Інструкція щодо заповнення форми N 3-мтп «Звіт про залишки і витрати матеріалів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика товарних ринків

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 27 жовтня 2005 р. N 331

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2005 р. за N 1277/11557


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів"

1. Загальні положення

1.1. Звіт за формою державного статистичного спостереження N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів" (далі - форма N 3-мтп) складають за рік суб'єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи (далі - підприємства) усіх видів економічної діяльності, які використовують матеріали на усі потреби, тобто на виробництво і комплектування продукції, будівельні роботи, капітальний ремонт та ремонтно-експлуатаційні потреби, а також інші фактичні витрати на потреби підприємства.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного комітету статистики України від 15.09.2008 р. N 331)

1.2. Підприємства подають звіти за формою N 3-мтп територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням. Якщо відокремлені підрозділи підприємства знаходяться в різних з ним регіонах, то ці підрозділи подають окремо звіти територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, а підприємства без даних цих підрозділів - територіальному органу державної статистики за своїм місцезнаходженням.

1.3. Керівник підприємства є відповідальним за повноту та достовірність даних звіту за формою N 3-мтп. Всі показники звіту повинні заповнюватися на підставі даних первинної документації та бухгалтерського обліку.

1.4. Пункт 1.4 розділу 1 виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 15.09.2008 р. N 331,
у зв’язку з цим пункт 1.5 уважати пунктом 1.4)

1.4. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

2. Заповнення бланка форми державного статистичного спостереження N 3-мтп

2.1. У звіті дані наводяться за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), затвердженою наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320, а продукція рослинництва - за Державним класифікатором продукції та послуг (ДКПП), затвердженим наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822.

Для визначення найменування матеріалів та їх кодів, записаних відповідно у графах А і В, слід застосовувати додаток до форми N 3-мтп (витяг з пояснення до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320).

2.2. У графі Б для кожного виду матеріалів записано одиниці виміру, яких необхідно дотримуватися при заповненні звіту. Кількість, наведена в тоннах, тисячах метрів, кілометрах, тисячах штук, приводиться з одним десятковим знаком, наведена в метрах, квадратних і кубічних метрах, штуках, кілограмах - в цілих числах. Облік продукції на підприємстві здійснюється в одиницях виміру, передбачених Номенклатурою продукції промисловості. У звіті вказується чиста вага продукції без урахування ваги пакувального матеріалу.

2.3. Звіт складається на підставі даних прибутково-видаткових документів (прибуткові і видаткові ордери, акти про приймання матеріалів, накладні на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку матеріалів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, а також матеріальні звіти будівельних дільниць про витрати матеріалів у будівництві, товарно-транспортні накладні, інші прибутково-видаткові документи).

2.4. У звіті обліковуються залишки та витрати матеріалів, які не були у використанні (нові).

Вироби листові, профілі із сталі, продукція переробки чавуну і сталі, труби стальні та інші матеріали, що були в тимчасовому використанні на виробництві або будівництві (наприклад, для стелажів, тимчасових споруд) і не підлягали при цьому будь-якій обробці, але які в обліку враховуються як матеріали, повинні вказуватися серед залишків відповідних видів матеріалів, що не були у використанні. Матеріали, які обліковуються як інвентар, до звіту не включаються.

Матеріали, які знаходяться на зберіганні у підприємства, що звітує, і давальницькі матеріали, прийняті для переробки, але не оплачені і які обліковуються на позабалансових рахунках, у звіті не відображаються. Ці матеріали показують у звіті підприємства, на балансі якого вони враховуються.

Давальницькі матеріали, що надійшли для переробки і оплачені підприємством, яке звітує, враховуються цим підприємством як свої матеріали і вказуються ним у звіті.

2.5. У графах 1 та 7 записуються обсяги залишків (запасів) матеріалів у споживачів та постачальників відповідно на початок і кінець звітного періоду, які знаходяться на складах підприємств, цехів, підсобних виробництв, на будівельних майданчиках та інших місцях зберігання; залишки (запаси), які належать даному підприємству, але з будь-яких причин зберігаються на інших підприємствах.

Підприємства - споживачі матеріалів в обсягах залишків указують залишки, що передбачені для власних потреб.

Підприємства - постачальники матеріалів в обсягах залишків указують залишки як споживчі (що передбачені для власних потреб підприємства), так і товарні (залишки сировини та матеріалів, які передбачені для реалізації іншим підприємствам).

Не враховуються промисловими підприємствами (крім підприємств будіндустрії) залишки готової продукції для поставки споживачам, за винятком тієї частини, що передбачена для власних потреб підприємства.

Підприємства роздрібної торгівлі в обсягах залишків указують залишки матеріалів, що передбачені тільки для власних потреб.

Надлишки матеріалів, які оформлені відповідними актами та оприбутковані впродовж року, записуються у графі "Залишки на початок звітного періоду".

Залишки матеріалів, що відкладені до держрезерву та мобзапасу, до граф 1 та 7 не записуються.

2.6. У графі 2 указуються фактичні витрати матеріалів за звітний період на основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності та комплектування продукції, на будівельні роботи, виготовлення будівельних конструкцій, усі види ремонту, обсяги матеріалів, які відпущені працівникам підприємства, а також інші фактичні витрати на потреби підприємства.

У цій же графі відображаються втрати і нестачі матеріалів, які враховуються на балансі підприємства, внаслідок аварій, стихійних лих, крадіжок тощо та оформлені відповідним актом.

2.7. У графі 3 указується кількість матеріалів за основним, другорядним та допоміжним видами господарської діяльності, які фактично використані на виробництво усіх видів продукції, включаючи роботи, виконані на замовлення, на освоєння нової техніки та науково-дослідної роботи, на виготовлення інструменту, запасних частин та інших видів продукції.

У цій же графі записуються витрати виробів з чорних металів на виготовлення металокріплень, витрати труб та інших матеріалів на геологорозвідувальні роботи, на буріння нафтових та газових свердловин.

До графи 3 включаються також витрати матеріалів на упаковку готової продукції, якщо ці витрати передбачені технічними умовами на доставку і враховані у відпускній ціні продукції.

2.8. У графі 4 відображаються витрати матеріалів, виробів, конструкцій і деталей, фактично використаних на увесь об'єм будівельних робіт, виконаних власними силами, і списаних як безпосередньо на виробництво будівельних робіт, так і на роботи, виконані за рахунок накладних витрат (тимчасові будівлі, спорудження, заходи з техніки безпеки, на утримання виробничих приміщень і житлового фонду, який знаходиться на балансі підприємства).

2.9. У графі 5 відображаються витрати матеріалів і виробів на виготовлення будівельних конструкцій та деталей, включаючи витрати матеріалів на забраковані вироби.

2.10. У графі 6 відображаються витрати на поточний і капітальний ремонт машин, устатковання, транспортних засобів, будівель, споруд та інших основних засобів як свого підприємства, так і інших підприємств, на модернізацію парку машин і устатковання. У цій графі відображаються витрати на усі види експлуатаційних потреб з обслуговування основного, другорядного та допоміжного видів господарської діяльності, які відносяться на рахунки витрат з утримання і експлуатації обладнання, цехових, загальнозаводських та інших виробничих витрат підприємства.

2.11. Сума даних граф 3 - 6 повинна дорівнювати або бути меншою графи 2 (за рахунок втрат матеріалів, витрат на упаковку продукції, якщо ці витрати не враховані у відпускній ціні, та інших витрат).

Директор департаменту
статистики торгівлі


А. О. Фризоренко

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6