції розсадників та квітництва за різними напрямами продажу. За цим кодом показуються власно вирощені живі рослини від дерев, кущів та чагарників (плодових, декоративних), садивний квітковий матеріал (розсада, бульби, цибулини, насіння тощо), зрізані квіти, рослини в горщиках, ящиках тощо.

2.16.1. За кодом 68 указується у тому числі кількість (тисяч штук) та вартість зрізаних квітів та бутонів, придатних для складання букетів чи для декоративних цілей; зрізані гілки дерев, кущів та чагарників з квітами чи бутонами.

2.17. За кодом 45 указується вартість реалізованої іншої продукції рослинництва, яка не знайшла відображення за кодами 10 - 44, 66 - 68, 86, 87, 98 та 105. До іншої продукції рослинництва враховується реалізація зернових відходів, висівок, насіння і волокон конопель, лікарських рослин, насіння цукрових буряків і кормових коренеплодів, однорічних і багаторічних трав, насіння овочевих і баштанних культур, сіна, соломи, зеленої маси, силосу, сінажу, цикорію, ефіроолійних культур, плодів та ягід дикорослих, горіхів, міцелії грибів тощо.

(пункт 2.17 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.18. За кодами 47 - 52, 97 указується реалізація худоби та птиці у живій вазі (за мінусом установлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту) із заліком приросту, але без урахування ваги племінної худоби та птиці, а також худоби, яка продана біофабрикам та біокомбінатам.

(пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.18.1. За кодом 53 вказуються загальні обсяги реалізації всієї племінної худоби та птиці, на яку є племінні посвідчення, а також худоби, проданої на біофабрики та біокомбінати.

(підпункт 2.18.1 пункту 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Державного комітету статистики України від 17.05.2011 р. N 116)

2.18.2. За кодами 88 - 91 довідково вказуються обсяги та кількість голів племінної великої рогатої худоби, племінних свиней, коней, овець та кіз, реалізованих за всіма напрямами.

2.18.3. Фактично отриманий приріст від відгодівлі, нагулу та дорощування худоби слід указувати у рядках за відповідним видом худоби. При цьому подвійне врахування постановчої ваги худоби не дозволяється.

2.18.4. Дані про живу вагу худоби та птиці, що реалізована у забійній вазі, необхідно одержати шляхом перерахунку в живу вагу, використовуючи коефіцієнти, які встановлені місцевими переробними підприємствами.

2.18.5. До інших видів худоби (код 52) ураховуються кролі, нутрії та інші види худоби, не перелічені в рядках за кодами 48 - 51 та 97.

2.18.6. Із вартості реалізованого м'яса кролів необхідно вилучити суми, що одержані підприємствами як доплати за шкурки, які відображаються у вартості іншої продукції тваринництва (код 61).

2.18.7. Молодняк худоби, що переданий населенню на вирощування, враховується у вазі реалізованої дорослої худоби після її продажу підприємствами.

2.19. За кодом 54 указуються обсяги молока (коров'яче, овече, козяче тощо) та молочних продуктів усіх видів у перерахунку на молоко за встановленими коєфіцієнтами. За графою 3 обсяги проставляються у перерахунку на коров'яче молоко встановленої базисної жирності (3,4 %).

2.20. За кодом 55 указуються яйця (у тисячах штук) харчові та яйця, що були використані для виготовлення яєчного порошку. Перерахунок яєчного порошку в яйця проводиться згідно з діючими нормативами, але не більше 90 штук на 1 кг.

2.21. Кількість реалізованого меду (код 58) та коконів (код 60) проставляється у кілограмах, каракулю та смушок (код 59) - у штуках.

2.22. За кодом 61 указується вартість іншої продукції тваринництва, яка не була відображена за кодами 47 - 60 та 97, а саме: молочні поросята і телята, інший молочний молодняк, молодняк птиці, яйця на інкубацію, шкіряна, хутрова та інша тваринницька сировина, продукція бджільництва (крім меду) та звірівництва, бджолосім'ї, гній, пташиний послід, риба ставкова, декоративна птиця тощо.

Директор департаменту
статистики сільського господарства
та навколишнього середовищаО. М. Прокопенко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6