Лист ДПАУ N 5187/Н/28-8015 від 30.07.2010 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.07.2010 р. N 5187/Н/28-8015

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо деяких проблемних питань застосування чинного законодавства, спрямоване до народного депутата України. З урахуванням Вашої прохання відповідь на підняті проблеми надано у формі "Питання - відповідь" (додається).

Додаток: на 5 арк.

Заступник Голови

С. Лекарь

Додаток
до листа ДПА України
30.07.2010  р.N 5187/Н/28-8015

Проблемні питання прийому та обробки електронної податкової звітності

1. Чи має бути безкоштовним прийом електронної звітності, чи є обов'язковим користування послугами спецоператора для подання такої звітності? Чи справді, якщо платник побажав представити звітність в електронному вигляді, то відповідний орган зобов'язаний її прийняти, не посилаючи платника до якихось там комерційним спецоператорам?

ДПА України є органом виконавчої влади, що надають послуги з прийому та обробці електронної податкової звітності на безкоштовній основі. Що стосується плати за користування програмним забезпеченням з ведення бухгалтерського обліку, вартості засобів електронного цифрового підпису та реєстрації в системах операторів електронної звітності, то дане питання відноситься до компетенції їх власників і грунтується на договірних засадах із замовниками даних послуг.

Таким чином, платник податків добровільно приймає рішення про передачу електронної звітності (за наявності електронно-цифрових підписів та укладеного договору з органами ДПС) безпосередньо в ДПА України безкоштовно або через операторів електронної звітності. Зазначена інформація доводиться працівниками органів ДПС до платників податків і висвітлена на офіційному сайті ДПА України.

2. Чи відповідає законодавству спонукання подавати звітність до Державної податкової адміністрації України, а саме в електронному вигляді (створення певних перешкод для звіту у звичному "паперовому" вигляді)?

Податкова звітність в електронному вигляді до органів ДПС видається за добровільним рішенням платника податків, причому існує кілька альтернативних способів подання податкової звітності: паперові носії; паперові носії з копією на магнітному носії, поштові відправлення. Відповідно до п/п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення податкових зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2181), податкова звітність може бути представлена за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Тим часом з 01.07.2010 р. згідно із Законом України від 20 травня 2010 N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" платники податку на додану вартість представляють в орган державної податкової служби на безкоштовній основі разом з декларацією з ПДВ за відповідний період копії реєстрів, отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді.

3. Підприємство уклало договір на представництво в Державну податкову адміністрацію України звітності в електронному вигляді і має намір направляти декларації через Інтернет. При цьому виникає питання: чи необхідно такі ж декларації подавати на паперових бланках?

Відповідно до п / п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону N 2181 податкова звітність може бути представлена за добровільним рішенням платника податків податковому органу в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством згідно з п. 4 р. II Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. N 233 (далі - Інструкція N 233), податкові документи в електронному вигляді з обов'язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) платника податків (його посадових осіб)), представлені у відповідність з даною Інструкцією, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів. Пунктом 5 р. II Інструкції N 233 визначено, що у разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях. При цьому податкова звітність до органів податкової служби відповідно до п. 4 Методичних рекомендацій з централізованого прийому і комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджених наказом ДПА України від 31.12.2008 р. N 827, видається (надсилається): на паперових носіях - особисто; на паперових носіях - поштовими відправленнями; на електронних носіях з додатком роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях - особисто; засобами телекомунікаційного зв’язку з накладанням ЕЦП - до центру обробки електронних звітів, в тому числі через оператора. Тобто подання до органів державної податкової служби податкової звітності на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках) особисто платником податку здійснюється з додатком роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях. Подання платником податків податкової звітності в електронному вигляді з накладанням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється без докладання роздрукованих оригіналів на паперових носіях.

4. Хто має підписувати звітність в електронному вигляді, яка представляється до органів Державної податкової адміністрації України?

Після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються електронні цифрові підписи (ЕЦП) посадових осіб платника податків у такому порядку: першою - ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другий - ЕЦП керівника (директора), третьою - ЕЦП, що є аналогом відбитку друку платника податків. За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першою - ЕЦП керівника (директора), другий - ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки платника податків. Платником податків - фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першою - ЕЦП платника податків - фізичної особи, другий - ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки платника податків (за наявності) (р. III Інструкції N 233).

5. Чи відрізняються терміни подання звітності в електронному вигляді від термінів подання звітності в паперовому? Чи справді така звітність приймається з 9.00 до 18.00 щодня, крім вихідних, святкових і неробочих днів (прошу повідомити такі дні та години)?

Податкові документи в електронному вигляді можуть бути направлені до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку за звітні періоди у терміни, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі. При відправленні електронних документів платник податків самостійно визначає кінцевий термін їх відправлення (враховуючи час на своєчасну доставку документів до органів ДПС у разі можливого пошкодження телекомунікаційного зв’язку або ненадходження першої квитанції). Податкова звітність в електронному вигляді, отримана органами ДПС пізніше граничного терміну, вважається поданою з порушенням терміну. Органи ДПС України приймають податкову звітність з 9 год 00 хв. до 18 год 00 хв. щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів (р. III Інструкції N 233).

6. Чим підтверджується приймання звітності, представленої в електронному вигляді?

Відповідно до Інструкції N 233 під час подання звіту в електронній формі платник податків повинен одержати від органів ДПС дві квитанції: першу - про одержання податкового документа в електронному вигляді, яка засвідчує час подання звітності, другу - про прийом податкового документа в електронному вигляді, яка засвідчує факт прийому електронного звіту або його неприйняття, із зазначенням причин. Наказом ДПА України від 06.04.2009 р. N 168 "Про введення централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України" введена централізована система електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України, в рамках якої прийом та обробка даних електронних податкових звітів, в тому числі формування та передача першої та другої квитанцій, здійснюються центром обробки електронних звітів (ЦОЕЗ). Законом України від 22 травня 2003 року N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг", зі змінами та доповненнями, яким регулюються відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передачі, отримання, зберігання, обробки, використання та знищення електронних документів, визначено, що обіг електронних документів може здійснюватися через посередника - особа, яка в установленому законодавством порядку надає послуги з прийому, передачі (доставки), зберігання, перевірки цілісності електронних документів. Можливість використання послуг посередника (далі - оператор) в системі подання податкових документів в електронному вигляді передбачена Методичними рекомендаціями з централізованого прийому і комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України, затвердженими наказом ДПА України від 31.12.2008 р. N 827, відповідно з якими при поданні електронного звіту через оператора першу квитанцію (яка засвідчує факт і час подання звіту) платник податків отримує від нього.

7. Яка дата вважається датою подання податкової звітності, представленої в електронному вигляді?

Платнику податків направляється дві квитанції: перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку. Ця квитанція надсилається органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якого була спрямована податкова звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержані; друга квитанція є підтвердженням платнику податків прийому його податкових документів до бази даних ДПС в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП), інформація про платника податків, дата і час прийому, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, та дані про відправника квитанції. На дану квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та напрямок платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо спрямовані податкові документи сформовані помилково, то платнику податків направляється друга квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На дану квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та напрямок платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС (р. III Інструкції N 233).

8. Який термін зберігання архіву файлів, спрямованих як звітності, файлів звітності із накладеними на них ЕЦП платника та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП?

Відповідно до п / п. 1.4 п. 1 р. 3 додатка 1 до Інструкції N 233 платник податків зобов'язаний вести архів спрямованих до органу ДПС файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника податків та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС. Зберігати електронний архів [платник податків зобов'язаний] протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях.

Питання встановлення термінів зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності визначаються відповідно до частини 3 (статтями 3.3 та 4) Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 р за N 576/3016.

9. Підприємство уклало договір з аудиторською фірмою на складання всієї звітності і доручив їй здавати податкову звітність підприємства в електронному вигляді. Хто несе відповідальність за своєчасність подання та коректність заповнення податкових документів?

Відповідно до ст. 11 Закону України від 25 червня 1991 року N 1251-XII "Про систему оподаткування": "Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та дотримання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законами України ". Так, відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону N 2181 платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та / або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції. Якщо ж існують договірні відносини з аудиторською фірмою на складання та подання податкової звітності,то аудиторська фірма може нести фінансову відповідальність за несвоєчасне подання і некоректне заповнення тільки перед платником податків згідно їх договірним відносинам.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31