Наказ Держкомстату N 308 від 28.07.2010 р. «Про затвердження Змін до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 липня 2010 року N 308

Про затвердження Змін до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності, затвердженої наказом Держкомстату від 14.02.2007 р. N 45

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Зміни до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності (далі - Зміни), затвердженої наказом Держкомстату від 14.02.2007 р. N 45 "Про затвердження Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності", що додаються.

2. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Колеснік В. І.

Голова

О. Г. Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
28.07.2010 р. N 308

Зміни

до Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції і (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності, затвердженої наказом Держкомстату від 14.02.2007 р. N 45

1. У назві та тексті Методики розрахунку показника "обсяг виробленої продукції (робіт, послуг)" по місцевих одиницях виду економічної діяльності (далі - Методика) слова "місцева одиниця виду економічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "місцева одиниця за видом економічної діяльності".

2. У передмові:

2.1. Після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту: "Розглянуто джерела інформації для здійснення розрахунку, наведено приклади". Абзац третій уважати четвертим.

2.2. Після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "Методика підготовлена департаментом міжгалузевої статистики підприємств і департаментом макроекономічної статистики Держкомстату з урахуванням рекомендацій, наданих у рамках проекту TACIS "Статистика - 8" експертом ЄС М. Піетреану (Національний інститут статистики Румунії).

3. У розділі 2:

3.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"Місцева одиниця за видом економічної діяльності - це статистична одиниця, яка здійснює тільки один вид економічної діяльності та розташована в географічно визначеному місці".

3.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Середня кількість працівників - складається з середньооблікової кількості штатних працівників, середньої кількості зовнішніх сумісників, середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами".

3.3. Абзац шостий виключити.

4. Розділ 3 викласти в такій редакції:

"3. Джерела інформації

Форма N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства":

- обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) за видами економічної діяльності (підрозділ 2.1, гр. 1; розділ 7, гр. 1); обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду, за видами економічної діяльності (підрозділ 2.1, гр. 2);

- вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві, за видами економічної діяльності (підрозділ 2.3, гр. 3);

- середня кількість працівників (включаючи штатних і позаштатних працівників) (підрозділ 2.1, гр. 3; розділ 7, гр. 2);

- продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства за видами економічної діяльності (підрозділ 2.1, гр. 4);

- запаси поточних біологічних активів (підрозділ 2.4, гр. 1 - на початок року, гр. 2 - на кінець року);

- запаси незавершеного виробництва (підрозділ 2.4, гр. 3 - на початок року, гр. 4 - на кінець року);

- запаси готової продукції (підрозділ 2.4, гр. 5 - на початок року, гр. 6 - на кінець року)".

5. У підрозділі 4.1:

5.1. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"- к - збільшення (зменшення) залишків запасів за видами економічної діяльності розраховується за даними підрозділу 2.4 ф. N 1-підприємництво (річна) так:

к = (ряд. Ск гр. 2 - ряд. Ск гр. 1) + (ряд. Ск гр. 4 - ряд. Ск гр. 3) + (ряд. Ск гр. 6 - ряд. Ск гр. 5);

(2)".

5.2. Після абзацу шостого доповнити новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"Показник виробленої продукції за видом діяльності підприємства, що розраховується на I етапі, може бути від'ємним у таких випадках:

- різкого зменшення запасів за видом економічної діяльності (к) (к < 0) при незначному обсязі реалізації продукції цього виду діяльності та за наявності даних щодо продукції інтегрованої діяльності (гр. А підрозділу 2.2 ф. N 1-підприємництво (річна) = к);

- у разі перевищення витрат на придбання товарів для подальшого перепродажу без додаткової обробки на підприємстві над показником обсягу реалізованої продукції (РПК < ТПК).

У таких випадках проводиться процедура "занулювання" від'ємних значень".

6. У підрозділі 4.2:

6.1. Після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: "Якщо по місцевій одиниці за видом економічної діяльності, код якої збігається з кодом головного підприємства з додаванням наприкінці трьох нулів (хххххххх000, де хххххххх - код головного підприємства), відсутній показник реалізованої продукції (РПкхххххххх000 = 0), то розподіл обсягу виробленої продукції по місцевих одиницях за видами економічної діяльності (кі) здійснюється без урахування такої місцевої одиниці за видом економічної діяльності".

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати відповідно сьомим та восьмим.

6.2. Абзац сьомий після слів "б) для усіх інших видів економічної діяльності обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) місцевої одиниці за видом економічної діяльності розраховується:" доповнити текстом такого змісту:

" - у разі наявності даних за показником обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності (к) (розділ 2.1, гр. 1) - за формулою:".

Після формули "ВПкм = ВПк х Вкм" додати слова "якщо РПк > 0," та додати визначення "де ВПк - обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності підприємства;".

6.3. Абзац восьмий після слів "де РПкм - обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) місцевої одиниці за видом економічної діяльності (к) (розділ 7, гр. 1)" доповнити текстом такого змісту:

"РПк - обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності;

- у разі відсутності даних за показником обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності (к) (підрозділ 2.1, гр. 1) - за формулою:

ВПкм = ВПк х ВЧкм, якщо РПк = 0,

(9)

де ВПк - обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності (к) підприємства;

ВЧкм - питома вага місцевої одиниці за видом економічної діяльності у загальній кількості працівників відповідного виду економічної діяльності (к) підприємства".

6.4. Доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"При цьому ВЧкм = ЧПкм / ЧПк,

(10)

де ЧПкм - середня кількість працівників місцевої одиниці за видом економічної діяльності (к) (розділ 7, гр. 2);

ЧПК - середня кількість працівників за видом економічної діяльності (к) (підрозділ 2.1 гр. 3)".

7. Замість Прикладу навести Приклад 1 та Приклад 2 у такій редакції:

"Приклад 1:

Етап I. Розрахунок обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) по підприємству в цілому за наявними видами економічної діяльності.

Підприємство А. Наявні види економічної діяльності:

 

підклас 01.11.0

підклас 01.23.0

підклас 11.10.1

підклас 23.20.0

підклас 45.12.0

підклас 80.10.1

підклас 80.42.0

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності (РПк), тис. грн.

736,4

114,9

501,2

18153,7

2115,0

-

56,0

Середня кількість працівників за видом економічної діяльності (ЧПк), осіб

52

27

1100

415

321

19

24

Обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду за видом економічної діяльності (ППк), тис. грн.

-

-

-

4150,0

-

-

-

Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві за видом економічної діяльності (ТПк), тис. грн.

-

-

-

-

-

-

-

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства за видом економічної діяльності (ВСк), тис. грн.

-

-

-

-

1368,0

89,0

147,0

Запаси (підрозділ 2.4.)

гр. 1 = 70,3,
гр. 2 = 90,1

гр. 1 =20,7,
гр. 2 = 25,5

гр. 5 = 58,5,
гр. 6 = 71,6

гр. 3 = 111,0
гр. 4 =181,7
гр. 5 = 201,6
гр. 6 = 339,0

гр. 3 = 131,2
гр. 4 = 141,8

-

-

Збільшення (зменшення) залишків запасів за видом економічної діяльності (к), тис. грн.

19,8

4,8

13,1

208,1

10,6

-

-

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) (ВПк), тис. грн.

756,2

119,7

514,3

14211,8

3493,6

89,0

203,0

1) ВП01.11.0 = РП01.11.0 + DС01.11.0 = 736,4 + 19,8 = 756,2

01.11.0 = ряд. С01.11.0 гр. 2 - ряд. С01.11.0 гр. 1 = 90,1 - 70,3 = 19,8

2) ВП01.23.0 = РП01.23.0 + DС01.23.0 = 114,9 + 4,8 = 119,7

01.23.0 = ряд. С01.23.0 гр. 2 - ряд. С01.23.0 гр. 1 = 25,5 - 20,7 = 4,8

3) ВП11.10.1 = РП11.10.1 + DС11.10.1 = 501,2 + 13,1 = 514,3

11.10.1 = ряд. С11.10.1 гр. 6 - ряд. С11.10.1 гр. 5 = 71,6 - 58,5 = 13,1

4) ВП23.20.0 = РП23.20.0 - ПП23.20.0 + DС23.20.0 = 18153,7 - 4150,0 + 208,1 = 14211,8

23.20.0 = (ряд. С23.20.0 гр. 4 - ряд. С23.20.0 гр. 3) + (ряд. С23.20.0 гр. 6 - ряд. С23.20.0 гр. 5) = (181,7 - 111,0) + (339,0 - 201,6) = 208,1

5) ВП45.12.0 = РП45.12.0 + ВС45.12.0 + DС45.12.0 = 2115,0 + 1368,0 +10,6 = 3493,6

45.12.0 = ряд. С45.12.0 гр. 4 - ряд. С45.12.0 гр. 3 = 141,8 - 131,2 = 10,6

6) ВП80.10.1 = ВС80.10.1 = 89,0

7) ВП80.45.0 = РП80.45.0 + ВС80.45.0 = 56,0 + 147,0 = 203,0.

Етап II. Розрахунок обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) по місцевих одиницях за видом економічної діяльності.

Підприємство А. Наявні види економічної діяльності:

 

підклас 01.11.0

підклас 01.23.0

підклас 11.10.1

підклас 23.20.0

підклас 45.12.0

підклас 80.10.1

підклас 80.42.0

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) місцевої одиниці за видом економічної діяльності (РПкм), тис. грн.:

 

 

 

 

 

 

 

- по I місцевій одиниці

506,4

114,9

390,2

-

1100,0

-

-

- по II місцевій одиниці

230

-

111

18153,7

1015,0

-

56,0

Середня кількість працівників місцевої одиниці за видом економічної діяльності (ЧПкм), осіб:

 

 

 

 

 

 

 

- по I місцевій одиниці

36

27

300

-

170

19

-

- по II місцевій одиниці

16

-

800

415

151

-

24

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) по місцевих одиницях за видом економічної діяльності (ВПкм), тис. грн.:

 

 

 

 

 

 

 

- по I місцевій одиниці

523,3

119,7

140,4

-

1850,2

89,0

-

- по II місцевій одиниці

232,9

-

373,9

14211,8

1643,4

_

203,0

1) ВП01.11.01 = ВП01.11.0 х ВЧ01.11.01 = 756,2 х 0,692 = 523,3

ВЧ01.00.01 = ЧП01.11.01/ЧП01.11.0 = 36/52 = 0,692

2) ВП01.00.02 - ВП01.11.0 х ВЧ01.11.02 = 756,2 х 0,308 = 232,9

ВЧ01.11.02 = ЧП01.11.02/ЧП01.11.0 = 16/52 = 0,308

3) ВП01.23.01 = ВП01.23.0 х ВЧ01.23.01 = 119,7 х 1,0 = 119,7

ВЧ01.23.01 = ЧП01.23.01/ЧП01.23.0 = 27/27 = 1,0

4) ВП11.10.11 = ВП11.10.1 х ВЧ11.10.11 = 514,3 х 0,273 = 2467,2

ВЧ11.10.11 = ЧП11.10.11/ЧП11.10.1 = 300/1100 = 0,273

5) ВП11.10.12 = ВП11.10.1 х ВЧ11.10.12 = 514,3 х 0,727 = 6579,3

ВЧ11.10.12 = ЧП11.10.12/ЧП11.10.1 = 800/1100 = 0,727

6) ВП23.20.02 = ВП23.20.0 х ВЧ23.20.02 = 14211,8 х 1,0 = 14211,8

ВЧ23.20.02 = ЧП23.20.02/ЧП23.20.0 = 415/415 = 1,0

7) ВП45.12.01 = ВП45.12.0 х ВЧ45.12.01 = 3493,6 х 0,530 = 1850,2

ВЧ45.12.01 = ЧП45.12.01/ЧП45.12.0 = 170/321 = 0,530

8) ВП45.12.02 = ВП45.12.0 х ВП45.12.02 = 3493,6 х 0,470 = 1643,4

ВЧ45.12.02 = ЧП45.12.02/ЧП45.12.0 = 151/321 = 0,470

9) ВП80.10.11 = ВП80.10.1 х ВЧ80.10.11 = 89,0 х 1 = 89,0

ВЧ80.10.11 = ЧП80.10.11/ЧП80.10.1 = 19/19 = 1

10) ВП80.42.02 = ВП80.42.0 х В80.42.02 = 203,0 х 1,0 = 203,0

В80.42.02 = РП80.42.02/РП80.42.0 = 56/56 = 1,0.

Приклад 2:

Етап I. Розрахунок обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) по підприємству в цілому за наявними видами економічної діяльності.

Підприємство В. Наявні види економічної діяльності:

 

підклас 15.96.0

підклас 15.98.0

підклас 51.34.0

підклас 74.40.0

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) за видом економічної діяльності (РПк), тис. грн.

1019,5

156,3

16,9

-

Середня кількість працівників за видом економічної діяльності (ЧПк), осіб

965

191

4

227

Обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний підрядником на умовах підряду за видом економічної діяльності (ППк) тис. грн.

-

-

-

-

Вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на цьому підприємстві за видом економічної діяльності (ТПк), тис. грн.

-

-

14,6

-

Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства за видом економічної діяльності (ВСк), тис. грн.

-

-

-

10,9

Запаси
(підрозділ 2.4)

гр. 3 = 5,1,
гр. 4 = 11,8,
гр. 5 = 11,2,
гр. 6 = 21,3

гр. 5 = 1,5,
гр. 6 = 2,0

-

-

Збільшення (зменшення) залишків запасів за видом економічної діяльності (к), тис. грн.

16,9

0,5

-

-

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) (ВПк), тис. грн.

1036,4

156,8

2,3

10,9

1) ВП15.96.0 = РП15.96.0 - ПП15.96.0 + DС15.96.0 = 1019,5 - 0 + 16,9 = 1036,4

15.96.0 = (ряд. С15.96.0 гр. 4 - ряд. С15.96.0 гр. 3) + (ряд. С15.96.0 гр. 6 - ряд. С15.96.0 гр. 5) = (11,8 - 5,1) + (21,3 - 11,2) = 6,7 + 10,1 = 16,8

2) ВП15.98.0 = РП15.98.0 - ПП15.98.0 + DС15.98.0 = 156,3 - 0 + 0,5 = 156,8

15.98.0 = ряд. С15.98.0 гр. 6 - ряд. С15.98.0 гр.5 = 2,0 - 1,5 = 0,5

3) ВП51.34.0 = РП51.34.0 - ТП51.34.0 = 16,9 - 14,6 = 2,3

4) ВП74.40.0 = РП74.40.0 + ВС74.40.0 = 0+10,9 =10,9

Етап II. Розрахунок обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) по місцевих одиницях за видом економічної діяльності.

Підприємство В. Наявні види економічної діяльності:

 

підклас 15.96.0

підклас 15.98.0

підклас 51.34.0

підклас 74.40.0

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) місцевої одиниці за видом економічної діяльності (РПкм), тис. грн.:

 

 

 

 

- по 1 місцевій одиниці

524,7

102,8

16,9

-

- по 2 місцевій одиниці

-

-

-

-

- по 3 місцевій одиниці

-

-

-

-

- по 4 місцевій одиниці

-

-

-

-

- по 5 місцевій одиниці

494,8

53,5

-

-

Середня кількість працівників місцевої одиниці за видом економічної діяльності (к) (ЧПкм), осіб:

 

 

 

 

- по 1 місцевій одиниці

620

134

4

-

- по 2 місцевій одиниці

-

-

-

90

- по 3 місцевій одиниці

-

-

-

95

- по 4 місцевій одиниці

-

-

-

42

- по 5 місцевій одиниці

345

57

-

-

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) по місцевих одиницях за видом економічної діяльності (ВПкм), тис. грн.:

 

 

 

 

- по 1 місцевій одиниці

665,4

110,1

2,3

-

- по 2 місцевій одиниці

-

-

 

4,3

- по 3 місцевій одиниці

-

-

-

4,6

- по 4 місцевій одиниці

-

-

-

2,0

- по 5 місцевій одиниці

371,0

46,7

-

 

1) ВП15.96.01 = ВП15.96.0 х ВЧ15.96.01 = 1036,4 х 0,642 = 665,4

ВЧ15.96.01 = ЧП15.96.01/ЧП15.96.0 = 620/965 = 0,642

2) ВП15.96.05 = ВП15.96.0 х ВЧ15.96.05 = 1036,4 х 0,358 = 371,0

ВЧ15.96.05 = ЧП15.96.05/ЧП15.96.0 = 345/965 = 0,358

3) ВП15.98.01 = ВП15.98.0 х ВЧ15.98.01 = 156,8 х 0,702 = 110,1

ВЧ15.98.01 = ЧП15.98.01/ЧП15.98.0 = 134/191 = 0,702

4) ВП15.98.05 = ВП15.98.0 х ВЧ15.98.05 = 156,8 х 0,298 = 46,7

ВЧ15.98.05 = ЧП15.98.05/ЧП15.98.0 = 57/191 = 0,298

5) ВП51.34.01 = ВП51.34.0 х В51.34.01 = 2,3 х 1 = 2,3

В51.34.01 = РП51.34.01/РП51.34.0 = 16,9/16,9= 1

6) ВП74.40.02 = ВП74.40.0 х ВЧ74.40.02 = 10,9 х 0,396 = 4,3

ВП74.40.02 = ЧП74.40.02/ЧП74.40.0 = 90/227 = 0,396

7) ВП74.40.03 = ВП74.40.0 х ВЧ74.40.03 = 10,9 х 0,419 = 4,6

ВП74.40.03 = ЧП74.40.03/ЧП74.40.0 = 95/227 = 0,419

8) ВП74.40.04 = ВП74.40.0 х ВЧ74.40.04 = 10,9 х 0,185 = 2,0

ВП74.40.04 = ЧП74.40.04/ЧП74.40.0 = 42/227 = 0,185".

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5