Постанова ФСС з ТВП N 30 від 22.12.2010 р. «Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 25 (11.04.2011), ст. 1033 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

22.12.2010 р.

м. Київ

N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2011 р. за N 394/19132

Про затвердження Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
 від 31 липня 2012 року N 42

Відповідно до статей 11, 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.07.2006 р. N 84 "Про затвердження Порядку зменшення планових асигнувань та повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у разі їх нецільового використання отримувачами у поточному чи минулому роках".

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій Фонду.

4. Уповноважити заступників Голови правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Українця С. Я. та Третьякова Д. Ю. підписати цю постанову.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Заступник Голови правління

С. Я. Українець

Заступник Голови правління

Д. Ю. Третьяков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2010 р. N 30

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2011 р. за N 394/19132


ПОРЯДОК
 проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює механізм проведення перевірок підприємств, установ, організацій (у тому числі громадських об'єднань), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих закладів оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв, які є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій, та навчальних закладів щодо використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) цільового призначення їх отримувачами відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" (далі - Закон), а також перевірок страхових коштів цільового призначення, які виділяються одноразово на підставі рішень правління Фонду, прийняття рішень про повернення страхових коштів до бюджету Фонду у разі їх неправомірного (нецільового) використання та їх оскарження.

1.2. Перевірки здійснюються з метою забезпечення дотримання отримувачами страхових коштів вимог чинного законодавства з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, ефективного контролю за використанням страхових коштів, своєчасного і повного повернення до Фонду страхових коштів, витрачених з порушеннями або не за цільовим призначенням.

II. Визначення термінів

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт перевірки - документ, який складається в установленому порядку посадовими особами органу Фонду, що проводили перевірку, фіксує факт її проведення та результати;

неправомірне (нецільове) використання коштів Фонду - витрачання страхових коштів їх отримувачами з порушенням встановленого законодавством порядку та/або на цілі, що не відповідають цільовому призначенню, визначеному нормативно-правовими актами;

отримувачі страхових коштів (коштів Фонду) - об'єкти контролю (санаторії-профілакторії, які є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів (власників), дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячі заклади оздоровлення, організації професійних спілок), які відповідно до порядку, визначеного правлінням Фонду, отримують часткове фінансування з бюджету Фонду;

(абзац четвертий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

перевірка - форма документального і фактичного контролю діяльності отримувача страхових коштів у частині дотримання ним вимог законодавства щодо використання коштів Фонду цільового призначення, достовірності ведення бухгалтерського обліку та звітності по цих коштах, дотримання посадовими особами отримувача страхових коштів вимог нормативно-правових актів;

(абзац п'ятий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

планова перевірка - перевірка, яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи органу Фонду;

позапланова перевірка - перевірка, яка не передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи органу Фонду і проводиться за наявності підстав, визначених цим Порядком;

(абзац сьомий розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

посадова особа органу Фонду - представник органу Фонду, який уповноважений (направлений) здійснювати перевірку отримувача страхових коштів;

рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - обов'язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (заступника керівника), що фіксує факт несвоєчасного повернення страхових коштів і фінансових санкцій або повернення їх не в повному обсязі, із відповідним розрахунком;

рішення про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій - обов'язковий для виконання письмовий документ за підписом керівника органу Фонду (заступника керівника), підготовлений на підставі акта перевірки.

III. Організація і порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду цільового призначення

3.1. Органи Фонду здійснюють планові та позапланові перевірки.

3.2. Планові перевірки отримувачів страхових коштів проводяться за підсумками звітного періоду, у якому здійснювалося фінансування отримувачів страхових коштів, згідно з планом, який затверджується керівником органу Фонду. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попереднього років, за які не здійснювалася перевірка.

3.3. Перевірки здійснюються посадовими особами органів Фонду за місцезнаходженням отримувача страхових коштів.

Перевірки проводяться шляхом:

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

документального контролю відповідності умовам фінансування установчих документів, первинних і зведених облікових документів, звітності за коштами Фонду, господарських договорів, інших документів об'єкта контролю у частині надходження, використання страхових коштів.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом третім згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

У разі ведення первинних і зведених облікових документів з використанням електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу посадової особи органу Фонду керівник об'єкта контролю повинен забезпечити оформлення відповідних документів на паперовому носії;

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

фактичного контролю наявності оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей, придбаних за кошти Фонду, шляхом проведення обстеження (огляду), опитування (анкетування) осіб (за їх згодою), що обслуговуються отримувачами страхових коштів. Посадові особи органу Фонду мають право вимагати від керівників об'єкта контролю організацію та проведення фактичної перевірки в їх присутності та за участю матеріально відповідальних осіб об'єкта контролю.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42,
у зв’язку з цим абзаци другий, третій
вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

Посадовим особам органу Фонду на об'єкті контролю, що перевіряється, надається місце для роботи, можливість користуватися зв'язком, комп'ютерною та копіювальною технікою (за наявності).

Під час здійснення перевірок можуть залучатись експерти і фахівці з окремих питань інших установ, організацій (за згодою).

3.4. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час отримувача страхових коштів, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника чи його заступника або уповноваженої керівником особи, головного бухгалтера (бухгалтера) отримувача страхових коштів.

3.5. Про проведення планової перевірки отримувачі страхових коштів Фонду повідомляються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня її проведення. Таке повідомлення надсилається поштовим відправленням з повідомленням про вручення, телефонограмою або надається під розписку керівнику, головному бухгалтеру або іншій уповноваженій особі об'єкта контролю.

3.6. На проведення кожної перевірки посадовій особі органу Фонду видається направлення на право її проведення у двох примірниках, один з яких надається отримувачу страхових коштів з відміткою про отримання на примірнику, що залишається в органі Фонду і долучається до матеріалів перевірки.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

Якщо у перевірці беруть участь декілька осіб, то направлення видається керівнику групи із зазначенням посад, прізвищ, імен, по батькові всіх посадових осіб органу Фонду, що беруть участь у цій перевірці.

3.7. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення отримувача страхових коштів та за наявності хоча б однієї з таких підстав:

а) подання отримувачем страхових коштів письмової заяви до відповідного органу Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;

б) виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, кошторисах та інших документах, що підтверджують надходження та витрачання коштів, поданих отримувачем страхових коштів до органу Фонду;

(підпункт "б" пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

в) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення отримувачем страхових коштів законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду;

г) неподання отримувачем страхових коштів звітності до органу Фонду у встановлений термін без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності;

ґ) несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі залишку невикористаних коштів Фонду;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

д) розпочато процедуру реорганізації чи ліквідації юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, які фінансуються за кошти Фонду;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "д" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

е) виявлення під час перевірки у страхувальника, отримувача коштів Фонду фактів, що свідчать про порушення вимог законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду у іншого отримувача коштів Фонду;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "е" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

є) подання отримувачем страхових коштів скарги про порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час проведення планової чи позапланової перевірки або скарги на рішення органу Фонду за необхідності документального підтвердження викладених у скарзі відомостей у разі, коли скаржник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "є" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

ж) необхідності підтвердження в період фінансування отримувача страхових коштів надання відповідних соціальних послуг, а також наявності та кількості осіб, яким надаються ці послуги, у випадках, передбачених умовами фінансування та договорів про надання таких послуг;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "ж" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

з) на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "з" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

и) невиконання отримувачами страхових коштів умов договорів про надання соціальних послуг;

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "и" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

і) у разі якщо орган Фонду вищого рівня виявляє порушення, які були допущені при проведенні попередньої перевірки органом Фонду нижчого рівня, у зв’язку з чим не підтверджено правомірність та цільове використання страхових коштів їх отримувачами та проводиться перевірка щодо правомірності дій посадових осіб органу Фонду.

(пункт 3.7 доповнено підпунктом "і" згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, із зазначенням підстави у направленні на проведення такої перевірки.

3.8. На проведення позапланової перевірки видається наказ, у якому зазначаються підстави для її проведення.

3.9. Тривалість проведення перевірки встановлюється з урахуванням обсягу робіт, які належить виконати під час її проведення, та кількісного складу посадових осіб органу Фонду. При цьому строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів.

(абзац перший пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів.

(абзац другий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

3.10. Перед початком перевірки посадова особа органу Фонду вносить запис до відповідного журналу реєстрації перевірок об'єкта контролю (за його наявності). Факт ненадання об'єктом контролю журналу реєстрації перевірок фіксується в акті перевірки.

3.11. Посадова особа органу Фонду знайомиться з відомостями, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, у разі якщо вони належать до переліку питань, що підлягають перевірці.

3.12. У разі виявлення під час проведення перевірки отримувача коштів Фонду порушень вимог законодавства та виникнення у зв’язку з цим необхідності звернення із запитами до державних органів контролю, підприємств, установ, організацій з метою підтвердження фактів щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду, а також відсутності первинних облікових документів, що унеможливлює проведення перевірки, перевірка призупиняється. У цьому разі перевірка повинна бути закінчена не пізніше 60 робочих днів з першого дня перевірки.

Призупинення проведення планової чи позапланової перевірки оформляється наказом керівника органу Фонду на підставі доповідної записки посадової особи органу Фонду, яка проводила перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності її призупинення. У наказі обов'язково зазначаються причини призупинення перевірки, дата, з якої її призупинено, та зазначаються обставини, після настання яких призупинена перевірка буде продовжена. Отримувачу коштів Фонду протягом трьох робочих днів надсилаються повідомлення про призупинення перевірки із зазначенням причин та про продовження перевірки, які надсилаються поштовим відправленням з повідомленням про вручення або вручаються під розписку керівнику, головному бухгалтеру або іншій уповноваженій особі об'єкта контролю.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.12 згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

3.13. Якщо за результатами вжитих заходів при перевірці отримувачем коштів Фонду не надано документального підтвердження правомірного та цільового використання коштів Фонду, органом Фонду фіксується цей факт в акті перевірки та приймається рішення про повернення коштів Фонду відповідно до Закону.

Про факти недопущення посадових осіб органу Фонду до проведення перевірки, ненадання необхідних для перевірки документів та інші обставини, що перешкоджають проведенню перевірки, орган Фонду письмово інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 3.13 згідно з 
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

IV. Перелік питань для перевірки використання страхових коштів Фонду цільового призначення

4.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів Фонду щодо часткового фінансування отримувачів страхових коштів.

4.2. Наявність документів, необхідних для провадження діяльності отримувача страхових коштів, відкриття та відновлення часткового фінансування.

4.3. Обґрунтованість складання кошторису по коштах Фонду, внесення змін до нього та дотримання кошторисної дисципліни.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

4.4. Здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками, своєчасність та повнота повернення страхових коштів Фонду.

(пункт 4.4 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

4.5. Дотримання договірних умов при здійсненні фінансування за рахунок страхових коштів Фонду.

4.6. Дотримання порядку бухгалтерського обліку щодо надходження і використання коштів Фонду цільового призначення, у тому числі дотримання порядку ведення касових операцій по цих коштах.

4.7. Наявність документів, які підтверджують правомірне витрачання страхових коштів та їх використання за цільовим призначенням.

4.8. Відповідність наданого звіту про використання страхових коштів фактичним витратам.

4.9. Підстави для перерахування страхових коштів іншим підприємствам, установам та організаціям за придбані товарно-матеріальні цінності і надані послуги (угоди, рахунки-фактури тощо).

4.10. Перевірка наявності оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей, придбаних за кошти Фонду, обсягів наданих соціальних послуг, кількості осіб, які отримали ці послуги за рахунок коштів Фонду.

(розділ IV доповнено пунктом 4.10 згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

4.11. Наявність інших джерел фінансування отримувача коштів та достовірність обсягів надходження коштів з інших джерел, їх співвідношення до обсягів фінансування з коштів Фонду.

(розділ IV доповнено пунктом 4.11 згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

V. Оформлення та реалізація результатів перевірки

5.1. Результати перевірки оформляються актом, який складається у двох примірниках та підписується посадовою особою органу Фонду, керівником і головним бухгалтером об'єкта контролю в останній день перевірки. Акт перевірки підписується посадовою особою органу Фонду та керівником або головним бухгалтером (бухгалтером) отримувача коштів на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

В акті перевірки зазначаються: дата складання акта (останній день перевірки), тип перевірки (планова або позапланова), найменування органу Фонду. У вступній частині акта перевірки зазначаються: посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи (посадових осіб) органу Фонду, яка (які) здійснила(и) перевірку, повне найменування отримувача страхових коштів, період, за який проведено перевірку, підстава для проведення перевірки (номер, дата наказу, план перевірок), дата та номер направлення на перевірку, місцезнаходження отримувача страхових коштів, код за ЄДРПОУ (для отримувачів, які не є юридичними особами, - відомості про власника), посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, яким надано право підпису на розрахункових документах, поточні рахунки, інформація про повідомлення отримувача страхових коштів про проведення перевірки, питання перевірки. В описовій частині акта перевірки зазначається стан виконання вимог законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду отримувачем страхових коштів, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну норму законодавства, суми неправомірно використаних або несвоєчасно повернутих страхових коштів, а також посади, прізвища, імена, по батькові відповідальних осіб отримувача страхових коштів.

Порушення, які повторюються, відображаються у додатках до акта перевірки із зазначенням сум неправомірно використаних або несвоєчасно повернутих страхових коштів. Додатками до акта перевірки також є завірені копії документів, які підтверджують наявність фактів порушень. Додатки візуються посадовою особою органу Фонду та головним бухгалтером (бухгалтером) отримувача страхових коштів, який перевіряється.

(пункт 5.1 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.2. У разі виявлення порушень законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду посадові особи отримувача страхових коштів надають письмові пояснення. За необхідності підтвердження порушень, виявлених під час перевірки, на вимогу посадової особи органу Фонду отримувачем страхових коштів надаються завірені копії документів. При відмові посадових осіб отримувача страхових коштів у наданні письмових пояснень або завірених копій документів посадові особи органу Фонду фіксують цей факт в акті перевірки.

(пункт 5.2 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.3. Один примірник акта перевірки вручається посадовій особі об'єкта контролю, а другий з відміткою про вручення зберігається в органі Фонду, який здійснив перевірку.

У разі необхідності складаються додаткові примірники акта перевірки, зокрема при перевірках дитячих закладів оздоровлення, враховуючи кількість відділень Фонду, діти застрахованих осіб яких оздоровлювалися в цих закладах, для прийняття ними відповідних рішень.

(пункт 5.3 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Акти перевірок отримувачів страхових коштів реєструються у журналі обліку актів перевірок отримувачів коштів Фонду за встановленою формою (додаток 1).

5.4. У разі відмови посадової особи отримувача страхових коштів підписати та отримати акт перевірки посадова особа органу Фонду вносить до нього відповідний запис зі складанням акта відмови від підпису та його отримання в двох примірниках (у довільній формі). Протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем складання акта перевірки, один примірник акта відмови від підпису та його отримання разом з актом перевірки надсилається отримувачу страхових коштів поштовим відправленням з відміткою про вручення.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

5.5. У разі підписання акта перевірки із запереченнями отримувач страхових коштів надає їх у письмовій формі як додаток до акта перевірки в день підписання акта або окремим листом протягом десяти календарних днів від дня його підписання, про що при передачі акта робиться запис під підписами посадових осіб отримувача страхових коштів із зазначенням дати.

Якщо акт перевірки підписано без заперечень або впродовж строку, встановленого абзацом першим цього пункту, заперечення не були надані, органом Фонду за матеріалами перевірки приймається рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій.

(пункт 5.5 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.6. За матеріалами акта перевірки, якою встановлено неправомірне (нецільове) використання страхових коштів та/або неповне, несвоєчасне повернення страхових коштів до бюджету Фонду, керівником органу Фонду або його заступником з урахуванням заперечень (за їх наявності) протягом двадцяти календарних днів з дня, наступного за днем підписання акта (отримання заперечень) перевірки приймається рішення про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій (далі - Рішення про повернення коштів Фонду) відповідно до вимог статей 22 та 30 Закону за встановленою формою (додаток 2).

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

5.7. Рішення про повернення коштів Фонду (разом з листом про результати розгляду заперечень (за їх наявності) вручається під розписку або надсилається об'єкту перевірки поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

(пункт 5.7 у редакції постанови правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.8. Отримувачі страхових коштів зобов'язані впродовж десяти календарних днів з дня, наступного за днем отримання Рішення про повернення коштів Фонду перерахувати кошти Фонду, використані з порушенням встановленого порядку використання, а також фінансові санкції, визначені статтею 30 Закону, за рахунок власних коштів до бюджету Фонду з одночасним обов'язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу Фонду.

(пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

5.9. У разі несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів до бюджету Фонду отримувачі страхових коштів сплачують штраф та пеню відповідно до вимог статті 30 Закону. Суми цих санкцій сплачуються отримувачами страхових коштів за рахунок власних коштів.

На підставі акта перевірки отримувача страхових коштів та/або розрахунку фінансових санкцій, здійсненого після закінчення строку виконання рішення про повернення коштів Фонду, копій платіжних документів про перерахування страхових коштів та надходження коштів на рахунки органів Фонду приймається рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду, передбачених статтею 30 Закону, за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

(абзац другий пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.10. Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається після закінчення 10-денного строку, встановленого для виконання Рішення про повернення коштів Фонду. У разі оскарження отримувачем страхових коштів у встановленому порядку Рішення про повернення коштів Фонду виконання цього рішення призупиняється.

(абзац перший пункту 5.10 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

У разі несвоєчасного або неповного повернення страхових коштів у зв’язку із невиконанням рішення органу Фонду про повернення коштів Фонду нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.

(пункт 5.10 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду вручається під розписку або надсилається об'єкту контролю поштою з повідомленням про вручення.

Якщо поштове повідомлення про вручення рішення не повернулось до органу Фонду, рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається після отримання від підприємства (оператора) поштового зв’язку поштового відправлення у зв’язку з неможливістю його вручення.

(пункт 5.10 доповнено абзацом четвертим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

5.11. Облік рішень про повернення коштів Фонду та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду ведеться в журналі за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

5.12. Отримувач страхових коштів може оскаржити рішення органу Фонду відповідно до статті 22 Закону.

5.13. Рішення вважається надісланим (врученим) отримувачу страхових коштів, якщо його передано керівнику або уповноваженій особі під розписку або надіслано поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

(розділ V доповнено пунктом 5.13 згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

VI. Оскарження рішень за матеріалами перевірок

6.1. У разі якщо отримувач страхових коштів вважає, що орган Фонду неправильно визначив суми страхових коштів, використаних з порушенням встановленого порядку та фінансових санкцій, чи прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, або виходить за межі його компетенції, такий отримувач страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання такого рішення має право в письмовій формі звернутися до зазначеного органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарга повинна містити такі реквізити: назву документа; дату складання; зворотну адресу; пункти рішення, що оскаржуються; обґрунтування щодо їх зміни або скасування; підпис керівника (його заступника).

(пункт 6.1 доповнено абзацом другим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

6.2. Керівник (заступник керівника) органу Фонду за результатами розгляду скарги приймає вмотивоване рішення про повне або часткове задоволення скарги, відмову в задоволенні скарги, яке надсилається протягом двадцяти календарних днів після дня отримання скарги отримувача страхових коштів на його адресу поштою з повідомленням про вручення або надається під розписку.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 31.07.2012 р. N 42)

6.3. У разі якщо орган Фонду надсилає рішення про відмову у задоволенні скарги, отримувач страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання відповіді має право звернутися з повторною скаргою до органу Фонду вищого рівня з дотриманням зазначеного десятиденного строку для кожного випадку оскарження та зазначеного двадцятиденного строку для відповіді на нього або до суду.

(абзац перший пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

Керівник (заступник керівника) органу Фонду, у разі коли скаржник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення додаткової перевірки, або за необхідності звернення до інших підприємств, установ, організацій з питань, що входять до їх компетенції, для підтвердження правомірності (цільового) використання коштів Фонду може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги отримувача страхових коштів понад строки, визначені в пункті 6.2 цього розділу, але не більше 60 календарних днів, яке надсилається отримувачу страхових коштів до закінчення строку, встановленого в пункті 6.2 цього розділу.

(пункт 6.3 доповнено абзацом другим згідно з
постановою правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42)

6.4. Пункт 6.4 виключено

(згідно з постановою правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 р. N 42,
у зв’язку з цим пункти 6.5 - 6.9
вважати відповідно пунктами 6.4 - 6.8)

6.4. У разі коли останній день строків, зазначених у пунктах 6.2, 6.3 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем закінчення таких строків вважається перший робочий день після вихідних або святкових днів.

6.5. У разі недотримання отримувачем страхових коштів строку направлення оскарження на рішення органу Фонду, визначеного в пунктах 6.2, 6.3 цього розділу, розгляд скарги органом Фонду не здійснюється, про що скаржник повідомляється письмово.

6.6. У разі збільшення органом Фонду суми страхових коштів, які підлягають поверненню, суми належних до сплати фінансових санкцій раніше надіслані рішення про повернення страхових коштів та застосування фінансових санкцій не відкликаються, а на суму такого збільшення органом Фонду надсилається окреме рішення.

Збільшена сума страхових коштів, які підлягають поверненню, сума належних до сплати фінансових санкцій повинні бути сплачені або можуть бути оскаржені отримувачем страхових коштів за процедурою, визначеною цим Порядком, із застосуванням строків, установлених для сплати або оскарження рішення органу Фонду.

6.7. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим органом Фонду з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

6.8. Рішення про розгляд скарги оформляється відповідно до вимог законодавства. Зміст рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині рішення про розгляд скарги зазначається повне найменування отримувача страхових коштів, який подав скаргу, і відомості про предмет оскарження.

Описова частина рішення про розгляд скарги повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, посилання на рішення органу Фонду, який його видав, та стисле викладення вимог скаржника, що подав скаргу.

У мотивувальній частині рішення про розгляд скарги мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки органу Фонду, який розглядає скаргу, а також посилання на конкретні статті та пункти нормативно-правових актів, якими обґрунтовано рішення на скаргу.

Резолютивна частина рішення про розгляд скарги повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі.

Рішення про розгляд скарги оформляється на бланку органу Фонду, який розглядав скаргу, і скріплюється печаткою.

У разі повного або часткового задоволення скарги на рішення орган Фонду вищого рівня повністю або частково скасовує таке рішення.

У рішенні про результати розгляду скарги також зазначається, що в разі незгоди отримувача страхових коштів, який подав скаргу, з прийнятим рішенням він може подати повторну скаргу до органу Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Оригінал рішення про результати розгляду скарги після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) отримувачу страхових коштів.

Рішення про розгляд скарги вважається надісланим (врученим) скаржнику, якщо його вручено керівнику або уповноваженій особі скаржника під розписку або надіслано поштовим відправленням з повідомленням про вручення за адресою, що зазначена безпосередньо у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу. Якщо у скарзі безпосередньо не зазначено адресу, на яку необхідно надіслати рішення на скаргу, то рішення на скаргу надсилається на адресу, зазначену в реквізитах бланка, на якому надіслано скаргу.

Начальник
контрольно-ревізійного управління


К. К. Слободянюк

Додаток 1
до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів


ЖУРНАЛ
обліку актів перевірок отримувачів коштів Фонду

N
з/п

Дата реєстрації

Дата підпису

Номер акта перевірки

Найменування отримувача коштів Фонду

Примітки (наявність та сума виявлених порушень, грн.)

1

2

3

4

5

6

Начальник
контрольно-ревізійного управління


К. К. Слободянюк

Додаток 2
до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів


РІШЕННЯ N ______
про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій

"___" ___________ 201_ року

_______________________
(місце прийняття)

Я, ___________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування отримувача коштів Фонду)
з питань ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(акт від ______________ 201_), якою виявлено порушення порядку використання страхових коштів та/або використання страхових коштів не за цільовим призначенням, а саме:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити фактичне використання страхових коштів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(сума у гривнях, стаття (пункт, підпункт) нормативно-правового акта, який порушено)
______________________________________________________________________________________,
і за наслідками якої підлягає поверненню до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _________________________________________________________________________
(сума та назва платежу)
______________________________________________________________________________________,
керуючись статтею 22, пунктом 6 частини першої статті 28, статтею 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" вирішив(ла) застосувати до
______________________________________________________________________________________
(найменування отримувача коштів Фонду)
фінансові санкції в таких розмірах: _________________________________________________________
(сума та назва фінансової санкції)
______________________________________________________________________________________

Загальна сума страхових коштів, які в десятиденний строк від дня отримання рішення підлягають перерахуванню до ______________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
на р/р ___________________________, МФО ______________, код ЄДРПОУ ____________________
______________________________________________________________________________________,
(назва установи банку)
становить _____________________________________________________________________________
(сума словами, грн.)

У разі неперерахування суми страхових коштів, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та штрафу у визначений термін до отримувача страхових коштів будуть застосовані фінансові санкції, передбачені абзацами другим та третім частини першої статті 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

Це рішення може бути оскаржене _________________________________________________________
(найменування отримувача страхових коштів)
протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
______________________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
або в судовому порядку.

_____________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Примірник рішення отримано:

 

 

_____________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 201_ року
(дата отримання рішення)

 

 

Начальник
контрольно-ревізійного управління


К. К. Слободянюк

Додаток 3
до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів


РІШЕННЯ N _____
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

"___" ____________ 201_ року                                                                          _______________________
(місце прийняття)

Я, ___________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки
______________________________________________________________________________________
(найменування отримувача страхових коштів)
з питань ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(акт від _________ 201_), якою виявлено порушення порядку використання страхових коштів та/або використання страхових коштів Фонду не за цільовим призначенням на суму _____________ грн., та рішення від ____________ 201_ року N ________ про повернення цих коштів Фонду та застосування штрафу в сумі ___________ грн., що підтверджує факт несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів у сумі _________________ грн., визначив розмір пені і штрафу за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, керуючись пунктом 6 частини першої статті 28, частиною першою статті 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", встановив(ла) суму платежу та вирішив(ла) зобов'язати
______________________________________________________________________________________
(найменування отримувача страхових коштів)
повернути в повному обсязі суму страхових коштів до бюджету Фонду в розмірі ____________ грн., сплатити суму нарахованої пені _____________ грн. та штрафу (10 %) в сумі ___________ грн., які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають перерахуванню до
______________________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
на р/р ________________________, МФО _______________, код ЄДРПОУ ______________________
______________________________________________________________________________________,
(назва установи банку)
що становить __________________________________________________________________________
(сума словами, грн.)

У разі неперерахування суми страхових коштів, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), пені та штрафу у визначений термін до бюджету Фонду матеріали будуть передані відповідним органам згідно з чинним законодавством.

Це рішення може бути оскаржене _________________________________________________________
(найменування отримувача страхових коштів)
протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
______________________________________________________________________________________
(найменування органу Фонду)
або в судовому порядку.

Додаток: розрахунок пені та штрафу.

_______________________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Примірник рішення отримано:

 

 

_______________________________________
(посада особи, яка отримала рішення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 201_ року
(дата отримання рішення)

 

 

Начальник
контрольно-ревізійного управління


К. К. Слободянюк

Додаток 4
до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів


ЖУРНАЛ
обліку рішень про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій та рішень про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

N
з/п

Дата та N Рішення про повер-
нення коштів Фонду

Кому надси-
лається Рішення, наймену-
вання отри-
мувача страхових коштів

Суми страхових коштів та фінансових санкцій, які підлягають сплаті до бюджету Фонду

Дата отрима-
ння рішення

Сума спла-
чених коштів (грн., дата, N платіж-
ного дору-
чення)

Сума неспла-
ченних коштів, грн.

Дата та N рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду

Суми фінансових санкцій за несвоєчасне або неповне повернення страхових коштів

Дата отримання рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду

Сума спла-
чених коштів (грн., дата, N платіж-
ного дору-
чення)

При-
мітки

сума неправо-
мірних витрат, грн.

штраф (50 %), грн.

усього, грн.

пеня (0,1 %), грн.

штраф (10 %), грн.

усього, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Начальник
контрольно-ревізійного управління


К. К. Слободянюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4