Закон України N 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті

Закон введено в дію з дня опублікування - 4 жовтня 1994 року,
крім статті 4, яка вводиться в дію з 1 січня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 23 вересня 1994 року N 187/94-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 травня 1996 року N 184/96-ВР,
від 10 вересня 1999 року N 1034-XIV,
від 16 березня 2000 року N 1559-III,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 5 лютого 2004 року N 1454-IV,
від 15 червня 2004 року N 1766-IV,
від 31 травня 2007 року N 1108-V,
від 23 червня 2009 року N 1533-VI,
від 20 січня 2010 року N 1814-VI
(зміни, внесені Законом України від 20 січня 2010 року N 1814-VI,
застосовуються починаючи з податкового періоду, на який припадає день
опублікування Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI),
від 13 березня 2012 року N 4496-VI,
від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
від 6 листопада 2012 року N 5480-VI,
від 4 липня 2013 року N 406-VII,
від 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII
(зміни, внесені Законом України від 3 листопада 2016 року N 1724-VIIII,
вводяться в дію з 3 січня 2017 року),
 від 20 грудня 2016 року N 1792-VIII

Закон втратив чинність з 7 лютого 2019 року
(згідно із Законом України
від 21 червня 2018 року N 2473-VIII)

(Установлено, що у 2009 році при застосуванні за зовнішньоекономічними угодами (договорами) резидентів операцій факторингу, що здійснюються державними банками України, у тому числі в рамках їх діяльності в міжнародних факторингових об'єднаннях (асоціаціях), виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках або рахунки банків, що здійснюють відповідні операції факторингу, у терміни, передбачені статтею 1 цього Закону продовжено на 90 календарних днів; виручкою резидентів вважаються також платежі, що надходять від нерезидентів на рахунки банків за операціями факторингу згідно із Законом України від 26 грудня 2008 року N 835-VI)

(У тексті Закону слова "індивідуальної ліцензії Національного банку України" замінено словами "висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики; слово "термін" в усіх відмінках і числах замінено словом "строк" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 31 травня 2007 року N 1108-V)

(У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

Стаття 1

Виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI,
від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
який вводиться дію з 03.01.2017 р.,
від 20.12.2016 р. N 1792-VIII)

Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

(статтю 1 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

(статтю 1 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
який вводиться дію з 03.01.2017 р.,
у зв’язку з цим частини другу - четверту вважати
відповідно частинами четвертою - шостою)

Частину четверту статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом України від 10.09.99 р. N 1034-XIV,
частина четверта статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1766-IV,
виключено згідно із Законом
 України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

При поміщенні товарів у митний режим переробки за межами митної території строк повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України у митному режимі імпорту визначається відповідно до Митного кодексу України.

(статтю 1 доповнено частиною згідно із
Законом України від 13.03.2012 р. N 4496-VI)

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.

(статтю 1 доповнено частиною згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Стаття 2

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 23.06.2009 р. N 1533-VI,
від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитиву строк, передбачений частиною першою цієї статті, діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

(статтю 2 доповнено частиною другою згідно із
Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

(статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із
Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із 
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Стаття 3

Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.

(стаття 3 у редакції Закону
України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 4

Порушення резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 06.11.2012 р. N 5480-VI,
у редакції Закону України від 02.09.2014 р. N 1669-VII)

У разі якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов'язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення).

(статтю 4 доповнено новою частиною другою
згідно із Законом України від 20.12.2016 р. N 1792-VIII,
у зв’язку з цим частини другу - п'яту
вважати відповідно частинами третьою - шостою)

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
від 31.05.2007 р. N 1108-V,
від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

(частина четверта статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

(частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Органи доходів і зборів вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею.

(частина шоста статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

(стаття 4 у редакції Закону України
 від 07.05.96 р. N 184/96-ВР)

Стаття 5

У разі порушення резидентами строків, установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V)

Стаття 6

Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, можуть бути продовжені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 07.05.96 р. N 184/96-ВР,
у редакції Закону
України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 6 у редакції
Закону України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, протягом п'яти робочих днів з дати видачі висновку, зазначеного у частині другій цієї статті, інформує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про видачу такого висновку.

(статтю 6 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
у зв’язку з цим частини третю - п'яту
вважати відповідно частинами четвертою - шостою,
частина третя статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
 від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Розрахунки за експортно-імпортними операціями суб'єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України "Про космічну діяльність", а також суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", після перерахування авансових платежів за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих, а також з розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,
частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI,
зміни, внесені Законом України від 20.01.2010 р. N 1814-VI, застосовуються
починаючи з податкового періоду, на який припадає день опублікування
Закону України від 20 січня 2010 року N 1814-VI)

Вимоги, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не поширюються на розрахунки за експортно-імпортними операціями інвестора (представництва іноземного інвестора на території України) за угодою про розподіл продукції, які здійснюються для потреб такої угоди (у тому числі пов'язані з придбанням обладнання, матеріалів, устаткування та інших товарів, робіт і послуг, необхідних для провадження робіт чи здійснення іншої діяльності, передбаченої угодою про розподіл продукції, у тому числі розпорядження частиною виробленої продукції, належною інвестору (представництву іноземного інвестора на території України), іншому інвестору чи державі).

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 02.10.2012 р. N 5406-VI,
у зв’язку з цим частини п'яту і шосту
вважати відповідно частинами шостою і сьомою,
частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 06.11.2012 р. N 5480-VI)

Якщо перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV)

Підтвердженням форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із 
Законом України від 05.02.2004 р. N 1454-IV,
частина сьома статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.05.2007 р. N 1108-V,
 від 02.09.2014 р. N 1669-VII)

Стаття 7

Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 17-93  "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 186, N 49, ст. 462).

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
23 вересня 1994 року
N 185/94-ВР


 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6