logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаФОРМИ ТА БЛАНКИСтатистикаСтатистика фінансів і цін підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 29 листопада 2000 р. N 383

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2000 р. за N 913/5134

З 1 січня 2011 року цей наказ втратил чинність згідно 
з наказом Державного комітету статистики України
від 27 серпня 2010 року N 361

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ N 1-СТ "ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"

1. Статистичний звіт за формою N 1-СТ складають всі комерційні страхові організації незалежно від підпорядкування і форм власності, що мають самостійний баланс і є юридичними особами.

2. Заповнення форми проводиться за відповідний звітний період, на дискретній основі (за I квартал, за II квартал, за III квартал, за IV квартал та за рік) на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності. Дані наводяться у тисячах гривень (без десяткового знака).

3. У звіті за рік передбачається уточнення звітних даних за попередні квартали. Сума уточнених даних за квартали повинна дорівнювати даним у цілому за рік.

4. Методологія побудови форми базується на стандартній основі складання фінансового звіту, тобто вказуються доходи, видатки, перевищення доходів над видатками (+) або видатків над доходами (-).

4.1 Доходи страхової організації (рядок 0100) складаються з доходів від її прямої діяльності, тобто надходжень від страхових платежів (рядок 0200), надходжень страхових платежів від перестраховування (рядок 0300), частки від страхових сум та страхового відшкодування, сплаченої перестраховиками (рядок 0400), різниці між резервами незароблених премій за станом на початок звітного періоду (рядок 0500) та резервами незароблених премій станом на кінець звітного періоду (рядок 0600), повернутих сум із централізованих страхових резервних фондів та технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій (рядок 0700), вільного рядка 0800 та інших доходів (рядок 0900), що включають доходи від непрямої діяльності організації (ряд. 0100 = 0200 + 0300 + 0400 + 0500 - 0600 + 0700 + 0800 + 0900).

Обсяг надходжень страхових платежів (рядок 0200) дорівнює сумі рядків 0210 - 0290, куди входять такі їх види, як:

добровільне особисте страхування (без страхування життя) (рядок 0210), з них від населення (рядок 0211), що включає пенсійне, від нещасних випадків, медичне;

добровільне особисте страхування життя (рядок 0220), з них від населення (рядок 0221);

добровільне майнове страхування (рядок 0230), з них від населення (рядок 0231), що включає страхування всіх засобів транспорту, вантажів, фінансових ризиків, усіх інших видів майна;

добровільне страхування відповідальності (рядок 0240), з них від населення (рядок 0241);

обов’язкове особисте страхування (рядок 0250), з них від населення (рядок 0251), що включає страхування працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, працівників прокуратури, митних органів, органів внутрішніх справ, КРУ, народних депутатів, суддів, службових осіб державних податкових інспекцій, працівників пожежної та лісової охорони, спортсменів, донорів крові, медпрацівників на випадок інфікування вірусом СНІД, працівників ветеринарної медицини, членів екіпажу та авіаційного персоналу і т. ін.;

обов’язкове майнове страхування (рядок 0260), з них від населення (рядок 0261), що включає страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у державних сільськогосподарських підприємствах; страхування авіаційних суден;

обов’язкове страхування відповідальності (рядок 0270), з них від населення (рядок 0271), що включає страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, пошті, багажу, вантажу; страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт; страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту; страхування цивільної відповідальності інвестора, у тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою.

Вільні рядки 0280 та 0290 передбачені для запису інших видів страхування, що можуть виникати в процесі змін чинного законодавства.

Рядок 0300 включає надходження страхових платежів за договорами перестраховування (страхова організація виступає як перестраховик).

Частка страхових сум і страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками у звітному періоді за договорами перестраховування, відображається у рядку 0400 (страхова організація виступає як цедент).

У рядку 0500 наводяться резерви незароблених премій за станом на початок звітного періоду, що сформовані відповідно до встановленого порядку, за винятком суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій.

Рядок 0600 відображає суму резервів незароблених премій за станом на кінець звітного періоду, за винятком суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій.

Рядок 0700 відображає повернуті суми із резервів, інших, ніж резерви незароблених премій. Це суми, повернуті з централізованих страхових резервних фондів та резервів збитків.

Вільний рядок 0800 передбачений для запису не перелічених вище видів прямих доходів (безпосередньо від страхової діяльності), які можуть виникнути в процесі функціонування страхових організацій.

Інші доходи (рядок 0900), з них від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів (рядок 0910), уключають такі, що безпосередньо не пов'язані зі страховою діяльністю, зокрема від цінних паперів та часткової участі у спільних підприємствах; прибуток від реалізації і ліквідації основних фондів; доходи від здачі окремого майна в оренду; від курсових різниць валютних рахунків та операцій в іноземній валюті; прибутки минулих років, що виявлені у звітному періоді; доходи від надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; пеня, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів, що визнані боржником або щодо яких одержано рішення про вилучення.

У рядку 1000 із загального обсягу доходів проставляються надходження страхових платежів від нерезидентів України.

4.2 Видатки страхової організації (рядок 1100) складаються з видатків на безпосередню її діяльність, тобто на виплати страхових сум і страхових відшкодувань (рядок 1200), частки страхових платежів, сплаченої перестраховикам (рядок 1300), страхових сум та страхових відшкодувань, сплачених за договорами перестраховування (рядок 1400), відрахувань у страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій (рядок 1500), витрат на проведення страхування (рядок 1600) та видатків на непряму діяльність, тобто дивідендів та процентів, виплачених за цінними паперами (рядок 1800), інших видатків (рядок 1900). Також до видатків страхової організації належать платежі до бюджетів усіх рівнів (рядок 1700). Зважаючи на вищевикладене, ряд. 1100 = 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900.

Обсяг виплат страхових сум і страхових відшкодувань (рядок 1200) дорівнює сумі рядків 1210 - 1270, що включають такі види виплат, як:

на добровільне особисте страхування (без страхування життя) (рядок 1210); з них населенню (рядок 1211);

на добровільне особисте страхування життя (рядок 1220); з них населенню (рядок 1221);

на добровільне майнове страхування (рядок 1230); з них населенню (рядок 1231);

на добровільне страхування відповідальності (рядок 1240); з них населенню (рядок 1241);

на обов’язкове особисте страхування (рядок 1250); з них населенню (рядок 1251).

Вільні рядки 1260 та 1270 передбачені для запису страхових виплат на інші види страхування, що можуть виникати в процесі змін чинного законодавства.

Рядок 1300 включає частку страхових сум, сплачених перестраховикам (страхова організація виступає цедентом).

У рядку 1400 наведені страхові суми та страхові відшкодування, сплачені за договорами перестраховування.

У рядку 1500 відображаються відрахування у страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, тобто в централізовані резервні фонди та в резерви збитків.

Витрати на проведення страхування (рядок 1600) включають суму витрат страховика на ведення справи та інших витрат, що відносяться на собівартість страхової діяльності, у тому числі витрати на оплату праці (рядок 1610).

Платежі до бюджетів усіх рівнів (рядок 1700) складаються з обсягів внесків до бюджетів (як Державного, так і місцевих) із загального обсягу доходів (як від прямої, так і непрямої діяльності).

Дивіденди та проценти, виплачені за цінними паперами (рядок 1800), уключають усі види цих виплат з боку страхової організації юридичним та фізичним особам, що придбали її цінні папери.

Інші видатки (рядок 1900) враховують усі види витрат на непряму діяльність страхової організації.

У рядку 2000 із загального обсягу видатків наводяться страхові суми і страхові відшкодування, передані страховою компанією нерезидентам України.

4.3 Рядок 2100 розраховується як різниця між доходами та видатками (рядок 0100 - рядок 1100) і може бути як позитивним (зі знаком плюс), так і негативним (зі знаком мінус).

4.4 У рядку 2200 наводяться фінансові результати від операційної діяльності страхової організації.

5. Терміни подання звітності для страхових організацій до органів статистики за місцезнаходженням за формою N 1-СТ указані на бланку. Регіональні органи статистики подають до ДП ГМІЦ Держкомстату України звітність за цією формою у терміни, передбачені Планом державних статистичних спостережень на 2001 рік.

Заступник начальника управління
статистики фінансів


М. С. Кузнєцова

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6