Постанова ФСС з ТВП N 29 від 22.12.2010 р. «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 25 (11.04.2011), ст. 1032 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

22.12.2010 р.

м. Київ

N 29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2011 р. за N 393/19131

Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Фонду соціального страхування України
від 2 жовтня 2020 року N 23)

Відповідно до статей 11 та 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 р. N 38 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду.

4. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Заступник Голови правління

С. Я. Українець

Заступник Голови правління

Д. Ю. Третьяков

ПОГОДЖЕНО:

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2010 р. N 29

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2011 р. за N 393/19131


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд), порядок прийняття рішень за результатами перевірок та процедуру оскарження рішень за результатами перевірок.

1.3. Перевірки страхувальників здійснюються відповідно до вимог законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, по коштах Фонду в частині правильності їх використання на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у суб'єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників.

1.4. На період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, в тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, та відповідних штрафних санкцій за органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими Фонд був наділений до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

1.5 У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки - документ, який складається в установленому законодавством порядку посадовими особами органу Фонду, що проводили перевірку, фіксує факт її проведення та результати;

перевірка - форма документального контролю фінансової діяльності страхувальника в частині дотримання вимог чинного законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

планова перевірка - перевірка, яка передбачена у плані-графіку контрольно-ревізійної роботи органу Фонду;

позапланова перевірка - перевірка, яка не передбачена у плані-графіку контрольно-ревізійної роботи органу Фонду і проводиться за наявності підстав, визначених цією Інструкцією;

посадова особа органу Фонду - спеціаліст органу Фонду, який здійснює перевірки страхувальника;

рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду - обов'язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (його заступника), що фіксує факт несвоєчасного повернення коштів Фонду і фінансових санкцій або повернення їх не в повному обсязі, із відповідним розрахунком та відповідно до вимог чинного законодавства;

рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності - обов'язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (його заступника), підготовлений на підставі акта перевірки та відповідно до вимог чинного законодавства.

II. Загальні вимоги до здійснення контролю органами Фонду

2.1. Перевірки здійснюються посадовими особами органів Фонду за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні органу Фонду за пропозицією страхувальника та за умови надання ним всіх необхідних документів для проведення перевірки.

2.2. До участі в перевірках страхувальників залучаються експерти і спеціалісти з окремих питань інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (за згодою).

2.3. Органи Фонду здійснюють планові та позапланові перевірки.

2.4. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час страхувальника, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, з відома керівника та в присутності головного бухгалтера (бухгалтера) страхувальника або уповноваженої керівником особи.

2.5. Посадові особи органу Фонду вносять запис до журналу реєстрації перевірок страхувальника (за його наявності). Факт ненадання страхувальником журналу реєстрації перевірок фіксується в акті перевірки.

2.6. Посадова особа органу Фонду, яка проводить перевірку, знайомиться з відомостями, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, у разі якщо вони належать до переліку питань, що підлягають перевірці.

III. Планування, організація і проведення перевірок страхувальників, оформлення результатів перевірок

3.1. Організація проведення перевірок покладається на керівників контрольно-ревізійних відділів виконавчих дирекцій відділень Фонду та керівників робочих органів цих відділень.

3.2. Планові перевірки проводяться згідно з планами-графіками органу Фонду. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалась перевірка.

Формування планів-графіків проведення планових перевірок страхувальників органом Фонду здійснюється щокварталу. До 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, формується план-графік, який затверджується наказом керівника робочого органу Фонду (керівника виконавчої дирекції відділення Фонду).

3.3. Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від таких критеріїв, як наявність (відсутність) витрат, заборгованості по коштах Фонду станом на 01.01.2011 р. та в наступних звітних періодах, кількості працівників.

3.3.1. Щороку проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників 250 осіб і більше за наявності витрат по коштах Фонду.

У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через два роки після проведення попередньої перевірки.

3.3.2. Не рідше одного разу на два роки проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників від 25 до 249 осіб за наявності витрат по коштах Фонду.

У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна планова перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через три роки після проведення попередньої перевірки.

3.3.3. Не рідше одного разу на три роки проводяться перевірки страхувальників з чисельністю менше 25 осіб за наявності витрат по коштах Фонду.

У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна планова перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через чотири роки після проведення попередньої перевірки.

3.3.4. Перевірки страхувальників, що здійснюються за період їх діяльності до 1 січня 2011 року, відповідно до пункту 1.4 цієї Інструкції проводяться органами Фонду одноразово.

3.4. Планова перевірка проводиться за умови письмового повідомлення страхувальника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення такого заходу за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

Повідомлення надсилається страхувальнику рекомендованим листом чи телефонограмою або надається під розписку керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру) цього страхувальника або уповноваженій керівником особі із зазначенням:

дат початку та закінчення її проведення;

найменування страхувальника;

найменування органу Фонду, який проводить перевірку.

3.5. На проведення кожної перевірки посадовій особі органу Фонду видається направлення за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції, яке пред'являється перед початком перевірки керівнику страхувальника або уповноваженій ним особі разом із службовим посвідченням. Копія направлення вручається керівнику страхувальника або уповноваженій керівником особі з відміткою про отримання.

Якщо в перевірці беруть участь декілька посадових осіб органу Фонду, то направлення видається керівнику групи із зазначенням посад, прізвищ, імен та по батькові всіх посадових осіб органу Фонду, що беруть участь у цій перевірці.

Страхувальник має право не допускати посадових осіб органу Фонду до здійснення перевірки, якщо вони не пред'явили направлення.

У разі якщо страхувальник відмовляється від проведення планової або позапланової перевірки, посадовими особами органу Фонду складається акт про відмову від допуску до перевірки в довільній формі, який вручається керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру) або уповноваженій керівником особі під розписку або направляється рекомендованим листом.

3.6. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності таких підстав:

а) подання страхувальником письмової заяви до відповідного органу Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;

б) виявлення невідповідності між даними, зазначеними у документах обов'язкової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до органу Фонду;

в) за результатами аналізу даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду, статистичних даних виявлено перевищення розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах над розміром середньоденної заробітної плати;

г) виявлення під час перевірки в іншого страхувальника фактів, що свідчать про порушення вимог законодавства, які вплинули або можуть вплинути на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;

ґ) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення страхувальником законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду; подання страхувальником у встановленому порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час проведення планової чи позапланової перевірки або скарги на рішення органу Фонду;

д) неподання у встановлений термін страхувальником звітності до органу Фонду без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності;

е) розпочато процедуру реорганізації чи припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення діяльності суб'єкта малого підприємництва, порушено провадження у справі про визнання банкрутом страхувальника або подано заяву про зняття з обліку страхувальника;

є) на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

3.7. Під час проведення позапланових перевірок відповідно до підпунктів "б", "в", "г", "ґ", "є" з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, із зазначенням підстави у направленні на проведення такої перевірки; згідно з підпунктами "а", "д", "е" можуть проводитися перевірки всього комплексу питань, які перевіряються у страхувальника.

3.8. На проведення позапланової перевірки видається наказ, у якому зазначаються підстави для проведення позапланової перевірки.

3.9. Органи Фонду здійснюють аналіз даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду, статистичних даних, за результатами яких складається довідка в довільній формі, яка є підставою для прийняття рішення про проведення позапланової перевірки.

3.10. Тривалість проведення перевірки встановлюється з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її проведення, та кількісного складу посадових осіб органу Фонду. При цьому строк проведення планової перевірки страхувальників не може перевищувати 15 робочих днів, а страхувальників - суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.

Строк проведення позапланової перевірки страхувальника не може перевищувати 10 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.

3.11. У разі виявлення під час проведення перевірки страхувальника порушень вимог законодавства, які вплинули або можуть вплинути на виплату матеріального забезпечення і надання соціальних послуг, виникнення необхідності звернення до відповідних органів, виникнення необхідності проведення перевірок в інших підприємствах, установах, організаціях, пов'язаних із сплатою та використанням коштів Фонду страхувальником, відсутності ведення належного бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства, що унеможливлює проведення перевірки, перевірка призупиняється.

Призупинення проведення планової чи позапланової перевірки оформляється наказом керівника органу Фонду на підставі доповідної записки керівника контрольно-ревізійної групи (посадової особи органу Фонду) органу Фонду, який очолював перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності призупинення. У наказі обов'язково зазначаються причини призупинення перевірки, дата, з якої її призупинено, та зазначається обставина, після настання якої призупинена перевірка продовжується. Повідомлення про призупинення перевірки страхувальника протягом трьох робочих днів направляється йому рекомендованим листом або вручається особисто керівнику страхувальника або уповноваженій керівником особі під розписку.

Після отримання даних, необхідність яких була підставою для призупинення перевірки страхувальника, перевірка продовжується з урахуванням загальних термінів проведення зазначеної перевірки, про що орган Фонду повідомляє страхувальника.

3.12. Під час перевірок страхувальників перевіряються:

здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

стан заборгованості по страхових коштах;

повнота та своєчасність сплати та повернення страхових коштів страхувальниками;

правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам;

правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам;

правомірність заявлення і використання страхових коштів, які надійшли від органів Фонду;

правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування працівниками та членами їх сімей та правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості;

дотримання вимог нормативно-правових актів Фонду щодо оздоровлення та позашкільного обслуговування дітей;

правильність складання звітності по коштах Фонду та своєчасність її надання до органів Фонду;

робота комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;

відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності.

3.13. Оформлення результатів перевірки:

3.13.1. За результатами перевірки складається акт, у якому зазначаються:

найменування, поштова адреса органу Фонду, дата складання акта (останній день перевірки), номер і дата направлення та наказу органу Фонду, які є підставою для проведення перевірки, вид перевірки (планова або позапланова), посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу Фонду, яка здійснила перевірку, період, за який проведено перевірку, повне найменування страхувальника, строк проведення перевірки;

довідкові дані, а саме: номер реєстрації та дата взяття страхувальника на облік в органі Фонду, спосіб оподаткування, місцезнаходження страхувальника, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті), дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах, середньооблікова кількість працівників на дату проведення перевірки;

інформація про результати попередньої перевірки по коштах Фонду та заходи щодо усунення порушень (за їх наявності);

інформація про наявність заборгованості по коштах Фонду, причини виникнення та правомірність її відображення;

інформація про надходження страхових коштів, у тому числі від органу Фонду та від сплати часткової вартості за путівки, повноту та своєчасність перерахувань страхових коштів до Фонду;

стан виконання вимог законодавства страхувальником у нарахуванні і виплаті матеріального забезпечення, використанні коштів Фонду, а також з інших питань, які перевірялися;

порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності по коштах Фонду;

інформація про стан роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування;

результати перевірки.

3.13.2. При складанні акта перевірки посадові особи органу Фонду об'єктивно та чітко викладають факти порушень, виявлені під час перевірки, з посиланням на відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта. Акт перевірки має відповідати вимогам ділової мови та офіційно-ділового стилю.

3.13.3. Порушення, які є типовими і повторюються, відображаються у додатках до акта перевірки з детальним обґрунтуванням цих порушень. Додатками до акта перевірки також є копії первинних або інших документів, які підтверджують наявність таких фактів порушень (наприклад: накази, заяви працівників, протоколи засідань комісії із соціального страхування, відомості, за якими працівники отримують додаткові блага в грошовому чи натуральному вигляді, графіки роботи тощо), а в акті наводяться узагальнені дані. Додатки підписуються посадовою особою органу Фонду та головним бухгалтером (бухгалтером) або уповноваженою керівником особою страхувальника, який перевіряється. За необхідності підтвердження фактів порушень, виявлених під час перевірки, на вимогу посадової особи органу Фонду страхувальником надаються ксерокопії документів, засвідчені страхувальником, і необхідні письмові пояснення.

3.13.4. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються посадовими особами органу Фонду, які її проводили, керівником, головним бухгалтером (бухгалтером) або уповноваженою керівником особою та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування страхувальника, який перевіряється. Примірники акта перевірки підписуються посадовою особою органу Фонду та керівником або головним бухгалтером (бухгалтером) чи уповноваженою керівником особою страхувальника на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Один примірник акта перевірки вручається страхувальнику з відміткою про отримання, а другий зберігається в органі Фонду, який здійснив перевірку.

У разі відмови посадової особи страхувальника підписати та отримати акт перевірки посадова особа органу Фонду вносить до нього відповідний запис із складанням акта відмови від підпису акта перевірки та його отримання у двох примірниках (у довільній формі). Протягом трьох робочих днів один примірник акта відмови від підпису та його отримання разом з актом перевірки надсилається страхувальнику рекомендованим листом.

У разі підписання акта перевірки із запереченнями страхувальник подає їх у письмовій формі як додаток до акта перевірки або надсилає до органу Фонду, який проводив перевірку, окремим документом протягом 10 календарних днів з дня підписання акта.

Орган Фонду розглядає інформацію, викладену у запереченнях до акта, і надає на них письмову відповідь, яка надсилається страхувальнику у порядку, визначеному пунктом 4.1 розділу IV цієї Інструкції.

Якщо акт підписано без заперечень або впродовж передбаченого терміну заперечення не надійшли або надіслані з порушенням зазначеного терміну, акт перевірки вважається узгодженим.

Якщо орган Фонду не може вручити, у тому числі поштовим відправленням, відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 270, страхувальнику один примірник акта перевірки у зв’язку з відсутністю посадових осіб за місцезнаходженням страхувальника, їх відмовою прийняти акт, то в день надходження до органу Фонду такої інформації посадова особа органу Фонду, що здійснювала перевірку, оформляє відповідний акт у довільній формі, у якому вказує причину, яка призвела до неможливості вручення акта перевірки.

IV. Прийняття рішень за результатами перевірки

4.1. За матеріалами акта перевірки та результатами розгляду заперечень страхувальника (за їх наявності) керівник органу Фонду або його заступник приймає рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій до страхувальника відповідно до статей 21, 22, 28, 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням", яке надсилається страхувальнику разом з листом про результати розгляду заперечень (за їх наявності) протягом 20 календарних днів з дня підписання акта перевірки. Рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності складається за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

4.2. У разі несвоєчасного виконання страхувальником рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій щодо повернення коштів Фонду та сплати фінансових санкцій або виконання його не в повному обсязі на страхувальників накладається штраф та нараховується пеня відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням". Суми цих санкцій сплачуються страхувальниками за рахунок власних коштів.

Розрахунок фінансових санкцій здійснюється після закінчення строку виконання рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій на підставі копій платіжних документів про перерахування зазначених коштів, виписок банку про надходження коштів на рахунки органів Фонду, які є підставою для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається та надсилається страхувальнику протягом 20 календарних днів з дня закінчення строку, встановленого для виконання рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій.

4.3. У рішеннях зазначаються суми коштів Фонду, що підлягають поверненню органу Фонду, суми фінансових санкцій, які належить перерахувати до Фонду та в подальшому відобразити у звіті страхувальника по коштах Фонду, строк для виконання рішення та строк, передбачений законодавством для звернення страхувальника зі скаргою про перегляд цього рішення.

4.4. Рішення вважається надісланим (врученим):

страхувальнику, якщо його передано керівнику або уповноваженій особі страхувальника під розписку або надіслано рекомендованим листом;

страхувальнику - фізичній особі, якщо його вручено особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі чи надіслано рекомендованим листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцеперебування.

4.5. Страхувальник інформує орган Фонду про виконання рішення у визначені рішенням строки.

4.6. Облік рішень ведеться в журналі обліку рішень про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за результатами перевірок та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції.

V. Обов'язки та права посадових осіб органу Фонду, які здійснюють перевірку страхувальників

5.1. Посадові особи органу Фонду зобов'язані:

керуватися нормативно-правовими актами;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із страхувальниками;

якісно та своєчасно проводити перевірку відповідно до затвердженого плану-графіка перевірок;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, що стає доступною посадовим особам органу Фонду під час проведення перевірок;

об'єктивно і чітко відображати діяльність страхувальників у частині дотримання ними вимог чинного законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

ознайомити керівника страхувальника або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені цією Інструкцією;

надавати страхувальникам консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

5.2. Посадові особи органу Фонду мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

перевіряти надходження коштів Фонду на окремий поточний рахунок страхувальника для зарахування страхових коштів та правильність їх використання;

ініціювати проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

вимагати від посадових осіб письмових пояснень з питань, які виникають під час перевірок. У разі відмови посадових осіб від надання письмових пояснень посадова особа органу Фонду фіксує цей факт в акті перевірки;

отримувати завірені страхувальником копії документів, що підтверджують наявність фактів порушень законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

перевіряти правомірність призначення або відмови у призначенні матеріального забезпечення та правильність його нарахування;

перевіряти правомірність використання коштів Фонду на соціальні послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням";

перевіряти правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам;

інформувати керівництво органу Фонду у разі виявлення ознак зловживань щодо використання коштів Фонду.

VI. Права та обов'язки страхувальника під час здійснення перевірки

6.1. Посадові особи страхувальника під час здійснення перевірки мають право:

вимагати від посадових осіб органу Фонду додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу Фонду службового посвідчення і одержувати копії направлення на проведення планової або позапланової перевірки;

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією страхувальника;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії посадових осіб органів Фонду, рішення за результатами перевірок;

отримувати консультативну допомогу.

6.2. Страхувальник під час здійснення перевірки зобов'язаний:

допускати посадових осіб органу Фонду до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки, передбаченого цією Інструкцією, та надавати необхідні для здійснення перевірки документи;

надавати посадовим особам органу Фонду місце для здійснення перевірки, можливість користування зв'язком, комп'ютерною та копіювальною технікою (за наявності);

надавати копії документів, засвідчені страхувальником, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до вимог законодавства;

підписати акт перевірки або відмовитись із зазначенням причин такої відмови;

одержувати примірник акта, рішення органу Фонду за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

VII. Оскарження рішень за результатами перевірок

7.1. Страхувальник може оскаржити рішення органу Фонду.

Страхувальник у письмовій формі звертається до органу Фонду, який прийняв рішення, із скаргою про перегляд цього рішення. Скарга повинна бути подана органу Фонду протягом 10 календарних днів з дня отримання страхувальником рішення органу Фонду, що оскаржується.

Керівник (заступник керівника) органу Фонду за результатами розгляду скарги приймає вмотивоване рішення та надсилає його страхувальнику протягом 20 календарних днів після отримання скарги. У разі якщо орган Фонду надсилає рішення про повну або часткову відмову у задоволенні скарги, страхувальник має право звернутися протягом 10 календарних днів з дня отримання рішення про результати розгляду скарги з повторною скаргою до органу Фонду вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для прийняття рішення по скарзі або до суду у встановленому законодавством порядку.

Керівник (заступник керівника) органу Фонду може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги страхувальника понад строки, визначені в абзаці третьому цього пункту, але не більше 60 календарних днів, яке направляється страхувальнику до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою страхувальника не надсилається страхувальнику протягом двадцятиденного строку або протягом строку, на який за рішенням керівника органу Фонду або його заступника розгляд продовжено, така скарга вважається повністю задоволеною на користь страхувальника з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь страхувальника, якщо рішення керівника органу Фонду (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано страхувальнику до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту.

У разі недотримання страхувальником строку направлення оскарження на рішення органу Фонду, визначеного в абзацах другому та третьому цього пункту, розгляд скарги органом Фонду не здійснюється, про що страхувальник повідомляється письмово.

У разі збільшення органом Фонду суми страхових коштів, які підлягають поверненню, суми належних до сплати фінансових санкцій раніше надіслані рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій та/або рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду не відкликаються, а на суму такого збільшення органом Фонду надсилається страхувальнику окреме рішення.

Збільшена сума страхових коштів, які підлягають поверненню, сума належних до сплати фінансових санкцій повинні бути сплачені або можуть бути оскаржені страхувальником за процедурою, визначеною Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" та цим Порядком, із застосуванням строків, установлених для сплати або оскарження рішення органу Фонду.

Скарга на рішення органу Фонду, визначені абзацами другим та третім цього пункту, подана з дотриманням порядку і строків, визначених цим пунктом, зупиняє строки сплати страхових коштів та фінансових санкцій до винесення рішення органом Фонду вищого рівня або до дня набрання судовим рішенням законної сили.

7.2. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим органом Фонду від одного і того самого страхувальника з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті, про що страхувальник повідомляється письмово.

7.3. Зміст рішення про результати розгляду скарги складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У рішенні зазначається повне найменування страхувальника або прізвище та ініціали фізичної особи, яка подала скаргу, відомості про предмет оскарження.

Рішення містить перелік документів, які були взяті до уваги під час розгляду скарги, та стисле викладення вимог скаржника, що подав скаргу.

У рішенні наводяться результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу Фонду, який розглядає скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти нормативно-правових актів, якими обґрунтовано рішення.

Рішення містить висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову у задоволенні скарги.

Рішення про розгляд скарги оформляється на бланку органу Фонду, який розглянув скаргу, підписується та скріплюється печаткою.

У разі повного або часткового задоволення скарги органом Фонду вищого рівня у рішенні даються розпорядження органу Фонду, рішення якого скасовано повністю або в певній частині, про вчинення відповідних дій.

У рішенні також зазначається, що у разі незгоди страхувальника, який подав скаргу, з прийнятим рішенням, ним може бути подано повторну скаргу на рішення органу Фонду до органу Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) страхувальнику.

Рішення вважається надісланим (врученим) страхувальнику, якщо його вручено керівнику або уповноваженій особі такого страхувальника під розписку або надіслано рекомендованим листом за адресою (за місцезнаходженням або місцем проживанням), що зазначена страхувальником безпосередньо у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу. Якщо у скарзі безпосередньо не зазначено адресу, на яку необхідно надіслати рішення, рішення надсилається на адресу, яку зазначено в реквізитах бланка, на якому надіслано скаргу.

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

__________________________________________________________
(найменування органу Фонду)

Керівнику _________________________
__________________________________
__________________________________
 __________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно з планом-графіком проведення перевірок страхувальників, затвердженим наказом від ____________ 20__ року N ____, ______________________________ виконавчою дирекцією ________________________________________ відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з ___ ___ ____________ по ___ ____________ 20___ року буде проведена планова перевірка ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові страхувальника, код з Єдиного державного реєстру/реєстраційний
номер облікової  картки платника податків (за наявності) або серія та N паспорта)
за період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року по страхових коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальника.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" страхувальник зобов'язаний допустити посадових осіб органу Фонду до перевірки використання страхових коштів Фонду та надати їм необхідні документи і пояснення з питань, що виникнуть під час перевірки.

_________________________
(посада керівника органу Фонду)

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

__________________________________________________________
(найменування органу Фонду)

НАПРАВЛЕННЯ N ____

"___" ____________ 20__ року

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органу Фонду)
направляється для проведення планової/позапланової перевірки по коштах Фонду
(непотрібне викреслити)
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
__________________________________________________________________________________
(повне найменування страхувальника або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, у якого (якої)
проводиться перевірка)
__________________________________________________________________________________

Перевірка проводиться на підставі підпункту ______ пункту ______ Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду 29.12.2010 N 29, та згідно з наказом ___________________________ виконавчої дирекції ___________________________________ відділення Фонду від "___" ____________ 20__ року N ____.

__________________________________________________________________________________
(питання перевірки)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(дати початку та закінчення перевірки)

Направлення дійсне при пред'явленні службового посвідчення.

_________________________
(посада керівника органу Фонду)

М. П.

________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

..............................................................................................................................................................

Про початок проведення планової перевірки страхувальника повідомлено: повідомлення від
"___" ____________ 20__ року N ________________.

Копію направлення на проведення перевірки надано керівнику страхувальника
"___" ____________ 20__ року

______________________________
(посада керівника страхувальника)

______________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Додаток 3
до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження


 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

__________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)

РІШЕННЯ N ______
про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

"___" ____________ 20__ року

______________________
(місце прийняття)

Я, _____________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної планової/позапланової перевірки __________________
________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, код за
Єдиним державним реєстром/реєстраційний  номер облікової картки платника податків (за наявності)
або серія та N паспорта, адреса страхувальника)
_________________________________________________________________________________
з питань __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(акт від "___" ____________ 20__ року), якою виявлено порушення _________________________
(дата складання)
__________________________________________________________________________________
(назва нормативно-правового акта, номер статті (пункту, підпункту))
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
і за наслідками якої підлягає поверненню до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності _____________________________________________________________________
(сума та назва платежу)
__________________________________________________________________________________,
керуючись частиною першою статті 21, статтею 22, пунктом 6 частини першої статті 28, статтею 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", вирішив(ла) застосувати до
_________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові страхувальника)
фінансові санкції в таких розмірах: ____________________________________________________
(сума та назва фінансової санкції)
__________________________________________________________________________________

Загальна сума страхових коштів, які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
перерахуванню до __________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
на р/р _____________________________, МФО ______________, код ЄДРПОУ ______________,
__________________________________________________________________________________,
становить _________________________________________________________________________
(сума словами)

Визначена сума страхових коштів надалі підлягає відображенню у звітності по страхових коштах Фонду.

У разі несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі сум страхових коштів, визначених цим рішенням, в установлений строк будуть застосовані фінансові санкції (штраф та пеня) відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

Це рішення може бути оскаржене протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
__________________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду, що прийняв рішення)
або в судовому порядку в межах строку, визначеного законодавством.

____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

М. П.

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Примірник рішення отримано:

____________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року
 (дата отримання рішення)

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження


 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

_____________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)

РІШЕННЯ N ______
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

"___" ____________ 20__ року

_______________________
(місце прийняття)

Я, _______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши довідку від ____________ 20__ року, що фіксує факт несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі (непотрібне викреслити)
___________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, код з Єдиного державного
реєстру/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та N паспорта)
__________________________________________________________________________________
страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі __________ грн. згідно з рішенням про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій від ____________ 20__ року N _____, керуючись пунктом 6 частини першої статті 28, частиною першою статті 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", вирішив(ла) застосувати до _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я та по батькові страхувальника)
фінансові санкції в таких розмірах: ______________________________________________________
(сума та назва платежу)
___________________________________________________________________________________.

Загальна сума коштів, які в десятиденний термін від дня отримання цього рішення підлягають
 перерахуванню до ___________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
на р/р ________________, МФО _____________, код з Єдиного державного реєстру  __________,
___________________________________________________________________________________,
(найменування банку)
становить __________________________________________________________________________
(сума словами)

Визначена сума фінансових санкцій надалі підлягає відображенню у звітності по коштах Фонду.

У разі неперерахування суми фінансових санкцій (штрафу та пені) у визначений термін до Фонду матеріали будуть передані відповідним органам згідно з чинним законодавством.

Це рішення може бути оскаржене протягом 10 днів, наступних за днем його отримання, до
__________________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
або в судовому порядку в межах строку, визначеного законодавством.

Додаток: розрахунок пені та штрафу

__________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

М. П.

Примірник рішення отримано:

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року
 (дата отримання рішення)

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Додаток 5
до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження


ЖУРНАЛ
обліку рішень про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за результатами перевірок та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду

N з/п

Номер та дата прийняття рішення про повернення страхових коштів та застосування фінансових санкцій за результатами перевірок

Кому надсилається рішення (назва або прізвище, ім'я, по батькові страхувальника)

Сума коштів, що підлягають поверненню, грн

Сума та назва фінансових  санкцій, грн

Дата отримання рішення страхувальником

Дата сплати страхових коштів за рішенням, сума (грн), N платіжного доручення

Номер та дата рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів

Сума та назва фінансових санкцій, грн

Дата отримання рішення страхувальником

Дата сплати страхових коштів за рішенням, сума (грн), N платіжного доручення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начальник контрольно-ревізійного
управління


К. К. Слободянюк

Коментарі 

 
+1 #4 малина 11.06.2013 10:53
полностью согласна с ММММММ, особенно когда, звонишь им спорсить консультацию - то правильного ответа вообще не добиться, а как приходят на проверку начинается: и мы такого не говорили, и когда ничего не находят, так как собаки с цепи срываются
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
-1 #3 Наталія 28.06.2012 17:39
кошти фонду, це кошти сплачені громадянами які не скривають свої доходи, тобто чесних. Дуже часто ми зустрічаємося з несправедливим розподілом путівок на підприємствах, тобто хто має доступ той і щорічно використовує ці путівки, без потреби, подумаєш довідку у лікаря отримати можно без проблем з любим висновком, тож запросто можно видати та використати ці путівки тим людям які ніколи жодної копійки не сплачували до фонду і тут раптом появилися в області Фонду СС з ТВП професіонали щодо проведення перевірок. Не всім це подобається, домовитись не можливо, а сплачувати штрафи - дуже дорого. А що робиться з лікарняними, скільки бажаючих черпнути з бюджету Фонду грошенят - ой йой йой - а тут знову ревізори не дають!!! Ревізори Чернівців так тримати, молодці, дякую Вам за чесність!!!! А постанову треба вдосконалювати, це факт.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+4 #2 ММММММММ 30.07.2011 10:00
А насправді відбувається все по іншому. План перевірок до 30 відсотків від кількості загальної страхувальників . штрави планові збільшуються і т. д. Адмінпротоколи заставляють писати. По лікарнях заставляють ходити перевіряти хворих застрахованих осіб чи вони лежать чи ні. і. т. д. Догани пишуть за ріст захворюваності, за невиконання планових показників по ревізіях і взагалі за будь що. Ганьба таким діям! В що перетворюється СОЦСТРАХ? А перетворюється він в просто СТРАХ!!!!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
-3 #1 Юля 27.05.2011 11:12
Я в захваті від професійних фахівців :-)
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4