Постанова ФСС з ТВП N 4 від 18.01.2011 р. «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Урядовий кур'єр» N 58 від 31.03.2011 р.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

18.01.2011 г.

м. Київ

N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2011 р. за N 392/19130

Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16 листопада 2011 року N 56,
від 17 вересня 2012 року N 54,
 від 20 грудня 2013 року N 62

Відповідно до статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. N 21 "Про форму звітності по коштах Фонду та Порядок її подання та обліку", від 18.05.2006 р. N 48 "Про затвердження Методичних рекомендацій по заповненню звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП та додатка до нього за формою Ф14" та від 25.12.2003 р. N 123 "Про затвердження Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників".

3. Управлінню фінансів, обліку та звітності (Таровик С. В.) та юридичному управлінню (Макидон М. М.) Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

І. М. Рішняк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
18.01.2011 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 березня 2011 р. за N 392/19130


Порядок
формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

I. Загальні положення

Цей Порядок відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" (далі - Закон) встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - органи Фонду) та їх форму.

II. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відповідальна особа органу Фонду - працівник органу Фонду, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає, здійснює перевірку заповнення (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних;

відповідальна особа страхувальника - працівник, на якого покладено обов'язки щодо здійснення комплексу робіт, пов'язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Фонду;

Державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

звіт в електронній формі (електронний звіт) - звіт, що сформований страхувальником в електронній формі відповідно до чинного законодавства;

звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП - звіт страхувальника по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за визначеною Фондом формою;

звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП - звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за визначеною Фондом формою.

2.2. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі та Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

III. Загальні правила формування та подання звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

3.1. Звіти за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) (далі - місце обліку).

3.2. Звіти подаються на вибір страхувальника одним із способів:

в електронній формі;

на паперових носіях;

надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів, визначеного цим Порядком.

Страхувальник протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу Фонду другий примірник звіту.

3.3. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

3.4. Паперові звіти подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

3.5. Звіти формуються у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Фонду про його прийняття зберігається у страхувальника, другий - в органі Фонду.

3.6. Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

3.7. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. У разі недотримання правил формування та подання звітів, затверджених цим Порядком, звіти не приймаються.

3.8. У разі ліквідації страхувальника звіти до органу Фонду можуть подаватися правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

3.9. Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то цим днем строку вважається перший після нього робочий день.

IV. Форми та строки подання звітів

4.1. Страхувальники зобов'язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Базовим звітним періодом для них є квартал.

Звіти подаються за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до цього Порядку.

4.2. Відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від страхувальника, зазначає дату прийняття звіту та обов'язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

4.3. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі;

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16.11.2011 р. N 56,
у редакції постанови правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 20.12.2013 р. N 62)

наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у звітному кварталі.

(абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16.11.2011 р. N 56,
у редакції постанови правління Фонду соціального страхування з
 тимчасової втрати працездатності від 20.12.2013 р. N 62)

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

4.4. У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб) (за межами територіального обслуговування органу Фонду, в якому він перебував на обліку), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

4.5. У разі неподання за даний звітний період страхувальником звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП до зведеного звіту включається звіт цього страхувальника за попередній звітний період (при звіті за I квартал - залишки коштів цього страхувальника на початок звітного року).

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

V. Формування звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

5.1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 до цього Порядку складається наростаючим підсумком з початку року.

5.2. Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

5.3. У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, найменування страхувальника (прізвище та ініціали фізичної особи - страхувальника), реєстраційний номер страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), банківські реквізити (МФО, номер поточного рахунку страхувальника, найменування банку), місцезнаходження та телефон.

5.4. У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

5.5. Таблиця I "Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування" заповнюється у гривнях з копійками.

У рядку 1 "Зобов'язання страхувальника на початок року" відображається сума зобов'язання страхувальника перед Фондом, яка відповідає сумі зобов'язання страхувальника на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Рядок 2 "Зобов'язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та має зобов'язання за попереднім місцем обліку.

У рядку 3 "Виправлення помилок минулих років" відображаються суми самостійно донарахованих або зменшених страхувальником (за період до 01.01.2011) страхових внесків та суми зайво нарахованих допомог.

У рядку 4 "Підлягає перерахуванню за результатами перевірок" відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011, пені та штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства, а також суми неправомірно витрачених страхових коштів.

У рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" вказується сума, яка була отримана як часткова сплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи.

У рядку 6 "Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду з початку року.

У рядку 7 "для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011" відображається сума коштів, отриманих від Фонду для погашення заборгованості за Фондом, що мала місце на 01.01.2011.

У рядку 8 "Списано згідно із законодавством" відображаються зобов'язання страхувальника перед Фондом, списані органами Фонду згідно з чинним законодавством, та суми внесків, штрафів, пені та неправомірно витрачених страхових коштів за скасованими у встановленому порядку рішеннями органів Фонду.

У рядку 9 "ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 7 - р. 8)" відображається сума даних рядків 1 - 7 за мінусом даних рядка 8.

У рядку 10 "Зобов'язання Фонду на кінець звітного періоду (р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов'язань по страхових коштах, яка не перерахована Фондом на кінець звітного періоду.

У рядку 11 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.

У рядку 12 "Зобов'язання Фонду на початок року" відображається сума зобов'язання Фонду перед страхувальником, яка відповідає сумі зобов'язання Фонду на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 12 залишаються без змін.

Рядок 13 "Зобов'язання Фонду згідно з актами приймання-передавання" заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та залишаються невідшкодовані зобов'язання за Фондом.

У рядку 14 "Перераховано з початку року, у т. ч.:" відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду страхових коштів з початку року з розшифровкою, наведеною у рядках 15 - 20 звіту.

Сума даних рядків 15 - 20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів (р. 14 таблиці I) на суму повернутих страхувальником невикористаних страхових коштів.

У рядку 15 "заборгованість минулих років та донараховані внески" відображаються суми перерахованих страхових внесків, донараховані страхувальником самостійно (за період до 01.01.2011) та за результатами перевірок, а також сума заборгованості, яка мала місце на початок року.

У рядку 16 "суми помилок минулих років" відображаються перераховані суми помилок, які самостійно виявлені страхувальником як переплата на допомогу у минулих роках (після 01.01.2011).

У рядку 17 "пені" відображаються суми перерахованої пені, нарахованої спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки та нарахованої страхувальником самостійно за період до 01.01.2011.

У рядку 18 "штрафів" відображаються суми перерахованих штрафів, нарахованих спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки страхувальника.

У рядку 19 "неправомірно витрачених коштів" відображається перерахована сума неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки.

У рядку 20 "часткову сплату за путівки" відображається перерахована сума часткової сплати за путівки.

У рядку 21 "Витрати з початку року" відображається загальна сума нарахованих страхувальником у звітному періоді витрат за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення.

Розшифровка даних рядка 21 таблиці I за видами витрат надається у таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду".

Показник рядка 21 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту.

У рядку 22 "ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)" відображається загальна сума даних рядків 12, 13, 14 та 21 звіту.

У рядку 23 "Зобов'язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + … + р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:" наводяться дані про загальну суму зобов'язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

У рядку 24 "непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011" наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.

(пункт 5.5 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 р. N 56)

5.6. У таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Інформація у цій таблиці заповнюється у гривнях з копійками.

Рядок 1 "По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)"

Вносяться дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи - страхувальника, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) у звітному періоді (колонка 4).

Рядок 2 "По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї"

Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

Рядок 3 "По вагітності та пологах"

Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду (колонка 4).

У колонках 5 та 6 таблиці "У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказуються кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до статей 35, 37, частини першої статті 38 Закону, пункту 16 частини першої статті 20 та пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон N 796), та суми цих витрат.

У наведеній таблиці перелічено, коли і в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах.

Таблиця

Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених Законом

Підлягають відображенню
в колонках 5 та 6 звіту

Застрахованим особам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу (стаття 37 Закону)

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;
80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років (стаття 37 Закону)

Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 відсотків, але йому оплачують його в розмірі 100 відсотків. Саме цю суму різниці
в оплаті лікарняного листка (40 відсотків) потрібно відобразити у колонці 6 таблиці II звіту. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися

Жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів)
(абзац другий частини першої статті 38 Закону)

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів (абзац другий частини першої статті 38 Закону)

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту потрібно відобразити різницю в кількості днів та сумі допомоги (виплаченої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 - 4 категорій. (У колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів)

Особам, віднесеним до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди і назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (пункт 16 частини першої статті 20 Закону N 796)

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або в разі направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) (частина десята статті 35 Закону).

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображаються дні та сума допомоги, яка виплачена по листку непрацездатності, виданому на період санаторно-курортного лікування особам, віднесеним до 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ці самі дні і сума відображаються в колонках 3 і 4

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (пункт 2 частини першої статті 30 Закону N 796)

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів (абзац перший частини третьої статті 35 Закону).
Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною (абзац другий частини третьої статті 35 Закону).
Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею (абзац третій частини десятої статті 35 Закону)

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах. Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05.04.2010 р. по 23.04.2010 р. включно. Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів (при п'ятиденному робочому тижні). За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги, виплаченої за період із 19 по 23 квітня, тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачені законодавством на загальних підставах. А у колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів (15) і суму допомоги

Рядок 4 "На поховання"

Проставляються дані про суми виплаченої допомоги на поховання.

У колонці 3 - дані про кількість виплат, в колонці 4 - дані про загальну суму виплат з початку року. Сума повинна відповідати розмірам, встановленим правлінням Фонду, з урахуванням кількості виплат.

Рядок 5 "ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)"

Проставляються підсумовані дані про суми нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду: в колонці 4 - сума всього, в колонці 6 - суми допомоги, наданої постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад встановлену законодавством межу для виплат на загальних підставах, в колонці 7 - суми заборгованості з виплати допомоги (які виникли до 01.01.2011 р.) на кінець звітного періоду.

Рядок 6 "Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)"

У цьому рядку наводяться дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення. У колонці 3 проставляються дані про кількість придбаних путівок, у колонці 4 - сума витрат на вказані цілі.

Фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду здійснюється Фондом у порядку, встановленому правлінням Фонду.

Рядок 7 "Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)"

Заповнюється у разі зміни законодавчих актів або при проведенні витрат страхувальником, пов'язаних із соціальним страхуванням, на підставі рішень правління Фонду.

У рядку 8 "РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) (р. 21 табл. I)" проставляється загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, проведених у звітному періоді (з початку року).

Дані рядка 8 таблиці II відповідають даним рядка 21 таблиці I звіту.

(опис заповнення рядка 8 пункту 5.6 у редакції постанови правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 р. N 56)

VI. Формування звіту за формою Ф14-ФСС з ТВП

6.1. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатком 2 до цього Порядку складається за кожен квартал окремо і подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом із звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП.

6.2. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП заповнюється в гривнях з копійками.

6.3. Путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, що отримані страхувальником від органу Фонду, зазначаються у звіті на підставі журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП, яка є додатком 3 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2009 р. за N 339/16355.

6.4. У графі "Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду" (колонки 5, 6) зазначаються кількість путівок, отриманих від органу Фонду з термінами дії у межах звітного та наступних кварталів, та загальна сума їх вартості.

6.5. У графі "Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу" (колонки 7, 8) зазначаються видані застрахованим особам і членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться у межах звітного кварталу.

6.6. У графі "Повернено путівок органу Фонду" (колонки 9, 10) зазначаються путівки, які з поважних причин повернені органу Фонду.

6.7. Надані застрахованим особам у звітному кварталі путівки із термінами дії наступних кварталів включаються до графи "Залишок путівок на кінець звітного кварталу" (колонки 11, 12). Дані колонок 11, 12 повинні відповідати даним колонок 3, 4 графи "Залишок путівок на початок звітного кварталу" звіту за формою Ф14-ФСС з ТВП наступного кварталу.

6.8. У графі "Із загальної кількості путівок видано" (колонки 15 - 24) зазначаються кількість та суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

(пункт 6.8 у редакції постанов правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 р. N 56,
від 17.09.2012 р. N 54)

6.9. У графі "Не використано путівок в терміни їх дії, що минули" (колонки 25, 26) зазначаються путівки, які своєчасно не видані страхувальником застрахованим особам або членам їх сімей і термін дії яких минув.

(пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 17.09.2012 р. N 54)

6.10. За видами путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів (рядок 2 колонок 13, 14) звіт надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, виконавчій дирекції відділення Фонду відповідно до пункту 5.5 Порядку N 12.

6.11. У рядку 5 страхувальник звітує за путівки до дитячого закладу оздоровлення, що отримані від органу Фонду і придбані Фондом за повну вартість, відповідно до пункту 3.2 Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. N 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2009 р. за N 502/16518.

VII. Виправлення помилок

7.1. У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного цим Порядком.

7.2. За наявності методологічних або арифметичних помилок (наприклад, відмінність показників у різних таблицях звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП щодо витрат за рахунок коштів Фонду, невідображення або невірне відображення суми коштів, отриманих від органу Фонду на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, невідображення сум донарахованих страхових внесків, пені, штрафів та неправомірно витрачених страхових коштів, які страхувальником не оскаржуються або процедура оскарження завершена), виявлених при прийманні звітів відповідальною особою органу Фонду, страхувальнику має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки. Ці пропозиції не можуть бути підставою для неприйняття звіту.

(абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16.11.2011 р. N 56)

У разі відмови страхувальника виправити помилки орган Фонду зобов'язаний самостійно визначити відповідні показники, врахувати їх при складанні зведених звітів, після чого, за необхідності, проводиться перевірка цього страхувальника.

Страхові кошти, отримані від страхувальника на рахунок органу Фонду та не підтверджені його звітом, враховуються у відповідних показниках зведеного звіту.

(пункт 7.2 доповнено абзацом третім згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 16.11.2011 р. N 56)

7.3. У разі якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 р. та витрат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

7.4. Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:

найменування страхувальника;

реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

період виявлення помилки;

зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

суму відкоригованих внесків або витрат;

суму донарахованої пені;

дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

7.5. Страхувальник при виявленні помилки, що обумовлює необхідність сплати заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється відповідно до Закону.

7.6. Зайво перерахована сума пені за несвоєчасну сплату внесків підлягає поверненню страхувальнику за його письмовою заявою.

7.7. У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, у разі недоплати страхових внесків за період до 01.01.2011 року та пені, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

7.8. При виявленні помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості страхувальника перед Фондом, страхувальник повинен здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної до сплати суми страхових коштів. За неповну сплату страхових внесків, несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальника накладається штраф відповідно до статті 30 Закону.

7.9. Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Начальник управління
фінансів, обліку та звітності
Виконавчої дирекції ФондуС. В. Таровик 

Додаток 1
до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням


Ф4-ФСС з ТВП

Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2012 року.
Звіт складається наростаючим підсумком з початку року
в гривнях з копійками та подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.


Найменування страхувальника

 

Реєстраційний номер
страхувальника в органі ФСС з ТВП

 

______________________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер
паспорта - для фізичних осіб)Реєстраційний номер у Державному
реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011)

______________________________________________________________________________________

МФО

п/рахунок

Найменування банку

______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи
(місце проживання фізичної особи - підприємця)

______________________________________________________________________________________

Телефон

 

______________________________________________________________________________________

ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯМ

за __________________________________
 (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

I. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування

Зобов'язання страхувальника на початок року

1

Зобов'язання Фонду на початок року

12

Зобов'язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання

2

Зобов'язання Фонду згідно з актами приймання-передавання

13

Виправлення помилок минулих років

3

Перераховано з початку року, у т. ч.:

14

Підлягає перерахуванню за результатами перевірок

4

заборгованість минулих років та
донараховані внески

15

Отримано від часткової сплати за путівки

5

Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:

6

суми помилок минулих років

16

для погашення заборгованості
за Фондом станом на 01.01.2011

7

пені

17

штрафів

18

Списано згідно із законодавством

8

неправомірно витрачених коштів

19

ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 7 - р. 8)

9

часткову сплату за путівки

20

Зобов'язання Фонду на кінець звітного періоду
(р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:

10

Витрати з початку року

21

ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)

22

непогашена частина заборгованості,
що мала місце станом на 01.01.2011

11

Зобов'язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + … + р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:

23

непогашена частина заборгованості,    
що мала місце станом на 01.01.2011

24

II. Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду

Код
ряд-
ка

Назва виду
матеріального забезпечення
та соціальних послуг

Витрати Фонду

У тому числі пільги
по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Заборгованість
з виплати допомоги (яка виникла до 01.01.2011)

днів

сума

днів

сума

сума

1

2

3

4

5

6

7

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)

2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї

3

По вагітності та пологах

4

На поховання (кількість виплат, сума)

5

ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

Х

6

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих  закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)

7

Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)

8

РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) = (р. 21 табл. I)

___ ____________ 201__ року

Керівник підприємства, установи, організації

____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер ___________ _________________
(підпис)                    (П. І. Б.)

Дата прийняття звіту ___ ____________ 201__ року

 

 

Відповідальна особа органу Фонду, що прийняла звіт

____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

(додаток 1 у редакції постанови правління Фонду соціального
 страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 р. N 56)

"Додаток 2
до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням


Ф14-ФСС з ТВП

Звіт складається за кожен квартал окремо і подається до органів Фонду не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.
Заповнюється в гривнях з копійками.


Звіт
про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення

________________________________________
(найменування страхувальника, реєстраційний номер)

_____________________________
(код за ЄДРПОУ)

за _______________________________________ 20__ року
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)

Таблиця

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Залишок путівок на початок звітного кварталу

Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду

Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу

Повернено путівок органу Фонду

Залишок путівок на кінець звітного кварталу

 

3 + 5 - 7 - 9

4 + 6 - 8 - 10

 

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У санаторії для дітей з батьками

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дитячі спеціалізовані санаторії

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дитячі заклади оздоровлення

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У бальнеологічні та грязелікарні

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього (сума рядків 1 - 6)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей

Код рядка

Із загальної кількості путівок видано

Не використано путівок в терміни їх дії, що минули

 

 

 

безкоштовно

за 10 % вартості

за 15 % вартості

за 20 % вартості

за 30 % вартості

за 50 % вартості

 

 

 

к-сть

сума вартості путівок

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума часткової сплати

к-сть

сума

 

 

 

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

219

22

23

24

25

26

 

 

 

У санаторії та пансіонати з лікуванням

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У санаторії для дітей з батьками

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дитячі спеціалізовані санаторії

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У дитячі заклади оздоровлення

5

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

У бальнеологічні та грязелікарні

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього (сума рядків 1 - 6)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20__ року

Керівник підприємства, установи, організації

____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

 

М. П.

Головний бухгалтер ___________ _________________
(підпис)                   (П. І. Б.)

Голова комісії ___________ _________________
(підпис)                     (П. І. Б.)

 

 

 

Дата прийняття звіту ___ ____________ 20__ року

 

Відповідальна особа органу Фонду, що прийняла звіт

____________
(підпис)

______________".          
(П. І. Б.)

 

Директор Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

О. В. Бондар

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Липень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1