Проект Закону України N 6517 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Проект

Вноситься Президентом України

Проект відкликано (14.09.2010)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

з питань оподаткування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст.84; 1996 р., № 31, ст.148; 2003 р., № 33 – 34, ст.267; 2005 г., № 10, ст.187; 2009 р., № 38, ст.536, зі змінами, внесеними Законом від 20 травня 2010 року № 2275-VІ):

1) пункт 19 статті 10, пункт 11, абзац четвертий пункту 2 частини першої статті 11 виключити;

2) у статті 111:

у частині десятій цифри "30" і "20" замінити відповідно цифрами "20" і "10";

у частинах одинадцятій та дванадцятій цифри "15" і "10" замінити відповідно цифрами "10" і "5";

у частині тринадцятій:

цифри "10" замінити цифрою "5";

доповнити частину словами і цифрою "а стосовно суб'єктів малого підприємництва – 2 робочих дні";

частину чотирнадцяту виключити;

3) у пунктах 1 та 2 частини першої статті 112 слово "тривалість" замінити словами "дата закінчення".

2. Частини четверту та п'яту статті 35 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121, зі змінами, внесеними Законом від 20 травня 2010 року № 2275-VІ) виключити.

3. Частину другу статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст.119, зі змінами, внесеними Законом від 20 травня 2010 року № 2275-VІ) викласти в такій редакції:

"Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть установлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що підлягають зарахуванню до їх бюджетів і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів".

4. Пункт 22.4 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 52, ст. 563; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2009 р., № 52, ст. 763, зі змінами, внесеними Законом від 20 травня 2010 року № 2275-VІ) виключити.

5. Пункт 7 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 20 травня 2010 року № 2275-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" виключити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, але не раніше набрання чинності відповідними нормами Закону України від 20 травня   2010 року № 2275-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

 

Голова Верховної Ради України

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування"

 

Чинна редакція

Запропонована редакція

Закон України "Про державну податкову службу в Україні"

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій

в районах, містах без районного поділу,

районах у містах, міжрайонних та

об'єднаних державних податкових

інспекцій

 

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

 

18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону;

 

 

19) при отриманні органом податкової міліції інформації у випадках, встановлених законом, приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки платника податку без його попереднього попередження, якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподаткування.

 

Стаття 10. Функції державних податкових інспекцій

в районах, містах без районного поділу,

районах у містах, міжрайонних та

об'єднаних державних податкових

інспекцій

 

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об`єднані державні податкові інспекції виконують такі функції:

18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 цього Закону.

 

 

Виключається

Стаття 11. Права органів державної податкової

служби

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право:

11) при отриманні органом податкової міліції інформації про ухилення платника податку або найманої особи від оподаткування при нарахуванні (виплаті, отриманні) заробітної плати, інших виплат та відшкодувань, які підлягають оподаткуванню, у тому числі у вигляді додаткових благ, збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі внаслідок неукладення такою особою трудових договорів з найманою особою згідно із Кодексом законів про працю України, провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації, а також пасивних доходів, керівник відповідного податкового органу має право прийняти рішення про проведення позачергової податкової перевірки такого платника без його попереднього попередження. Рішення податкового органу має бути оформлене у письмовому вигляді, скріплено підписом керівника, печаткою та вручене платнику податку перед початком проведення такої перевірки;

2) здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

 

додержанням з метою перевірки дотримання податкового законодавства про працю суб’єктами господарювання незалежно від форми власності;

Стаття 11. Права органів державної податкової

служби

Органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право:

Виключається

 

 

 

 

2) здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

Виключається

Стаття 111. Підстави та порядок проведення

органами державної податкової служби

планових і позапланових виїзних

перевірок своєчасності, достовірності,

повноти нарахування та сплати

податків та зборів (обов'язкових

платежів)

Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 20 робочих днів.

 

Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.

Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 15 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.

 

 

Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів.

 

Проведення планової або позапланової виїзної перевірки може бути зупинено на термін не більше            30 робочих днів за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, з подальшим її поновленням на невикористаний строк.

Стаття 111. Підстави та порядок проведення

органами державної податкової служби

планових і позапланових виїзних

перевірок своєчасності, достовірності,

повноти нарахування та сплати

податків та зборів (обов'язкових

платежів)

Тривалість планової виїзної перевірки не повинна перевищувати 20 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів.

Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.

Подовження термінів проведення планової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 10 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.

 

Подовження термінів проведення позапланової виїзної перевірки можливе на термін не більш як 5 робочих днів, а стосовно суб'єктів малого підприємництва - 2 робочі дні.

 

Виключити

Стаття 112. Умови допуску посадових осіб органів

державної податкової служби до

проведення планових та

позапланових виїзних перевірок

Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

 

 

1) направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави,  дата початку та тривалість перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби;

 

 

2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та тривалість.

Стаття 112. Умови допуску посадових осіб органів

державної податкової служби до

проведення планових та

позапланових виїзних перевірок

Посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

1) направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби;

2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення.

Закон України "Про оплату праці"

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства

про оплату праці

Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють:

 

Міністерство праці України та його органи;

фінансові органи;

органи Державної податкової інспекції;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників.

 

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань оплати праці.

 

Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.

 

Податковий орган має право на проведення позачергової перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством.

 

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства

про оплату праці

Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють:

Міністерство праці України та його органи;

фінансові органи;

органи Державної податкової інспекції;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників.

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань оплати праці.

 

Виключається

 

 

Виключається

Закон України "Про систему оподаткування"

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів

(обов'язкових платежів) до бюджетів та до

державних цільових фондів

 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами, земельного податку та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у межах сум, що надходять до їх бюджетів. Надання таких пільг не може  порушувати принципи рівності, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації відповідно до статті 3 цього Закону.

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів

(обов'язкових платежів) до бюджетів та до

державних цільових фондів

 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що підлягають зарахуванню до їх бюджетів і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

 

 

 

 

 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.4. У 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року.

У 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом;

Стаття 22. Прикінцеві положення

 

 

Виключається

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

ІІ. Прикінцеві положення

7. Національному банку України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом установити коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операціями банків в іноземній валюті позичальникам, які не мають джерел надходження валютної виручки, за заборгованістю, яка визнана стандартною, субстандартною або такою, що перебуває під контролем, за методикою, встановленою для банків Національним банком України, у розмірі не більше 3 відсотків.

ІІ. Прикінцеві положення

Виключається

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4