Лист Держмитслужби N 10/1-2/344-ЕП від 16.03.2010 р. "Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 212"-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)
 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

ЛИСТ

від 16.03.2010 р. N 10/1-2/344-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 212

Для керівництва в роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 212 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 та від 1 березня 2002 р. N 243".

Постанова опублікована 12 березня 2010 р. в бюлетені "Офіційний вісник України", N 15, та набрала чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 3, які набирають чинності з 12 травня 2010 р.

Додаток:

постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 212 на 6 арк.;

порівняльна таблиця на 11 арк.

Директор Департаменту
декларування та митних режимів


І. М. Муратов

Додаток
до листа Департаменту декларування та митних режимів
16.03.2010 N 10/1-2/344-ЕП

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня N 212 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 та від 1 березня 2002 р. N 243"

____________
* Напівжирним шрифтом виділений новий текст. Без додаткового форматування наведений текст, що залишається незмінним, у складі абзаців, доповнених новим текстом. Закресленням виділений текст, виключений або суттєво змінений.

Редакція Положення про вантажну митну декларацію станом на 16 березня 2010 року

Редакція Положення про вантажну митну декларацію, з урахуванням змін, що вносяться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 212 та набирають чинності з 12 травня 2010 року

1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів.

1. Це Положення визначає форми вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання.

Вантажна митна декларація використовується для декларування товарів і транспортних засобів.

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів;

митний режим – сукупність норм, установлених законами з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних продедур, які при цьому здійснюються

партія товарів:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа;

прийняття вантажної митної деклараціі для оформлення закріплення посадовою особою митного органу факту внесення до ВМД декларантом усіх потрібних для митного оформлення товарів і транспортних засобів відомостей і наявності всіх доданих до деклараціі комерційних супровідних та інших документів, проставлення на ВМД штампа «Під митним контролем» та реєстраціі декларацїї у журналі обліку вантажних митних декларацій;

товари, будь яке рухоме майно (у тому числі валютні і культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергїї, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України без мети зайняття підприємницькою діяльністю;

фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття підприємницькою діяльністю;

ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим.

2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

автоматизована система митного оформлення - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;

вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД) і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів;

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Держмитслужбою.

партія товарів:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа;

фізичні особи - фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України без мети зайняття підприємницькою діяльністю;

фізичні особи (підприємці) - зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, які переміщують товари через митний кордон України з метою зайняття підприємницькою діяльністю;

ВМД, заповнена у звичайному порядку, - ВМД з установленим обсягом даних, на підставі якої завершується митне оформлення товарів і транспортних засобів у заявлений митний режим.

3. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.

3. ВМД застосовується під час декларування транспортних засобів і товарів, що переміщуються через митний кордон України юридичними або фізичними особами, яким вони належать, або уповноваженими ними особами.

4. Митний орган не приймає ВМД для оформлення:

Якщо вона подається без повного комплекту документів,

необхідних для здійснення митного оформлення товарів;

якщо вона заповнена декларантом з порушенням цього Положення,

Інструкціі про порядок заповнення ВМД;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов’язково

заповнюється картка відмови у митному оформленні згідно з

порядком, установленним Держмитслужбою

 

 

 

 

4. Митний орган відмовляє у прийнятті ВМД для оформлення з таких підстав:

декларація подана без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення;

декларація подана з порушенням вимог Митного кодексу України та цього Положення;

наведений у декларації перелік відомостей не відповідає переліку відомостей, визначених Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації;

електронна ВМД не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;

ВМД на паперовому носії заповнена з виправленнями, крім змін та доповнень, внесених до декларації у порядку, встановленому Держмитслужбою.

У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в прийнятті митної декларації в порядку, встановленому Держмитслужбою. Інформація про відмову у прийнятті для оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

5. Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп «Під митним контролем») на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацію  ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи.

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

5. У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті ВМД, зазначених у пункті 4 цього Положення, декларація приймається митним органом для оформлення.

Прийняття для оформлення ВМД на паперовому носії підтверджується шляхом проставлення посадовою особою митного органу відбитку штампа "Під митним контролем" на першому аркуші декларації, а електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про прийняття для оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Після прийняття ВМД для оформлення декларант несе відповідальність за наведені у ній відомості.

У разі необхідності для підтвердження відомостей, унесених до ВМД, прийнятої для оформлення, декларантом подаються додаткові документи.

Відповідальність за неточні відомості у ВМД установлюється законодавством.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з шістнадцяти знаків, а саме:

перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим Держмитслужбою;

десятий знак – остання цифра поточного року, відокремлена з обох боків скісною лінією

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

дату реєстрації;

реєстраційний номер ВМД;

тип ВМД;

відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем";

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

6. У разі прийняття ВМД для оформлення їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД. Присвоєння реєстраційного номера та ведення журналу обліку ВМД здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення. Інформація про прийняття для оформлення електронної ВМД та присвоєний їй реєстраційний номер надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Реєстраційний номер ВМД - цифровий код, що складається з дев'ятнадцяти знаків, а саме:

перші дев'ять знаків - код митного органу, в якому ВМД прийнято для оформлення, згідно з класифікатором, затвердженим Держмитслужбою;

десятий - тринадцятий знаки - чотири цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;

останні шість знаків - порядковий номер декларації в журналі обліку ВМД (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці).

Журнал обліку ВМД містить:

порядковий номер ВМД згідно з журналом обліку;

дату реєстрації;

реєстраційний номер ВМД;

тип ВМД;

відомості про відправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентів код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України);

відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання;

відомості про декларанта;

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який прийняв ВМД для оформлення, номер штампа "Під митним контролем" (для електронної ВМД номер штампа не зазначається);

прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який завершив митне оформлення, номер особистої номерної печатки;

номер картки відмови у митному оформленні;

примітки.

За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть вноситись інші додаткові відомості.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

7. Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадках, передбачених законодавством України, після завершення процесу прийняття ВМД для оформлення.

Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації.

8. ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортих засобів.

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/або транспортних засобів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

8. Факт виконання окремої митної процедури під час митного контролю та оформлення підтверджується в разі оформлення:

ВМД на паперовому носії - шляхом внесення до декларації (та/або її електронної копії за допомогою автоматизованої системи митного оформлення) відповідної відмітки, засвідченої підписом (електронним цифровим підписом в електронній копії ВМД на паперовому носії) посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру;

електронної ВМД - шляхом внесення до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідної відмітки, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснила таку митну процедуру.

ВМД на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на поміщення товарів та/або транспортних засобів у заявлений митний режим і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

9. ВМД складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

Єлектронна копія ВМД повина обов’язково містити відомості, наведені у доповненнях форм ТД (у разі застосування бланків форм  МД 2 і МД 3) або МД 7 ( у разі застосування бланків форм МД 4 і МД 5).

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7).

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копіі специфікацїї, повинна відповідати інформаціі, внесеній декларантом до оригіналу.

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

9. ВМД на паперовому носії складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 (додаток 1) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 (додаток 3) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 (додаток 2) як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 (додаток 4) як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

Кількість бланків єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, необхідних для митного оформлення однієї ВМД на паперовому носії, визначаються Держмитслужбою.

У разі коли у полі будь-якої графи ВМД на паперовому носії не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (внесення відомостей), відомості зазначаються у доповненнях, що є невід'ємною частиною ВМД на паперовому носії.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6 (додаток 5). З єдиним адміністративним документом форми МД-4 і додатковим аркушем форми МД-5 використовується доповнення форми МД-7 (додаток 6).

Доповнення оформляється на самокопіювальних бланках формату А4 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів (форма МД-6) або комплект з восьми зброшурованих аркушів (форма МД-7).

Порядок внесення відомостей до доповнення форм МД-6 і МД-7 визначається Держмитслужбою.

На всіх аркушах доповнення проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД на паперовому носії до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення оформлення.

Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених Держмитслужбою, замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 допускається застосування специфікації форми МД-8 (додаток 7).

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Кількість примірників специфікації повинна відповідати кількості аркушів у комплекті ВМД на паперовому носії, що подається до митного оформлення. Кількість аркушів у кожному примірнику специфікації необмежена.

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД на паперовому носії до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД на паперовому носії форм МД-2, МД-3, МД-4, МД-5, МД-6, МД-7 і МД-8 визначається Держмитслужбою.

10. ВМД оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4.

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

Держмитслужба визначає випадки, коли ВМД може оформлятися на бланках єдиного адміністративного документа та додаткових аркушах, виготовленних за допомогою комп’ютера, або подаватися тільки в єлектронному вигляді, та випадки, коли під час оформлення ВМД можуть використовуватися бланки доповнень та специфікацій, виготовлені за допомогою комп’ютера. Митні процедури, що повязані з оформленням ВМД, поданої митному органу тільки в єлектронному вигляді, визначаються Держмитслужбою.

У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД.

10. ВМД на паперовому носії оформляється на стандартних самокопіювальних бланках єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4 та додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5. Відривна частина бланків повинна відповідати формату А4.

Бланки єдиного адміністративного документа форм МД-2 і МД-4, додаткових аркушів відповідно форм МД-3 і МД-5, доповнення форм МД-6 і МД-7, специфікації форми МД-8 виготовляються друкарським способом за зразками, затвердженими Держмитслужбою. Замовниками та реалізаторами бланків можуть бути як Держмитслужба, так і суб'єкти підприємницької діяльності.

У випадках, визначених Держмитслужбою, дозволяється використання бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій, виготовлених за допомогою комп'ютера.
У разі виготовлення бланків за допомогою комп'ютера використовується папір білий формату А4 і не застосовується вимога щодо брошурування, кольору та самокопіювання аркушів. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків за допомогою комп'ютера, повинні забезпечувати якісне функціонування службових штампів митних органів, що використовуються для митного оформлення ВМД на паперовому носії.

 

101. Разом з ВМД на паперовому носії подається її електронна копія, яка використовується для прискорення здійснення процедур митного контролю та оформлення, а також формування митної статистики. Інформація, внесена декларантом до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

Формат електронної копії ВМД на паперовому носії та кодування символів визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті.

 

102. Електронна ВМД складається із полів граф, передбачених формами єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікацій з урахуванням вимог пункту 9 цього Положення.

Формат електронної ВМД, інших електронних документів, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті.

Порядок та умови електронного декларування (використання електронної ВМД для здійснення декларування, митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів) визначаються Держмитслужбою.

11. ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.

11. ВМД заповнюється:

на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними і фізичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних товарів, які декларуються незалежно від їх вартості;

на товари, які підлягають державному експортному контролю;

на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання;

на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством.

12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим.

У разі коли партія складається з товарів, які мають різні коди згідно з УКТЗЕД, а також якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на рівень оподаткування, тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форми МД 3 і МД 5).

У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів.

12. ВМД заповнюється на партію товарів, які належать юридичним особам або фізичним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим. На додаткових аркушах ВМД (форми МД-3 і МД-5) зазначаються відомості про товари, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД; товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД, які мають різні дані (країну походження, ознаки та характеристики, що впливають на застосування ставок ввізного (вивізного), особливих видів мита, акцизного збору, податку на додану вартість), а також в інших випадках, визначених Держмитслужбою.

У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можуть складатися одна ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів.

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

13. ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп'ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб'єктів або фірмового (комерційного) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на принцип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

14. ВМД, заповнена з підчистками та помилками, до оформлення не приймається. Порядок унесення виправлень у ВМД визначається Держмитслужбою.

 

15. Разом с ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики зовнішньоекономічної діяльності. Інформація, внесена до електронної копіі ВМД, повина відповідати інформаціі, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронної копіі ВМД, або ВМД, що подається тільки в електронному вигляді, кодування символів, засоби пересилання визначаються Держмитслужбою.

 

16. Порядок оформлення, розподілу та використання аркушів ВМД форм МД 2, МД 3, МД 4, МД 5, МД 6, МД 7 і МД 8 визначається Держмитслужбою.

 

Редакція постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 року N 243 станом на 15 березня 2010 року

Редакція постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 року N 243, з урахуванням змін, що вносяться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 212 та набирають чинності з 12 травня 2010 року

1. Установити, що для підтвердження факту вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України (експорт) платник податку на додану вартість, який здійснив операцію з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, подає разом з іншими передбаченими законодавством документами оригінал п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації, що є її складовою частиною, оформленого митним органом під час здійснення митного оформлення експорту товарів, на якому зазначеним митним органом за зверненням платника податку вчиняється напис про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, який засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу. При цьому до оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій прирівнюються оригінали аркушів з позначенням "3/8".

Такий напис вчиняється митним органом, що здійснював митне оформлення експорту товарів, виключно після одержання з митного органу, розташованого на митному кордоні України, через який здійснювалося вивезення товарів, офіційного повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

1. Установити, що для підтвердження факту вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України (експорт) платник податку на додану вартість, який здійснив операцію з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, подає разом з іншими передбаченими законодавством документами оригінал п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації, що є її складовою частиною, оформленого митним органом під час здійснення митного оформлення експорту товарів, на якому зазначеним митним органом за зверненням платника податку вчиняється напис про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, який засвідчується підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу. При цьому до оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій прирівнюються оригінали аркушів з позначенням "3/8".

Такий напис вчиняється митним органом, що здійснював митне оформлення експорту товарів, виключно після одержання з митного органу, розташованого на митному кордоні України, через який здійснювалося вивезення товарів, офіційного повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

 

11. У разі митного оформлення товарів, що вивозяться (пересилаються) за межі митної території України, за електронною вантажною митною декларацією замість оригіналу п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації на паперовому носії використовується електронна вантажна митна декларація.

За зверненням платника податку на додану вартість, який здійснив операцію з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, інформація про підтвердження факту здійснення такої операції вноситься за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відповідальною посадовою особою митного органу, що здійснював митне оформлення експорту товарів, до електронної вантажної митної декларації та засвідчується електронним цифровим підписом такої посадової особи.

Оформлена митним органом електронна вантажна митна декларація із внесеною до неї інформацією про підтвердження факту вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам Державної податкової адміністрації та декларанту.

2. Державній митній службі, Державній податковій адміністрації у місячний термін затвердити порядок підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4