Постанова Кабміну N 340 від 12.05.2010 р. щодо зміни форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру та порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2010 р. N 340

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 і від 17 травня 2006 р. N 685

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 року N 922)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України,  2005 р.,  N 49,  ст. 3074;  2008 р., N 68, ст. 2267) і від 17 травня 2006 р. N 685 “Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам  законодавства”  (Офіційний  вісник  України, 2006 р., N 20, ст. 1482; 2009 р., N 70, ст. 2429) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р.  N 340

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 і від 17 травня 2006 р. N 685

1. У тексті форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176, слова “адміністратором” і “адміністратора” замінити відповідно словами “державним адміністратором” і “державного адміністратора”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. N 685:

1) у назві та постановляючій частині слово “адміністратора” замінити словами “державного адміністратора”;

2) Порядок повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затверджений зазначеною постановою, та додаток до нього викласти у такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р.  N 685 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 340)

ПОРЯДОК

повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, права на які набуваються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

2. У цьому Порядку терміни “державний адміністратор”, “декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства” і “дозвільний орган” вживаються в значенні, наведеному у Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання — виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб’єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

3. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає безпосередньо державному адміністраторові або дозвільному органові чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства (далі — декларація).

Форма декларації наведена в додатку до цього Порядку.

Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу та в дозвільних центрах.

Форма декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; з питань охорони праці та промислової безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідно МНС і Держгірпромнагляду та погодженням з Держкомпідприємництвом.

У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи — підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи — печаткою юридичної особи.

4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у разі надсилання її рекомендованим листом — дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

5. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її відповідному дозвільному органові.

6. Дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.

Форму журналу затверджує Держкомпідприємництво.

У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації дозвільний орган письмово або посадова особа дозвільного органу особисто звертається до суб’єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п’ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.

Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб’єктів господарювання відповідного дозвільного органу.

7. Перший примірник декларації зберігається в дозвільному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб’єкту господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження декларації від дозвільного органу повідомляє суб’єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації.

8. Суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання дозвільному органові або державному адміністраторові недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Додаток до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства

_________________________________________________________________
(найменування заявника — суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________
(найменування об’єкта)

_________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)

_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника) суб’єкта господарювання)

 

Телефон _______________ телекс _______________телефакс ____________

Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що виготовлятимуться:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності)

_________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам законодавства.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

 

___ ____________ 20__ р. _______________ ______________________
(підпис)               (ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

 

МП

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Лютий 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28