Наказ Держкомстату N 114 від 11.05.2011 р. «Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 травня 2011 року N 114

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної служби статистики України
від 13 серпня 2013 року N 248

(Зміни, передбачені пунктом 2 Змін, затверджених наказом Державної служби статистики України від 13 серпня 2013 року N 248, не внесені у зв’язку з відсутністю анотацій)

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести Методологічні положення, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
11.05.2011 р. N 114


Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

(У тексті Методологічних положень слова "сукупність звітних одиниць" в усіх відмінках замінено словами "сукупність одиниць" у відповідних відмінках; слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінено словами "Держстат України" у відповідних відмінках; слова "худоби та птиці" в усіх відмінках замінено словами "сільськогосподарських тварин" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної служби статистики України від 13 серпня 2013 року N 248)

1. Загальні положення

Ці Методологічні положення визначають порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами, порядок розробки і поширення його результатів, принципи формування сукупності одиниць, яка охоплюється формами N 21-заг (річна) і N 21-заг (місячна).

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про інформацію", "Про державну статистику", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499) "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України", наказу Держкомстату, Мінагрополітики і Держкомзему від 26.04.2000 N 127/53/48 "Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України" та наказів Держкомстату від 21.12.2009 N 481 "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" і від 29.12.2009 N 498 "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього".

2. Визначення термінів та основних понять

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у тлумаченнях, визначених глосарієм до плану статистичного спостереження, Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, а також у значеннях:

Реалізація сільськогосподарської продукції - це обсяги (у натуральному та вартісному виразі) власно виробленої продукції, яка реалізована сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами: переробним підприємствам (включаючи організації споживкооперації), на ринку, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), за іншими напрямами.

Підприємство, яке займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (крім малих) - підприємство (юридична особа), яке незалежно від підпорядкування, організаційно-правової форми господарювання відповідає нижченаведеним критеріям:

1) основний або один із другорядних видів діяльності за КВЕД відноситься до групи 01.1 - 01.6 секції А;

(абзац четвертий розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

2) наявність у користуванні площі сільськогосподарських угідь більше 100 га;

3) наявність чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин за видами: від 30 голів великої рогатої худоби та/або від 30 голів свиней, та/або від 30 голів овець та кіз, та/або від 10 голів коней, та/або від 2000 голів птиці всіх видів.

(абзац шостий розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

3. Методологічні та практичні етапи організації та проведення державного статистичного спостереження

3.1. Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Метою проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є отримання статистичної інформації про обсяги та середні ціни реалізації власно виробленої аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за різними напрямами, визначення питомої ваги окремих напрямів і окремих регіонів у загальному обсязі реалізації, а також обсяги запасів зернових культур, насіння соняшнику та цукру на підприємствах, що займаються їхнім виробництвом, і обсяги отриманих дотацій за реалізацію переробним підприємствам власно виробленої продукції.

Основні принципи організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами базуються на єдиних методологічних підходах, які забезпечують співставну динаміку інформації про обсяги та середні ціни реалізації власно виробленої аграрної продукції.

Результатом проведення державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є первинна й узагальнена інформація, яку використовують для відстеження динаміки обсягів і середніх цін реалізації аграрної продукції за її видами та напрямами реалізації; розрахунку індексів фізичного обсягу та індексів цін реалізації сільськогосподарської продукції.

Державне статистичне спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами має такі основні характеристики:

Вид державного статистичного спостереження:

за ступенем охоплення одиниць - несуцільне основного масиву;

за часом реєстрації даних - поточне.

Організаційна форма державного статистичного спостереження: статистична звітність.

Спосіб державного статистичного спостереження: документальний облік.

Одиниця державного статистичного спостереження: підприємство.

Респондент державного статистичного спостереження: юридична особа, що здійснює сільськогосподарську діяльність і реалізує власно вироблену продукцію.

Органи, які здійснюють державне статистичне спостереження: Держстат України, територіальні органи державної статистики.

Місце проведення державного статистичного спостереження: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь.

Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження:

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального

устрою України.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами органи державної статистики здійснюють за формами N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік" (річна) і N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - __________ 20__ року" (місячна) на основі інструкції щодо їх заповнення.

Підставою для заповнення форм N 21-заг (річна, місячна) є приймальні, складські квитанції, прості та подвійні складські свідоцтва, товарно-транспортні накладні підприємств та інші первинні документи бухгалтерського обліку.

Державне статистичне спостереження за формами N 21-заг (річна, місячна) проводиться як несуцільне основного масиву й поширюється на великі та середні підприємства - юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання та підпорядкування, основний або другорядний код економічної діяльності яких відноситься до групи 01.1 - 01.6 секції А за КВЕД. Також у коло респондентів уключаються підприємства, незалежно від їх розміру, що займаються виробництвом льону, тютюну, хмелю, грибів, квітів, меду або іншої малопоширеної продукції, яка відображається у формі N 21-заг (річна). Форму N 21-заг (місячна) респонденти подають щомісячно 11 разів на рік (крім звіту за січень - грудень, який складають за показниками форми N 21-заг (річна)).

(абзац третій пункту 3.2.1 розділу III у редакції наказу
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Бланки державного статистичного спостереження за формами N 21-заг (річна, місячна) містять показники, які заповнюються зростаючим підсумком із початку року (крім обсягів наявності безпосередньо в господарстві продукції, які заповнюються станом на кінець звітного періоду) і характеризують обсяги реалізації власно виробленої продукції та різними напрямами, а також обсяги продукції, яка передана на переробку на давальницьких засадах, та суми одержаних підприємством дотацій від реалізації переробним підприємствам сільськогосподарських тварин в живій вазі та молока. Форма N 21-заг (місячна) містить інформацію про реалізацію сільськогосподарської продукції за основними її видами, а форма N 21-заг (річна) - за розширеним переліком сільськогосподарської продукції і обсяги переробки у власних (орендованих) цехах власно виробленої продукції.

3.2.2. Процедури проведення та розробки державного статистичного спостереження, поширення його результатів

Форми N 21-заг (річна, місячна) складає підприємство-юридична особа, що здійснює сільськогосподарську діяльність, і подає на паперових носіях органу державної статистики за місцезнаходженням респондента в терміни, визначені на бланках форм. Якщо зазначені форми державного статистичного спостереження респондент надсилає як електронні звіти, їх подання органам державної статистики здійснюється відповідно до встановленого порядку.

(абзац перший пункту 3.2.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Після отримання цих форм у розрізі респондентів на всіх рівнях обробки органи державної статистики здійснюють аналіз первинних даних, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний і арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) та передачу вивіреної інформації на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за цими формами формуються у розрізі:

- на районному рівні: зведена інформація за районом у цілому;

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому та у розрізі районів;

- на державному рівні: зведена інформація по країні у цілому та у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь).

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами є:

експрес-випуски: "Стан сільського господарства України";

статистичні бюлетені: щомісячний "Статистичний бюлетень N 1"; "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України", "Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами", "Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою";

статистичні збірники: "Україна у цифрах", "Статистичний щорічник України", "Регіони України", "Сільське господарство України", "Індекси цін виробників";

доповіді: "Про соціально-економічне становище України", "Сільське господарство України";

таблиці для веб-сайту центрального органу виконавчої влади з питань статистики та запитальників міжнародних статистичних організацій.

На запити користувачів органи державної статистики статистичну інформацію за формами N 21-заг (річна, місячна) можуть надавати у паперовому вигляді, на магнітних, електронних носіях, засобами зв'язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування у порядку та умовах, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

(абзац чотирнадцятий пункту 3.2.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

4. Загальна схема й організація робіт із формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження

Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупності одиниць є:

Реєстр статистичних одиниць у сільському господарстві, мисливстві, лісовому і рибному господарстві - "АГРО";

(абзац другий частини першої розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Абзац третій частини першої розділу IV вилучено

(згідно з наказом Державної служби
статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

перелік респондентів за формою N 21-заг (місячна) за січень-жовтень звітного року.

Сукупність одиниць за формами N 21-заг (місячна, річна) формується для проведення державного статистичного спостереження у році, наступному за звітним.

До сукупності одиниць включають об'єкти, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

NN п/п

Критерії формування сукупності

Класифікації

Ознака критеріїв формування

1.

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11

2.

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

Підприємство (1)

3.

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

незалежно від організаційно-правової форми господарювання

4.

Вид економічної діяльності

КВЕД

основний або другорядний вид діяльності відноситься до групи 01.1 - 01.6 секції А

5.

Територіальні одиниці

КОАТУУ

відповідно до адміністративно-територіального устрою

6.

Розмір підприємства

Довідник ознак розміру підприємств

середнє (02)
велике (03)

7.

Ознака економічної діяльності

х

активне

(частина третя розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Формування генеральної сукупності одиниць проводять на основі частини I "Підприємства" Реєстру "АГРО" за показниками, які він містить у відповідних модулях.

(частина четверта розділу IV у редакції наказу Державної
служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Частину п'яту розділу IV вилучено

(згідно з наказом Державної служби
статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Після відбору об'єктів за Реєстром "АГРО" департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища здійснює співставлення та відповідне уточнення інформації з фактичними переліками підприємств за формами N 21-заг (місячна, річна), N 24-сг (місячна), N 37-сг (місячна), N 29-сг (річна), N 50-сг (річна) та формують сукупність одиниць, які будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами.

(частина шоста розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Сформовану сукупність одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами розсилають територіальним органам державної статистики в електронному вигляді. Територіальні органи державної статистики опрацьовують отриману сукупність одиниць, доповнюють її відсутніми реквізитами (адреси, поштові індекси тощо) та уточнену повертають на державний рівень у встановлені терміни.

Протягом року на підставі отриманої з адміністративних джерел або безпосередньо від підприємств інформації щодо змін у площі сільськогосподарських угідь, чисельності сільськогосподарських тварин та змін у демографії підприємства (початок або припинення діяльності, утворення на його базі нових підприємств тощо) департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держстату України приймає рішення щодо доцільності внесення змін до складу визначених сукупностей одиниць.

(частина восьма розділу IV у редакції наказу Державної
служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

При цьому при розгляді змін дотримуються такі підходи:

- у разі реструктуризації сільськогосподарського підприємства, дані щодо обсягів реалізації сільськогосподарської продукції у таких підприємствах (без розподілу реалізації продукції до реструктуризації) залишаються в базі даних протягом усього звітного року;

- новостворені підприємства, які утворилися у звітному році, у т. ч. на базі одиниць (основного масиву) шляхом їх реорганізації (поділу підприємства на декілька, виділу у нове, злиття підприємств в одне тощо), включаються до сукупності одиниць за умови дозволу Держстату України;

(абзац третій частини дев'ятої розділу IV у редакції наказу
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

- ліквідовані сільськогосподарські підприємства, підприємства-банкрути, а також підприємства, які припинили (тимчасово або повністю) свою діяльність із будь-яких інших причин, залишаються у сукупності одиниць із відповідною відміткою, а обсяги реалізованої ними продукції - у базі даних протягом усього звітного року.

 

Додаток 1


Формування сукупності одиниць державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 13.08.2013 р. N 248)

Література

1. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) N 2657-XI від 2 жовтня 1992 року.

2. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств, Держкомстат, 2009.

3. Глосарій до плану статистичного спостереження, Держкомстат, 2009.

4. Термінологічний словник/[наук. керівник О. О. Васєчко]. - 1-е вид. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 140 с.

5. Статистика: підручник/[С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.]; за наук. ред. С. С. Герасименка - [2-ге вид.]. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

6. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо стану тваринництва, затверджені наказом Держкомстату від 31.01.2011 р. N 75.

7. Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва, затверджені наказом Держкомстату від 11.04.2011 р. N 88.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4