logo
Українська (UA)Російський(RU)

ГоловнаЗАКОНОДАВСТВОПостанови

Опубліковано: «Голос України» від 12.06.2010 - N 107

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік

За результатами парламентських слухань з питань бюджетної політики на 2011 рік, відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України та статті 152 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» Верховна Рада України постановляє:

  1. Схвалити Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік, розроблені Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком 1 до цієї постанови.
  2. Схвалити Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік згідно з додатком 2 до цієї постанови.
  3. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на 2011 рік з урахуванням схвалених Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік та Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік.

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

м. Київ
4 червня 2010 року
N 2318-V

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 4 червня 2010 року № 2318-VI

Основні напрями

бюджетної політики на 2011 рік

Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік розроблені з метою формування бюджетної політики, яка буде спрямована на створення умов для рішучого подолання наслідків фінансово-економічної кризи, проведення ефективної податково-бюджетної політики, переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки, підвищення рівня зайнятості населення, збільшення розміру заробітної плати, сприяння ціновій та валютно-курсовій стабільності.

Проект Державного бюджету України на 2011 рік повинен формуватися на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави з урахуванням зміни податкової бази шляхом ліквідації адміністративних перешкод розвитку бізнесу та з одночасним залученням ресурсів і відповідати таким цілям:

створення сприятливих умов для розвитку виробництва, стимулювання сталої економічної і соціальної розбудови держави;

реалізація виваженої боргової політики;

надання послуг для задоволення суспільних потреб виходячи з принципу забезпечення їх надання з урахуванням реальних державних ресурсів;

поступове підвищення соціальних стандартів;

проведення реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіонів;

концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних державних цільових програм, спрямованих на створення «точок зростання»;

створення умов для реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин.

Для досягнення зазначених цілей необхідно виконати такі завдання:

стосовно граничного розміру дефіциту (профіциту) державного бюджету у відсотках до прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту

утримання граничного розміру дефіциту бюджету на рівні не більш як 4,5 відсотка прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що відповідає прогнозованому обсягу видатків розвитку, коштів, необхідних для капіталізації банків, виконання гарантійних зобов'язань;

залучення кредитів міжнародних фінансових установ для реалізації проектів економічного та соціального розвитку України у межах, визначених дефіцитом бюджету розвитку;

стосовно частки прогнозованого річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет

збереження частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні, що не перевищує прогнозований на 2010 рік та не більше ніж 30,5 відсотка, з урахуванням можливого внесення змін до актів податкового законодавства та зміни обсягів спеціального фонду бюджету;

стосовно граничного обсягу державного боргу та державних гарантій

утримання обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні (не більш як 40 відсотків валового внутрішнього продукту) шляхом здійснення державних запозичень з метою забезпечення економічної та фінансової стабільності;

вжиття заходів для проведення активних операцій, пов'язаних з управлінням державним боргом та ліквідністю єдиного казначейського рахунка, у межах граничного обсягу державного боргу на кінець року;

надання гарантій Кабінетом Міністрів України в обсязі не більш як 3 відсотки валового внутрішнього продукту для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток експортного потенціалу національної економіки;

стосовно питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках державного бюджету і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів

поступове збільшення питомої ваги міжбюджетних трансфертів у видатках загального фонду державного бюджету;

посилення стимулюючої складової частини міжбюджетного регулювання шляхом забезпечення взаємозв’язку між коефіцієнтом вирівнювання «альфа» та середнім індексом виконання розрахункових показників місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за останні три бюджетні періоди із забезпеченням стабільного обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на цю мету;

стосовно питомої ваги капітальних вкладень у видатках державного бюджету та пріоритетів їх використання

встановлення питомої ваги видатків розвитку та надання кредитів орієнтовно на рівні 13–14 відсотків усього обсягу видатків та надання кредитів з державного бюджету з урахуванням можливих змін у структурі видатків та внесення змін до законодавства;

пріоритетне спрямування капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які забезпечують приріст/підтримання потужностей у 2011-2012 роках або вводяться в експлуатацію у 2011 році;

стосовно взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами у 2011 році

підвищення фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом закріплення за ними додаткових дохідних джерел;

підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу надходжень до місцевих бюджетів;

збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів, зокрема, шляхом збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку;

удосконалення системи надання та використання субвенцій на реалізацію цільових інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку;

зменшення диспропорції в ресурсній базі місцевих бюджетів та сприяння створенню умов для її збільшення;

удосконалення механізму розрахунку видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема, шляхом наукової обґрунтованості розрахунків нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них, а також застосування з цією метою галузевих стандартів надання суспільних послуг;

систематизація видаткових повноважень місцевих бюджетів;

використання фінансових важелів подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку територій;

розмежування повноважень між державним та місцевими бюджетами на засадах збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;

розроблення програм розвитку регіонів на середньострокову перспективу на основі науково обґрунтованих пріоритетів регіонального розвитку та з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування;

стосовно змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави у 2011 році

удосконалення бюджетного законодавства в частині забезпечення розвитку середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу бюджетування, застосування сучасних форм і методів управління бюджетними коштами, державним та місцевим боргом, зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, удосконалення системи державного внутрішнього контролю та посилення відповідальності учасників бюджетного процесу;

проведення реформування системи податків і зборів (обов'язкових платежів) шляхом прийняття Податкового кодексу України, в якому передбачити:

– перехід до визначення податку на прибуток підприємств із застосуванням методу зіставлення доходів та витрат платників податку з урахуванням світового досвіду;

– поступове зниження ставки податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

– перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності;

– удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість та зменшення кількості ухилень від його сплати;

– подання в обов'язковому порядку податкової звітності в електронному вигляді;

– забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з метою адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

– встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на рівні ставок на бензини;

– запровадження додаткового оподаткування доходів громадян з високим рівнем доходів, зокрема, шляхом введення податку на розкіш;

– підвищення ефективності справляння податку з доходів фізичних осіб шляхом визначення у податковому розрахунку суми зобов'язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів найманих працівників;

– удосконалення системи оподаткування доходів самозайнятих осіб (суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність);

– запровадження єдиного платежу – плати за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів державного бюджету);

– перегляд базових нормативів усіх платежів за спеціальне використання природних ресурсів та проведення їх щорічної індексації;

– скасування малоефективних загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів);

– визначення плати за торговий патент у відсотках до мінімальної заробітної плати з одночасним запровадженням для пунктів продажу нафтопродуктів, скрапленого та стиснутого природного газу плати за торговий патент на кожний пістолет паливно-роздавальних колонок;

– запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу;

– врегулювання на законодавчому рівні питання щодо легалізації доходів та майна, з яких не сплачено податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів, з метою залучення в економіку коштів тіньового сектору, забезпечення створення передумов повернення в Україну коштів та майна резидентів, поліпшення інвестиційного клімату, розвитку підприємництва та зміцнення взаємної довіри між державою та платниками податків і зборів (обов'язкових платежів);

забезпечення адаптації законодавства України з питань митного оподаткування до законодавства Європейського Союзу, зокрема недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом. Приведення митного законодавства у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур;

інтенсифікація процесу стягнення податкової заборгованості;

удосконалення методів контролю за правильністю визначення митної вартості товарів;

збільшення надходжень митних платежів до державного бюджету;

недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

визначення механізму відрахування частини чистого прибутку (доходу) унітарних державних підприємств та їх об'єднань, що сплачується до державного бюджету;

здійснення заходів щодо впровадження єдиного соціального внеску;

збалансування фінансових планів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її підприємств і компаній без залучення бюджетних коштів, державних цінних паперів, надання розстрочень і відстрочень у сплаті податкових зобов'язань та затвердження на цій основі бездефіцитного фінансового плану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в установлений законодавством строк;

прийняття Державної програми приватизації, яка визначатиме умови передприватизаційної підготовки, строки, умови та механізм приватизації;

удосконалення формули розрахунку ліцензійного збору за видачу, продовження строку дії і переоформлення ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги і визначення розмірів ліцензійного збору за видачу ліцензій на супутникове, кабельне, проводове та багатоканальне мовлення шляхом внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

приведення механізму надання державної підтримки вітчизняним товаровиробникам у відповідність з вимогами СОТ і законодавством Європейського Союзу;

створення стабільної законодавчої бази для надання спеціальних дозволів на користування надрами (продаж на відкритих спеціальних аукціонах або проведення інвестиційних конкурсів з використання родовищ стратегічного значення);

удосконалення законодавства у сфері державних закупівель з метою забезпечення ефективного і прозорого використання державних коштів та наближення законодавства у сфері державних закупівель до вимог СОТ і законодавства Європейського Союзу;

зниження дефіциту Пенсійного фонду України і забезпечення його збалансованості шляхом зменшення обсягу пільг із сплати страхових внесків, оптимізації максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій, поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій;

оптимізація співвідношення між обсягом бюджетного фінансування фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і науково-технічних розроблень з урахуванням оцінки їх результативності за напрямами науки та розпорядниками бюджетних коштів;

внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я з метою визначення на законодавчому рівні понять «медична допомога» та «медична послуга» для формування переліку гарантованих державою безоплатних медичних послуг і послуг, які повинні надаватися на платній основі, та стандартів медичної допомоги;

стосовно переліку головних розпорядників коштів державного бюджету

визначення головними розпорядниками бюджетних коштів установ, уповноважених забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів, які визначені Конституцією України, та інших бюджетних установ, уповноважених Кабінетом Міністрів України реалізувати державну політику у відповідній сфері;

стосовно захищених статей видатків бюджету

скорочення переліку захищених статей видатків з передбаченням визначення захищених статей видатків переважно соціального характеру на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

визначення захищеними видатками на 2011 рік видатків на обслуговування державного боргу, реформування та розвиток Збройних Сил, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівня акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

стосовно обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди

перегляд та оптимізація переліку джерел наповнення та відповідних напрямів використання коштів спеціального фонду з метою зменшення його частки у державному бюджеті (крім власних надходжень бюджетних установ);

включення до спеціального фонду надходжень, визначених законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України;

стосовно встановлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня забезпечення прожиткового мінімуму

забезпечення системного підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

надання соціальної допомоги, включаючи надання пільг, залежно від матеріального становища сім'ї, а також підготовка пропозицій щодо поступової монетизації пільг на проїзд у транспорті;

надання пільг та компенсації за професійною ознакою відповідним категоріям громадян з урахуванням їх матеріального становища та фінансування їх за рахунок коштів підприємств і установ;

збільшення обсягу соціальної допомоги при народженні дитини.

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 4 червня 2010 року № 2318-VI

Пропозиції Верховної Ради України

до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік

При підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік Кабінету Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік:

1. Проект закону про Державний бюджет України на 2011 рік повинен узгоджуватися з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2011 рік та Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, яка має бути розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», схвалена Кабінетом Міністрів України та подана на розгляд Верховної Ради України одночасно з таким законопроектом.

2. Забезпечити прогнозування надходжень проекту бюджету на 2011 рік на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках.

3. Удосконалити систему державного контролю за справлянням податків і зборів (обов’язкових платежів) щодо поліпшення платіжної дисципліни платників податків, скорочення податкового боргу, зменшення рівня переплат з платежів до бюджету.

4. Упорядкувати механізм бюджетного відшкодування податку на додану вартість для забезпечення своєчасності і рівних умов повернення коштів платникам податку відповідно до законодавства та упередження злочинних схем щодо таких операцій. Уніфікувати звітність щодо заборгованості з невідшкодованих сум податку на додану вартість, у тому числі з простроченим терміном її повернення, шляхом застосування єдиних підходів у наданні такої звітності органам державної влади.

5. Посилити державний контроль за витрачанням коштів від наданих податкових пільг.

6. Удосконалити порядок та умови реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого військового майна Збройних Сил України, що вивільняється в умовах їх реформування, для недопущення неефективних витрат бюджетних коштів на його утримання.

7. Покращити адміністрування платежів за спеціальне використання природних ресурсів, особливо в частині належного контролю за дотриманням законодавства при сплаті цих платежів.

8. Врахувати об’єктивний стан укладання та ратифікації відповідних угод при плануванні позик, що залучаються від міжнародних та іноземних організацій для впровадження проектів розвитку, та встановити постійний контроль і моніторинг належної реалізації таких проектів головними розпорядниками коштів державного бюджету.

9. Забезпечити упорядкування пільг, гарантій та умов матеріально-технічного забезпечення діяльності керівних працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суддів з метою економії бюджетних коштів та внести зміни до відповідних нормативно-правових актів.

10. Не передбачати на 2011 рік кошти на бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

11. Забезпечити оптимізацію витрат головних розпорядників коштів державного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника.

12. Вдосконалити систему оцінки ефективності бюджетних програм на основі показників їх виконання, що визначаються у паспортах бюджетних програм, та врахувати результати такої оцінки при підготовці проекту державного бюджету на 2011 рік.

13. Упорядкувати структуру та назви бюджетних програм виходячи з необхідності підвищення якості реалізації таких програм та досягнення їх кінцевої мети.

14. Здійснити поетапну передачу відомчих бюджетних установ соціально-культурного призначення до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної політики у відповідній галузі.

15. Здійснити упорядкування переліку бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету, шляхом надання окремим з них статусу одержувачів бюджетних коштів, виходячи з питомої ваги платних послуг, юридичних підстав та наявності госпрозрахункових підприємств, установ і організацій аналогічного профілю.

16. Вжити дієві заходи щодо комплексного врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ.

17. Удосконалити систему виплати грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу з метою оптимізації цих витрат у загальних видатках військових формувань та правоохоронних органів, у тому числі шляхом упорядкування витрат на грошове забезпечення осіб різних силових структур, що перебувають на аналогічних посадах.

18. Здійснити заходи щодо впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування.

19. Забезпечити стимулюючу роль державного замовлення при розподілі бюджетних коштів.

20. Кошти державного бюджету на державну підтримку економіки в 2011 році мають виділятися тим галузям економіки, які спроможні в середньостроковому періоді забезпечити підвищення технічного рівня виробництва, зростання продуктивності праці та отримання конкурентних переваг на світових ринках.

21. Передбачити фінансове забезпечення державних цільових програм щодо підтримки національної економіки з урахуванням членства України у Світовій організації торгівлі.

22. Сприяти активному залученню приватних інвесторів до реалізації заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що є економічно виправданим в умовах дефіциту бюджетних ресурсів.

23. Вжити відповідні заходи для зарахування з 1 січня 2011 року до спеціального фонду державного бюджету сум податку на додану вартість, що сплачується переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі, з подальшим використанням на здійснення відповідних доплат.

24. Удосконалити систему загальнообов’язкового соціального і пенсійного страхування у частині посилення платіжної дисципліни, збільшення доходів відповідних фондів та оптимізації їх видатків.

25. Вжити заходи щодо затвердження державних соціальних стандартів та нормативів надання послуг бюджетними установами у відповідних сферах.

26. Передбачити додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості;

27. Оптимізувати витрати на пільгові перевезення окремих категорій громадян на підставі удосконаленої методики визначення обсягів компенсаційних виплат на пільговий проїзд.

28. Забезпечити подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій змін до законодавчих актів України, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики у 2011 році.

29. При розробці пропозицій змін до податкового законодавства додатково врахувати необхідність:

упорядкування діючих податкових пільг з метою розширення бази оподаткування та вирівнювання податкового навантаження на платників податків, а також мінімізації пільг з плати за землю;

збільшення граничних розмірів ставок за податками і зборами (обов’язковими платежами), встановлювати які мають право місцеві ради, зокрема, щодо єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

запровадження податку на нерухоме майно як додаткового джерела доходів місцевих бюджетів;

надання більших повноважень місцевим органам влади щодо запровадження і справляння місцевих податків і зборів;

удосконалення системи адміністрування податку з доходів фізичних осіб у частині визначення у податковому розрахунку суми зобов’язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів фізичних осіб.

30. При розробці пропозицій змін до бюджетного законодавства додатково врахувати необхідність:

запровадження системи оцінки ефективності та моніторингу виконання бюджетних програм;

посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства у частині систематизації бюджетних правопорушень та заходів впливу за такі порушення, конкретизації повноважень контролюючих органів у бюджетному процесі;

удосконалення порядку розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству;

розширення складу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та тих, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

узгодження інших законодавчих актів України з бюджетним законодавством.

31. Залучати  кредити окремих іноземних держав для реалізації проектів економічного та соціального  розвитку  України  у  межах, визначених дефіцитом бюджету розвитку.

32. Включити  видатки на забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації (протезування)  до  складу  захищених видатків державного бюджету.

33. Забезпечити  щоквартальне системне підвищення мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму для всіх  соціальних  і  демографічних   груп   населення   та   рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

34. Передбачити   надання  соціальної  допомоги  залежно  від матеріального становища сім'ї.

35. Удосконалити надання пільг та компенсації за  професійною ознакою  і  соціальним  статусом відповідним категоріям громадян з метою забезпечення  якісного  бюджетного  планування  видатків  на соціальні потреби.

36. Збільшити обсяг допомоги при народженні дитини,  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

37. Забезпечити шляхом  прийняття  нормативно-правових  актів належний   рівень   пенсійного  забезпечення  інвалідів  війни  та учасників бойових дій відповідно до їх соціального статусу.

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6