Постанова ФСС від нещасних випадків N 32 від 21.09.2012 р. «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 80 (29.10.2012) ст. 3240 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

21.09.2012 р.

м. Київ

N 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2012 р. за N 1712/22024

Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 237 "Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30 листопада 2010 року N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1337/18632, такі зміни:

1.1. У пункті 3.4 розділу III слова та цифри "згідно з Класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (додаток до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року N 1423)" замінити словами та цифрами "за основним видом економічної діяльності згідно з Розподілом видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 237).".

1.2. В абзаці чотирнадцятому пункту 4.18 розділу IV слова "код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб) (за наявності)" замінити словами "ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)".

1.3. У пункті 4.27 розділу IV:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)";

абзац десятий після слів "підписується двома працівниками" доповнити словами "робочого органу".

2. Додатки 1 - 6, 8 - 10 викласти в новій редакції, що додаються.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління
Пенсійного фонду України

Б. Зайчук

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для ведення
колективних переговорів та соціального
діалогу на національному рівні

Г. В. Осовий

Додаток 1
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в ___________________________________________________
(район, місто, область)

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

Повідомлення про віднесення страхувальника
до класу професійного ризику виробництва N _____ від "___" ____________ 20__ року
управлінню Пенсійного фонду України

в ______________________________________
(район, місто, район у місті, область)

1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 237 "Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності" страхувальника віднесено до _________ класу професійного ризику виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності ____________________________________________________,

__________________________________________________ КВЕД
(назва основного виду економічної діяльності)

 

 

.

 

 


2. Відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" для даного страхувальника розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з "___" ____________ 20__ року становить ___________.

Начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду

М. П.


____________________
(підпис)


__________________________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Журнал обліку повідомлень про віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва

N
з/п

Номер повідомлення

Дата повідомлення

Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)

Реєстраційний номер платника єдиного внеску

Повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб

Основний вид економічної діяльності за КВЕД

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

Місцезнаходження (місце проживання), телефон

Посада, П. І. Б., підпис працівника Фонду, що видав повідомлення

На якій підставі вносяться зміни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у
_______________________________________
(район, місто, область)
_______________________________________


ЗАЯВА
про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)

Реєстраційний номер платника єдиного внеску ____________________________________________

Скорочене найменування (для юридичних осіб) ____________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________

Поштовий індекс ______________________________________________________________________

Телефон/факс _________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ________________________________________________________

Прошу віднести до класу професійного ризику виробництва та встановити розмір єдиного внеску за основним видом економічної діяльності ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(назва основного виду економічної діяльності)

Код основного виду економічної діяльності за ДК 009:2010

 

 

.

 

 

"___" ____________ 20__ року

Керівник

М. П.

______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

Додаток 4
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в ___________________________________________________
(район, місто, область)

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ________________________________________________________

Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

Повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва
N _____ від "___" ____________ 20__ року управлінню Пенсійного фонду України

в ________________________________
(район, місто, район у місті, область)

1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 237 "Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності" страхувальника віднесено до _________ класу професійного ризику виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності ____________________________________________________,

_____________________________________________ КВЕД
(назва основного виду економічної діяльності)

 

 

.

 

 

2. Відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" для даного страхувальника розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування змінено з "___" ____________ 20__ року і він становить ___________.

Начальник відділення
виконавчої дирекції Фонду

М. П.

____________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 5
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ________________________________________________________

Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________________________________

______________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)

Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 20__ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним.

 

 

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Найменування виду економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

100 %

 

100 %

____________
* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".

 

Керівник

____________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

____________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

М.П.

"___" ____________ 20__ року

Прийняв звіт

____________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Додаток 6
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Направлення на проведення перевірки N ____ від "___" ____________ 20__ року

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та на підставі наказу _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
від ____________ N ________________
з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року буде проведено
_____________________________________________________________________________ перевірку
(планову / позапланову)

за період господарської діяльності з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер
та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади і мають відмітку у паспорті))
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання страхувальника)

Підстава для здійснення перевірки _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Предмет перевірки ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інформація про здійснення попередньої перевірки __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(тип перевірки і строк її здійснення)

Місце проведення перевірки ____________________________________________________________

Склад осіб, що здійснюють перевірку

 

N з/п

Посада

П. І. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дійсне при пред'явленні службових посвідчень.

 

Начальник робочого органу
виконавчої дирекції Фонду


___________________
(підпис)


__________________________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

Додаток 8
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Журнал
реєстрації направлень на проведення перевірок

______________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N
з/п

Прізвище, ініціали особи, яка провела перевірку

Номер і дата наказу

Номер направлення

Дата видачі

На який термін

Повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб

Реєстраційний номер платника єдиного внеску

Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)

Місцезнаходження (місце проживання)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в ___________________________________________________
(район, місто, область)
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження та контактний телефон)

АКТ
перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності

N ____

від ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я,
по батькові - для фізичних осіб)

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ________________________________________________________

Реєстраційний номер платника єдиного внеску _____________________________________________

Поштова адреса, телефон ________________________________________________________________

Банківські реквізити ____________________________________________________________________

Основний вид економічної діяльності _____________________________________________________
(назва виду економічної діяльності)

КВЕД ___, клас професійного ризику виробництва ___ та розмір єдиного внеску ___.

На підставі статті 241 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та згідно з наказом __________________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
від ____________ N ___ і направленням на проведення перевірки платника єдиного внеску N ____ від ____________ 20__, підписаним начальником ___________________________________________,
найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

проведено планову/позапланову перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей
(потрібне підкреслити)
про види економічної діяльності (у тому числі основний) за період з _________________________ по
(дата)
__________________________.
(дата)

Перевірку розпочато ____________________________, закінчено ______________________________.
(дата)                                                                                                      (дата)
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснює перевірку)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника, його заступника, головного бухгалтера або
уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планової/позапланової/не було взагалі;
(потрібне підкреслити)

була проведена в період з ____________ по ______. Акт перевірки від ____________ року N _____.

Питання, що підлягають перевірці:

об'єм реалізації товарів, робіт, послуг та звірки їх із записами в регістрах бухгалтерського обліку;

розподіл чисельності працівників за видами економічної діяльності;

дані відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності;

вид діяльності, заявлений страхувальником як основний.

Перевіркою встановлено:

 

 

Рік

Основний вид економічної діяльності

Відхилення розміру єдиного внеску
(+, -)

 

 

за даними документів, наданих для взяття на облік в органі Пенсійного фонду, або відомостей, наданих державним реєстратором

за даними бухгалтерських та інших підтверджувальних документів

 

 

КВЕД

клас професійного ризику виробництва

розмір єдиного внеску, %

КВЕД

клас професійного ризику виробництва

розмір єдиного внеску, %

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний вид економічної діяльності на момент перевірки (за результатами роботи підприємства за минулий календарний рік): ______________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності)
КВЕД _____, клас професійного ризику виробництва _____ та розмір єдиного внеску _____________

Причини розбіжності у визначенні основного виду економічної діяльності ______________________

Висновки та пропозиції

Віднести страхувальника до ___ класу ризику виробництва з урахуванням його фактичного основного виду економічної діяльності, встановленого перевіркою; розмір єдиного внеску відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" ___ з ____________ 20___.

У разі незгоди з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті, посадові особи платника мають право подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду зауваження, заперечення до акта перевірки.

_____________________________________
(посада(и) особи (осіб), що здійснює(ють) перевірку)

_______________
(підпис(и))

_____________________
(прізвище(а), ініціали)

Підтверджуємо, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність платника за період, що перевіряється, немає.

_____________________________
(посада керівника)

(М. П. страхувальника)

________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

_____________________________
(головний бухгалтер)

________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки
________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

З обов'язками, правами страхувальників та порядком оскарження рішень і дій працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду ознайомлений.

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один примірник акта отримав ___.___.20__

Керівник (головний бухгалтер) страхувальника,
фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності (уповноважена ним особа)

___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Додаток 10
до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)


Журнал реєстрації актів перевірок

________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)

N
з/п

Повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб

Реєстраційний номер платника єдиного внеску

Ідентифікаційний код юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)

Дата акта перевірки

Номер акта перевірки

Вид перевірки (планова/
позапланова)

Відмітка про вручення (дата вручення) або невручення акта

Інформація про відмову від підписання акта перевірки

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3