Закон України N 509-XI «Про державну податкову службу в Україні»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

(Закон введено в дію з дня прийняття, а розділ I в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР, фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників введено в дію з 1 січня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР від 4 грудня 1990 року N 510-XII, враховуючи зміни, внесені Указом Президії Верховної Ради України від 4 січня 1991 року N 622-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 7 липня 1992 року N 2555-XII,
від 24 грудня 1993 року N 3813-XII
(Законом України від 24 грудня 1993 року N 3813-XII
цей Закон викладено в новій редакції),
від 14 грудня 1994 року N 287/94-ВР,
від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР,
від 16 травня 1996 року N 203/96-ВР,
від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР,
від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР,
від 5 лютого 1998 року N 83/98-ВР,
від 30 червня 1999 року N 783-XIV,
від 30 червня 1999 року N 784-XIV,
від 20 квітня 2000 року N 1685-III,
від 21 вересня 2000 року N 1987-III,
від 21 грудня 2000 року N 2181-III,
від 10 січня 2002 року N 2921-III,
від 10 січня 2002 року N 2922-III,
від 20 лютого 2003 року N 551-IV,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 22 травня 2003 року N 849-IV,
від 5 червня 2003 року N 906-IV,
від 12 січня 2005 року N 2322-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
від 11 травня 2007 року N 1014-V,
від 25 грудня 2008 року N 799-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1249-VI,
від 15 травня 2009 року N 1334-VI,
від 27 квітня 2010 року N 2154-VI
(зміни, внесені пунктом 13 розділу VIІ Закону України
від 27 квітня 2010 року N 2154-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 30 листопада 2010 року N 22-рп/2010),
від 18 травня 2010 року N 2258-VI,
від 20 травня 2010 року N 2275-VI,
від 1 липня 2010 року N 2388-VI,
від 8 липня 2010 року N 2457-VI,
від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI,
від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
від 7 квітня 2011 року N 3205-VI,
від 7 липня 2011 року N 3609-VI,
від 17 травня 2012 року N 4711-VI

Закон втратив чинність
крім частини четвертої статті 17, абзаців другого і третього частини другої статті 19,
пунктів 1 і 2 частини першої статті 21 цього Закону, які втрачають чинність
з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України
(згідно із Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
 від 18 вересня 2012 року N 5284-VI

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 5 липня 2012 року N 5083-VI)

(Зміни, передбачені пунктом 65 розділу I Закону України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI, внесені не будуть у зв’язку з виключенням пункту 65 розділу I Закону України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI згідно із Законом України 5 липня 2012 року N 5083-VI) 

Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Система органів державної податкової служби

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - податкова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), спеціалізовані (на дві і більше областей для роботи з окремими категоріями платників), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

(частина третя статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

(стаття 1 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

(абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

надання податкових консультацій;

(абзац шостий статті 2 у редакції
Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

(стаття 2 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 3. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби

Органи державної податкової служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

(стаття 3 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 4. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами

Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податковій адміністрації України.

Спеціалізовані державні податкові інспекції можуть бути підпорядковані Державній податковій адміністрації України за її рішенням.

(статтю 4 доповнено новою частиною третьою
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
у зв’язку з цим частини третю та четверту
вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою)

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(частина четверта статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Органи державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

(стаття 4 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 5. Призначення керівників органів державної податкової служби

Державну податкову службу України очолює Голова Державної податкової адміністрації України, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

(частина перша статті 5 у редакції
Закону України від 07.10.2010 р. N 2592-VI)

Заступників Голови Державної податкової адміністрації України призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

(частина друга статті 5 у редакції
Закону України від 07.10.2010 р. N 2592-VI)

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють голови, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(частина четверта статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

У разі підпорядкування спеціалізованої державної податкової інспекції Державній податковій адміністрації України начальник такої спеціалізованої інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України.

(статтю 5 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
у зв’язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

Начальники управлінь податкової міліції призначаються Головою Державної податкової адміністрації України.

(стаття 5 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 6. Фінансування органів державної податкової служби

Видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Частина друга статті 6 втратила чинність

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
втратила чинність згідно із Законом України
від 30.06.99 р.  N 783-XIV)

Стаття 7. Статус органів державної податкової служби

Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків.

(стаття 7 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Розділ II

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

(назва розділу II у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 8. Функції Державної податкової адміністрації України

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

(абзац перший пункту 1 статті 8 у редакції
 Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за валютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

(абзац другий пункту 1 статті 8 у редакції
Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.04.2011 р. N 3205-VI,
від 07.07.2011 р. N 3609-VI)

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

обліком платників податків, інших платежів;

виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів, супроводженням Єдиного реєстру податкових накладних;

(абзац п'ятий пункту 1 статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

(пункт 1 статті 8 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом України від 20.04.2000 р.  N 1685-III)

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню. У разі якщо зазначені акти є регуляторними, вони розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

(пункт 2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
від 01.07.2010 р. N 2388-VI)

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові консультації, організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

(пункт 4 статті 8 у редакції
Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

(пункт 8 статті 8 у редакції
Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів реєстраційні номери облікових карток і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з реєстраційним номером облікової картки та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

(пункт 13 статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

151) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

(статтю 8 доповнено пунктом 151 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби;

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.05.96 р. N 203/96-ВР,
у редакції Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

18) здійснює заходи щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією;

(статтю 8 доповнено пунктом 18 згідно із
Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

19) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

(статтю 8 доповнено пунктом 19 згідно із
 Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

20) здійснює контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), порядку приймання готівки юридичними особами (крім банків) та за дотриманням установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення суб'єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

(статтю 8 доповнено пунктом 20 згідно із
Законом України від 18.09.2012 р. N 5284-VI)

Стаття 9. Функції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя)

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують функції, передбачені статтею 8 цього Закону, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, а також пункті 15 цієї статті у частині забезпечення виготовлення марок акцизного збору.

У разі коли зазначені в частині першій цієї статті органи державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекціїю

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.05.96 р. N 203/96-ВР,
 в редакції Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних спеціалізованих державних податкових інспекцій

(назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції виконують такі функції:

(абзац перший статті 10 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

1) здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів;

(пункт 1 статті 10 у редакції Закону
України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

2) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

3) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;

(пункт 4 статті 10 у редакції Закону
України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 07.04.2011 р. N 3205-VI,
від 07.07.2011 р. N 3609-VI)

5) ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

7) аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків та зборів (обов'язкових платежів) у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;

(пункт 8 статті 10 у редакції Закону
України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів в порядку, встановленому законом;

(пункт 9 статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;

(пункт 11 статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 15.05.2003 р. N 762-IV)

звертаються до суду в інших випадках, передбачених законом;

(пункт 11 статті 10 доповнено абзацом згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

111) подають до судів позови про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України;

(частину першу статті 10 доповнено пунктом 111
згідно із Законом України від 15.05.2009 р. N 1334-VI)

12) проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;

14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій в порядку, встановленому законом, здійснюють апеляційні процедури узгодження податкових зобов'язань;

(пункт 14 статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

15) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

161) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

(статтю 10 доповнено пунктом 161 згідно із
Законом України від 22.05.2003 р. N 849-IV)

17) надавати відповіді на запити платника податків із додержанням вимог, встановлених Податковим кодексом України та іншими законами України;

(пункт 17 статті 10 у редакції Закону
України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону;

(стаття 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 16.05.96 р. N 203/96-ВР,
у редакції Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

19) при отриманні органом податкової міліції інформації у випадках, встановлених законом, приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподаткування.

(статтю 10 доповнено пунктом 19 згідно із
Законом України від 20.05.2010 р. N 2275-VI)

Розділ III

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

(назва розділу ІІІ у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 11. Виключена

(стаття 11 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 14.12.94 р. N 287/94-ВР,
від 11.07.95 р. N 297/95-ВР,
від 16.05.96 р. N 203/96-ВР,
від 16.12.97 р. N 725/97-ВР,
від 15.01.98 р. N 25/98-ВР,
у редакції Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 30.06.99 р. N 784-XIV,
від 21.09.2000 р.  N 1987-III,
від 21.12.2000 р. N 2181-III,
від 10.01.2002 р. N 2921-III,
від 10.01.2002 р. N 2922-III
від 20.02.2003 р. N 551-IV,
від 15.05.2003 р. N 762-IV,
від 05.06.2003 р. N 906-IV,
у редакції Закону України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 25.12.2008 р. N 799-VI,
від 15.05.2009 р. N 1334-VI,
від 27.04.2010 р. N 2154-VI,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
із роз'ясненням Рішення Конституційного
Суду України від 30.11.2010 р. N 22-рп/2010,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI,
виключена згідно із Законом
України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 111. Виключена

(Закон доповнено статтею 111 згідно із
Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
стаття 111 із змінами, внесеними згідно
із Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
виключена згідно із Законом
України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 112. Виключена

(Закон доповнено статтею 112 згідно із
Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
стаття 112 із змінами, внесеними згідно
Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
виключена згідно із Законом
України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 12. Скасування рішень органів державної податкової служби

Державна податкова адміністрація України має право скасовувати рішення інших органів державної податкової служби, а державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) - рішення нижчестоящих державних податкових інспекцій у разі їх невідповідності актам законодавства. Цей порядок не застосовується щодо рішень податкової міліції.

(стаття 12 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 13. Виключена

(стаття 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
виключена згідно із Законом
України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 14. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб

Рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

(стаття 14 у редакції Закону
України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Розділ IV

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

(назва розділу IV у редакції
Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим центральним органом державної податкової служби.

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін від шести місяців до одного року.

(частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.1998 р. N 83/98-ВР)

На роботу до органів державної податкової служби, крім податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

(частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
у редакції Закону України
від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадові особи органів державної податкової служби здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції, визначені законодавством України.

(статтю 15 доповнено новою частиною четвертою
згідно із Законом України від 18.05.2010 р. N 2258-VI)

Правовий статус посадових осіб органів державної податкової служби, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим Законом, а в частині, що не регулюється ним, - Законом України "Про державну службу".

(статтю 15 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 18.05.2010 р. N 2258-VI,
у зв’язку з цим частини четверту - дев'яту вважати
відповідно частинами шостою - одинадцятою)

Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).

(частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається центральним органом державної податкової служби.

(частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби,

державний радник податкової служби I рангу,

державний радник податкової служби II рангу,

державний радник податкової служби III рангу,

радник податкової служби I рангу,

радник податкової служби II рангу,

радник податкової служби III рангу,

інспектор податкової служби I рангу,

інспектор податкової служби II рангу,

інспектор податкової служби III рангу.

(частина восьма статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган державної податкової служби.

(статтю 15 доповнено новою частиною десятою згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР,
у зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою,
частина десята статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.

(частина одинадцята статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(статтю 15 доповнено частиною дванадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", та зобов'язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

(статтю 15 доповнено частиною тринадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

На посадових осіб органів державної податкової служби поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(статтю 15 доповнено частиною чотирнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадові особи органів державної податкової служби зобов'язані подавати щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(статтю 15 доповнено частиною п'ятнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадові особи органів державної податкової служби, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом державної податкової служби копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

(статтю 15 доповнено частиною шістнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.

(статтю 15 доповнено частиною сімнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадова особа органу державної податкової служби, стосовно якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу державної податкової служби від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.

(статтю 15 доповнено частиною вісімнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Посадова особа органу державної податкової служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.

(статтю 15 доповнено частиною дев'ятнадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи оскаржується в установленому законом порядку.

(статтю 15 доповнено частиною двадцятою
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Стаття 151. Обмеження щодо роботи близьких осіб

Посадові особи органів державної податкової служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або з роботи.

Посадовим особам державної податкової служби забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

Примітка. Терміни "безпосереднє підпорядкування" і "близька особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(Закон доповнено статтею 151 згідно із
Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Стаття 152. Врегулювання конфлікту інтересів

У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа державної податкової служби зобов'язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи державної податкової служби зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(Закон доповнено статтею 152 згідно із
Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.

(частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Образа посадової особи органу державної податкової служби, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.

(частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв’язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

(частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

(частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

(частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.

(частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв’язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

(частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.

(частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.

(частина сьома статті 17 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

Посадової особи органу державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв’язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).

(частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Розділ V

ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ

Стаття 19. Податкова міліція та її завдання

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Завданнями податкової міліції є:

запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень в органах державної податкової служби;

(абзац четвертий частини другої статті 19
у редакції Закону України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Стаття 20. Структура податкової міліції

До складу податкової міліції належать:

Головні управління (управління, відділи), Головне слідче управління, Управління внутрішньої безпеки Державної податкової адміністрації України та підпорядковані йому регіональні підрозділи внутрішньої безпеки при державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління (відділи) (з місцем дислокації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) головних управлінь Державної податкової адміністрації України;

(абзац другий частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
у редакції Закону України
від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

управління (відділи) податкової міліції, слідчі підрозділи податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

(абзац третій частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

підрозділи податкової міліції, слідчі підрозділи (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних, спеціалізованих та об'єднаних державних податкових інспекцій.

(абзац четвертий частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законами України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

(статтю 20 доповнено частиною другою
згідно із Законом України від 20.04.2000 р.  N 1685-III,
у зв’язку з цим частини другу і третю вважати
відповідно частинами третьою і четвертою)

Податкову міліцію очолює Перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України - начальник податкової міліції.

(частина третя статті 20 у редакції
Закону України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

Податкову міліцію в державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції - перші заступники голів відповідних державних податкових адміністрацій.

Стаття 21. Повноваження податкової міліції

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

4) забезпечує безпеку діяльності органів державної податкової служби та їх працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків;

(пункт 4 частини першої статті 21 у редакції
 Закону України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

5) запобігає, виявляє, припиняє корупційні правопорушення працівників органів державної податкової служби;

(пункт 5 частини першої статті 21 у редакції
Закону України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

6) складає протокол про вчинення корупційного правопорушення відповідно до закону;

(частину першу статті 21 доповнено новим пунктом 6
згідно із Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
у зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7,
пункт 6 частини першої статті 21 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4711-VI)

7) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Стаття 22. Права податкової міліції

Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені підпунктами 20.1.2, 20.1.4, 20.1.30 пункту 20.1 статті 20 розділу I Податкового кодексу України, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами 6 - 12, 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Закону, інших законів з питань оподаткування), пунктом 16 із дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених законодавством, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12 - 151 Закону України "Про міліцію".

(частина перша статті 22 у редакції Закону
України від 21.12.2000 р. N 2181-III,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3 і 5 Закону України "Про міліцію".

(статтю 22 доповнено частиною другою згідно із
Законом України від 12.01.2005 р. N 2322-IV)

Стаття 23. Прийняття на службу до податкової міліції

На службу до податкової міліції приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають відповідну освіту, здатні за своїми особистими, діловими, моральними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, покладені на податкову міліцію.

Громадяни України, які вперше зараховуються на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до податкової міліції, присягаю на вірність Українському народові. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, захищати права людини і громадянина, сумлінно виконувати свої обов'язки. Присягаю бути чесним і мужнім, пильно стояти на сторожі економічних інтересів Вітчизни, суворо зберігати державну та службову таємницю. Якщо я порушу присягу, готовий нести відповідальність, встановлену законодавством України".

Особа начальницького складу податкової міліції підписує текст присяги, який зберігається в його особовій справі.

Стаття 24. Служба в податковій міліції

Особи начальницького складу податкової міліції проходять службу у порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

Особи, прийняті на службу до податкової міліції, в тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів за спеціальностями з підготовки кадрів податкової міліції, які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах податкової міліції Державної податкової адміністрації України.

(частина друга статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 11.05.2007 р. N 1014-V)

Особи, які закінчили вищі навчальні заклади Державної податкової адміністрації України і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу податкової міліції, звільняються від призову на строкову військову службу.

(частина третя статті 24 у редакції
Закону України від 11.05.2007 р. N 1014-V)

Особам, яких прийнято на службу до податкової міліції на посади начальницького складу, присвоюються такі спеціальні звання:

Вищий начальницький склад:

генерал-полковник податкової міліції,

(частину четверту статті 24 доповнено новим абзацом
третім згідно із Законом України від 14.04.2009 р. N 1249-VI,
у зв’язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим)

генерал-лейтенант податкової міліції,

генерал-майор податкової міліції.

Старший начальницький склад:

полковник податкової міліції,

підполковник податкової міліції,

майор податкової міліції.

Середній начальницький склад:

капітан податкової міліції,

старший лейтенант податкової міліції,

лейтенант податкової міліції.

Молодший начальницький склад:

старший прапорщик податкової міліції,

прапорщик податкової міліції.

Порядок присвоєння спеціальних звань молодшого начальницького складу податкової міліції визначається Державною податковою адміністрацією України.

Спеціальні звання старшого і середнього начальницького складу податкової міліції присвоюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні звання вищого начальницького складу податкової міліції відповідно до Конституції України присвоює Президент України за поданням Голови Державної податкової адміністрації України.

Особи начальницького складу податкової міліції мають формений одяг та знаки розрізнення і забезпечуються ними безкоштовно.

Опис і зразки форменого одягу, знаків розрізнення начальницького складу податкової міліції затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

Посадова чи службова особа податкової міліції у межах повноважень, наданих цим Законом та іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну відповідальність згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

При порушенні посадовою чи службовою особою податкової міліції прав і законних інтересів громадянина відповідний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок держави.

Посадова чи службова особа податкової міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе відповідальність у встановленому порядку.

Дії або рішення податкової міліції, її посадових та службових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції

Держава гарантує правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей. На них поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені статтями 20 - 23 Закону України "Про міліцію" та Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист".

(стаття 26 у редакції Закону
України від 14.04.2009 р. N 1249-VI)

Стаття 27. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції

Форми і розміри матеріального забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції, включаючи грошове утримання, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції та оподаткування їх доходів здійснюються в порядку, встановленому законодавством для осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

(Закон доповнено розділом V згідно із
Законом України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР)

Голова Верховної Ради
Української РСР


Л. КРАВЧУК

м. Київ
4 грудня 1990 року
N 509-XII

 

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6