Інструкція щодо заповнення форми N 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика праці

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці"

Наказ Державного комітету статистики України
від 5 жовтня 2004 року N 542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2004 р. за N 1331/9930

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 31 січня 2015 року N 30)
 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення статистичної методології НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці" (далі - Інструкція), що додається.

2. Дію Інструкції поширити на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Передати Адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції для виготовлення.

3.2. Надавати роз'яснення щодо застосування Інструкції.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення Інструкції та контроль за своєчасним її виготовленням, а також розсилкою на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

5. Управлінню планування та аналізу використання фінансових ресурсів Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування виготовлення Інструкції.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики


В. І. Тьоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 5 жовтня 2004 р. N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2004 р. за N 1331/9930

Інструкція

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці"

Загальні положення

Форму державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці" (далі - форма N 1-ПВ /умови праці/) складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що відносяться до таких секцій (груп) Класифікації видів економічної діяльності (далі - КВЕД):

Код КВЕД

Назва секцій (груп)

секції

групи

A

 

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
у частині:

 

01.1

Рослинництво

 

01.2

Тваринництво

 

01.3

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом

 

01.4

Надання послуг у галузях рослинництва та тваринництва

C

 

Добувна промисловість

D

 

Обробна промисловість

E

 

Виробництво електроенергії, газу та води

F

 

Будівництво

І

 

Транспорт (включаючи пошту та зв'язок)

У формі N 1-ПВ (умови праці) дані наводяться щодо працівників, які ураховуються в обліковій кількості. Її обчислення здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823.

Дані у звіті наводяться щодо всього персоналу.

Кількість жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством, до рядків 10020 - 11140 не включається.

Якщо на підприємстві не було працівників, які працюють із шкідливими та важкими умовами праці, у звіті необхідно заповнювати тільки рядки 10010, 10150, 10160, 10170 розділу I та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які мають право на пенсії на пільгових умовах, - рядки 11070, 11080, 11120 розділу II відповідно.

Розділ I звіту складається фахівцями з охорони праці або фахівцями, на яких покладено їхні обов'язки, розділ II - фахівцями з нормування праці або фахівцями, які їх замінюють. Рядки 10010, 10150 - 10170, 11090 - 11130 заповнюються фахівцями відділу кадрів.

Розділ I. Стан умов праці

Оцінка стану умов праці здійснюється на підставі результатів проведеної атестації робочих місць за умовами праці (санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу), результати якої відображаються у картах умов праці робочих місць, у санітарному паспорті цеху (дільниці, виробництва).

У рядках 10020 - 10130 дані наводяться за станом на кінець року стосовно працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує ГДК (граничнодопустиму концентрацію) або ГДР (граничнодопустимий рівень), установлені санітарно-гігієнічними нормами відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 12.08.86 N 4137-86.

У рядку 10020 кожен працівник ураховується тільки один раз незалежно від кількості небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.

У рядках 10030 - 10130 працівники враховуються за кожним фактором окремо. Один і той самий працівник може бути врахований за кількома рядками, якщо на нього одночасно впливає ряд факторів, указаних у рядках 10030 - 10130. Дані стосовно працівників включаються до цих рядків незалежно від того, одержують працівники пільги за роботу із шкідливими умовами праці чи ні.

У рядку 10140 вказується облікова кількість працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, яким на 31 грудня звітного року не виповнилося 18 років.

У рядку 10150 відображається кількість працівників, яка визначається згідно з Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, а також Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

У рядку 10160 ураховуються працівники, які постійно працюють у три- та чотиризмінному режимі. Кількість змін визначається на добу.

У рядку 10170 наводяться дані про кількість працівників, зайнятих у найбільш чисельній зміні на 31 грудня. Якщо 31 грудня підприємство не працювало з різних причин (додатковий вихідний, відсутність замовлень тощо), показник заповнюється за станом на останній робочий день року. Підприємства сільського господарства цей рядок не заповнюють.

Розділ II. Пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці та за особливий характер праці

У розділі наводяться дані щодо працівників, які одержують пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці, а також мають право на пенсії на пільгових умовах.

Працівники, яким установлено пільги, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, при заповненні розділу II не враховуються.

У рядку 11010 наводяться дані стосовно працівників, яким за результатами атестації робочих місць за умовами праці надаються щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно зі статтею 7 Закону України "Про відпустки" та додатком 1 "Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 N 679).

У рядках 11020, 11080 наводяться дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 2 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" від 15.11.96 N 505 надається щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці понад тривалість, установлену додатком 1 та додатком 2 "Списків" відповідно.

У рядку 11020 також наводяться дані про кількість працівників, яким згідно з пунктом 4 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30.01.98 N 16 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.98 за N 57/2497 (зі змінами та доповненнями), щорічна додаткова відпустка надається за рахунок власних коштів підприємства.

У рядку 11030 наводяться дані про кількість працівників, яким за результатами атестації робочих місць за умовами праці згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 N 122 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за N 304/5495, колективним договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці.

У рядку 11040 наводяться дані про кількість робітників, яким за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено доплати за роботу із шкідливими і важкими, особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Питання встановлення зазначених доплат регулюються Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 N 387/22-78.

У рядку 11050 наводяться дані про кількість працівників, які зайняті на робочих місцях, де в повітрі робочої зони є перевищення граничнодопустимих концентрацій хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04.11.87 N 4430-87, та яким згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.87 N 731/П-13, безкоштовно надається молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

У рядку 11060 наводяться дані про кількість працівників, які одержують лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці з метою зміцнення їхнього здоров'я згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безкоштовної видачі вітамінних препаратів і правил безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 07.01.77 N 4/П-1 (зі змінами та доповненнями).

У рядку 11070 наводяться дані про кількість працівників, які одержують щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці згідно зі статтею 8 Закону України "Про відпустки" та додатком 2 "Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 N 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 N 679).

У рядку 11090 наводяться дані про кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці згідно з пунктом "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (далі - Закон), Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 N 36, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11100 наводяться дані про кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з пунктом "б" статті 13 Закону, Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 N 36, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11110 наводяться дані про кількість працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з пунктами "в" - "з" статті 13 та статтею 14 Закону.

У рядку 11120 наводяться дані про кількість працівників, які мають право на пенсію за вислугу років згідно зі статтями 51 - 55 Закону.

У рядку 11130 наводяться дані про кількість працівників облікового складу, яким згідно з частиною другою статті 13 Закону за рахунок коштів підприємств (організацій) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці встановлено пенсії за віком на пільгових умовах.

У рядках 11090 - 11130 ураховуються працівники, які мають право на пенсію на пільгових умовах, а також ті, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати на цих самих робочих місцях. У зазначених рядках кожен працівник ураховується тільки один раз незалежно від можливості одержання пенсії на пільгових умовах за кількома підставами.

У рядку 11140 кожен працівник незалежно від того, користується він одним або кількома видами пільг та компенсацій, ураховується тільки один раз.

Начальник управління статистики
соціально-трудових відносин
департаменту статистики праціІ. В. Сеник

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6