Постанова правління ФСС від нещасних випадків N 23 від 19.04.2011 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2011 року N 23

Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику

Постанову скасовано
(згідно з постановою правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 20 грудня 2011 року N 59)

Відповідно до статей 24 та 241 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності", із змінами, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про затвердження Положення про реєстр страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 04.03.2004 р. N 14 із змінами та доповненнями.

Голова правління

Б. Райков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
19.04.2011 р. N 23


Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику

1. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання_ які спричинили втрату працездатності". Порядок визначає механізм формування, зберігання та використання інформації для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.

1.2. З метою забезпечення ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) створюється автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхувальників - роботодавців і добровільно застрахованих осіб (далі - База даних).

1.3. База даних створюється з метою:

накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності;

інформаційно-аналітичного забезпечення системи страхування від нещасного випадку повною базою даних про страхувальників у Фонді;

забезпечення єдиних принципів ідентифікації страхувальників та їх автоматизованого обліку в межах інформаційного простору України;

використання статистичної класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) для забезпечення визначення класу професійного ризику виробництва;

відстеження змін у розподілі страхувальників за видами економічної діяльності, класами професійного ризику виробництва тощо;

обліку, аналізу та планування надходження страхових внесків, сплачених згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", та коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, спрямованих на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку відповідно до пропорцій, визначених Законом;

взаємодії на єдиних методологічних засадах з Державним реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування та базами даних інших центральних органів виконавчої влади.

1.4. Інформація з Бази даних може використовуватись для автоматизованого здійснення робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Фонду.

1.5. База даних формується шляхом отримання Фондом відомостей з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які надаються Пенсійним фондом України відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.10.2010 року за N 995/18290, Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2010 року за N 1005/18300, Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 року за N 1014/18309, та внесення до Бази даних інформації, отриманої від страхувальників відповідно до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 р. N 30, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24.12.2010 року за N 1337/18632, Порядку стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 р. N 31, зареєстрованого Міністерством юстиції України 17.12.2010 року за N 1286/18581.

1.6. Фонд формує та веде Базу даних, здійснює заходи щодо своєчасного внесення відомостей до неї для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.

2. Інформаційне наповнення Бази даних

2.1. Введення інформації в автоматизовану Базу даних, звірка та її оновлення здійснюються на підставі:

даних Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, отриманих в установленому порядку від Пенсійного фонду України;

даних, отриманих від страхувальника;

результатів перевірки страхувальника;

даних відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності;

баз даних інших центральних органів виконавчої влади тощо.

2.2. Інформаційний обмін з Пенсійним фондом України здійснюється на центральному рівні інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді на безоплатній основі.

2.3. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформляються окремими протоколами.

2.4. До Бази даних вносяться дані про страхувальників, якими є:

2.4.1. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.4.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

2.4.3. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.4.4. Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

2.4.5. Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

2.4.6. Добровільно застраховані особи: особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками, та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

2.5. Інформаційний фонд Бази даних включає такі види даних:

2.5.1. Для страхувальників, зазначених у пунктах 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5 цього Порядку (додаток 1):

код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повна та скорочена назва юридичної особи, реєстраційний номер платника єдиного внеску, дата взяття на облік як платника єдиного внеску, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію і дата проведення державної реєстрації або номер свідоцтва про реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні та дата проведення реєстрації, номер і дата повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва, КФВ, КОПФГ, місцезнаходження, види економічної діяльності (в тому числі основний), клас професійного ризику виробництва, розмір єдиного внеску; ознака бюджетної установи (організації), належність підприємства (організації) до всеукраїнської громадської організації інвалідів (зокрема УТОГ, УТОС), довідкові - телефон, факс, прізвище керівника і бухгалтера;

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

дані відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності;

дані звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду.

2.5.2. Для страхувальників, зазначених у пункті 2.4.3 цього Порядку (додаток 2):

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, реєстраційний номер платника єдиного внеску, дата взяття на облік як платника єдиного внеску, серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію і дата проведення державної реєстрації, номер і дата повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва, дата укладення трудової угоди з першим із найманих працівників; дата припинення використання фізичною особою найманої праці, види економічної діяльності (в тому числі основний), клас професійного ризику виробництва, розмір єдиного внеску, дані про місце проживання, телефон, факс, паспортні дані фізичної особи, кількість наявних найманих працівників;

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

дані відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності;

дані звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду.

2.5.3. Для страхувальників, зазначених у пункті 2.4.6 цього Порядку (додаток 3):

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, реєстраційний номер платника єдиного внеску, дата укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, номер договору, дата кінця терміну дії договору, дата, з якої припинено дію договору, розмір єдиного внеску, дані про місце проживання, телефон, факс;

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на добровільних засадах.

3. Супроводження Бази даних

3.1. Виконавча дирекція Фонду здійснює:

розроблення організаційних і методологічних принципів ведення Бази даних;

отримання даних про платників єдиного внеску з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

ведення Бази даних, її доповнення, уточнення та оновлення;

забезпечення і організацію єдиного автоматизованого обліку всіх суб'єктів, що підлягають включенню до Бази даних;

передачу Бази даних в установленому порядку робочим органам виконавчої дирекції Фонду;

надсилання Пенсійному фонду України даних про зміну страхувальнику основного виду економічної діяльності та класу професійного ризику виробництва;

контроль за повнотою і достовірністю заповнення Бази даних;

взаємодію на єдиних методологічних засадах з Державним реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування та базами даних інших центральних органів виконавчої влади;

звірки Бази даних по управліннях виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду);

розроблення інструктивних документів і методичних рекомендацій щодо створення і ведення Бази даних;

навчання та підвищення кваліфікації працівників Фонду з питань ведення Бази даних.

3.2. Управління виконавчої дирекції Фонду здійснюють:

зведення баз даних по районах, містах обласного значення і створення Бази даних по управлінню;

контроль за отриманням робочими органами виконавчої дирекції Фонду інформації з даними про платників єдиного внеску з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, її завантаженням до Бази даних та передачу робочими органами виконавчої дирекції Фонду даних про зміну страхувальнику основного виду економічної діяльності та класу професійного ризику виробництва до виконавчої дирекції Фонду;

аналіз зведеної Бази даних по управлінню;

передачу Бази даних в установленому порядку виконавчій дирекції Фонду;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів Базою даних в установленому порядку;

3.3. Відділення здійснюють:

отримання даних про платників єдиного внеску з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та опрацювання даної інформації;

введення до автоматизованої Бази даних інформації про страхувальників з джерел, зазначених у пункті 2.1;

ведення Бази даних, її доповнення, уточнення та оновлення;

використання Бази даних для віднесення страхувальників до класів професійного ризику виробництва з урахуванням основного виду їх економічної діяльності;

передачу виконавчій дирекції Фонду даних про зміну страхувальнику основного виду економічної діяльності та класу професійного ризику виробництва;

передачу виконавчій дирекції Фонду у разі виробничої необхідності запитів на отримання відомостей по окремих страхувальниках (відомостей про взяття на облік Пенсійним фондом України страхувальника та його звітів);

передачу Бази даних управлінню виконавчої дирекції Фонду.

4. Прикінцеві положення

4.1. Користувачами Бази даних є виконавча дирекція Фонду, робочі органи виконавчої дирекції Фонду, правління Фонду, наглядова рада Фонду.

4.2. Відомості, що містяться в Базі даних, можуть використовуватися лише для цілей і в порядку, визначених чинним законодавством.

4.3. За незаконне розповсюдження чи використання в інший спосіб Бази даних користувачі несуть відповідальність згідно із законодавством.

4.4. Роз'яснення з питань застосування цього Порядку надаються виконавчою дирекцією Фонду.

Додаток 1
до Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику


Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами, дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України

N

Найменування показників

1.

код за ЄДРПОУ

2.

реєстраційний номер платника єдиного внеску

3.

дата взяття на облік як платника єдиного внеску

4.

дата зняття з обліку як платника єдиного внеску

5.

серія свідоцтва про державну реєстрацію

6.

номер свідоцтва про державну реєстрацію

7.

дата проведення державної реєстрації

8.

номер свідоцтва про реєстрацію (для іноземних представництв)

9.

дата проведення реєстрації (для іноземних представництв)

10.

дата повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва

11.

номер повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва

12.

повна назва юридичної особи

13.

скорочена назва юридичної особи

14.

індекс

15.

область

16.

район

17.

місто

18.

вулиця

19.

будинок

20.

прізвище, ім'я, по батькові керівника

21.

прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера

22.

телефон/факс

23.

основний вид економічної діяльності за КВЕД (код)

24.

назва основного виду економічної діяльності КВЕД

25.

види економічної діяльності за КВЕД (код)

26.

назва видів економічної діяльності КВЕД

27.

клас професійного ризику виробництва

28.

розмір єдиного внеску

29.

ознака бюджетної установи (організації)

30.

належність підприємства (організації) до всеукраїнської громадської організації інвалідів (зокрема УТОГ, УТОС)

31.

код КОПФГ

32.

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

33.

дані звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду

34.

дані відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Додаток 2
до Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику


Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю

N

Найменування показників

1.

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

2.

серія паспорта

3.

номер паспорта

4.

реєстраційний номер платника єдиного внеску

5.

дата взяття на облік як платника єдиного внеску

6.

дата зняття з обліку як платника єдиного внеску

7.

серія свідоцтва про державну реєстрацію

8.

номер свідоцтва про державну реєстрацію

9.

дата проведення державної реєстрації

10.

дата укладення трудової угоди з першим із найманих працівників

11.

дата припинення використання фізичною особою найманої праці

12.

дата повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва

13.

номер повідомлення про віднесення до класу професійного ризику виробництва

14.

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

15.

індекс

16.

область

17.

район

18.

місто

19.

вулиця

20.

будинок

21.

телефон/факс

22.

основний вид економічної діяльності за КВЕД (код)

23.

назва основного виду економічної діяльності КВЕД

24.

види економічної діяльності за КВЕД (код)

25.

назва видів економічної діяльності КВЕД

26.

клас професійного ризику виробництва

27.

розмір єдиного внеску

28.

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

29.

дані звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду

30.

дані відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Додаток 3
до Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику


Добровільно застраховані особи: особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками, та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

N

Найменування показників

1.

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

2.

серія паспорта

3.

номер паспорта

4.

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

5.

реєстраційний номер платника єдиного внеску

6.

дата укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

7.

номер договору

8.

дата кінця терміну дії договору

9.

Дата, з якої припинено дію договору

10.

індекс

11.

область

12.

район

13.

місто

14.

вулиця

15.

будинок

16.

телефон/факс

17.

розмір єдиного внеску

18.

дані звіту щодо нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхувальників, які беруть участь на добровільних засадах

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4