Роз'яснення Держстату N 17.4-12/28 від 10.07.2018 р. «Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили"»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 10.07.2018 р. N 17.4-12/28

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
________________ І. Вернер
10 липня 2018 року


Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження N 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили"

I. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" (далі - форма).

2. Показники форми ґрунтуються на даних таких первинних документів підприємства:

N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

N П-2 "Особова картка працівника";

N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

N П-5 "Табель обліку використання робочого часу";

N П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";

N П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".

3. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за N 1442/11722 (зі змінами), та Інструкції зі статистики заробітної плати (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати), затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713.

4. У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (дошкільні навчальні заклади, школи, спортивні заклади, заклади культури, медичні заклади) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад дошкільна освіта.

У формі з інформацією щодо підпорядкованої сільській або селищній раді установи (фельдшерсько-акушерський пункт, школа, дошкільний навчальний заклад) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад охорона здоров’я.

5. Форма складається з двох розділів. Показники розділу І відображають дані щодо кількості та оплаченого робочого часу працівників, розділу ІІ - щодо витрат роботодавця на утримання робочої сили.

6. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

рядок 060 графи 1 < або = рядок 050 графи 1;

рядок 090 графи 1 < або = 40;

(рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 + рядок 150) графи 1 < або = рядок 110 графи 1;

рядок 170 графи 1 < або = рядок 160 графи 1;

(рядок 190 + рядок 200) графи 1 < або = рядок 180 графи 1;

рядок 220 графи 1 < або = рядок 210 графи 1;

рядок 240 графи 1 < або = рядок 230 графи 1;

(рядок 260 + рядок 300) графи 1 < або = рядок 250 графи 1.

7. За відсутності даних відповідні рядки форми вміщують прочерки.

II. Показники щодо кількості працівників і оплаченого робочого часу

1. Рядок 010 містить дані про середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховану відповідно до положень глави 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2. Рядок 020 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, розраховану відповідно до положень пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Рядок не вміщує даних про працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації.

3. Рядок 030 містить дані про середню кількість працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники), рядок 040 - про середню кількість працівників, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами, розраховані відповідно до положень пункту 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Рядок 040 не вміщує даних про фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт із цим самим роботодавцем.

Приклад розрахунку середньої кількості працівників, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами, наведено в пункті 7 розділу ІІ цих Роз’яснень.

4. Рядок 050 містить дані про кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством або колективним договором. Цей рядок не містить інформації про час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

5. Рядок 060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в цьому рядку в повному обсязі.

6. Рядок 070 містить дані про кількість оплачених людино-годин зовнішнім сумісникам відповідно до табеля використання робочого часу.

7. Рядок 080 містить дані про кількість оплачених людино-годин працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, розраховану на основі тривалості робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника, встановленої на підприємстві.

Наприклад, підприємство працює 5 днів на тиждень. Норма тривалості робочого часу на тиждень для більшості працівників установлена на рівні 40 годин. Підприємство уклало цивільно-правові договори на виконання робіт з 19 особами терміном з 7 вересня до 25 грудня.

Під час розрахунку середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами у вересні враховуються 24 календарні дні (із 7 вересня), у жовтні - 31 календарний день, у листопаді - 30 календарних днів, у грудні - 25 календарних днів (до 25 грудня включно).

Середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується шляхом підсумовування кількості таких працівників за кожний календарний день періодів, протягом яких діяли договори, і ділення одержаної суми на число календарних днів у році:

(19 × 24 + 19 × 31 + 19 × 30 + 19 × 25) ÷ 365 = 6 осіб.

Кількість оплачених людино-днів працюючим за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується так:

19 × 24 + 19 × 31 + 19 × 30 + 19 × 25 = 2090 людино-днів.

Тривалість робочого часу на день для працюючих за цивільно-правовими договорами приймається на рівні встановленої на підприємстві:

40 годин ÷ 5 днів = 8 годин.

Кількість оплачених людино-годин працюючим за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується так:

2090 × 8 = 16720 людино-годин.

8. Рядок 090 містить інформацію щодо норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника (не може перевищувати 40 годин), установленої колективним договором або в іншому порядку для всіх або більшості працівників, зайнятих основним видом діяльності.

III. Показники щодо витрат на утримання робочої сили

1. Розділ ІІ форми містить дані щодо оплати праці, видатків на загальнообов’язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також інших витрат, пов’язаних з використанням найманої робочої сили.

2. Рядок 110 містить інформацію щодо прямої оплати праці, яка включає нарахування у грошовій формі, перелічені у рядках 120 - 150, а також такі:

відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

оплата надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні у розмірах і за розцінками, установленими чинним законодавством;

оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством;

суми, виплачені у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників.

3. Рядок 120 містить такі дані:

винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;

суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (товарів, послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою;

гонорари штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві;

оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника;

оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).

4. Рядок 130 містить суми нарахованих надбавок і доплат штатним працівникам до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством, зокрема, за:

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

інтенсивність праці;

роботу в нічний час;

керівництво бригадою;

високу професійну майстерність;

класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;

виконання особливо важливої роботи на певний термін;

знання та використання в роботі іноземної мови;

допуск до державної таємниці;

дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;

науковий ступінь;

нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах.

Рядок 130 також містить суми доплат до розміру мінімальної заробітної плати, надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених колективним договором.

5. Рядок 140 містить дані щодо премій та винагород штатним працівникам, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, тобто виплачуються не рідше ніж раз на квартал.

6. Рядок 150 містить дані щодо нарахувань працівникам, які не перебувають у штаті підприємства і не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників:

зовнішнім сумісникам;

працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами (за винятком фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності);

особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства;

звільненим працівникам професійних спілок;

особам, які працюють згідно з договорами між підприємствами про надання робочої сили (безробітні за період виконання громадських робіт, учні та студенти, які проходять виробничу практику на підприємстві чи залучені до тимчасової роботи на період канікул). У цьому рядку відображаються як суми, виплачені безпосередньо на підприємстві, так і перераховані іншим підприємствам, з якими укладено договір;

працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації;

звільненим працівникам.

7. Рядок 160 містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за невідпрацьований час:

оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток;

оплата додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;

оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору;

оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток;

суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;

оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;

оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;

оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;

оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні;

оплата простоїв не з вини працівника;

нарахування працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю);

нарахування працівникам, які брали участь у страйках.

8. Рядок 170 містить (з рядка 160) суми оплати всіх видів відпусток, передбачених законодавством або колективним договором.

9. Рядок 180 містить дані щодо премій та нерегулярних виплат штатним працівникам, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер:

винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);

премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;

премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші;

премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;

одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі;

грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків;

вартість безкоштовно наданих працівникам акцій;

кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між працівниками у разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства;

суми компенсації працівникам у разі невикористання відпусток;

матеріальна допомога, надана всім або більшості працівників, наприклад, на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом.

10. Рядок 190 містить (з рядка 180) дані щодо винагород за підсумками роботи за рік і щорічних винагород за вислугу років (стаж роботи), а рядок 200 - щодо матеріальної допомоги, наданої всім або більшості працівників.

11. Рядок 210 містить дані щодо заробітної плати штатних працівників у натуральній формі, а також наданих їм пільг, послуг і допомоги в натуральній і грошовій формах:

вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці;

вартість безоплатно наданих працівникам, зайнятим в окремих видах діяльності, вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати або здешевлення. При цьому рядок 220 містить дані про вартість зазначених товарів та послуг, наданих відповідно до законодавства;

суми компенсації витрат працівників (не передбачені законодавством) з оплати житла (оплати житлово-комунальних послуг, місця в гуртожитку, що не перебуває на балансі підприємства, найму житла тощо);

вартість безкоштовно наданих продуктів харчування (крім молока та лiкувально-профiлактичного харчування, надання яких пов’язане з умовами праці) або суми грошової компенсації за них;

оплата (повністю або частково, у вигляді талонів) підприємством харчування працівників у їдальнях, буфетах, профілакторіях;

витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту за особистими потребами згідно з нормами, передбаченими галузевими угодами та колективними договорами;

вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду, не пов’язаного з виконанням виробничих завдань;

вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;

вартість подарунків до свят і пам’ятних дат.

Рядок 210 не містить даних про вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати.

12. Рядок 230 містить дані щодо витрат роботодавця на забезпечення працівників житлом, зокрема:

витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його обслуговування;

витрати на погашення позик, виданих працівникам, або відсотків за користування ними, субсидії, що не підлягають поверненню, для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво тощо;

вартість житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій у будівництво житла (також окремо міститься у рядку 240).

13. Рядок 250 містить дані щодо витрат на соціальне забезпечення працівників, виділених у рядках 260 і 300, а також таких:

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами на користь працівників;

страхові внески підприємств, пов’язані з добровільним страхуванням працівників та членів їхніх сімей (особистим, медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);

соціальні допомоги та виплати (крім передбачених законодавством) працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, при народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми за рахунок коштів підприємства;

надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що працюють;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективними договорами;

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;

суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;

суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;

витрати підприємств на оплату послуг із лікування та медичних оглядів працівників, які були надані закладами охорони здоров’я, уключаючи протезування;

вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

матеріальна допомога, яка надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей.

14. Рядок 260 містить суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані роботодавцем на суми нарахованої заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

15. Рядок 300 містить суми, нараховані працівникам згідно з Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 440.

16. Рядок 310 містить дані щодо витрат на підготовку та підвищення кваліфікації працівників, пов’язані з виробничою необхідністю, зокрема:

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу або місця проведення навчання та назад;

витрати на утримання навчальних будівель і приміщень, оренду приміщень для проведення навчання, придбання навчальних посібників та матеріалів;

оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства.

17. Рядок 320 містить дані щодо витрат на культурно-побутове обслуговування працівників, зокрема:

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних навчальних закладів та інших громадських служб;

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;

проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, уключаючи оренду приміщень;

організацію гуртків, студій, клубів, виставок-продажу виробів самодіяльної творчості, ярмарків тощо;

придбання театральних костюмів, спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату;

оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;

вартість абонементів у спортивні та оздоровчі заклади;

передплати на газети та журнали;

оплату за утримання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах або її здешевлення;

оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;

благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;

відрахування коштів профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.

18. Рядок 330 містить дані щодо витрат роботодавця, які не віднесені до вищеперелічених, зокрема:

витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;

вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання у разі невидачі адміністрацією;

вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);

витрати на користування мобільним зв’язком для виробничих потреб;

витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

витрати на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язаного з виробничою необхідністю;

витрати на оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон та віз;

витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;

виплати колишнім працівникам підприємства, які не входять до фонду оплати праці.

19. Рядок 340 містить дані щодо сум адміністративно-господарських санкцій, які сплачуються підприємствами за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

20. Рядок 350 містить дані щодо сум компенсації частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, яких роботодавець працевлаштував на новостворені робочі місця, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

21. Розділ ІІ форми не вміщує таких даних:

допомога, нарахована працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);

винагорода, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;

додаткові виплати працівникам за рахунок бюджетних коштів, наприклад, нарахування згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;

надані працівникам суми займів, що підлягають поверненню;

витрати на капітальне будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.

22. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" від 07.08.2014 р. N 18.1-12/26 є недійсними з 01 січня 2019 року.

Директор департаменту
статистики праці

І. Сеник

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Серпень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6