Лист ФСС з ТВП N 01-16-590 від 21.03.2011 р. «Про надання роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону N 2464 та інших законодавчих актів»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 21.03.2011 р. N 01-16-590

Про надання роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону N 2464 та інших законодавчих актів

1. З 01.01.2011 року Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" втратив чинність. Цим Законом та іншими нормативно-правовими актами був передбачений порядок направлення контролюючими органами подань до органів податкової служби щодо погашення заборгованості по сплаті обов'язкових платежів, а також порядок списання безнадійної заборгованості. Статтею 41 Податкового кодексу України визначений вичерпний перелік контролюючих органів, до яких відносяться органи державної податкової служби та митні органи. Просимо надати роз'яснення якими нормативно-правовими актами керуватися у подальшій роботі з питань списання безнадійного боргу та погашення заборгованості по сплаті обов'язкових платежів?

На даний час Виконавчою дирекцією Фонду розроблено проект Порядку щодо списання безнадійної дебіторської заборгованості по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який буде винесено на розгляд чергового засідання правління Фонду, а також направлено звернення до Державної податкової адміністрації з метою отримання роз'яснення щодо можливості списання безнадійного боргу по коштах Фонду та стягнення простроченої заборгованості, що виникла до 01.01.2011 року, за допомогою органів державної податкової служби.

2. Вважаємо за доцільне законодавчо врегулювати процедуру взаємозаліку у разі надання заявки-розрахунку страхувальником, який має заборгованість перед Фондом, до повного погашення такої заборгованості.

Фінансування страхувальників - роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам здійснюється відповідно до частини 2 статті 21 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами_ зумовленими похованням" від 18.01.2001 року N 2240 (далі - Закон N 2240) та Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. N 26, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. N 111/18849 (далі - Порядок).

Відповідно до вимог Закону N 2240 та Порядку для зарахування страхових коштів Фонду страхувальник-роботодавець має відкрити окремий рахунок у банку в порядку, встановленому Національним банком України (Державним казначейством України).

Фінансування страхувальників на ці рахунки здійснюється робочими органами відділень Фонду протягом десяти робочих днів відповідно до заяв-розрахунків, які містять інформацію про нараховані застрахованими особами суми матеріального забезпечення за їх видами.

Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

Вважаємо за недоцільне застосовувати принцип взаємозаліку в умовах єдиного внеску.

3. Для більш раціонального використання коштів Фонду пропонуємо врегулювати можливість проведення взаємозаліку у разі наявності заборгованості за страхувальником станом на 01.01.2011, яка ще не перерахована органами Фонду, а також наявності застосованих до страхувальника та визнаних сум фінансових санкцій.

При виявлені порушень законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у період до 01.01.2011 р. суму нарахованих фінансових (штрафних) санкцій, застосованих до страхувальника за цей період, можливо зараховувати в рахунок погашення заборгованості за Фондом. Роз'яснення надані листом Виконавчої дирекції Фонду від 11.03.2011 р. N 01-16-466.

Окремо повідомляємо, що зазначене питання врегульовано постановою правління Фонду від 18.01.2011 р. N 4 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Порядок формування та подання звітності), яка на даний час знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. На сьогодні при проведенні контрольних функцій, працівники Фонду керуються Інструкцією N 38, якою також затверджений бланк рішення про застосування фінансових санкцій. В умовах змін в законодавстві зазначений бланк потребує коригування, це також стосується бланків протоколів про адміністративні правопорушення та постанов. Пропонуємо надати право відділенням Фонду самостійно вносити зміни до існуючих документів у разі зміни в законодавстві до прийняття Фондом нових нормативно-правових актів.

В зв’язку з тим, що нормативно-правовий акт Фонду щодо порядку проведення контрольних заходів органами Фонду знаходяться на державній реєстрації у Міністерстві юстиції України, доцільно погодитись з пропозицією щодо надання права відділенням Фонду самостійно вносити зміни до Рішення про застосування та зарахування до бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відображення у звіті (Ф4-ФСС з ТВП) сум фінансових (штрафних) санкцій, неправомірних витрат, донарахованих сум внесків та пені за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток N 1 до Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 19.09.2001 N 38), які не суперечать Законам N 2240 та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 01.01.2011 N 2464, до прийняття Фондом зазначеного нормативного акта з контрольних заходів.

5. Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду в деяких випадках унеможливлює проведення своєчасного розрахунку роботодавців із звільненими працівниками. Для вирішення цього питання пропонуємо ініціювати внесення змін до КЗпП України або надати дозвіл страхувальникам проводити виплату матеріального забезпечення за рахунок власних коштів, з подальшим їх відшкодуванням органами Фонду.

Відповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника виплата усіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Згідно статті 35 Закону N 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Отже, застрахована особа при звільненні повинна отримати всі суми, що належать їй від підприємства. Оскільки суми матеріального забезпечення застрахована особа отримує від Фонду і за рахунок коштів Фонду, то в даному випадку порушення статті 116 КЗпП України відсутнє.

6. До прийняття постанови правління Фонду про затвердження звітності по коштах Фонду, стає питання щодо надання звітів на письмових носіях страхувальниками, які знімаються з обліку. Пропонуємо застосовувати наявну форму звітності до введення в дію нової, з подальшим занесенням звітних даних в електронному вигляді працівниками робочих органів Фонду.

До введення в дію нової форми звітності, затвердженої постановою правління Фонду від 18.01.2011 р. N 4, вважаємо за можливе при знятті з обліку страхувальників приймати форму звітності, яка застосовувалась до 01.01.2010 р., та на її підставі видавати довідку про відсутність заборгованості.

7. У формі заявки-розрахунку не передбачено внесення даних на фінансування витрат, які виникають у разі встановлення недоплат по допомогах застрахованим особам за більш ранні періоди. Пропонуємо передбачити внесення таких даних в довільній формі.

Фінансування страхувальників для виплати допомог, донарахованих за минулі роки, здійснюється робочими органами Фонду відповідно до заяви-розрахунку. У разі встановлення страхувальником недоплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах пропонуємо ці суми зазначати в заяві-розрахунку окремим рядком із зазначенням номера листка непрацездатності та суми, яку необхідно доплатити.

8. У разі виявлення страхувальником самостійно переплат по допомогах, несплати внесків до 01.01.2011 року, стає питання щодо їх зарахування до бюджету Фонду. Відображення у звіті передбачено у Порядку N 123, який діє на сьогодні, в новому порядку заповнення звіту, але перерахування таких коштів не передбачено положеннями Закону України N 2240. Пропонуємо, відповідно до статті 22 Закону України N 2240 розробити і прийняти відповідний порядок, в якому передбачити зазначене питання з встановленням строків оплати, також в ньому необхідно передбачити термін перерахування страхувальником до Фонду часткової оплати за санаторно-курортну путівку.

Вважаємо за недоцільне здійснювати розробку окремого порядку, оскільки Порядком формування та подання звітності передбачено механізм виправлення помилок у звітності страхувальника.

Щодо терміну перерахування страхувальником до Фонду часткової оплати за санаторно-курортну путівку, то зазначені пропозиції будуть опрацьовані при підготовці проекту змін до постанови правління Фонду від 25.02.2009 р. N 12 "Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Директор

Е. Д. Ушаков

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Липень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1